ТД на НАП София обявява конкурс за 9 св.щ.бр. за „публичен изпълнител“ в ОСПВ, ПВ