Въпрос за започване на дейност

26.04.2012, 17:27 27904 16
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

26.04.2012, 17:27
Публикации: 2 / 0
Здравейте, искам да започна да продавам ръчно изработени изделия - сувенири, играчки, картички и т.н.
Нямам регистрирана фирма. Нямам магазин. Имам ТЕЛК 75%.
Въпроса ми е като самоосигуряващо лице ли трябва да се регистрирам и да си плащам осигуровките и ако имам продажби как се отчита дохода от тях, какъв данък се плаща и кога?

Кой е по-добрия и по-лесен вариант - да бъда самоосигуряващо се лице или да регистрирам ЕООД?

Благодаре предварително!
#1 | 27.04.2012, 07:24
Публикации: 6324 / 1029
Вие ли ще изработвате сувенирите и вие ли ще ги продавате или ще ги предлагате в търговската мрежа за реализация?
При всички случаи най-неизгодно е да регистрирате ЕООД, защото удостоверението от ТЕЛК не ви освобождава от задължението да се осигурявате като СОЛ върху минимум 420 лв. Ако сте пенсионер това може да е само здравната осигуровка в размер на 33.60 лв. месечно. Що се отнася до данъчното облекчение за инвалиди над 50%, което е 7920 лв. необлагаем годишен доход, ще можете да го ползвате само, ако извършвате личен труд в ЕООД по договор.
Ако сама извъшвате продажбите, трябва да имате касов апарат, което е сериозна инвестиция.
Най-добре е да опитате да реализирате доход като физическо лице, нерегистрирано по търговския закон.
Все пак, за да ви дадем по-точен отговор, трябва повече информация за това как вие си представяте организацията на дейността си.
#2 | 27.04.2012, 09:03
Публикации: 1965 / 1542
Администратор на сайта
Според мен, може да се окаже, че извършването на тази дейност, като физическо ще е по-изгодна и по-облекчена за Вас в сравнение с извършването и през ЕООД.

Но все пак, за да се отговори по-изчерпателно дайте малко информация за очаквани приходи и очаквани разходи, за да посмятаме. Напише и подробности за осигурителния си статус - пенсионер ли сте, осигурявате ли се другаде и ще направим сравнение между двата варианта с конкретните цифри.

А за касовия апарат - няма нужда от него дори и да Ви плащат в брой, ако успеете да се регистрирате, като свободна професия.

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за лицето по чл. 3;
4. продажби на самолетни билети;
5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;
10. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.
#3 | 27.04.2012, 09:31
Публикации: 2 / 0
На 32 години съм и взимам пенсия за общо заболяване. Нещата, които искам да продавам ги изработвам аз.
Мисля за начало да ги изработвам в къщи и да търся варианти сама да ги продавам чрез лични контакти както и да ги реализирам в търговската мрежа.
Трудно ми е да определя какъв би бил прихода за месец. Разхода за материали и инструменти мисля, че ще бъде не повече от 100 лв. месечно.
Ако се регистрирам като свободна професия какво ще трябва да плащам и ако наема помещение където да изработвам нещата и евентуално да ги купуват от там хората задължена ли съм да имам касов апарат?
Какво означава "да реализирате доход като физическо лице, нерегистрирано по търговския закон" - това ли означава да се регистрирам като свободна професия?
Счетоводството за мен е много далечна материя и се извинявам ако задавам глупави и объркващи въпроси.
Благодаря предварително за отделеното време и внимание.
#4 | 27.04.2012, 11:29
Публикации: 6324 / 1029
Ако се регистрирате като свободна професия, Катя ви е отговорила, че няма да има нужда от касов апарат.
Ще ви се признават разходи за дейността в процент от реализирания доход по този член от ЗДДФЛ:
"Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
1. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 40 на сто за:
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения."

#5 | 19.01.2013, 17:12
Публикации: 2 / 0
Ако позволите да се включа, за да не отварям нова тема.
Въпросите ми почти се припокриват с тези на автора на темата. Но малко по подробно:
В свободното си време са занимавам са изработване на всякакви неща и ми се иска да започна да ги продавам, отначало онлайн, после ще видим. Това, което не ми е ясно е, трябва ли да имам фирма за да продавам собствените си произведения. Като лице, упражняващо свободна професия не мога да се регистрирам, тъй като нямам такова образование. Трябва ли да регистрирам фирма и каква? Приемам всякакви идеи и съвети.

П.П. Работя на пълен работен ден и съм осигурена  по трудов договор.
#6 | 19.01.2013, 17:20
Публикации: 6324 / 1029
Здравейте kalaza,
Моят съвет е първо да опитате да продадете някому изработените от Вас неща (не уточнявате какви са?), да видите има ли пазар, има ли перспектива да развивате дейност в това направление и тогава да мислим за законовата форма на една постоянна, а не инцидентна, стопанска дейност.
Успех! :smile1:
#7 | 19.01.2013, 21:12
Публикации: 2 / 0
Ами, аз го правя епизодично, в магазинчето на една приятелка, но нито тя, нито аз знаем доколко е легално. Искам, ако ще правя онлайн търговия, да съм наясно с нещата предварително. Ако си направя магазин във Facebook, например, трябва ли да съм фирма? Трябва ли да се осигурявам допълнително? Въобще какво се иска от мен, при положение, че продавам само и единствено изработени от мен неща? Нещата са най-разнообразни, затова не уточних :) Прилагам снимка на една подвързия за книга:
#8 | 20.01.2013, 07:36
Публикации: 6324 / 1029
Ще се постарая са Ви отговоря подробно.
Дали инцидентните продажби на изработеното от Вас са легални, Вашата приятелка е наясно, защото като собственичка на магазин тя си знае как оформя постъпването им в търговския обект.
Регистрирането на фирма от Вас за целта на извършваната от Вас дейност е свързано с разходи: по самата регистрация, по закупуването, регистрацията и абонаментната поддръжка на касов апарат (ако получавате парите за продадената продукция в брой) или по откриването и обслужването на разплащателна сметка в банката (ако сумите Ви се превеждат безналично)
Има чудесен калкулатор в този сайт, който ще Ви помогне да се ориентирате в конкретната ситуация и като заложите параметрите на Вашата дейност, да направите избор:

http://www.kik-info.com/calculators/samonaet-eood.php  :thumbup:

Според мен най-добър е вариантът с оформянето на предадената в магазина на приятелката Ви продукция чрез сметки за изплатени суми, като, ако за месец те не надхвърлят МРЗ след приспадане на нормативно признатите разходи, няма да дължите осигуровки, а само данък върху дохода.
Онлайн търговията също не е препоръчителна, ако нямате сериозни обороти. Там се нуждаете от средства за създаването и поддръжката на сайт, освен всичко останало, но без задължителен касов апарат в случай, че продажбите се осъществяват по куриер (отново разходи) и са извършени чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Надявам се това да Ви помогне за разрешаване на въпросите. :smile1:
#9 | 30.01.2013, 13:24
Публикации: 46 / 0
Здравейте.
Имам следния въпрос.
Новоткрито ЕООД.
Какви документи и декларации трябва да попълни и подаде при започване на дейност? Дали има някъде публикувани изискуемите документи,за да не пропуснем някой?Благодаря предварително.
#10 | 30.01.2013, 13:28
Публикации: 3354 / 253
Окд-5 трябва да подадете в НАП за собственика.
#11 | 29.01.2014, 09:39
Публикации: 2 / 0
Здравейте ! От близо година се занимавам с производство на дрехи. На 22год съм,не уча поради финансови проблеми. Та през тази година направих модна колекция - в илюстрации,а след това купувах платове и вече колекцията е готова. Нямам нужните средства за отваряне на фирма нито семейството ми. Въпроса ми е ако пусна колекцията във facebook страница за продаване,незаконно ли ще е ? При положение,че нямам фирма,нямам фактури за платовете имам само касовите бележки,които са ми издавали. И при положение,че не мога на този етап да отворя фирма,а трябва да започна от някъде,ще имам ли проблем с продаването по този начин. И ако да с кой и какви ще са наказанията за това? И ако глобата,която ми издадат за незаконова продажба е по-изгодна от всичките разходи за отваряне на фирма (на този етап) - то по-добре да избера глобата. Но не знам колко поне горе-долу,ще е и кой би ме тормозил. Целта ми е дад видя дали,ще има интерес от дрехите и ако да по този начин да събера капитал и да успея да отворя фирма всичко да стане легално. Става въпрос за около сигурно 3 месеца нелегална продажба... Много,ще съм благодарна,ако ми отговорите да тези въпроси - наистина са ми важни. Благодаря !
#12 | 29.01.2014, 18:05
Публикации: 6324 / 1029
Здравейте vikytyy,

