Нови XSD-схеми за подаване на данни за деклариране на стоки с висок фискален риск от 27.05.2024 г.

Във връзка с изменения, регламентирани с НИД на Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България по отношение на практическото прилагане на новия режим за предварително деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск, са направени изменения в XSD-схемите за ползване на електронната услуга „Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск при предварително деклариране на стоки“ чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система.
В тази връзка Ви напомняме, че подаването на данни по новите XSD-схеми чрез приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система, ще бъде възможно от 09:00 ч. на 27.05.2024 г.