Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2013 (обновена)

05.12.2012, 09:30 115965 68
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

05.12.2012, 09:30
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
По-долу обобщих по-важните промени в ЗКПО, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г.

Изменения при определянето на авансовите вноски за корпоративен данък
Измененията са направени в глава четиринадесета от чл. 83 до чл. 91. От 01.01.2013 правилата за определяне на авансовите вноски са следните:

Не правят авансови вноски данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби не превишават 300 хил. лева за предходната година и от новоучредени лица, с изключение на новоучредени при преобразуване по ТЗ.

Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби от над 300 хил. лева до 3 млн. лева за предходната година. При 10% ставка на корпоративния данък, вноските се определят по формулата:
Тримесечна авансова вноска = (Прогнозна Данъчна Печалба/4)*10%

Тримесечните авансови вноски се внасят в следните срокове:
1)   За първо тримесечие - в срок до 15-ти април
2)   За второ тримесечие - в срок до 15-ти юли
3)   За трето тримесечие - в срок до 15-ти декември
4)   За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби над 3 млн. лева за предходната година. При 10% ставка на корпоративния данък, вноските се определят по формулата:
Месечна авансова вноска = (Прогнозна Данъчна Печалба/12)*10%

Месечните авансови вноски се внасят в следните срокове:
1)   за януари, февруари и март - в срок до 15-ти април
2)   за месеците от април до декември - в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят

Месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък ще се правят на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. Те ще се декларират при подаването на годишната данъчна декларация за предходната календарна година. С годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2012 г. ще се декларира определените авансови вноски за корпоративния данък за 2013 г.

Данъчно задължените лица ще могат да подават декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък. Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията. Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% ще се дължи лихва.

С отмяната на чл. 94 от ЗКПО надвнесеният корпоративен данък няма да може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски. Промяна е свързана с въвеждането на така наречената единна данъчно-осигурителна сметка, по която се превеждат данъчните и осигурителни плащания. За дружествата, които имат надвнесен корпоративен данък остава като възможност да искат ефективно възстановяване или прихващане по реда на чл. 129 от ДОПК (след проверка или ревизия).

Изменения, във връзка с декларирането и внасянето на данъка върху разходите
Измененята са в от чл. 211 до чл. 215 и чл. 217.

От 01.01.2013 данъците върху разходите (представителните разходи, социалните разходи, разходите за вноски  за допълнително доброволно осигуряване и застраховане,  разходите за ваучери за храна, разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност) ще се начисляват върху годишна данъчна основа и ще се заплащат еднократно в срок до 31 март на следващата година. Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация. Досега данъците върху разходите се начисляваха и внасяха ежемесечно.

Промени, във връзка с декларирането и внасянето на данъците при източника

От 01.01.2013 съгласно промените в чл. 201, ал. 1, лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и чл. 195, декларират дължимия данък за тримесечието с декларация по образец в срок до края на месеца, следващ тримесечието. До сега декларацията по чл. 201, ал. 1 се подаваше за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът.

Съгласно промените на чл. 202, ал. 1 и ал. 2 се уеднаквява срокът за внасяне на данъците при източника. Платците на доходи, удържащи данъка при източника са длъжни да внесат дължимите данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивиденти или на ликвидационни дялове (за чл. 194) или е начислен на дохода (за чл. 195). До края на 2012 година тези срокове бяха различни. Например, ако за притежателят на дохода е местно лице на държава, с която България няма влязла в сила СИДДО срокът за внасяне беше, в срок до края на месеца, следващ месеца през който през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове или начисляване на дохода.

Направено е уточнение в § 54 и § 55 във връзка с преходния период 2012-2013:
§ 54. Лицата, внесли през четвъртото тримесечие на 2012 г. данък при източника по чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане, и лицата, начислили през четвъртото тримесечие на 2012 г. доход по чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане, подават декларация по образец по действащия към 31 декември 2012 г. ред, предвиден в глава двадесет и шеста от Закона за корпоративното подоходно облагане.
§ 55. По реда на глава двадесет и шеста от Закона за корпоративното подоходно облагане се декларират дължимите данъци след 1 януари 2013 г., включително данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане е 31 юли 2013 г.