Ако сте сигурни, че ще реализирате продажби, по-добре е от самото начало да регистрирате фирма.

Ако не сте сигурни в бъдещото търсене и в успеха на предприетото, сам по себе си опитът да продадете нещо не е закононарушение и няма за какво да бъдете глобявани.

Защо не опитате да продадете част от нещата си през сайт от типа на продавалника? Никой не забранява да продавате лични вещи и за това не се дължат данъци. Така поне ще разберете дали има интрес към колекцията Ви.
#13 | 30.01.2014, 16:33
Публикации: 2 / 0
Да,благодаря Ви за съвета и отговора. Мисля си и за даване на консигнация в даден магазин - чела съм и за нея ,но не разбрах дали и за това трябва да съм фирма и да имам фактури.. Навсякъде пишат за сключване на договор и в определен срок се издават за продажба,но на тези фирми също са им нужни някакви фактури предполагам - за да докажат произхода на артикулите..Така ли е или няма значение с фирма или не сключват такъв договор. Ивинете ме ако съм станала нахална да Ви питам И за това. Благодаря Ви искрено !
#14 | 30.01.2014, 16:50
Публикации: 6324 / 1029
Здравейте,
Отново ще се повторя - дайте дрехите на консигнация, приемащият ще има грижата за документалното оформяне.
Когато нещата потръгнат, което Ви пожелавам, ще обсъдим вариантите за оформянето на дейността Ви. :smile1:
#15 | 23.04.2015, 14:33
Публикации: 2 / 0
Здравйте,
незнам дали въпросът ми е за тук, но чесно казано нямам идея за къде е.
В общи линии казусът ми е следния:
Мой близък от Северозападна България произвежда мед. Освен това си прави и сувенири от дърво. Напрваил е много готини дървени пчелички които държът малко 30 гр. бурканче с мед. Понеже аз живея на морето се чудехме дали немога да му помогна с пласирането. Не съм се занимавал с търговия, нямам фирма. Мисля са направя сергия на централна улица където да предлагам. Не ми е ясно какви документи обаче трябва да я придружават трябва ли от него да изисквам документи за произход на меда при положение че изделието е повече сувенир с малко хранително съдържание 30гр. Мед. На какви проверки би била обект сергията ми? Съответно как е по-добре, да се представям като служител на производителя който предлага неговата стока или като прекупвач.
Благодаря на всички които ще споделят опита си по темата
#16 | 18.04.2019, 23:01
Публикации: 3 / 0
Дипломиран юрист изготвя всички необходими документи за учредяване на фирма по Ваш избор. Имам богат опит в областта на търговското и дружественото право. Цялата процедура по изготвяне и заверяване на документите отнема 1 работен ден, след което Вие се сдобивате с компания на територията на страната.
Съдействие в процеса на учредяване – посещение при нотариус, откриване на набирателна сметка, преобразуване в разплащателна и др.
Регистрация и пререгистрация, вписване на нови обстоятелства и всякакви промени в Търговския регистър – нов съдружник, промяна на седалище, промяна на размера на капитала и др. Публикуване на ГФО.

Предоставям юридически консултации относно Вашия бизнес и сключването на различни видове договори.
За информация относно цени и всичко останало - 0899 80 51 85 - Борислав
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове