АССП: Одиторите не предложиха адекватни облекчения за малките предприятия в ЗСч

20.02.2015, 21:04 15873 4
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

20.02.2015, 21:04
Публикации: 499 / 178
Администратор на сайта
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) изпрати своето становище до Министерство на финансите и Министерство на икономиката относно предложения от одиторите от ИДЕС прoект на нов Закон за счетоводството, във връзка с транспониране на Директива 2013/34/EС.

АССП счита, че част от предложенията на одиторите влизат в противоречие с:
• Програма на правителството за стабилно развитие на република България за периода 2014 -2018
• Стратегията за насърчаване на малкия и средния бизнес 2014-2020

Също така, според АССП предложения законопроект не гарантира изцяло транспонирането на евродирективата в българското законодателство и изкривява основния й принцип "Мисли първо за малките". Асоциацията напомня, че Директивата всъщност е поводът да се създава нов Закон за счетоводството.

Нов орган

АССП изразява своите мотиви против предложения нов орган, субсидиран от Държавния бюджет, наречен "Национален съвет по счетоводство", който е предвидено да бъде с твърде широки правомощия.

Прави впечатление, че целият проектозакон се върти около създаването на нов държавен орган, наречен "Национален съвет по счетоводство", чрез който ИДЕС се стреми да управлява и контролира счетоводната професия. Предложението на одиторите от ИДЕС идва на фона на основните проблеми за решаване на държавата в дългосрочен план - огромната "дупка" в бюджета и плашещите нива на публичния дълг, и въпреки намерението на правителството да се ограничат разходите за персонал с 10% в бюджетната сфера, което е свързано със съкращения в администрацията.

Стига се то там, че в законопроекта е записано, че абсолютно всички институции, предприятия и физически лица в България ще бъдат длъжни да оказват съдействие и предоставят всяка информация, която председателят на съвета пожелае. В случай, че не "окажат съдействие" или не предоставят "необходимата информация", то те ще бъдат наказвани с глоби и имуществени санкции, както е записано в административно наказателните разпоредби на законопроекта. Тълкуването на "да му оказва съдействие и предоставят необходимата информация" може да се окаже се твърде широко и неясно.

Феноменът "задължителен одит на АД без дейност" продължава въпреки евродирективата

При така предложените текстове от ИДЕС, акционерно дружество (АД), което няма дейност през годината, отново ще бъде принудено да възлага на член от ИДЕС "одит на предприятие без дейност". Това се отнася и акционерните дружества, които са микропредприятия.

АССП обръща внимание на това, че евродирективата позволява да се въведете задължителен одит за малки предприятия, като се вземат под внимание специфичните условия и потребности на тези предприятия, но не и за микропредприятия, включително и за АД-та.

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия счита, че чрез допускането на одит на микропредприятия, които са АД, се изкривява основния принцип на Директива 2013/34/ЕС "Мисли първо за малките" и не се постига нейното транспониране в българското законодателство, като предлага това да бъде коригирано.

Почти всички малки предприятия задължително на одит

Малките предприятия, според директивата са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 4 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 8 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50.

Според параграф 43 от директивата, годишните финансови отчети на малките предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване на одит, както е записано: "тъй като одитът може да представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите отчети."

Въпреки това, директивата не следва да възпрепятства държавите-членки да налагат извършването на одит на малките предприятия, като се вземат под внимание специфичните условия и потребности на тези предприятия и на ползвателите на финансовите отчети в България.

В проектозакона, предложен от ИДЕС критериите за това кога едно предприятие подлежи на задължителен одит от член на ИДЕС, са твърде по-ниски от препоръчаните в Директивата, а именно:
а) обща сума на баланса: 2 000 000 лева ~ 1 023 000 EUR;
б) нетен оборот: 3 300 000 лева ~ 1 700 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50

АССП счита, че те не отговарят на специфичните условия и потребности на малките предприятия и на ползвателите на финансовите им отчети. Така на практика голямата част от малките предприятия биха подлежали на задължителен одит от член на ИДЕС.

АССП посочва, че членовете на ИДЕС, които са общо 693 души в България, имат пряк корпоративен интерес от това повече от малките предприятия да подлежат на задължителен одит от тях.

И затова асоциацията предлага въпросът за задължителния одит на малки предприятия да бъде широко обсъден с представители на малкия бизнес, работодателските организации, Министерство на Икономиката, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, както и с други заинтересовани страни.


"Мисли първо за малките!" А за микропредприятията?

"Мисли първо за малките!" е основен принцип на евродирективата. Това изрично е записано в параграф 10 от преамбюла й. Съгласно Директивата най-малките предприятия са микропредприятия.

АССП обръща сериозно внимание, че в предложения проект на Закон за счетоводството липсват изцяло субекта "микропредприятие" от Директива 2013/34/ЕС.

В законопроекта на ИДЕС не е дадено определение за микропредприятие и затова не са предвидени съответните възможни облекчения за тези предприятия.

Какво предвижда директивата за микропредприятията?

Микропредприятията са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 350 000 EUR;
б) нетен оборот: 700 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 10.

Директивата изрично уточнява, че микропредприятията разполагат с ограничени ресурси, с които да изпълнят високите регулаторни изисквания. Тези правила налагат върху тях административна тежест, която е непропорционална на тяхната големина и следователно създават относително по-тежки условия за микропредприятията в сравнение с другите малки предприятия.