Други изменения

Съгласно изменението на ал. 3 на чл. 75 в случаите, когато при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години се коригират данъчните финансови резултати, то данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

Според новата т. 12 на чл. 26 не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за подкуп и/или прикриващи подкуп на длъжностно лице или на чуждо длъжностно лице.

Регламентирано е облагането на дейността, извършвана от организаторите на хазартни игри от разстояние. Дължимият алтернативен данък за този вид дейност е в размер на 15%.

От 01.01.2013 данъкът върху дейността от опериране на кораби ще се определя и внася на годишна база.
#1 | 05.12.2012, 15:15
Публикации: 68 / 1
С отмяната на чл. 94 от ЗКПО надвнесеният корпоративен данък няма да може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски. Промяна е свързана с въвеждането на така наречената единна данъчно-осигурителна сметка, по която се превеждат данъчните и осигурителни плащания. С надвнесения корпоративен данък ще се погасяват данъчни или осигурителни задължения, чиито срок изтича най-рано.

Във връзка с това искам да попитам, при надвнесен корпоративен данък и липса на всякакви задължения, значи ли че може да кажем със надвнесената сума да се погасят осигуровки или ДДС дължими за м.12.2012г. и платими през м.01.2013?
#2 | 05.12.2012, 15:23
Публикации: 68 / 1
Дължими за м.12.2012г., да се чете начислени за м.12.2012г.
#3 | 06.12.2012, 09:24
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Във връзка с това искам да попитам, при надвнесен корпоративен данък и липса на всякакви задължения, значи ли че може да кажем със надвнесената сума да се погасят осигуровки или ДДС дължими за м.12.2012г. и платими през м.01.2013?

Според новите промените, точно така излиза. Но до броени дни очакваме НАП да пусне електронна услуга, в която ще виждаме задълженията на фирмите (и физическите лица). Предполагам, че там ще можем да виждаме и надвнесените суми, за да правим сметка какво евентуално трябва да довнесем по предстоящите начисления за данъци и осигуровки. Най-добре изчакайте, за да видите какво излиза в тази данъчно-осигурителната сметка на фирмата и тогава ще стане по-ясно.
#4 | 06.12.2012, 09:28
Публикации: 10210 / 1765
Интересно ми е следното положение - сега, като поискаме да ни издадат документ , че нямаме задължения често като задължение излизат суми, които на практика не са дължими, а се обвързват и всичко си идва по местата. Дали такива суми ще си ги прихващат автоматично пък после ще изясняваме защо , кога и как.......? Представям си как си плаща дадена фирма ДДС-то и се оказва , че част от него е отишло за някаква такава " дължима " сума, а ДДС-то останало ненапълно издължено.......Просто си разсъждавам на " глас "..........
Не прочетох никъде да има опция да бъдем уведомявани какво ще си вземат от нас без да ни питат...........
#5 | 06.12.2012, 10:56
Публикации: 20 / 4
След проведен разговор със служител/ка от НАП вчера разбрах, че ще стане точно така. За какво тогава ще пишем в платежните период, като те ще си ги разнасят където им падне?
#6 | 06.12.2012, 11:21
Публикации: 68 / 1
Хиляди благодарности Katya!!!!
#7 | 07.12.2012, 20:33
Публикации: 7 / 0
С големи благодарности и от мен! Да сте живи и здрави и много професионални успехи!
#8 | 11.12.2012, 13:02
Публикации: 2 / 0
Какво ще стане с надвнесен корпоративен данък и липса на други задължения     
#9 | 11.12.2012, 14:31
Публикации: 1875 / 379
Ако спирате дейност най вероятно ще си ги искате да ви ги възстановят, а ако ще имате бъдещи осигурителни или данъчни плащания-

