Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2013

04.12.2012, 09:53 98695 49

04.12.2012, 09:53
Публикации: 1931 / 1562
Администратор на сайта
По-долу представям по-важните промени в ЗДДС, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г.

Изменения, във връзка с данъчен кредит на ремонт на нает актив
От 01.01.2013 г. възниква право на данъчен кредит за разходите за ремонт на нает актив, независимо от срока на ползването.

Съгласно изменението в чл. 9, ал. 4, т. 2 безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив, няма да се счита за възмездна доставка на услуга, независимо от срока на ползване на наетия актив. Въпреки това, за тази доставка ще възниква право на данъчен кредит, съгласно изменението в чл. 70, ал. 3, т.3. До сега в случай, че регистрирано лице извършеше разходи за ремонт на нает актив, който ще се използва за период по-кратък от три години, то тази доставка се считаше за безвъзмездна и за нея не възникваше право на данъчен кредит.

Изменения, във връзка с подобрение на нает актив
Във връзка с третирането на данъчен кредит за подобрения на нает актив са изменени в
чл. 9, ал. 3, т. 2,   чл. 25, ал. 3, т. 6,   чл. 27, ал. 3, т. 3,   чл. 70, ал. 3, т. 4,   § 1, т. 32.

Както и досега възниква право на данъчен кредит за разходите за подобрение на нает актив. Когато регистрирано лице извърши подобрение на нает актив на датата на фактическото връщане на актива с подобрението при прекратяване на договора за наем или преустановяване ползването на актива, възниква задължение за начисляване на ДДС (данъчна основа е сумата на преките разходи, съгласно чл. 27, ал. 2, а документирането е с протокол по чл. 117, ал. 1). Ако това подобрение е предвидено, като условие и/или задължение по договора, то датата на данъчното събитие се определя, съгласно чл. 130 (като при бартер). Съгласно чл. 53, ал. 3 от ППЗДДС, при извършване на безвъзмездна облагаема доставка на услуга по чл. 9, ал. 2, т. 4 от закона начисленият данък е за сметка на доставчика (наемателя), а не на наемодателя, явяващ се получател на въпросната доставка.

От 01.01.2013 г., съгласно § 1, т. 32 създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за ползване актив се приравнява на подобрение.

Изменения, във връзка с данъчен кредит за леките автомобили и мотоциклетите
Съгласно измененията в чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от 01.01.2013 г. вече ще e налице право на данъчен кредит за наем на леки автомобили и мотоциклети, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на наетите мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. Както и досега няма да е налице право на данъчен кредит за  придобити или внесени мотоциклети или леки автомобили и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им.

Съгласно новата т. 5 на чл. 70, ал. 2 и във връзка с новата т. 18а на § 1 от 01.01.2013 г., ако една или повече от изброените дейности:
1)   транспортни и охранителни услуги
2)   таксиметрови превози
3)   отдаване под наем на леки автомобили и мотоциклети
4)   куриерски услуги
5)   подготовка на водачи на моторни превозни средства
6)   препродажба на леки автомобили и мотоциклети
представлява повече от 50% от общата стойност на всички изпълнени от регистрираното по ЗДДС лице доставки през последните 12 месец, то лицето ще има право на данъчен кредит за леки автомобили и мотоциклети, които използва и за различни от тези дейности, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.

Друго важно изменение е въведено с промяната в § 1, т. 18. Според него при определяне на броя на местата на лекия автомобил отпада изискването седалките да са монтирани от производителя (тоест връща се правилото, което беше преди началото на 2010 г.).

Изменения, във връзка с описа за наличните активи
Удължен е от 7 на 45 дни срокът за подаване на опис за наличните активи, придобити преди датата на регистрация, за които може да се ползва данъчен кредит.

Изменения, свързани с определяне на място на изпълнение
В чл. 23 са добавени нови ал. 4 и ал. 5, които определят място на доставките при отдаване под наем на превозни средства и плавателни съдове на данъчно незадължени лица, които са различни от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне.

Алинея (4) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване.
Алинея (5) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на плавателен съд, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на плавателен съд, за развлекателни и за спортни цели или за лични нужди на данъчно незадължено лице, независимо от ал. 4, е мястото, където плавателният съд за развлечение фактически е предоставен на разположение на получателя по доставката, когато тази услуга фактически се предоставя от доставчика от мястото на установяване на стопанската му дейност или от постоянен обект, разположен на това място.

Други изменения
Според изменението на чл. 26, ал. 6 левовата равностойност на валутата, (когато данъчната основа е във валута) вече ще може да бъде определена и по последния обменен курс, публикуван от Европейската централна банка към момента, в който данъкът става изискуем. Конвертирането между валути, различни от еврото, се извършва, като се използва обменният курс на всяка от тези валути към еврото.

Въведена е нова разпоредба за възникване на данъчното събитие при вътреобщностни доставки с продължително действие в чл. 51, ал. 6. В този случай данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.

