Смяна на дограма на нает актив

22.01.2018, 11:21 4499 15
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

22.01.2018, 11:21
Публикации: 39 / 3
  Здравейте, имам следният казус. Как ще се третира смяната на дограмата на нает актив /наемател ЕООД наемодател ЕТ свързани лица/, Наемателят ползва част от помещението. Стойността на наема е 200лв без ДДС, а стойността на дограмата е 2595лв без ДДС. Договорът е безсрочен
#1 | 22.01.2018, 11:31
Публикации: 186 / 19
Здравейте,
В зависимост какво пише в договорчето - ако разходите за смяната на дограмата, ще бъдат приспаднати от наемната цена или възстановени по някакъв друг начин на наемателя, то ще имате право на данъчен кредит и ще формирате актив, който ще го амортизирате. Ако тези разходи, няма да бъдат възстановени, то тогава наемателя безвъзмездно ще смени дограмата - т.е. без право на данъчен кредит и разходите няма да бъдат данъчно признати
#2 | 22.01.2018, 11:45
Публикации: 39 / 3
Благодаря много за мнението. В договора нищо не е записано. Според мен смяна на дограмата не подобрение, възстановяване функцията на актива.
#3 | 22.01.2018, 11:53
Публикации: 7230 / 1080
Благодаря много за мнението. В договора нищо не е записано. Според мен смяна на дограмата не подобрение, възстановяване функцията на актива.
Боядисването на дървената дограма, смяна на счупени стъкла и т.н. щеше да е възстановяване на функциите. Смяната на дограмата с нов тип си е подобрение. Поне според мен. Е, аз съм малко крайна и за щастие не съм проверяващ ;)
#4 | 22.01.2018, 12:40
Публикации: 186 / 19
Гяля ПГ - мисля, че не се изразих правилно....ако сега направите ремонт и/или подобрение, ще имате право на ползване на данъчен кредит, НО ако няма насрещна престанция /възстановяване на направените разходи от вас, в качеството ви на наемодател/, то при връщането на актива съгласно чл.26, 27 ще трябва да начислите ДДС.
Както сама писахте, вие сте свързани лица с наемодателя.....по-добре си оправете нещата както трябва, за да избегнете неудобства в бъдеще
#5 | 22.01.2018, 13:47
Публикации: 39 / 3
Благодаря Ви за мненията. Ще създам ДНемат актив. Но какъв срок за амортизация да му определя

#6 | 22.01.2018, 13:52
Публикации: 39 / 3
 Амортизац норма 10% т.е 10години добре ли е според Вас. Бихте ли ми примерен договор аз имам договор но той не е много добър
#7 | 22.01.2018, 14:47
Публикации: 144 / 13
В зависимост от договора за наем може да е и 33.33%
#8 | 22.01.2018, 17:13
Публикации: 6324 / 1030
Извинявайте, че се намесвам, но за какъв дълготраен нематериален актив говорим при обикновен разход за ремонт?
Чл. 9. (1) Доставка на услуга е всяко извършване на услуга.
(2) За доставка на услуга се смята и:
1. продажбата или прехвърлянето на права върху нематериално имущество;
2. поемането на задължение за неизвършване на действия или неупражняване на права;
3. всеки физически и интелектуален труд, включително обработка в смисъл на производство, строеж или монтаж на материален актив със суровини и материали, дадени от възложителя в разпореждане на изпълнителя;
4. извършването на услуга от държател/ползвател за ремонт и/или подобрение на нает или предоставен за ползване актив.
(3) За възмездна доставка на услуга се смята и:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице;
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив.
(4) Алинея 3 не се прилага при:
1. безвъзмездното предоставяне на транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодател на неговите работници и служители, включително на тези по договори за управление, когато е за целите на икономическата дейност на лицето;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив;

Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
.................
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;
................
(3) Алинея 1, т. 2 не се прилага за:
....................
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите, използвани при безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив;

Правите РЕМОНТ безвъзмездно и ползвате ДК. Ей това е!
#9 | 22.01.2018, 17:26
Публикации: 186 / 19
irenabrili, това вече го уточнихме...то е по ЗДДС.
Може би не сте обърнала внимание, че сумата е над 700 лв.... и съгласно ЗКПО:
Данъчни дълготрайни нематериални активи
Чл. 51. (1) Данъчни дълготрайни нематериални активи са:
.....
3. начислените суми в резултат на стопански операции, водещи до увеличаване на икономическата изгода от наети или предоставени за ползване дълготрайни активи; тези суми не формират данъчен дълготраен материален актив.
#10 | 22.01.2018, 17:41
Публикации: 5 / 0
ИНТЕЛЛЕКТ ЕООД
.
#11 | 22.01.2018, 18:13
Публикации: 186 / 19
В подкрепа на моето мнение и на ХХХХХ, че смяната на дограмата е подобрение ето части от съдебни решения:
.......
Съдът , с аргумент т.6 от СС 16 „Дълготрайни материални активи” приема, че извършените ремонти – облицовъчни работи, подмяна на подови настилки и дограма, вътрешна и външна топлоизолация, таван гипс картон и т.н. са без съмнение последващи разходи, водещи до подобряването на бъдещите икономически ползи от ДМА.    Поради това всички извършени в случая разходи са капиталови по своята същност, следователно трябва да се отнесат в увеличение на отчетната стойност на ремонтирания актив и върху тях трябва да се начисли данък недвижими имоти и съответно ТБО. Съдът не кредитира заключението на комплексната СТЕ и ССЕ относно крайния извод, че изброените дейности представляват текущ ремонт, които не увеличават полезния срок на годност на актива и съответно не увеличават неговата производителност.

.......
Очевидно е, че тези разходи не са извършени за отстраняване на внезапно възникнали и неотложни ремонтни дейности, а към цялостно подобряване на състоянието на сградите – демонтаж на дървени врати, доставки и монтаж на PVC врати, вратопрозорец, врата, прозорци, козирка, демонтаж, монтаж и транспорт на дограма, оборудване на санитарен възел, ВиК инсталация, ел. инсталация, латекс, каменит, унифор, армировка, изкопни работи и труд и други. С оглед на това, настоящият съдебен състав намира, че разходите имат характера на подобрение по смисъла на §1, т.32 от ДР на ЗДДС, цитиран и в жалбата на дружеството и като такива следва да се отнесат към балансовата стойност на съответните дълготрайни материални активи. Отразяването им от дружеството като текущи е в противоречие с т.6.1 от СС № 16 „Дълготрайни материални активи” и като е преобразувал финансовия резултат на предприятието със стойността, посочена във фактурите, органът по приходите е постановил законосъобразен акт.
#12 | 22.01.2018, 18:50
Публикации: 6324 / 1030
tami_tami,
Всеки формира по различен начин мнението си.
В последно време така се случи, че твърде отблизо се запознах с вземането на решения в съдебната система. Видях как един и същи съдия може да се вкара в процедурно приключение и да издаде решение право противоположно на собстваното си предишно решение при подходящо ухажване от заинтересовани страни, та предпочитам да правя разлики между подобрение и ремонт на базата на счетоводните определения:
31. "Ремонт" е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.
32. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Подобрение" е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив. Създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за ползване актив се приравнява на подобрение.
За мен дограмата не повишава стандартната ефективност на помещението, защото то не е било без дограма и както е било помещение, такова си и остава, а не се превръща в нещо качествено различно.
Освен това разграничението "ремонт- подобрение" е важно единствено от гледна точка на ЗДДС.

Виж определянето на разходите като ДНМА е от друга опера.
В НСС-38 е дадено следното определение:
"Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:
                    а) нямат физическа субстанция, въпреки че:
- могат да се съдържат във физическа субстанция, или
- носителят им може да има физическа субстанция;
                    б) са със съществено значение при употребата им;
                    в) от използването им се очаква икономическа изгода."
Лично аз не виждам с кои свои характеристики една проста дограма отговаря на горното определение, но всеки постъпва според собствените разбирания и според възможността да защити тезата си. :smile1:
#13 | 22.01.2018, 19:06
Публикации: 186 / 19
irenabrili, не съм съгласна, че определението има значение само за ЗДДС.

Естествено, че една нова, по-хубава дограма, повишава стандартната ефективност - или по-точно казано "икономическа изгода". Нима не е икономическо изгодно да плащаш по-ниски сметки за отопление/оглаждане на помещение?

Всъщност, мисля, че питащата трябва сама да прецени какво ще е най-добре да направи. Ние, участниците в нейната тема, си свършихме работата  :wink1:
#14 | 22.01.2018, 20:24
Публикации: 6324 / 1030
За да сме докрай полезни, намерих едно мнение на Христо Досев, в което хем дограмата по счетоводното законодателство е текущ разход, хем по данъчното е ДНМА :smile1:
Мисля, че това търси колежката:

Скрит текст :
#15 | 23.01.2018, 10:38
Публикации: 9660 / 1646
Според мене няма да има единомислие по въпроса дали смяната на една дограма е ремонт или е подобрение. Винаги ще има застъпници и на двете тези и е важно всеки да направи сам своята аргументация.
Лично моето мнение е, че една смяна на дограма е разход за ремонт на ДМА. Ако дограмата е била дървена трябва да сложим пак дървена ли, за да се води не подобрение, а ремонт ? Всеки слага вече съвременни материали . Ако подът е бил дюшеме и сложим теракот ще е подобрение заради плочките ли ?
Дограмата е била за смяна и се сменя, за да се даде възможност на актива да функционира нормално. Със сигурност има и съдебна практика в двете посоки.
В смисъла на дискусията по-горе съм съгласна с мнението на irenabrili .
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове