Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат

09.02.2015, 11:52 54854 51
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

09.02.2015, 11:52
Публикации: 493 / 169
Администратор на сайта
Това предвижда нов проект за изменение на Закона за адвокатурата, публикуван на сайта на Народното събрание. Проектът може да бъде свален от тук.

Редица дейности, които до момента се извършват от счетоводители и различни тясноспециализирани консултанти са изброени в забранителния списък за извършване от тях, според нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Така например счетоводителите няма да имат право да дават устни и писмени консултации на своите клиенти. Нито ще имат право да изготвят за НАП, НОИ и други институции заявления, отговори и молби. Това означава, че редица документи като Заявления за регистрация по ЗДДС, отговори по данъчни проверки и дори най-елементарни молби до НАП, НОИ, НСИ и други институции, с които всеки счетоводител комуникира при нормалната си дейност, няма да бъдат извършвани от счетоводители.

Бизнесът ще трябва отделно да наема адвокати за тези дейности. Ако се приемат текстовете в настоящия им вид, то с учудване бизнесът ще разбере, че счетоводителят му няма да има право да състави дори трудов договор, нито пък пълномощното, с което счетоводителят се представлява пред данъчните и НОИ.

Отпада и правото на всеки, който не е адвокат да изготвя и дори подава каквито и да било документи в Търговския Регистър, Имотния регистър, както и в други регистри в България. Сега например счетоводителите имат право да подават годишния финансов отчет в Търговския регистър, а всеки има право да подава документи за регистрации на фирми, след необходимото упълномощаване.

Глобите са солени. Според чл. 150 лице, което не е адвокат, но извършва или предлага извършването на гореспоменатите дейности, които са подробно изброени в чл. 24 от законопроекта, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева. Алинея втора предвижда двойна глоба при повторно нарушение.


Редица дейности от търговския живот на една фирма, които по принцип бизнесът обичайно възлага на счетоводители или други тясноспециализирани консултанти, са наречени “адвокатски” и са включени във въпросния чл. 24 от законопроекта. Според чл. 24, ал. 1, упражняването на дейности, възложени от клиенти, които едно лице, което не е адвокат, няма да има право да извършва са:

1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби, физически и юридически лица и др.;
(Специализираните счетоводни предприятия и счетоводителите представляват клиентите си пред редица административни органи и служби като  НАП, НОИ, БНБ, НСИ др.)

2. изготвяне на заявления, искови молби, тъжби, жалби, отговори, молби, спогодби и др.;
(Счетоводителите изготвят такива документи и ги подават в гореспоменатите институции. Например - отговори на НАП по ревизии и проверки, заявления за Регистрация по ЗДДС, различни молби и жалби и др.)

3. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси;
(Счетоводителите ежедневно консултират клиенти (устно и писмено) по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и други данъчни закони, както и по редица нормативни актове, свързани с трудовото и осигурително право. Данъчни консултанти пишат различни становища по данъчни въпроси, възложени от клиенти, които могат да бъдат публикувани в специализираната преса.)

4. справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях;
(Счетоводителите ежедневно получават справки и документи от административни органи – например от НАП, НОИ, Общини и множество други институции.)

5. изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни;
(Счетоводителите и ТРЗ специалистите изготвят договори, съобразени с Кодекса на труда и трудово-правното законодателство. Изготвят и изискваните пълномощни от институциите, пред които представляват клиентите си.)

6. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
(Счетоводителите изготвят годишни финансови отчети и ги подават в Търговския регистър, подават документи от името на клиентите си в Търговския Регистър, след необходимото упълномощаване, както и изготвят документи за регистрации на фирми. Тази дейност се включва в обхвата им, предвид това, че при завършването висшето си образование “Счетоводство и контрол” се изучава Търговско право и се полагат над 10 изпита по право. Счетоводителите могат да посъветват клиента относно формата на предприятието, което желае да регистрира, предвид различните данъчни облагания, размера на капитала, както и формата на назначаването на управляващия, предвид бъдещото му осигуряване и облагане с данъци. Освен това счетоводителите работят и с “други регистри”, като Персоналния Регистър на НАП, в който се вписват данни на осигурените лица, чрез подаване на различни декларации.)

7. изпълнение на завещания;

8. управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение имущество;

9. извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица.