Ето защо АССП предлага определението за "микропредприятие" да залегне в новия Закон за счетоводство, както и предвидените облекчения за тези предприятия.

Например микропредприятията могат да бъдат освободени от дългото оповестяване към финансовите си отчети. Те имат право да съставят само основните форми на Отчет за приходите и разходите и Баланс със съвсем малко допълнителни цифри под чертата на баланса, които евродирективата предвижда. Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия счита, че това сериозно ще облекчи отчетността им.


АССП предлага да се създаде единна точка за подаване на отчети и счетоводни данни към НАП, НСИ и Търговски регистър към Агенция по вписванията. Това е и настойчивата препоръка от параграф 39 от директивата и плановете за намаляване на административната и регулаторната тежест на бизнеса.

В тази връзка е достатъчно да се разшири единната входна точка, включително и онлайн, чрез електронен подпис към НАП и НСИ, като тя се обвърже с Търговския регистър. По този начин ще се гарантира подаването на отчетите на всички дружества, подали годишната си данъчна декларация, като се напомня за изнесените данните за неподаване на годишни финансови отчети от някои компании - задължение, което всички предприятия в България по закон.

За някои скъсени срокове

АССП обръща внимание, че в сравнение със сега действия Закон за счетоводството, в законопроекта на ИДЕС са скъсени сроковете за публикуването на финансовите отчети от предприятията в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Асоциацията счита, че трябва да се запазят сроковете за публикуване на финансови отчети от сега действащия Закон за счетоводството, ако не се създаде единна входна точка за подаване на отчети, декларации и данни към НАП, НСИ и Търговски регистър към Агенция по вписванията, с мотиви, че предложението на ИДЕС за скъсяване на срокове не се облекчават предприятията, а се затрудняват.

Глоби и санкции

В няколко члена от административно наказателните разпоредби на проектозакона на ИДЕС е заложено, че "наказание се налага както на предприятието, така и на всеки член на органа на управление на предприятието".

АССП счита, че наказанието следва да се определя от тежестта и поредността на нарушението, и е достатъчно да бъде глобено самото предприятие, а не всеки член на органа на управление на предприятието. В тази връзка АССП предлага тези текстове да отпаднат, защото е изключително утежняващо като санкция. Още повече, че няма подобна практика в българското законодателство за едно и също административно нарушение да се наказва едновременно предприятие и всеки член на органа на управление на предприятието.

Малките и средните предприятия са двигателят на всяка икономика в Европейския съюз и по света. По тази причина е от изключителна важност националната политика да е насочена в тяхна подкрепа особено, когато работят в условията на икономическа и финансова криза.

АССП счита, че трябва да се приложат адекватно възможностите дадени от Директива 2013/34/ЕС за максимално облекчаване на отчетността и административната тежест по отношение на малките и средни предприятия, и особено на микропредприятията в България.

Цялото становище на АССП може да изтеглите от тук.


Свързани теми:
Новият Закон за счетоводството на ИДЕС или лобизъм в 12 без 10
#1 | 24.02.2015, 13:34
Публикации: 638 / 129
Прочетох цялото становище на АССП до МФ и МИ.
Впечатлена съм от задълбочения анализ на предоставеният от ИДЕС законопроект. Надявам се, че безспорните аргументи ще спомогнат да надделее здравият разум и лобиските мераци ще бъдат овладяни и ампутирани.
Чудесно е, че има организация, която защитава правата на редовия счетоводител от бурните набези на всякакви лобита решени да налагат монопол напоследък.
#2 | 24.02.2015, 14:24
Публикации: 1965 / 1543
Администратор на сайта
Когато писахме становището в АССП, ние обсъждахме целия законопроект на ИДЕС. Колегите изразиха и други основателни забележки, но решихме да ги поставим на следващ етап пред Министерство на финансите.

Например забраната, която ИДЕС са предвидили в чл. 34 малките и средните предприятия да нямат право да представят отчетите си на база на международните стандарти, освен когато са част от или майка на група, която е по МСС.

Те въобще наясно ли са, че има малки предприятия, които желаят да си представят отчетите по МСС, защото са създадени по даден проект с идеята да се продадат на международна компания в последствие? А ИДЕС иска да ги задължи да минават обратно по националните с тези текстове. Интересно какъв е бил мотивът за това предложение...

Ето така се получава, когато организации, които традиционно обслужват големия бизнес предлагат текстове в закони за малките предприятия.

"Мисли първо за малките" е основен принцип на директивата и законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act) на Европейската комисия. Като акцентът пада върху думата "първо". Освен, че не мислят първо за малките, те въобще не са ги предвидили, като са изключили микропредприятията от проекта си на Закон за счетоводството.

А съвета по счетоводство, който предлагат е почти изцяло от органи, които традиционно работят с големия бизнес и други органи, но не и с малкия бизнес – ИДЕС, БНБ, КФН, Сметна палата... Въобще не знам как първо ще мислят за малките. И винаги ще се генерират подобни проблеми с такъв съвет.
#3 | 20.03.2015, 15:32
Публикации: 2 / 1
Колеги, нека организираме протести. Счетоводната гилдия си има представителни организации.
#4 | 26.04.2015, 20:40
Публикации: 638 / 129
Днешното участие по темата на Катя Крънчева в Bulgaria On Air TV:

http://www.bgonair.bg/boom-bust/2015-04-26/kompleksnite-schetovodni-uslugi-predizvikatelstva
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове