Уникредит лизинг минава ли за кредитна институция?
Здравейте,
физическо лице, регистрирано като земеделски производител има лизингов договор, задължението по който е над 40 000 лв. Трябва ли да се попълва Приложение 11 ( за получени кредити) към ГДД по ЗДДФЛ?
При продажба на леща собствено производство, земеделския производител трябва ли да начислява ДДС, тъй като няма посочен код в приложение 2 към ЗДДС ?
Здравейте, как се определя фира на царевица, която е ожъната и е на склад, а е продадена след 2 месеца. Как се осчетоводява. На фирата ДДС според мен несе дължи.
Здравейте, може ли да се подава Заявление за вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и петролни продукти от нефтен произход, по куриер от земеделски производител.
Здравейте, аз съм счетоводител на ЗП   регистриран по ЗДДС. Облага  се по чл.29 от ЗДДФЛ - 60 % НПР. Водя двустранно счетоводство и при проверка от страна на НАП във връзка с ЗДДС винаги искат оборотна ведомост за проверявания период, а някога и главна книга и хронологични ведомости по някои сметки.
А колко месеца има право на обезщетение  за безработни
При прекратяване на договор със срок на изпитание - колко месеца се изплаща обезщетение за безработица, при отработени 18 месеца и 15 г осигурителен стаж.
По кой член от КТ трябва да бъде прекратен трудовия договор.
Здравейте,
някой написал ли е Нефинансова декларация по глава VII, раздел III, чл. 48 от ЗС, трябва ли да се публикува с ГФО
 
Здравейте, от къде може да се види формуляр за регистрация и образец на регистър на горивата по Закона за горивата, който влиза в сила от 01.02.2019г
Здравейте, може ли да кажете, къде да видя формуляр за регистрация и образец на регистър по закона за горивата, който влиза в сила от 01.02.2019г.
Защо? Не може ли съгл чл 113, ал. 13 от ЗДДС или има и други изисквания при спазване на този член и алинея.
Може ли да се издава сборна фактура в края на месеца по няколко касови бончета
Моля , ако знае някой да ми каже каква е класификацията на наетата земя от гледна точка на НСС.
Съдружник в ООД е предоставил собствени средства   над 30 000 лв на фирмата си по банков път. Трябва ли и връщането да стане по банков път или може на части в брой.
Ако фирма иска да продадени автомобил на лизинг - достатъчен ли е един договор за лизинг
или трябва да се прави накаква допълнителна регистрация по  някой закон?
Какви счетоводни статии трябва да се съставят за преотстъпения данък и съответно за закупения дълготраен актив през същата година.
- преотстъпен данък за 2013г - 30 000 лв
- закупен ДМА през м. 7.2013г - 60 000 лв
- начислени амортизации през 2013г  - 7 500 лв ( (60 000 * 30%)/12*5)
Разликата не е ли в това, че преди само ЗП ФЛ, който не е  регистриран  по ЗДДС имаше право на избор по кой член да се облага - дали по чл. 26 от ЗДДФЛ - като ЕТ или по чл. 29, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ - като придобитите приходи намали с 60% разходи. Сега мисля, че всички ЗП независимо от регистрацията си по ЗДДС имат право на избор, но не съм много сигурна.
А образец на това ОКД5 ?
Може ли някой да ми каже, управителят на новорегистрирано ООД от кога трябва да започне да се осигурява и може ли да работи като управител по трудов договор на 4 часа.