Физическо лице регистрирано, като земеделски производител с регистрация по ДДС, издава протоколи за произведена енергия от собствена фотоволтаична централа. Трябва ли да се начислява ДДС в тези протоколи и съответно да се включват в Дневника за продажби по ЗДДС.
Физическо лице има изграден фотоволтаичен парк на покрива на собствена  сграда. Къде се посочват приходите от продажба на ел енергия  произведена от възобновяем енергиен източник в ГДД по чл 50 от ЗДДФЛ. Какъв размер са признатите разходи.
Здравейте, работник с прекратен трудов договор по взаимно съгласие и с осигурителен стаж 1г и 10 м има ли право на обещетение за безработица от бюрото по труда?
Уникредит лизинг минава ли за кредитна институция?
Здравейте,
физическо лице, регистрирано като земеделски производител има лизингов договор, задължението по който е над 40 000 лв. Трябва ли да се попълва Приложение 11 ( за получени кредити) към ГДД по ЗДДФЛ?
При продажба на леща собствено производство, земеделския производител трябва ли да начислява ДДС, тъй като няма посочен код в приложение 2 към ЗДДС ?
Здравейте, как се определя фира на царевица, която е ожъната и е на склад, а е продадена след 2 месеца. Как се осчетоводява. На фирата ДДС според мен несе дължи.
Здравейте, може ли да се подава Заявление за вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и петролни продукти от нефтен произход, по куриер от земеделски производител.
Здравейте, аз съм счетоводител на ЗП   регистриран по ЗДДС. Облага  се по чл.29 от ЗДДФЛ - 60 % НПР. Водя двустранно счетоводство и при проверка от страна на НАП във връзка с ЗДДС винаги искат оборотна ведомост за проверявания период, а някога и главна книга и хронологични ведомости по някои сметки.
А колко месеца има право на обезщетение  за безработни
При прекратяване на договор със срок на изпитание - колко месеца се изплаща обезщетение за безработица, при отработени 18 месеца и 15 г осигурителен стаж.
По кой член от КТ трябва да бъде прекратен трудовия договор.
Здравейте,
някой написал ли е Нефинансова декларация по глава VII, раздел III, чл. 48 от ЗС, трябва ли да се публикува с ГФО
 
Здравейте, от къде може да се види формуляр за регистрация и образец на регистър на горивата по Закона за горивата, който влиза в сила от 01.02.2019г
Здравейте, може ли да кажете, къде да видя формуляр за регистрация и образец на регистър по закона за горивата, който влиза в сила от 01.02.2019г.
Защо? Не може ли съгл чл 113, ал. 13 от ЗДДС или има и други изисквания при спазване на този член и алинея.
Може ли да се издава сборна фактура в края на месеца по няколко касови бончета
Моля , ако знае някой да ми каже каква е класификацията на наетата земя от гледна точка на НСС.
Съдружник в ООД е предоставил собствени средства   над 30 000 лв на фирмата си по банков път. Трябва ли и връщането да стане по банков път или може на части в брой.
Ако фирма иска да продадени автомобил на лизинг - достатъчен ли е един договор за лизинг
или трябва да се прави накаква допълнителна регистрация по  някой закон?