Здравейте!
Архитект в общината, който предвижда да създава проекти и извън работно време. Има издаден булстат, съответно ще практикува и като свободна професия. Ежемесечно деклариране и внасяне на осигуровки, на всяко тримесечие авансов данък. Дали тази дейност ще бъде проблем за назначаването му в общината?
Съгласна съм, че трябва да е упоменато основанието за не начисляване на ДДС, но не е?
Напротив дори е описано, че фирмата прилага 20% ддс, но после в графите, в които трябва да е изчислено пише 0, Обща сума - 100единици, ДДС - Х, Сума за плащане - 100единици.
Здравейте!
Получих фактура за покупка на стоки от страна членка на ЕС  регистрирана по ЗДДС в България. ДДС номера на фактурата е български НО НЯМА начислен 20% данък.
Има текст, който гласи "ДДС 20% - фирмата прилага ДДС при фактуриране",
Посочената цена на стоките е - без ДДС.
Според мен трябва да има начислено ДДС.
При така издадена фактура, следва ли аз да си го начисля?
Здравейте!
Имам колебания относно основанието за регистрация по ДДС.
Юридическо лице- основна дейност довършителни строителни дейности. Първи обект - в Белгия.
Ще се фактурира /за този обект/ на физическо лице, белгийски гражданин. Втори обект - в България- ще се фактурира също на физическо лице. Трети обект- в Белгия- ще се фактурира към белгийска фирма, но все още не знам дали е регистрирана или не по ддс. /Още на първият достигаме 100 000лв. /.
Регистрирам по чл.97а чл.3 ал.1,5,6 ?
Материалите ще си ги купуват от Белгия.
Съответно регистрация- по Чл. 99, ал. 3 ЗДДС ОЩЕ СЕГА, или трябва да изчакам достигането на 20 000лв.
Много благодаря!
Предвид, че авансовото плащане е през декември 2022г., което е и окончателната стойност на сделката, а реалното прехвърляне е през януари 2023г., декларирането на резултата от сделката /за физическите лица/ ще е с декл. по чл.50 за 2023г,- през 2024г.
Здравейте!
Продажба на дружествени дялове. Съдружници 50/50 в ООД, продават дяловете си, дружеството вече е ЕООД.  Има авансово плащане по сметките на физическите лица /съдружници/ в средата на декември 2022г. На 20.01.2023 е реализирана продажбата. /аз разбирам по- късно, че сделката се е състояла/.  Има обаче неизплатени дивиденти на двамата съдружници към 31.12.2022г.  /съответно към датата на продажбата/ Предвид, че собствеността е сменена, могат ли сега да бъдат изплатени?
Колеги.
Според вас, в правилната посока ли са решенията ми?
Пропускам ли нещо?
Моля, съдействайте!
Да.
Протокол за отразяване на ВОП-а и съответно ДДС в Покупки и Продажби.
Фактурата си осчетоводявате за разхода.
Две български дружества сключват договор за изпълнение на СМР услуги./на кратко "А" е изпълнителя, "Б" е поръчителя/. Обектът, по който ще се работи е в Белгия. "А" сключва Договор за наем на квартира в Белгия за период от 6 месеца, като това е и срока за приключване на обекта. 
За сега в "А" няма назначени лица на трудов договор, предвижда се да се назначат. Собственика на "А" е български гражданин придобил белгийско гражданство.
Съгласно спогодбата между България и Белгия за избягване на на двойното облагане с данъци - чл.5 - "Място на стопанска дейност"- т.3 - Строителен  или монтажен обект се счита за място на стопанска дейност само ако продължителността му е повече от 12 месеца.
Според това, което изчетох:
1)Тоест, предвид по- краткият срок на изпълнение "А" ще плати данъците си спрямо българското законодателство.
2) "А' няма задължение да се регистрираме по ДДС, докато не достигне 100000лв. оборот. Фактури се издават към българско юридическо лице /също нерегистрирано/.
3) Материалите за извършване на дейността ще се закупуват от там от местно дружество регистрирано за целите на ЗДДС. Няма да напускат територията на Белгия, нямаме ВОП. Регистрирането по ЗДДС става задължително, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания на стоки  за текуща календарна година надвиши 20 000 лева (чл. 99 от ЗДДС). Тоест изчаквам и 7 дни преди да станат 20 000лв.  регистрирам.
Отложеният данъчен кредит си го водя аналитично към сметка Други дебитори. И не, не се приключва със сметка Печалби и загуби от текущата година. Това е пълен абсурд.
Къде гопосочваш в баланса?
Да, така е!
Прочетох такива мнения и ми се стори доста странно!
Затова попитах.
Здравейте!
Имам получени фактури за разходи с дата 2020г.
Включвам разхода в 2020г., но отлагам данъчния кредит.
601/ -1000
4536/ -200
        /401 -1200

401/501 -1200
611/ 601 -1000
Съответно с/ка 4536 ми остава с дебитно салдо.
Правилно ли е 4536 / 123 ????
Вижте ОПР - май няма в него отразен разход от 1000 лв.
Да, така е. Къде да го посоча в ОПР?
Това записване 701/201 ми е доста интересно.
Продажната цена е обявена само за обекта /апартамент, магазин/....
 Т.е. прилежащата земя, която е неизменна част към всеки обект, се продава по отчетна стойност./без надценка/. За клиента не се отделя цената на земята и цената на апартамента.
Здравейте!
Продължавам вече започната тема.
Разлика в ОПР и Баланс
Продукция /недвижим имот/:
Заприхождаване:
303/611 - 35000лв.
Наличен Актив УПИ - 1000лв.
Продажба:
411/ - 60 000
       /701- 50 000
       /4532- 10000
Изписване:
701/  36 000
       / 303- 35 000
       /201 - 1 000
В Баланс и ОПР се получава разлика:
Баланс- печалба 14 000лв.
ОПР - печалба 15 000лв.
Къде греша?
Здравейте!
Първите три дни болнични, които са за сметка на работодателя, се заплаща 70% от трудовото възнаграждение.
Осигуровките за тези дни се начисляват на тези 70% или на 100% от трудовото възнаграждение? Не се приспада ДДФЛ, а след третият ден, остава само здравни 4,8% върху МОД.
Не. На защото е започнало работа, а защото е работило кратък период- само две седмици, по ТД по чл.68 и освободено с изтичане срока на договора.
Здравейте!
Получихме отказ за парично обезщетение за безработица- накратко: служителя е освободен от работа по взаимно съгласие /чл.325/ на 30.06. Обекта, от който е освободен е ресторант, който се помещава на вторият етаж на сграда. На първия етаж на същата сграда се помещава хранителен магазин. На 30.06. на собственичката на магазина й се ражда внуче и тя иска да отиде там за две седмици. Познавайки добре освободеното лице, го наема на работа в магазина от 06.07. Назначаваме го по чл.68 ал.1 т.1 от КТ с посочен срок и освобождаваме /при завръщане на собственичката/.по чл. 325 ал.1 т.3.
НОИ спират отпускането на паричното обезщетение. Сега очакваме ревизия.
Как бихте процедирали в тази ситуация?
Колеги, какво е вашето тълкувание?
Купили сте ги с 20%- продавате с 9%.
След 01.07. ще продължите да ги купувате с 20 и да продавате с 9.