След като през Септември 2014 година Европейската комисия обяви започването на оценка на националните разпоредби за достъп до свободните професии и публикува поредния си доклад, който показва, че те са силно регулирани, Комисията за защита на конкуренцията се застъпи за повече конкуренция в областта на свободните професии в свой доклад от края на 2014 година. От години Института за пазарна икономика също пише и коментира тежкото регулиране, ограничаването на конкуренцията и ощетяването на потребителите в редица гилдии.

Аргументите и препоръките на КЗК още веднъж подчертават съществуващите проблеми. Още повече, че докладите на ЕК показват, че свободните професии в България са едни от най-регулираните в ЕС.

КЗК препоръча премахване на възможността за определяне на минимални цени на услугите при архитектите, адвокати, инженерите в инвестиционното проектиране, одиторите, ветеринарите, както и при упражняващите творческа дейност като свободна професия.

Според КЗК фиксирането на минимални цени представлява едно от най-тежките нарушения на конкуренцията, тъй като ограничава ценовата конкуренция между участниците на пазара. Минималните цени по никакъв начин не могат да бъдат гаранция за качество. Ефектът от тях е защита на неефективните участници на пазара.

С цел да се изготвят и предоставят законодателни актове с най-високо качество е необходимо, всеки законопроект да бъде съобразен с целите заложени в Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014 – 2020, а именно:

1. Въвеждане на задължителна оценка на въздействие на всички промени и нови законови и подзаконови актове относно ефекта върху стопанската активност.

2. Съобразяване на законовите и подзаконовите нормативни промени с принципа „Мисли първо за малките”, т.е. винаги да взема предвид характеристиките на малки и средни предприятия, когато изготвя законодателството, така че то да не носи допълнителни тежести за малкия бизнес, а където е възможно – да се опростяват съществуващите норми.

3. Постигане на минимална административна тежест за бизнеса. Когато се извършват законодателни промени, те да са напълно съобразени с влиянието, което биха оказали върху малкия бизнес и да не възпрепятстват неговото развитие.Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
#1 | 09.02.2015, 12:48
Публикации: 138 / 34
Ех тая нашата професия се окача най-интерената за всички нови законопроекти.
Всеки иска да бърка в нашата каца...
#2 | 09.02.2015, 13:19
Публикации: 70 / 19
Голямо напъване за счетоводната професия. Но не, че искат да я работят. Искат просто да вземат едни много пари за подаване на документи и подпис под отчетите. Пък черната работа за счетоводителите.
Ние сме си виновни. Слаба гилдия, всеки гледа да оцелява индивидуално, никакво лоби. Затова сме на този хал.
#3 | 09.02.2015, 13:22
Публикации: 9356 / 1591
Хм, като се позамисли човек може и плюсове да намери.......Нека адвокати им подават всичко, като се замисля това на нас ни е един неблагодарен и неплатен труд и нерядко даже роптаем, че не им се дават на фирмите пари за адвокати и ние сме им безплатни за тази цел.И отговорности поемаме за юридически казуси , а после се намери някакъв адвокат, който и пропуски да ни намери. Нека сега те я вършат тази, но ме съмнява да се стигне дотам. Ще е нещо козметично дето за едно нещо ще кажат трябва адвокат, а за друго  - може и без него.

Нямаме обаче професионална защита и това си е напълно вярно. Като гледам обаче как ни "защитават" тези от ИДЕС - не, не , не , не искам такава, ако ще е.
#4 | 09.02.2015, 13:23
Публикации: 2448 / 269
Не мога да си представя това да работи практически, освен ако не си взема адвокат в офиса по постоянни начала...
#5 | 09.02.2015, 13:25
Публикации: 2448 / 269
Хм, като се позамисли човек може и плюсове да намери.......Нека адвокати им подават всичко, като се замисля това на нас ни е един неблагодарен и неплатен труд и нерядко даже роптаем, че не им се дават на фирмите пари за адвокати и ние сме им безплатни за тази цел.

За трудов договор изготвяне - адвокат... дето не е чувал за ИТ и за разни особености.
За объркано приложение 15 в НОИ - адвокат, дето сигурно не знае какво е осигурителен стаж... моля ти се, всяка жаба да си знае гьола, адвокати, които "разбират" от счетоводство - бягам надалече от тях...

Ред... чакай, че ме напуши на смях как адвокат пише писмо до НАП за корекция на Д6
#6 | 09.02.2015, 13:26
Публикации: 9356 / 1591
Не мога да си представя това да работи практически

Това е истината !
#7 | 09.02.2015, 13:34
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
И да не работи практически, защо зорлем ще ни правят закононарушители?

Как така няма да консултираме клиентите? Само си представете - ако една фактура не е написана правилно, то ние да пращаме клиента при адвокат да се консултира за всяка фактура, която не знае как да напише. Вопиюща некомпентност от вносителите за този проект.

И защо да нямаме право да регистрираме фирми? Един куп клиенти идват с фирма регистрирана от адвокат с "умното" решение от капитал 1 лев, защото адвокатът няма знанията и капацитета да посъветва хората какъв да бъде размера на капитала.
#8 | 09.02.2015, 13:37
Публикации: 72 / 7
ЕЕЕЕ, това е върха! Аз не се натискам да извършвам "адвокатски" услуги, но разните заявления и др .подобни, които гражданите имат право и сами да си пишат ще ги отрежат! Това е то - адвокати ще ни вземат работата и накрая - клиента пак ще вика "за какво ви плащаме, като всичко ми върши адвоката"!
#9 | 09.02.2015, 13:55
Публикации: 9356 / 1591
Много занимателно четиво стана тази тема, просто нещата вече са повече от комични. Първите закононарушители ще са адвокатите, които дали съзнават какво искат ? Пак всичко ще си е по старому с тази разлика, че счетито ще си прави всичко, а адвокатът ще прибира парите, но пък и ще ни плаща за услугата. Направо звучи разбиващо - ще действаме като секретарки на адвокатите.
#10 | 09.02.2015, 13:58
Публикации: 305 / 22
Е супер, ако и това го направят, все едно спират работата на счетоводителя и зачеркват дипломата ти. Първо и до сега всички договори, подаване на документи в Агенция по вписванията и всичко останало е правено или по ТЗ, ЗЗД, КТ, Закон за Аг.по вписванията и т.н. но да не може да подава молби, документи, данни и т.н. към НАП, НОИ, а кой? Адвокатите ли? М че от кога адвокатите имат понятие от данъчно законодателство, или от счетоводно, или от икономическо, или може би познават практиката и закони като ЗДДС, Правилници, ЗКПО, КТ, ЗДДФЛ, ЗМДТ, КТ, КСО, всички правилници и наредби, които от години четем дори повече от служителите и инспекторите на НОИ и НАП, защото като отидеш на консултация по специфичен казус, казват- специфичен е казуса или труден... Ако и този път счетоводната гилдия не се обедини и защити: 1) дипломата си, 2) професионалния си опит 3) всичките години четене, развитие, практика и блъскане в законите всяка година.. 4) знанията които има и поради които е доста компетентно и в връзка с трудово, осигурително, счетоводно и данъчно законодателство.... ако не защити всички знания, труд, четене, то не сме никаква гилдия, никакви занаяти не упражняваме!! Колко пъти ми идват адвокати по повод например трудово и осигурително законодателство във връзка със служител и пишат и говорят глупости, защото дори не знаят членове от КТ, КСО, Наредби, а сега счетоводителя ще излиза, че ще бъде просто някакъв си отчетник или деловодител, че и отчетите си няма да може да подписва, че от къде на къде, кой цяла година води счетоводството със всичките сделки, казуси, особености, от правна, данъчна и счетоводна гледна точка, че накрая и някакъв си адвокат да иска да се подписва, нима ще разбере какво точно стои - операции, действия, потоци зад цифрите в ГФО... направо се подиграват с нас!
#11 | 09.02.2015, 13:59
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
ЕЕЕЕ, това е върха! Аз не се натискам да извършвам "адвокатски" услуги, но разните заявления и др .подобни, които гражданите имат право и сами да си пишат ще ги отрежат! Това е то - адвокати ще ни вземат работата и накрая - клиента пак ще вика "за какво ви плащаме, като всичко ми върши адвоката"!

Корекция малка тук, всеки сам лично ще може да си пише заявление, но ако ще възлага за пари на друг, то трябва да е само на адвокат. Независимо, че може да има по-компетентни специалисти в дадена област, като счетоводителите например.
#12 | 09.02.2015, 14:08
Публикации: 1 / 2
"Адвокат" - абсолютен некадърник и бездарник с МНОГО голямо самочувствие, който не разбира от нищо.
90% от тях не знаят за какво живеят.
#13 | 09.02.2015, 14:20
Публикации: 9356 / 1591
"Адвокат" - абсолютен некадърник и бездарник с МНОГО голямо самочувствие, който не разбира от нищо.
90% от тях не знаят за какво живеят.

Това е много крайно, нека не изпадаме в такива крайности . Нашата професия и тази на адвокатите вървят ръка за ръка и само би имало полза и за двете страни от ползотворно взаимодействие в професионално отношение. И нека не бъркаме вносителите на проекта с адвокат като нарицателно.

/ абе, този Проект да не е внесен и той от ИДЕС  :lol: /
#14 | 09.02.2015, 14:29
Публикации: 1 / 0
 здравейте,
съгласна съм, че не би следвало ние счетоводителите да даваме правни консултации, но нека и адвокатите когато регистрират нова фирма или извършват промяна в обстоятелствата , да мислят и за след това, тоест всичко онова, което правят как ще се отрази на фирмата, а не както досега да гледат да си вземат едни пари, а да не ги интерисува какви ще са последствията  от счетоводна гледна точка.
Бих могла да дам конкретни примери , да назова и адвокати, но мисля за себе си , че някой адвокат ще вземе да ме осъди
#15 | 09.02.2015, 14:29
Публикации: 8 / 2
Брях, какво е това натискане за тази счетоводна работа, то одитори то адвокати  ::)

Обаче се чудя на друго.... в повечето фирми обикновено е упълномощена секретарката, да разнася разни документи, вкл. и в юридическите кантори... та много ми е забавен момента, как юристите ще станат куриери
#16 | 09.02.2015, 14:31
Публикации: 8 / 2
 здравейте,
....
Бих могла да дам конкретни примери , да назова и адвокати, но мисля за себе си , че някой адвокат ще вземе да ме осъди

е дай ги за да се посмеем, без конкретни адвокати и данни разбира се ... :D
#17 | 09.02.2015, 14:37
Публикации: 305 / 22
Извинявам се на тези, които толкова защитават адвокатите, но знаете ли, цялото ни общество е на този хал, защото българинът се кланя колко е добър, умен и най- най- всеки друг - германец, англичанин, руснак, монголец, сърбин и т.н. и не може да оцени това, което е постигнал, та същото и с личните усилия на някой в професията му. Аз говоря за себе си и всички колеги които познавам и знам, че съвестно работят и търсят отговори на всякакви сделки, казуси от всички сфери и области на счетоводството и законодателството. И да се съгласим или да се примирим с това да се лигавят и подиграват с това, че си учил 4-5 години, работиш от 1-2 курс, никога не си спирал да се развиваш, да четеш, да се обогатяваш. Ние не сме някакви там административни работници, знаем много повече понякога и от адвокати. Съгласна съм - адвокатската практика е едно, счетоводната е друго. Но ограбването на опита, знанието, базата, основата и разбирането от счетоводство и незачитането му е  обида. Ако тези, които радушно приемате това някой да слага подписа си, да му обяснявате какво стои зад всяка цифра или статия, то едва ли не сте ЗА да обучавате някой на нещо, за което сте отделили години да се образовате, много повече години за да има опит, зад който стоят знания, спане в офисите и работа в неработни дни за да правиш приключване и да огледаш дали всичко е според закона... Типично за голяма част от българите - кефи се да го мачкат, мълчи си, да го унижават и омаловажават опита му, кво толкова, той няма достойнство, за да си го защитава./// нямам думи!!
#18 | 09.02.2015, 15:28
Публикации: 5 / 1
Ето за това стигаме до тук- защото нямаме гилдия , кой да лобира за нас-Душанов, съюз на счетоводители, ИДЕС?А адвокатите имат гилдия, лоби, точни и ясни тарифи.А не- дай за 2 лева ми направи регистрация, за 20 лв-годишно приключване....щото баба Донка от съседния  вход и за 5 лв ще го направи, нищо че е пенсионерка от 15 год....Мъка и смях!
#19 | 09.02.2015, 15:31
Публикации: 305 / 22
Така е. Ние не уважаваме труда си, не го изискваме и от тези, които ни представляват - то ИДЕС ли бяха, то съюзи ли бяха? Честно казано точно ИДЕС в момента подлива вода ако позволява всичко това... оставят се нещата както всичко в България - спасявай се сам!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове