Ние плащаме на немски граждани и от НАП те си поискаха Удостоверение за платен данък от чуждестранно физическо лице на основание чл.58 от ЗДДФЛ.
В АП микропредприятието трябва ли да публикува решенията на ОС за разпределения на дивиденти през годината?
Много Ви благодаря за отговора. Лек и спорен ден!
Здравейте, колеги. Дайте съвет как да действам в следната ситуация: При опит да се промени осигуряването на СОЛ се оказва, че не е подадено Окд.5 в 2003г. От тогава до сега СОЛ-ът си е внасял редовно осигуровките, пускали са се Д1 и Д6, но няма подадено ОКД.5 и осигурителната му книжка не е заверявана от 1999г. Първо в НОИ ли се ходи или в НАП и какви документи да се носят за Окд.5 със задна дата?
Ако в месеца има 10 работни дни, има право на отпуск, който е пропорционален за годината.
Това е от  НАРЕДБА № 878 ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ И БРАКУВАНЕ НА НЕГОДНИ ИЛИ НЕНУЖНИ СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ:
"Чл. 8. (1) За бракуването на стоково-материалните ценности се назначава комисия със заповед от ръководителя на организацията, в състава на която се включват специалисти, запознати със стоково-материалните ценности, предлагани за бракуване, и представител на счетоводството. При извършване на инвентаризация евентуалното бракуване на стоково-материални ценности може да се възлага и на инвентаризационната комисия. При бракуване на хранителни продукти в състава на комисията задължително се включват представители на Държавния санитарен, респективно ветеринарно-санитарен надзор."
Ще можеш да го смениш с един доклад към прекият му ръководител, а базата е /давам ти само нужните извадки/:
"ЕТИЧНИ НОРМИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
РАЗДЕЛ 2
Стандарти за обслужване на клиентите
От служителите на НАП се очаква правилно да прилагат законите, като се отнасят по еднакъв начин с всички нейни клиенти, независимо от тяхната народност, произход, етническа принадлежност, религия, възраст, пол, сексуална ориентация, раса, образование, убеждения, семейно, служебно, обществено, политическо или материално положение. Те следва да са добросъвестни и да се стремят да обслужват клиентите ефективно и за максимално кратко време. Необходимо е в своите служебни действия служителите на НАП да са безпристрастни, обективни и да работят при позволената от закона прозрачност.
1.Служителите не трябва да нарушават правата на клиент или негов представител, дадени му от Конституцията и законодателството на Република България.
2.Служителите се отнасят с уважение, отзивчиво и внимателно, честно, открито и компетентно с клиентите. Не провокират с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стремят да ги преустановят.
3.Служителите отговарят на поставените им въпроси съобразно длъжностните си компетенции, като се стремят да изяснят същността на запитването. В случаите, когато не могат да отговорят, пренасочват клиента към подходящия служител.
4.Служителите не трябва да правят грешни или подвеждащи устни или писмени изявления по въпроси от служебен характер.
5.Служител не трябва да укрива, подправя или унищожава документи, които засягат интересите на клиент.
6.От служителите се очаква да признават пред клиентите допуснатите в работата грешки и да предприемат по своя инициатива всички необходими действия за отстраняване на последиците от тези грешки.
7.Недопустими са всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия, като например: отправяне на заплахи при упражняване на правомощия, налагане на санкции или оказване на психическа или физическа принуда, независимо от мотивите.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поведение, несъобразено с тези правила, не се толерира от организацията. То представлява нарушение на трудовата дисциплина и се санкционира с дисциплинарно наказание по съответния ред.
1. При наличие на поведение, противоречащо на настоящите норми, служителите информират преките си ръководители, а когато поведението е на прекия ръководител, информират висшестоящия. Сезираният ръководител задължително проверява достоверността на информацията (в рамките на своята компетентност) и взема решение. Резултатите от проверката се предоставят на висшестоящия орган. Независимо от резултата от проверката, служебното положение на докладващия служител не може да се промени в неблагоприятна за него насока, нито последният може да очаква изгода от служебен или личен характер.
