Здравейте,

Аз не разбрах точно къде фигурира името на стария съдружник. За съжаление много често някои от системите на НАП не взимат автоматично промените вписани в АВ. Просто кажете на този който е написал АПВ-то да коригира името на представляващия.

Не виждам смисъл от много притеснения, още повече, ако сте подали всичките декларации както трябва.

Приятна почивка.


Благодаря за съдействието Ви!
 Явно не съм обяснила добре,
Да ОКД5 съм подала за управителя- при стартиране на дейността.
Когато единият съдружник "А" напусна и прехвърли дяловете си на новият съдружник "Б", - Не съм подала нищо в НАП?
Днес В АПВ -пише - КОНСТАТАЦИИ: "Размер на капитала на дружеството..........раз пределен между ......................./управителя/ и съдружник "А" /все още/.   
Пропуска техен ли е? Или мой?

delphine

Отговор 6 | 23.03.2018, 12:03
Цитат на: WELLNESS в 23.03.2018, 11:58

 Ами ако по някаква причина закъснее това вписване - осигуровки ли ще му плащате на този собственик, който вече не е СОЛ.
НАП откъде ще научи - ами от  ОКД 5 , от Д1 - ТР ли е единственият източник на тези факти ?

Сигурно някой се равнява по ТР, но отправната точка е упражняването или не на дейност от коя дата е факт.
Да уточня, че за управителя има подадена Окд 5.

Проблема е с новият съдружник, който не извършва дейност в дружеството.
Благодаря, за насоката.

Ситуацията е от октомври миналата година?

И двамата съдружници не се осигуряват в дружеството.

Към днешна дата - моля, за съвет какво да направя.
Подадохте ли за напусналия съдружник ОКД5 за прекратяване на дейността?- не
А на новия за започване на дейност ? -не
Посочен ли е новият управител в АВ ? - да там вече фигурира.
Сменихте ли името на управителя в СД по ЗДДС ?-Управителя- остава същият.
Здравейте,
в края на миналата година един от /двамата/ съдружници в ООД напусна дружеството, като по чл. 129 "Прехвърли" дяловете си към нововъведеният съдружник. Към днешна дата, след процедура по възстановяване на ДДС в АПВ-то, виждам, че фигурира още предходният /напусналият/ съдружник. Как уведомявам НАП за промяната.
/Явно съм изпуснала нещо!/
Здравейте,
Какво Ви притеснява в продажбата на Акт 14? Какво пише в НА?

В НА пише.......представени документи ..."Акт за приемане на конструкция от дата...."

Питането ми е относно изчисляването на себестойността-  Ще отнеса всички разходи за изграждането на обекта с датата на която е въведен в експлоатация /06.07/ и ще си заведа в 303, въпреки че са продадени с по-ранна дата тези три ап. ???
После си декларирам само тези които са останали собственост на фирмата.
Здравейте,
строителен обект, получава Удостоверение за въвеждане в експлоатация на 06.07.2018
 /акт16/
08.05.2018 са изповядани 3 сделки т.е. продадени са три от Апартаментите на Акт 14
/груб строеж/
В УВЕ /акт/ са посочени като собственици на обекта Фирмата /ние/ и другите трима като съсобственици /имат НА/
1) За внесените аванси осч. - 411 / 412
                                                           / 4532
2) При окончателно плащане -411/ -412 /с всички аванси/
                                                               / 701

С акт16 ще декларирам имотите в общината. Съответно ще си изчисля себестойността на всеки апартамен и ще си ги заведа като продукция 303/611.

НО тези продадените на акт 14?........
"Благодаря, че споделихте резултата от запитването. За мене темата беше много полезна и си направих полезни изводи . :smile1:"

За мен също беше много полезна!.....

 Винаги, когато има по-специфичен казус и след много четене, обсъждане и допитване се стигне до вярното решение е ...."Страхотно" :smile1:


Получих отговор от НАП-
Да, категорично се начислява ДДС /изразено устно с някои придружаващи материали от подобни казуси/!
Фактура ще издаде фирмата собственик на актива.
Благодаря за оказаното съдействие от страна на delphine и irenabrili.
Моите уважения!

