Здравейте,
при смяна на управителя на ООД необходимо ли е да подам в НАП ново "Заявление за подаване на документи с КЕП на упълномощено лице"?
Има ли запознати? ............... за коментар и съвет
Имам фактура от Швейцария за услуга - сертифициране на фирмата за биологичен произход на стоките. От гледна точка на ДДС, ясно: мястото на изпълнение на услугата е на територията на България, съгласно чл. 12, ал. 1 доставката е облагаема с ДДС, издавам протокол по чл. 117 с който се самооблагам. Включвам протокола и в двата дневника (регистрирана съм по ДДС и услугата е с право на дан. кредит).
Не знам обаче, как е положението с удържането на данък при източника. Трябва ли да удържам? Необходима ли е да се снабдя с някакви документи от фирмата получател на дохода за прилагане на СИДДО? Моля за помощ.
Сумата е 2 000 евро.
Благодаря.
Прегледах коментарите, но и там въпроса за това ЗАДЪЛЖЕНИ ли сме да внасяме осигуровки не е окончателно изяснен.
Аз мисля, да се позова на това което писах в горния пост и да не внасям никакви осигурителни вноски, а само авансов данък по ЗДДФЛ. И без това да се добера до данни на тези лица и истинска мъка.
извинете...
повечето от лицата от които изкупувам работят на ТД като нискоквалифицирани работници и са осигурени на суми близки до МРЗ. Събирайки и предавайки билки си осигуряват някакви допълнителни доходи. Сумите, кооито аз им изплащам обикновенно са повече от една МРЗ.
Ясни са ми НПР 40%, на разликата удържам и внасям 10% авансов данък по ЗДДФЛ (с изключение на доходи изплатени през 4-то тримесечие), но длъжна ли съм да внасям и осигуровки върху тези доходи? Ако да, на какво основание?
Вижте какво намерих:
"Обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт са уредени с Кодекса за социално осигуряване (чл. 1 от КСО). В същия нормативен акт се регламентират кръговете осигурени лица, обхванати от системата на социално осигуряване в Република България.
Със Закона за данъците върху доходите е уредено облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец (чл. 1 от ЗДДФЛ).
Предвид спецификата на двете норми погрешна е хипотезата, че облагаеми доходи, получени от физически лица могат да бъдат основание за социално осигуряване.
В чл. 4, ал. З от КСО е регламентиран кръга осигурени лица, които задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. В чл. 5, ал. 2 от КСО законодателят дава определение за самоосигуряващо се лице - физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя сметка. По отношение на самоосигуряващите се лица, обхванати от разпоредбите на чл. 4, ал. З от КСО задължението произлиза от упражняване на трудова дейност в хипотезата на т. 2 или регистрация и дейност

 в хипотезите на точки 1 и 4. В същия смисъл са и разпоредбите на чл. 1, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.
Съгласно тези разпоредби физически лица, които нямат регистрация по смисъла на Наредба №3 - т. е. не са регистрирани земеделски производители, респективно не са регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност са извън обхвата на чл. 4, ал. З от КСО, независимо, че са декларирали облагаем доход от горско стопанство, водно стопанство и растениевъдство. Обстоятелството на деклариране на този вид доходи не е определящо за идентификация на лицата като самоосигуряващи се по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО."
От това което чета, оставам в впечатление, че не съм длъжна да ги осигурявам. Изплащам сумите, като приспадам 40% НПР, на разликата удържам 10% авансов данък  и го внасям на тримесечие, посочвам изплатените суми в справката по чл.73 и с това моите задължения приключват.
 
Здравейте,
Фирмата изкупува непреработена селскостопанска продукция  и продукция от горското стопанство (различни видове билки) от физически лица, които не са регистрирани земеделски производители и не са самоосигуряващи се лица. Плащанията извършваме както по банков път, така и касово. За документиране на покупките подписваме с лицата договори за изкупуване на продукция.
Дължим ли осигурителни и здравни вноски върху изплатените на лицата суми? Дължим ли авансов данък по ЗДДФЛ, т.е. имаме ли задължение да го удържаме от лицата и внасяме? Съответно подаваме ли декларация 1 и 6?
Моля, за коментар и мнения. Благодаря предварително.
А това, че имам договор и аз съм собственик на стоката, независимо, че още не съм я платил?
Здравейте,
през месец 11 и 12. 2015г. имам договори за изкупуване на селскостопанска продукция (билки, семена и др.) за сумата 9 500 лв. Парите са платени по банкова сметка на лицето, както следва: 4000 лв. през м.12.2015г. , а останалите 5500 лв. през месец 02.2016г.  И сега съм в дилема в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ какво да посоча, само доходите изплатени през 2015г. или да се позова на това, че имам договор и реално стоката е пристигнала при мен (т.е. правата върху стоката са прехвърлени) и в справката по чл. 73 да посоча цялата стойност на договора? Кое е правилното според вас?
Нашата фирма, заедно с още две други български фирми, съизложители, ще участва в изложение, което ще се проведе в Германия. Немската фирма ни издава инвойс за наем на площ и такса за участие в изложението за трите фирми общо на нас  и ние ще им платим цялата сума. Аз ще префактурирам на другите две фирми съответно тяхната част от наема и таксата за участие в изложението.  Въпроса ми е трябва ли да начислявам ДДС при това префактуриране на разходи и ако не, на какво основание? (всички фирми са регистрирани по ЗДДС)