Цитирам от разработката на ЗКПО по-горе:
С отмяната на чл. 94 от ЗКПО надвнесеният корпоративен данък няма да може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски. Промяна е свързана с въвеждането на така наречената единна данъчно-осигурителна сметка, по която се превеждат данъчните и осигурителни плащания. С надвнесения корпоративен данък ще се погасяват данъчни или осигурителни задължения, чиито срок изтича най-рано.
#10 | 11.12.2012, 14:54
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Освен това, ще има възможност да се възстановяват и прихващат по реда на чл. 129 от ДОПК. Нека изчакаме и публикуването на бланката на годишната декларация, за да видим там какви отметки ще предвидят за 2012 за този надвнесен данък. Към момента няма друга официална информация по този въпрос.
#11 | 13.12.2012, 09:15
Публикации: 1 / 0
до м.09 2012 сме внасяли авансови вноски, но след това спряхме, защото щяхме да надвнесем към днешна дата вече имаме дължим данък, но не сме го превели проблем ли ще е ако разликата се внесе до 31,03,2013 г, когато окончателно изчистваме данъка за цялата година
#12 | 14.12.2012, 10:09
Публикации: 1 / 0
благодаря ви, да сте живи и здрави и много успехи
#13 | 27.12.2012, 16:48
Публикации: 2033 / 252
Ще можем да си приспаднем от дължимия за тази данъчна година данък ако имаме  надвнесен данък от минали години, ето ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г.  :flowers:
#14 | 27.12.2012, 17:44
Публикации: 1875 / 379
За минали години, да! Но за надвнесения през 2012 година има само една алтернатива в ГДД по чл.92 - да се възстанови по реда на ДОПК. Другият вариант е да оставим в ГДД като надвнесен корпоративния данък, без да чекваме за възстановяване и да чакаме какво се случва с него чрез единната сметка.
#15 | 27.12.2012, 18:19
Публикации: 1073 / 58
Имам и надвнесен от 2011г. данък и направени авансови вноски за 2012.Надвнесен 5000лв.Направени авансови вноски 2000лв.По груба сметка за 2012г. ще дължа данък 6000л
В този случай какво би следвало да стане?Приспадам си 5000лв. от минали години и 1000лв.авансова вноска и остават 1000лв. да си искам.Или да им ги оставя да си ги приспадат по единната сметка,ако нещо не успея да внеса на време. :blush:
#16 | 27.12.2012, 18:27
Публикации: 1875 / 379
РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/НАДВНЕСЕН ДАНЪК (р. 21 – р. 22 + р. 23 – р. 24 – р. 25)

Според аритметиката на ГДД по чл.92, следва да ви останат 1000 лв. надвнесен корпоративен данък, за който имате право да чекнете, че искате да ви се възстанови по реда на ДОПК. Въпросът е ще останат ли в единната сметка, като аванс за бъдещи плащания на данъци и осигуровки? Или ще ми почервенее надписа под липсата на задължения...
#17 | 27.12.2012, 19:12
Публикации: 10210 / 1765
Ако за този надвнесен данък отбележим, че искаме да бъде възстановен не би следвало да фигурира в единната сметка на фирмата и съответно не би следвало да има и надпис за уточнения. Посочваме си банкова сметка и отбелязваме, че искаме да бъде възстановен - до тука би трябвало всичко да приключи и да си получим обратно парите.
#18 | 27.12.2012, 21:42
Публикации: 23 / 0
А в тази справка за задълженията на юридическите лица, да ви кажа колеги, не излизат надвнесени суми! Така че какво ще става с надвнесения корпоративен данък, ако не искаме възстановяване и съответно - ревизия, можем само да гадаем! Както и надвнесените осигуровки. Те също не се имат предвид и не са отразени в справката.
#19 | 01.01.2013, 11:23
Публикации: 11 / 0
Честита нова година на всички !Моят въпрос е как точно определяме тази прогнозна печалба  за авансовите вноски ?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група