Отивам до НАП за становище и ще пиша какво са ми казали.
"Данъчно третиране на цесионната сделка"

„От счетоводна гледна точка паричните вземания от клиенти
представляват финансови активи съгласно СС 32 Финансови инструменти, тъй
като са свързани с бъдещо получаване на парични средства. Съгласно т. 11.5, б.
„г” от СС 32 Финансови инструменти при отписване на финансов инструмент
поради прехвърляне резултатът от сделката се отчита като текущ финансов
приход или текущ финансов разход. Една от възможностите за отписване на

2 Виж Лиляна Панева, ДДС при прехвърляне на вземане, сп. Актив бр. 7, 2011 г.
3
Росен Русков, Цесия и факторинг „Финанси и право“, 2004 г., кн. 03
СЧЕТОВОДСТВО бр. 6/2014, година XVIII
6
финансов актив – вземане от клиент, е прехвърлянето му от кредитора на трето
лице (друг кредитор), т.е. сключване на договор за цесия. Цесията е сделка с
финансов характер и е регламентирана в чл. 99 – 100 на Закона за задълженията
и договорите”
4
.
С посоченото се потвърждава второто становище, което по лично мнение е
правилното, като се вземе предвид изключването на „сделката по събиране на
дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове”, т.е. това е необлагаема
сделка по ЗДДС5. Все пак, за да няма колебания и съмнения, в цесионния
договор би трябвало предметът на сделката да бъде ясно посочен като
„прехвърляне на вземане”, а не примeрно като „изкупуване и събиране на дълг”.
Тези въпроси са важни, защото косвено засягат и счетоводното отчитане."

В НАкт е посочено "Прехвърляне право на собственост на следния недвижим имот....".


За нас важи тази точка
 
"5. "Нови сгради" са сградите:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност "груб строеж", или
"И само едно уточнение - съдружникът е направил парична вноска, а издължаването ще стане с апартаменти ли ?"

Да точно така.
Благодаря Ви!

Точно от тази статия е цитата ми по-горе.
Издавам си фактура и си начислявам ДДС!
Според публикация на irenabrili,
моите уважения
от
Отговор 1 | 12.07.2015, 19:17
Здравейте,
Има различни мнения по въпроса, тъй като няма достатъчна яснота в законовите текстове.
Според някои мнения, ако обект на цесията е вземане по облагаема сделка (доставка на стока или услуга, например), то и цесията е облагаема, като ДО се формира от разликата между стойността на вземането и платеното от цесионера.  Този, който купува вземането (цесионерът), издава на този, който го продава (цедента), фактура за разликата и, ако е регистриран по ДДС, начислява върху нея данък. Данъкът се поема от цедента, който после си го приспада като данъчен кредит.

т.е.
цесионера трябва да издаде фактура на цедента за купения актив? ДО е разликата между стойността на вземането и платеното от цесионера.

По мое мнение ние като "цедиран длъжник", който "изплаща" задължението си, трябва да издадем Фактура за продажбата на двата актива, /в нотариалния акт е посочена сумата без ДДС и е описана сделката като прехвърляне/, съответно във фактурата си начислявам ДДС върху сумата посочена в НА.

съвсем се обърках
и все пак има ли някой преминал през подобна процедура
Моля
Здравейте,
един от съдружниците в ООД е направил вноска в дружеството, съставен е Договор.
Сега чрез Договор за Цесия, съдружникът /цедент/, продава своето право на вземане на трето лице /цесионер/. Фирмата /цедиран длъжник/ е уведомена.
Но в случая ще имаме Възмездно цедиране!
Фирмата ще "продаде"  два свои актива /апартаменти/ на цесионера!
Съответно трябва да издам фактура за продажба на която да начисля ДДС, което /ако нямаме разходи/ да си го внесем!
Тук идва спора със собственика, който твърди, че не се начислява ДДС?!

В правилната посока ли съм или изпускам нещо важно!?


"При възмездната цесия цената, която цедентът ще получи за прехвърленото вземане, се явява данъчна основа на извършваната от него доставка на финансова услуга, стига цедент и цесионер да не са свързани лица (в този случай данъчната основа ще е пазарната цена на вземането). Датата на възникване на данъчното събитие се определя съгласно общите правила на закона, т.е. за целите на ДДС събитието ще настъпи на датата, на която възникнат условията да бъде признат приход от прехвърленото вземане."
ЕТ рагистрирано декември 2017г. без дейност.
Не е подадена декларация за неактивност в НСИ до 02.04.18г.
Сега трябва ли да подаде ГФО в Агенцията до 30,06,18г.