Удостоверение за брутен доход (за детски) и дивидент?!?

08.05.2013, 12:15 81399 44
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 08.05.2013, 12:15
Публикации: 91 / 0
Всички доходи се включват ,даже и болнични,като сумите от НОИ Социалните си ги взимат от техните справки.След като пенсии за наследници и стипендии на студенти се включват,как Дивидентите ще отпаднат.Моя близка с тези пенсии на децат отпадна от детски.От 01 януари 2013г.поне  за децата с един родител няма да се изисква праг на дохода.

Ако лице е в болничен цял месец (приемаме,че е продължение болничният) пишем нула като доход?
#21 | 08.05.2013, 12:24
Публикации: 10226 / 1766
Да, нулев доход от работодателя и в служебната бележка, издадена от него.
#22 | 26.06.2013, 17:07
Публикации: 5 / 0
А доходът от лихви по срочни депозити трябва ли да се декларира за получаване на месечни помощи за деца, след като тези доходи вече са облагаеми,но не се декларират в годишните данъчни декларации :hmmm:
#23 | 26.06.2013, 18:01
Публикации: 10226 / 1766
Да, това са пак доходи, а това, че са облагаеми или не е без значение.

http://pomosti.oneinform.com/

/ най-долу на страницата е дадено и пояснение кои суми са доходи за целите на соц. подпомагане /
#24 | 26.06.2013, 18:49
Публикации: 5 / 0
В молбата пише,че се декларират само доходи, облагаеми по ЗДДФЛ.
Delphine, в линка са посочени доходите за получаване на помощ за отопление, а мен ме интересуват за получаване на детски надбавки.
#25 | 27.06.2013, 07:46
Публикации: 10226 / 1766
Правилник за прилагане на ЗСПД
..............
Чл. 3.
.................
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

yulianabg ,
извинявам се за неправилната препратка по-горе. Тука копирам текста от Правилника за прилагане на ЗСПД. Доходът от лихви е облагаем, а това е и критерият за декларирането му според мене . :smile1:
#26 | 27.06.2013, 10:08
Публикации: 5 / 0
Благодаря, delphine!
#27 | 27.06.2013, 11:29
Публикации: 157 / 4
Сключен ГД с физическо лице за извъшване на услуга за периода 01~06/2013, след това  ще изплатим и издадем сметка за изплатени суми на лицето.Тъй като лицето е безработно този доход може ли да бъде приложен към изискани документи на неговото дете за доходите на родителите за 6 м. назад ?
 
#28 | 22.01.2014, 09:51
Публикации: 1 / 0
Може би с малко закъснение, но би било в полза, ако има сходно питане. От въпроси и отговори на сайта на МТСП:

По реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за съответната година. Съгласно § 9, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г. той е в размер на 350 лв. Също така, по смисъла на ЗСПД, „семейството“ включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак). При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията (чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗСПД). В тази връзка, тъй като нямате сключен граждански брак с бащата на детето, за определяне правото на месечна помощ за дете по реда на ЗСПД се взема предвид Вашия доход, без този на бащата на детето.
По отношение на Вашия втори въпрос, бих искала да Ви обърна внимание, че по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД, „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето.
При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (чл. 16, ал. 2 от ЗДДФЛ). Съгласно чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2013 г.), облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13. На основание чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2013 г.), с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки. В този смисъл не следва да декларирате тези доходи в молба-декларацията за отпускане на месечна помощ за деца по реда на ЗСПД.
#29 | 06.04.2014, 15:11
Публикации: 571 / 2
Здравейте изплатен ДИВИДЕНТ на СОЛ- собственик на ЕООД 5000 лв. ТРЯБВА ли да включа в Удостоворението за ДЕТСКИ
МОЛЯ да ми отговорите
#30 | 06.04.2014, 15:20
Публикации: 7609 / 1145
Ако приемем за вярно горното тълкуване - дивидента не трябва да се отразява д декларацията за детски, защото се облага с окончателен данък по ЗДДФЛ
При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (чл. 16, ал. 2 от ЗДДФЛ).

От друга страна написаното н ЗСПД предполага дивидента да се включи, защото е облагаем доход по ЗДДФЛ. Същото важи и за дохода от лихви /аз лично не бих включила лихвите, но те са си облагаем доход..../
по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД, „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на ...

Аз лично не бих включила дивидента, но не мисля че е 100% вярно.
#31 | 06.04.2014, 15:28
Публикации: 571 / 2
Благодаря все пак за мнението  :good:
#32 | 06.04.2014, 15:37
Публикации: 571 / 2
Ако може някой 100% да потвърди дали да ги включа или не
#33 | 06.04.2014, 16:56
Публикации: 6365 / 1054
Според мен, доходът от дивидент трябва да се включи, защото е облагаем доход по ЗДДФЛ.
#34 | 06.04.2014, 17:48
Публикации: 7609 / 1145
Ирена, няма да споря с теб, защото имаш основание. Макар и не 100% :)Основният проблем е дали ще гледаме доходите, облагаеми по ЗДДФЛ въобще или ще наблегнем на чл. 16 от ЗДДФЛ.  А колко лесно е било в ЗСПД понятието "доход" да бъде формулирано ясно, точно и конкретно. :no2:
Във връзка с темата - излиза че доходите от патентна дейност въобще не влизат в дохода за детски, а влизат пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.... Едното е доход от трудова дейност, но облагаема по ЗМДТ, а другото са обезщетения... Няма нито логика, нито справедливост... Ама така е по закон  :noexpression:
Да подчертая че доходи по ЗДДФЛ, макар и обложени с окончателен данък,  са и доходът от лихви по срочните депозити, доход от ликвидационни дялове, доходът от продажба на вторични суровини и т.н.
#35 | 06.04.2014, 19:15
Публикации: 10226 / 1766
ЗСПД
..........
Допълнителни разпоредби§ 1. По смисъла на този закон:
........................ ..
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето.


И аз като Ирена смятам, че дивидентите следва да се включат при изчисляване дохода за получаване на помощи за деца - съгласно горецитираната разпоредба на ЗСПД и на това, че дивидентите са облагаем доход съгласно ЗДДФЛ .  :smile1:
#36 | 06.04.2014, 19:21
Публикации: 6365 / 1054
Действително, определенията би следвало да са по-точни и всички тези изключения и допълнения са объркващи. Оставят усещането за заложени несправедливости в самата норма :(
#37 | 06.04.2014, 19:49
Публикации: 571 / 2
БЛАГОДАРЯ  за разясненията

Т.Е. трябва да ги включа в удостоворението  @@@
#38 | 06.04.2014, 20:05
Публикации: 10226 / 1766

Във връзка с темата - излиза че доходите от патентна дейност въобще не влизат в дохода за детски, а влизат пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.... Едното е доход от трудова дейност, но облагаема по ЗМДТ, а другото са обезщетения...


Това е голям бисер, сътворен от законотворците ! Парадоксално, но законосъобразно , факт !  :good:
#39 | 13.08.2014, 10:49
Публикации: 32 / 2
Извинявм се, но не ми стана ясно от написаното по-горе, болничните изплатени от работодателя (3-те дни) според кой закон
трябва да ги включа в удостоверението ?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група