Кои фирми и лица имат право да съставят финансови отчети по Закона за счетоводството

17.03.2016, 00:33 54574 76

17.03.2016, 00:33
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
Междинните, годишните и консолидираните отчети се съставят:
• от счетоводни предприятия или
• от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието.
Законът за счетоводството (ЗСч) поставя определени изисквания към счетоводните предприятия и физическите лица, които съставят финансови отчети.


В тази връзка създадохме ново безплатно приложение:

Проверка по критериите за съставителите на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

Целта е чрез приложението да се определи дали едно счетоводно предприятие или физическо лице отговаря на изискванията от Закона за счетоводството, за да има право да съставя финансови отчети.
Изисквания към счетоводните предприятия

За да може едно предприятие легално да съставя финансови отчети на други предприятия, то следва да отговаря на определението за счетоводно предприятие, според което:

В предмета на дейност трябва да е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, а счетоводното предприятие да е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Наред с изискванията към регистрацията, има изисквания и към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите. Тези лица  следва да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

Другото важно изискване към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите, е да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен – 2 години;
бб) при бакалавърска степен – 3 години;
вв)  при степен „професионален бакалавър” – 4 години;
б) друго висше икономическо  образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител.

Всички тези критерии са заложени в безплатното приложение Проверка на критериите за съставител на отчети по ЗСч.

Следва да се има предвид, че "действителен стаж" е действително прослужено време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето, през което лицето е полагало личен труд или е упражнявало свободна професия и изцяло се е осигурявало за своя сметка. В понятието "действителен стаж" не се включва времето на наборната военна служба и времето за отглеждане на малко дете.

Когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие, то отчетът се подписва от представляващия и/или управляващия счетоводното предприятие. Друго изискване на закона е да се посочи името на лицето, подписало отчета и да се постави и печатът на счетоводното предприятие.

На счетоводно предприятие, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията на тези изисквания се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Изисквания към физическите лица

Когато отчетът не е съставен от счетоводно предприятие, то физическото лице, което го е съставило, също трябва да отговоря на изискванията посочени по-горе за образование, стаж и чисто съдебно минало. Друго важно изискване е лицето да бъде в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието. Лицето съставило отчета следва да го подпише и да посочи името си.

Лице, което състави финансов отчет, без да отговаря на въпросните изисквания се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Санкции и за възложителите

В административнонаказател ните разпоредби на ЗСч са предвидени санкции и за възложителите, които са се възползвали от счетоводни услуги по съставяне на финансови отчети от счетоводни предприятия и лица, които не отговарят на законовите критерии. Който възложи съставяне на финансови отчети при тези нарушения се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Същите са санкциите, когато отчетът е съставен не от счетоводно предприятие, а от физическо лице, което не е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието – възложител.

Контролът се осъществява от НАП

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция. Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Изключение от правилото

Допуска се изключение за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване, както и за микропредприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.
Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия.
(2) Алинея 1 може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на чл. 3, ал. 4, и за микропредприятията по чл. 19, ал. 2, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.
Т.е. по силата на Закона за счетоводството лице без никакво образование има право да състави отчет за приходите и разходите, но ако магистър с фактически стаж от 1 година и 11 месеца състави този отчет подлежи на глоба?!  :no:
Личната ми препоръка към всички, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от ЗСч. е да сезират Комисията за защита от дискриминация. 
#2 | 18.03.2016, 21:05
Публикации: 332 / 38
Да изречението "В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия." е напълно излишно  :smile1:
Да изречението "В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия." е напълно излишно  :smile1:
Според мен не само то е напълно излишно. Цялата концепция за едностранно счетоводство и възможност за съставяне на ОПР от (икономически и счетоводно) неграмотен български гражданин е нонсенс. Представете си следните хипотези:
1. Дружество, което не е осъществявало дейност получава обезщетение от застрахователно събитие.  Или плаща банкови такси за поддържане на разплащателни сметки.
2. Собственикът на ЕТ, което произвежда пчелен мед решава да прилага т.н. „едностранно счетоводство“ и съответно да попълни ОПР. Отваря НСС 1 и вижда, че има два вида ОПР, В единият даже пише „себестойност на продажбите“.
Оказва се, че и простото счетоводство, незнайно защо наричано „едностранно“ НЕ Е толкова проста работа.  :smile1:     
#4 | 18.03.2016, 21:38
Публикации: 332 / 38
Според мен не само то е напълно излишно. Цялата концепция за едностранно счетоводство и възможност за съставяне на ОПР от (икономически и счетоводно) неграмотен български гражданин е нонсенс. Представете си следните хипотези:
1. Дружество, което не е осъществявало дейност получава обезщетение от застрахователно събитие.  Или плаща банкови такси за поддържане на разплащателни сметки.
2. Собственикът на ЕТ, което произвежда пчелен мед решава да прилага т.н. „едностранно счетоводство“ и съответно да попълни ОПР. Отваря НСС 1 и вижда, че има два вида ОПР, В единият даже пише „себестойност на продажбите“.
Оказва се, че и простото счетоводство, незнайно защо наричано „едностранно“ е е толкова проста работа.  :smile1:   
Така е!  :smile1:   Неглижират се нещата! Дори в първия проект на закона фигурата на съставител беше тотално заличена  :noexpression: 
#5 | 19.03.2016, 10:16
Публикации: 320 / 26
"Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия." Относно този текст и по-точно "или от счетоводни предприятия", означава ли, че счет.предприятие не е длъжно да сключва договор с клиента, а може да издаде само фактура за услугата
"Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия." Относно този текст и по-точно "или от счетоводни предприятия", означава ли, че счет.предприятие не е длъжно да сключва договор с клиента, а може да издаде само фактура за услугата
Според мен, особено с оглед решението на ВКС, наличието на договор е задължително.
#7 | 21.03.2016, 10:08
Публикации: 144 / 36
А ако е на граждански договор за 1 месец, за да оформи годишното?
#8 | 22.03.2016, 08:04
Публикации: 48 / 2
Правилно ли тълкувам изменението на закона:
Съпругът ми извършва счетоводни услуги. Фирмата му е ЕООД. Досега сам си водеше счетоводството и си съставяше годишните финансовите отчети. С последните  изменения на Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016г. значи ли, че  няма това право, независимо, че има нужното образование и съответния професионален стаж.
Ако е така може ли синът  да бъде съставител на финансовите отчети, който също извършва финансови и счетоводни услуги, но е регистриран като извършващо свободна професия лице, или понеже са свързани лица, ще трябва да се възложи задачата на външно лице?
Как всъщност трябва да се приложи закона за счетоводните предприятия или физическите лица, упражняващи същата дейност?
#9 | 22.03.2016, 15:57
Публикации: 11373 / 2035
Имате може би пред вид, че фирмата му няма това право, а не лицето ? Защото няма този предмет на дейност ли ???
/ нещо не разбирам в какво се състои проблема /
#10 | 22.03.2016, 16:36
Публикации: 48 / 2
Фирмата има  този предмет на дейност, лицето отговаря на изискванията за съставител на ГФО, но понеже не попада в изключенията /ЕТ с едностранно счетоводство под 100 000 год. оборот или неизвършвалодейност през годината/, собственика не може да бъде съставител на своите финансови отчети. Може би неправилно тълкуваме закона?
#11 | 22.03.2016, 16:42
Публикации: 11373 / 2035
Дали бихте обяснили поради каква точно причина лицето според Вас не може да е съставител на ГФО на собствената си фирма ? Вие автоматично "лишихте" от това право / да съставят ГФО на собствените си фирми / всички счетоводители , които не са ЕТ-та и не са с оборот под 100 000 .
#12 | 22.03.2016, 17:10
Публикации: 48 / 2
Явно грешно тълкуваме и четем закона между редовете. От толкова задължения , които ни се вменяват и заплахи дори със затвор, човек става параноик.
Благодаря за отделеното време! Лека и спорна работа!
#13 | 07.04.2016, 12:49
Публикации: 5 / 0
Здравейте, ще съм Ви благодарна, ако ми отговорите на следното питане- професионална квалификация втора степен от лицензиран учебен център равнява ли се на средно икономическо образование? Интересува ме във връзка с подписването на ГФО. Четох закона за НАПОО - там пише, че придобива квалификация за оперативен счетоводител, т.е. подпомага годишното счетоводно приключване и главния счетоводител.
Става въпрос за ЮЛНЦ , едностранно счетоводство.
#14 | 07.04.2016, 13:53
Публикации: 11373 / 2035
Става въпрос за ЮЛНЦ , едностранно счетоводство.

Едностранно ли ???
#15 | 07.04.2016, 21:42
Публикации: 3991 / 609
Някак си не ми се вярва (няколкомесечен?) курс в лицензиран учебен център да се равнява на (няколкогодишно) средно икономическо образование.

Каква е тази професионална квалификация втора степен?
#16 | 22.12.2016, 11:11
Публикации: 1 / 0
Здравейте!

Моля да ми помогнете да намеря отговор на въпроса: Как се доказва "действителния стаж по специалността" за гражданин на Русия?

Целта е да има право да съставя финансови отчети. Има диплома за икономическо образование от руски институт и нужния стаж като счетоводител (над 5 г), НО е работил като счетоводител само в Русия.
#17 | 22.12.2016, 14:00
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
Здравейте, въпросът Ви засяга частен случай, който касае чужд гражданин на държава, която е извън Европейския съюз, затова най-добре се обърнете към МФ.

По-долу прикачам две писма от МФ, относно доказване на стажа на съставител.
Прочетох писмата, със съжаление.  :no: Нали си представяте, какво се случва, когато реалният съставител на финансовия отчет е заместник-главен счетоводител, одитор, ERP-система или някой друг. В този случай, според НАП, реалният съставител на финансовите отчети няма да има доказателство за съставяне.
#19 | 11.01.2017, 17:43
Публикации: 2 / 0
Здравейте, за да не отварям друга тема, въпросът ми е: фирма с посредническа дейност услуги, действаща, при регистрация в ТР е вписана и дейност "счетоводни услуги", може ли да назначи счетоводител/или да впише съдружник СОЛ, имащ действителен стаж за съставител на ГФО, и да извършва и счетоводен абонамент на фирми, за което да издава фактури ежемесечно? Ще се радвам някой да се включи, благодаря
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група