Осигурен е защитен канал за връзка между БИМ и НАП. Производителите/вносителите на ЕСФП, предназначени за обекти за търговия/зареждане на течни горива могат да тестват фискалните си системи

Предвид крайният срок (31.07.2019 г.) на производителите/вносителите на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) да одобряват ЕСФП, отговарящи на изискванията на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г., е осигурен сигурен канал за връзка между Българския институт по метрология и НАП. Това ще позволи на производителите на фискални системи за бензиностанции да ги тестват съобразно изискванията на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. Каналът ще създаде необходимите условия за достъп на служителите на Българския институт по метрология (БИМ), ангажирани с изпитването на фискални устройства/ИАСУТД. Чрез използването на тази сигурна връзка служителите на БИМ могат да достъпват до необходимите за целите на изпитанията в лабораторни/реални условия електронни услуги, в т. число и „Тестово подаване на данни от фискални устройства към сървър на НАП“.

Уведомяваме Ви, че към настоящият момент всички производители/вносители на ФУ/ИАСУТД могат да подават данни към тестовия сървър на НАП, но извършване на преглед чрез използване на електронната услуга не е възможен. Само и единствено служителите на БИМ достъпват електронната услуга „Тестово подаване на данни от фискални устройства към сървър на НАП".