Изменението в чл. 79, ал. 8 дава право на регистрираните лица, за стоките и услугите, за които не са приспаднали данъчен кредит при придобиването им, тъй като при тяхната покупка са били предназначени за извършване на освободени доставки и или за дейност извън независима икономическа дейност, да имат право да приспаднат данъчен кредит в случай, че променят предназначението на същата – за облагаеми доставки.

Допълнен е текста на чл. 80, ал. 2 т. 2, според който корекции по на данъчен кредит не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката.

Новият чл. 111а е създаден във връзка с Директива 2010/45/ЕО на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/12/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране. Целта е ясно да се посочи държавата-членка, чиито правила за фактуриране се прилагат. За българските доставчици, най-общо е важно да знаят, че трябва да прилагат правилата на документиране от глава единадесета от ЗДДС, когато извършват:
1)   доставка с място на изпълнение на територията на страната
2)   доставка с място на изпълнение на територията на друга държава членка, ако нямат там обект, които взема участие в доставката или са установени там
3)   доставки с място на изпълнение на територията на трета страна или територия

Облекчават се някои от изискванията за издаване на фактури по електронен път и при самофактуриране (чл. 113 и чл. 114). Също така според новата ал. 6 на чл. 113 всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите, издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури и известия към фактури, независимо от това дали са на хартиен носител, или в електронна форма.

С текста на новата ал. 13 от чл. 113 се дава възможност за две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура.

Според изменението в чл. 114, ал. 4, когато данъкът е изискуем от получателя във фактурата се вписва „обратно начисляване“. В чл. 142, ал. 1 е въведено изменение, с което се въвежда задължение във фактурата за обща туристическа услуга да се вписва „режим на облагане на маржа - туристически услуги”. В чл. 148, е допълнен с ал. 1, според която във фактурата и в известието към фактурата дилърът вписва „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“ или „режим на облагане на маржа – произведения на изкуството“ или „режим на облагане на маржа – предмети за колекции и антикварни предмети”.

От 01.01.2013 г. НАП може да прекрати регистрацията по ЗДДС на лице, което не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (съгласно чл. 176, т. 6).
#1 | 04.12.2012, 10:30
Публикации: 803 / 166
Хиляди благодарности, Кatya!
 :give_rose:  :air_kiss:
#2 | 04.12.2012, 10:31
Публикации: 1931 / 1562
Администратор на сайта
Ето и материали със сравнения на някои изменения 2012 / 2013 в прикачените файлове по-долу:

ЗДДС - Ремонт и подобрение на нает актив 2012 и 2013.doc
ЗДДС - Леки автомобили и мотоциклети 2012 и 2013.doc
 
#3 | 04.12.2012, 12:11
Публикации: 6372 / 1079
Благодарности! :give_rose:
Много полезно резюме на най-важното от промените! :thumbup:
#4 | 04.12.2012, 12:25
Публикации: 10772 / 1886
Поднесено , както се казва сдъвкано и готово за употреба - благодаря много за навременната и така прегледно поднесена информация! :flowers:
#5 | 04.12.2012, 14:44
Публикации: 128 / 26
И от мен големи благодарности!!!! :give_rose:
#6 | 04.12.2012, 15:46
Публикации: 640 / 23
  Благодарност и от мен.Поклон пред неуморният Ви труд.
#7 | 04.12.2012, 16:27
Публикации: 266 / 4
Благодарност и от мен
#8 | 04.12.2012, 17:02
Публикации: 1931 / 1562
Администратор на сайта
Допълнено:
Друго важно изменение е въведено с промяната в § 1, т. 18. Според него при определяне на броя на местата на лекия автомобил отпада изискването седалките да са монтирани от производителя (тоест връща се правилото, което беше преди началото на 2010 г.).
#9 | 04.12.2012, 17:16
Публикации: 158 / 15
Благодаря! :yes3:
#10 | 05.12.2012, 15:41
Публикации: 1 / 0
Благодаря че ви има! :)
#11 | 05.12.2012, 16:14
Публикации: 108 / 3
страхотни сте! благодаря и аз за вашия труд!
#12 | 05.12.2012, 17:03
Публикации: 3 / 0
БЛАГОДАРЯ !
#13 | 05.12.2012, 23:18
Публикации: 1 / 0
Добре че Ви има! Благодаря :wave:
#14 | 06.12.2012, 09:10
Публикации: 3 / 0
Благодаря !!!! Желая здраве и успехи,
#15 | 06.12.2012, 11:05
Публикации: 28 / 0
Прекрасно поднесена информация! Много благодаря!
#16 | 07.12.2012, 09:38
Публикации: 6 / 0
Благодаря !
#17 | 07.12.2012, 10:35
Публикации: 49 / 0
Благодаря за сдъвканата информация. Желая Ви успeх в работата.
#18 | 07.12.2012, 15:05
Публикации: 225 / 4
Супер сте.
#19 | 07.12.2012, 15:26
Публикации: 1931 / 1562
Администратор на сайта
Допълнено:
§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 3 се отменя.
и като се има предвид това, вече следва да се прилага чл.27, ал.2 ЗДДС за определяне на данъчната основа в тези случаи.

Тоест данъчната основа при безвъзмездна доставка на подобрения вече не е пазарната цена, а сумата на преките разходи.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група