3т. декл.13/4 се подава и подписва от теб.
4т. нот.зав.пълномощно е задължително.
Ако пишете, че са в банков трезор, искат договор за наемане на касета с банката. После обаче се споразумяват, за офис  в който ще се броят парите и това наистина се случва.


 
Включваш фактурата частично:
Намираш наличния артикул по доставна цена и записваш Дан.основа и ДДС.
Благодаря Ви, за отговорите!
Става въпрос за производствен процес-Пицария.
Миналата година, по настояване на ИТ и след проверка от тяхна страна, минахме на СИРВ. Пуснахме заповед за 4 месеца. Обектът работи сезонно. Обаче, сега управителят иска за период по-дълъг от 4 месеца. Чета КТ, чл.142,ал.3 с период до 4 месеца:

"Чл. 142. (1) Работното време се изчислява в работни дни - подневно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

(3) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случаите на ал. 2 работодателят определя период, за който се установява сумирано изчисляване на работното време, с продължителност от 1 до 4 месеца.

(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) С колективен трудов договор по чл. 51б може да бъде определен период за сумираното изчисляване на работното време до 12 месеца. Браншовете и отраслите, в които може да бъде определен период за сумирано изчисляване на работното време до 12 месеца, се установяват с наредбата по ал. 2."

Алинея 4 допуска до 12 месеца, след сключване на Колективен ТД.
Има ли някъде такава бланка?
Бащата няма право на отпуск с ниския %.
Бъпросът е този, как отпуска да бъде отразен в Д1 ?
В картона полетата-отпуск и болнични не са активни.
Лице, което има ТД и едновременно е СОЛ, осигурено само за пенсия, ще ползва 15 дни бащинство при раждане на дете.
Същото, ще си подаде нужните документи пред работодателя си , за да ползва отпуска.
Как трябва да се зададе в картона му на СОЛ, за да може Д1 да бъде коректна и отразен този отпуск? Работя на Микроинвест, но в картона му, полето за отпуск не е активно.
За какъв максимален период от годината може да се прилага сумарно отчитане.
Чета, че за не повече от 6 месеца.
Отиват в НАП с този ЛНЧ и от там им издават друг номер, с който се назначават.
Трябва да внесе ЗОВ, пропорционално за тези дни, за това трябва да подаде Д7.
Подаваш редовна, само на това лице.
Аз пък се чудя, какво ще се случи с Ел.подписи, след промяната.
Когато лицето има отписани дан. задължения, но същите не са отписани от дан. осиг. му сметка, ще има ли право на дан. облекчение за деца?
Лице е освободено от 02,10,21. Има издаден болничен от 03,10,21. НОИ отказва, да плати болничните. Отдавна не съм се занимавала с такива болнични, четох КСО, чл.42 и видях, че няма опция за изплащане при този случай.
Много благодаря за инфото!
Какви документи се изискват за регистрация по този член, освен Заявлението?
Колеги, някой може ли да даде ДХ на корабен ремонтчик-72142015? Осигуровките в трета или втора категория са?