От сметката на физическото лице
Здравейте,
клиент е платил първа и втора вноска за покупката на апартамент на 01 ноември 2017г.
Издала съм фактура за аванс, на физическо лице не на фирма. Платени са веднага по банков път.
Днес разбирам, че се отказал от този апартамент и купува в същата сграда друг, чиято крайна стойност е равна на внесените през 2017г. суми. Разлика ще остане само при начисляването на данъци и такси. Сделката минава през нотариус.
Оказва се, че не само е сменен апартамента, но и купувача не е физическо лице, а същото го купува на фирмата си! 
Моля, за съдействие - тези приходни фактури за 2017г., сега да им пусна Кредитно известие с днешна дата и да издам нова фактура за продажбата /клиент- юридическото лице/ ???? ДДС-то???
Няма ли някой, който вече е оформял такава ситуация :question: :blink:
Здравейте,
продадено и заличено в търговският регистър ЕТ- месец декември!
В ГДД по чл. 50 как и къде трябва да се посочи тази сделка?
Има "Приложение 5-доходи от прехвърляне на права и имущество" - може би там?
Нещо друго по специфично има ли при оформянето на ГДД?
Здравейте,
имаме работник, който искаме да освободим по чл. 331 -Прекратяване, инициирано от работодателя, срещу уговорено обезщетение . По този член обезщетението е в размер на четири брутни заплати. Обезщетението по чл. 331 от КТ подлежи на данъчно облагане- 10% данък.
 Тези четири заплати- наведнъж след освобождаването ли трябва да се изплатят на лицето и съответно да се внесе данъка, или следващите четири последователни месеца?
Това е заявлението
Вижте най-долу изискуемите справки
"1.2. Основания за дерегистрация по избор (чл. 108 от ЗДДС) възниква:

За лице, регистрирано на основание задължителна регистрация (по общия ред, при доставки на стоки с монтаж и инсталиране, дистанционни продажби с предмет на доставката - акцизни стоки по чл. 20, ал. 4 от ЗДДС) или регистрация по избор (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС), когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация. Лица, регистрирани по избор, нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон.
За лице, регистрирано на основание дистанционни продажби (чл. 98, ал. 2 и чл. 100, ал. 3 от ЗДДС), когато за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лева и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.
За лице регистрирано на основание вътреобщностно придобиване (ВОП) (чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС), когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите ВОП, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лева и  към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.
За лице, регистрирано на основание чл. 97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна дерегистрация, в сила от 01.01.2010 г."
Подавате си Заявление за дерегистрация - посочвайки някое от основанията /касаещи вашият случай/. Нап ще ви дадат списък с необходимите документи, които трябва да представите в 7 дневен срок. Изискват по принцип за една година назад документи, но зависи.....Вероятност да дойдат на ревизия има.
Много благодаря  :good:
В приложения линк ХХХХ казва и се аргументира, защо не СИРВ, но не разбрах тогава как е правилно....
Това  е вариант - но в месеца може да се наложи да дойде няколко пъти през напр. 5 дена. Т.е. назначавам  по чл. 68 след ден -освобождавам и така няколко пъти в месеца...........?
Здравейте,
започваме строеж, на който ще бъдат назначени- надзор, технически ръководител и работници. Очаква се да има и такива, които ще идват за по ден два само при нужда.
Как да бъдат назначени?
По чл. 114 от КТ -
Еднодневните договори може да се използват само от работодатели - РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ.
Този чл. отпада, не сме земеделски стопани.
Моля, за съвет.
Здравейте!
През месец декември по банков път са платени всички задължения към един доставчик. В това плащане е платена фактура, която обаче не е осчетоводена /сега я получавам/ и съответно не е включена в дневниците по ДДС за м.12. Резултата към края на годината е крайно Дебитно салдо по 401 сметка.  Баланса не ми се равнява.
Моля за съвет- какво правите в такива случаи?
Здравейте,
имаме назначен работник по програма за временна заетост. Програмата е за 6 месеца и покрива разхода за заплата, осигуровки както за сметка на работодателя така и за сметка на лицето. Начислявам заплатата в 421с-ка, и съответно осиг. в 604 и 605. Когато възстановят сумата - осч. като -приход от финансирания 705. За месец 10.2017 възстановиха сумата сега, а до края на 02.2018 очаквам и за месец 11.2017г.
Това плащане като приход за 2017г. ли е по-правилно да се отрази или за 2018г.
Здравейте,
прехвърлихме предприятие по чл. 15 от ТЗ
след, което адвокатката каза, че трябва да го заличим. При подаване на искането за заличаване НЕ ми поискаха справка от НОИ.
след заличаването си подадох /в 14 дневен срок/ искане за дерегистрация по ДДС по чл. 107 -задължителна регистрация.
Има ли нещо, което изпускам?
Някой, който е минал процедурата?
Здравейте,
назначена съм като счетоводител в една фирма. Собственика има още 5, в които той, жена му, сестра му и други са собственици/ съсобственици. В тях няма назначено лице за счетоводната дейност. Към края на годината правя Договор за счетоводни услуги и пускам фактура от фирмата, в която съм назначена към другите фирми, които обслужвам. Притеснява ме факта, че  основната дейност по КИД е покупка и продажба на собствени недвижими имоти.  Моля, за съвет дали това би било проблем?
Благодаря ви!
А дали ще може да ползва борса?
Здравейте,
служител назначен на 13.12.2017г. на 19.12.2017г. ми донесе болничен за 15 дена /хипертония/ . Днес попълни молбата си за напускане, в която описа здравословните причини поради които напуска.
По кой член е най-добре да го освободя -- съгласно чл. 325, ал.1, т.9 от КТ, дължим 2 месеца обезщетение по - чл. 222, ал.2 от КТ.
Лицето е назначено по чл. 67 с 6 месеца изпитателен срок. Ще бъде ли проблем да го освободим по взаимно съгласие чл 325ал.1 т1???
Няма ли колеги които са наясно?
Притеснявам се да не изпусна някоя стъпка?!