2. Служител, получил информация, която поражда съмнение за извършване на престъпление от друг служител на организацията, следва да уведоми за това главна дирекция “Инспекторат по контрол и сигурност”, чиито главен директор незабавно уведомява компетентните органи.
3. При предприети действия от страна на органите на прокуратурата, МВР или следствието срещу служител на НАП, той или служител, на който този факт е известен, е длъжен незабавно да уведоми за това работодателя.
Спазването на тези морални правила от служителите ще доведе до укрепване на доверието на обществото в институцията, а впоследствие ще стимулира доброволното изпълнение на данъчните и осигурителни задължения и създаването на сигурна, стабилна и предвидима икономическа среда.
Изготвили (в изпълнение на заповед № 108/31.01.2006г. на изп. директор на НАП):"
Единствено за което може да се захване ИТ е почистването и окомплектоването на машините, защото те имат много части и спомагателни др. Поддръжката на техниката, с която работят, е вкл. в длъжн. им характеристика. За това се чудя, как точно да документирам преместването.
Да, в едно населено място са. Даже на един и същ адрес, разликата им е 500м.
Допитвам се до Вас, защото имам сведение за съставен акт от ИТ на фирма, която не е издала необходимите документи за преместване.
Здравейте, колеги! Казусът ми е следният:
   Производството на фирмата трябва да се премести от един адрес на друг. И не знам какви вътрешни документи са необходими за пред работниците и ИТ. Идеята ми е да се направи:
1. Решение от ОС на ООД-то;
2. Заповед за преместване;
3. Трябвали да пиша доп.споразумения с работниците, защото те ще трябва да си окомплектоват частите към машините и да ги почистят. Или става и с една заповед и всички да се подпишат, че са запознати с нея.
4. Ако има и др. необходими документи свързани със служителите, моля Ви, да ме информирате.
Предварително благодаря!
Защото са вид доход и като такъв трябва да се обложат по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ  :wink1:
Просто ми стана смешно:
"Чл. 24, ал. 1 се изменя така:
(1) Упражняването на адвокатска професия е дейност по възлагане от клиент, която включва:
7. управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение имущество;"
Т.е. да разбирам ли, че адвокат ще прави инвентаризациите :wink1:
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.
Здравейте, имам следният проблем: Имам нов клиент, но собственикът на предишната "счетоводна къща" се е покрил вече 4 мес. и фирма "Х" не може да се вземе документацията. В ТР отчетите за 2012 до 2014 година са със статут на отказани /не е предоставил пълномощно/. Можете ли да помогнете със съвет/и как да процедирам?
Здравейте, след такова уведомление ЧСИ иска да му представим копие от трудовия договор - задължени ли сме и на какво основание? Не ми се иска чак копие от договора да се представя.
Трудовият договор съдържа много лична информация, може да му предоставите потвърждение от НАП за сключен договор с лицето. Все пак, ЧСИ-тата знаят къде и как да проверяват всичко-срещу заплащане :excl:
Ето ти едно писмо, което пратих /на имейла и по пощата с обр.р-ка/ на ЧСИ-то и не ми отговориха. Все пак, мълчанието е знак на съгласие :blush:
И на 4ч. да е служителят има право на платен годишен отпуск в размер на 20дни.
Скоро на един семинар беше обяснено, че съставянето е по стария закон, документите, които се публикуват - пак по стария закон, само сроковете за публикуване са по новия закон.
Запазвам правото си да изразя несъгласие с казаното, но мисля да го спазя. Все пак - по-добре да публикувам един два отчета повече, оjколкото по-малко :) Пък и таксата е една и съща, независимо от обема на ГФО.
Абсолютно правилно е мнението ти.
Отчиташ ги като представителните разходи, свързани с дейността.