Публикуван е клиентски софтуер за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6

Публикуван е Клиентския софтуер и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. и декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6