Обсъждане: ПРАВИЛАТА по ЗМИП и ангажименти на счетоводните предприятия

17.11.2011, 14:25 52388 60

17.11.2011, 14:25
Публикации: 1948 / 1595
Администратор на сайта
Тази тема е за обсъждане.

Вижте и Темата за НАКРАТКО ПРАВИЛАТА по ЗМИП и ангажиментите ни (СПИСЪК) тук:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1516


Въпреки проблемите и въпросите, който поражда списъка на съмнителните сделки и клиенти, все пак имаме ангажименти, които трябва да извършим във връзка с Правилата по ЗМИП.

На първо място това е идентифицирането на клиента преди да пристъпим към сделка с клиента, а за заварените сделки след, като ни одобрят правилата.

В тази връзка създаваме на всеки клиент досие, в което пазим документите му. В ЗМИП е описано какво е необходимо:

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Идентифицирането на клиентите и проверката на тяхната идентификация се извършват:

1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) за юридическите лица - чрез представяне на официално извлечение за актуалното им състояние от съответния регистър, а ако лицето не подлежи на регистрация - на заверен препис от учредителния акт и регистриране на наименованието, седалището, адреса и представителя;

2. за физическите лица - чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на името, адреса, единния граждански номер, а за физическите лица, имащи качеството на едноличен търговец - и чрез представяне на документите по т. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице. Условията и редът за идентифициране и проверка на идентификацията, условията и редът за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) От документите по ал. 1, т. 1 и 2 се снема копие, освен ако данните, съдържащи се в тях, се отразяват точно в други документи, съставяни от лицето по чл. 3, ал. 2 и 3, и се съхраняват при условията на чл. 8.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) В случаите, когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, лицата, извършващи сделки и операции във връзка с тази дейност, представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.
#1 | 17.11.2011, 14:38
Публикации: 214 / 40
аз смятам да процедирам така

в отделните директории за всеки клиент, които си имам, правя подфолдър с име ID (то по правилата май трябва да се казва ДЕЛО :D), и вътре слагам копията от актуалния учредителен акт на клиента, публикуван в Търговския регистър, и от декларацията по чл.13 ЗТР, от която се виждат данните за лична карта; считам, че след като длъжностното лице по регистрация ги е сверило там на място, съдържат верни данни

за фирми с чуждестранно участие при публикуване на ГФО в ТР също изискват достатъчно много документи, легализирани  и заверени от съответната чуждестранна юрисдикция, относно собствениците, които имат право да приемат отчета - така че и тях ще ги смъкна като копия при мен

за момента не смятам да вадя за моя сметка официални актуални състояния от ТР, тъй като най-малкото те са актуални само към съответната дата, утре може да е подадено някакво заявление за вписване, и текущото актуално се обезсмисля.
#2 | 17.11.2011, 15:00
Публикации: 1948 / 1595
Администратор на сайта
Относно актуалното състояние - излишно е да се вади - има закон, който казва защо.

Законът за търговския регистър написа:
Чл. 23.....
(4) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

Все пак ние създадохме отделни хартиени досиета и отпечатахме статусите от ТР на клиентите вече. Не за друго, а защото при евентуална проверка ще се наложи голямо печатане предполагам.

Освен тях за по-сигурно им поискахме, макар че не е задължително и по една ДЕКЛАРАЦИЯ за произхода на средство, с която ни плащат хонорарите по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (Приложение 1 от Правилника) + по една ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 ЗМИП  (Приложение 2 от Правилника).

И прошнуровахме една тетрадка, в която да записване съмненията си :) във връзка с ето това изискване от Правилника за прилагане на ЗМИП:

Чл. 12. (1) Събирането на информация при съмнение за изпиране на пари се извършва при условията и по реда на ЗМИП, правилника и вътрешните правила по чл. 16, ал. 1 ЗМИП.
(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП са длъжни да завеждат в специален дневник всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари, което е направено пред представител на специализираната служба по чл. 6, ал. 5 ЗМИП или пред член на управителните органи независимо от начина, по който е направено съобщението.
(3) Дневникът по ал. 2 се прошнурова, прономерова и заверява с подписа на ръководителя на специализираната служба и с печата на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП.

...
(6) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП изпълняват лично задълженията си по този член, когато не е възможно да се създаде специализирана служба.
#3 | 18.11.2011, 12:39
МамаБожка
В тази връзка създаваме на всеки клиент досие, в което пазим документите му
Кате, в тази връзка да запитам-не е ли ДОСИЕ, само на съмнителните, не на всички
#4 | 18.11.2011, 12:50
Публикации: 1948 / 1595
Администратор на сайта
На всички клиенти, с които установим професионални отношения пише.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения, в т. ч. при откриване на сметка, както и при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, а лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 4, 9 - 11, 13 и 28 - и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. Не се допуска откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име.

Ние даже ги направихме вече, за да сме в пълен синхрон със Закона.
#5 | 18.11.2011, 12:54
МамаБожка
аха, значи при идентифицирането-досие тетрадчица :scenic:
че на мен как ще ми стигнат тетрадките >:(
#6 | 18.11.2011, 20:25
Публикации: 1948 / 1595
Администратор на сайта
Записвам се на един семинар с лектор от ДАНС, който ще се проведе на 12.12.
Лектор-консултант: Румен Тодоров, отдел „Контрол върху задължените лица”, САДФР - ДАНС

Вижте и на какви въпроси ще отговаря... Мисля да си задам и моите въпроси.

/Примерни въпроси, зададени от Вас, на които ще получите отговор:/
1. За всяка сделка ли се събира и подава информацията в ДАНС, за сключени между нашият клиент и негов доставчик или клиент в размер над 30000 лв. или само за съмнителни сделки.
Как се извършва и за всяка сделка ли се извършва идентификацията по чл.6 от Правилата когато имаме доставчици и клиенти от ЕС и от трети страни.  Разяснения по чл. 6 от Правилата.

2.Как да прилагаме разпоредбите на чл.12 от Правилата като при счетоводителите документите са "пост фактум"

3.Разяснения по чл. 16 от правилата - идентификация например на държавни глави ОК четем вестници ,но на депутати, зам.министри , висши военни и др. Как да правим идентификацията като няма достатъчно информация. Ние по цял ден информация ли ще събираме или ще водим счетоводство.

4.Разяснение по чл.18 от Правилата за всяко плащане ли ще го прилагаме или само за съмнителните.
Обяснение на термина "номинални акционери""номинални директори"
Всички фирми ли следва да имат дневник по чл.25 и как ще става заверяването му от ДАНС . Има ли форма какво да съдържа или не.

5.По чл.26 от Правилата - информацията , която съберем  и впишем в дневника се изпраща в ДАНС или просто събираме данни и ги вписваме в дневника.
Всеки месец всички ли до 15 число подават информация по чл. 25 т.е и ако няма такава или само ако има се изпраща - това е по чл.29 от Правилата .

После ще докладвам тук. Жалко, че e чак на 12.12
#7 | 18.11.2011, 20:45
МамаБожка
Кате, на  12.12 ще е безпредметен семинара... тия що не се сетиха по раничко, някак си :closed-topic:
#8 | 19.11.2011, 12:32
Публикации: 816 / 173
Мисля, няма да е безпредметен. Нищо не свършва с подаване на тия първоначални бумаги. От там насетне - трябва ясно да се знае какво правим.
Хубав уикенд на всички!  :wave:
#9 | 19.11.2011, 14:42
МамаБожка
Мисля, няма да е безпредметен. Нищо не свършва с подаване на тия първоначални бумаги. От там насетне - трябва ясно да се знае какво правим.
Хубав уикенд на всички!  :wave:
да де, те ще ни ги върнат няколко пъти, докато влезем в правата вяра :suicide2:
#10 | 20.11.2011, 15:00
Публикации: 260 / 61
да де, те ще ни ги върнат няколко пъти, докато влезем в правата вяра :suicide2:
" Преклонена главичка, сабя не я сече", а ние вместо копи и пейс на примерните правила от сайта на ДАНС, не само че сме ги прочели , ами с цялото си нахалство ще ги променяме и несъгласие с текстовете дръзваме да изразяваме. Ето сега и семинар за "неправоверните" ще има та дано се вразумим
#11 | 20.11.2011, 17:57
МамаБожка
nean, аз ще си позволя тук да кача и твоя ПРОЕКТ за правилата на ДАНС, като благодаря за труда, който положи
 :thankyou:
#12 | 20.11.2011, 18:30
Публикации: 214 / 40
Кате, къде е обявен този семинар, ако може кажи подробности?  наистина на тази дата ще е малко като след дъжд качулка, но все пак е нещо в посока разяснения, само жалко че няма да са в много официален вид.

при всяко положение ще чакаме с нетърпение отговорите на г-н Лектора по проблемите, които си формулирала в другата тема :)
#13 | 20.11.2011, 19:56
Публикации: 260 / 61
nean, аз ще си позволя тук да кача и твоя ПРОЕКТ за правилата на ДАНС, като благодаря за труда, който положи
 :thankyou:
Проекта го подадох в ДАНС, все още нямам отговор дали е приет
Щом получа ще пиша какъв е резултата
#14 | 20.11.2011, 20:08
Публикации: 1948 / 1595
Администратор на сайта
antea
по мейл получих оферта за семинар ...
прикачам я като файл, към поста ми по-долу
 
#15 | 20.11.2011, 20:09
МамаБожка
Проекта го подадох в ДАНС, все още нямам отговор дали е приет
Щом получа ще пиша какъв е резултата
ако го приемат те провъзгласяваме за Агент номер 1 :shablon_04: и всички пращаме твоя вариант ;D
#16 | 20.11.2011, 20:38
Публикации: 260 / 61
А дано, но надали :(
#17 | 21.11.2011, 15:18
Публикации: 35 / 0
Здравейте колеги,

искам да ви попитам относно този закон ЗМИП, ако фирма е подавала правилата през 2003г по този закон, следва ли наново да подава правилата.
#18 | 21.11.2011, 15:25
Публикации: 629 / 129
Модератор
Фирмата със счетоводни услуги ли се занимава?
#19 | 21.11.2011, 15:34
Публикации: 35 / 0
Не, дейността на фирмата е сделки с недвижими имоти.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група