актуална версия

Директива 2004/76/ЕО на СЪвета от 29 април 2004 година за изменение на Директива 2003/96/ЕО относно възможността за някои държави-членки да прилагат преходни периоди за прилагане на обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави-членки

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 157, 30.4.2004 г. стр. 106-113

Celex номер: 32004L0076

Дати

Дата на документа: 29.4.2004 г.

Дата на влизане в сила: 1.5.2004 г. влизане в сила виж член 3 и 12003T_TTE_02

Дата на транспониране: 1.5.2004 г. не по-късно от виж член 2.1 ET член 3

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

държави от Европейския съюз

данък

данъчна система

данък върху дохода

спестявания

преходен период (ЕС)

интерес

концерн

Предмет:

Сближаване на законодателствата

Данъчно облагане

Код на регистър:

Законодателство по отношение на предприятията / Дружествено право

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Адресат на акта: Двадесет и петте държави-членки: Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство

Допълнителна информация: изменяща директива

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

32003L0048

12003T057

11997D/PRO/13

Правно основание:

12002E094

Изменя

52004PC0243 приемане

32003L0049 поправка Заменя Член 6.3 от :2004-05-01

32003L0049 поправка Заменя Заглавие Член 6 от :2004-05-01

32003L0049 поправка Заменя Член 6.2 от :2004-05-01

32003L0049 поправка Заменя Член 6.1 от :2004-05-01

Следващи свързани актове :

поправен от 32004L0076R(01)

[17 Законодателство по отношение на предприятията 17]

[1710 Дружествено право 17.10]

[09 Данъчно облагане 09]

[0920 Пряко данъчно облагане 09.20]

[092030 Премахване на двойното данъчно облагане 09.20.30]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива 2004/76/ЕО на СЪвета от 29 април 2004 година за изменение на Директива 2003/96/ЕО относно възможността за някои държави-членки да прилагат преходни периоди за прилагане на обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави-членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 94 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1) Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави-членки (3), данъчното облагане на такива плащания в онази държава-членка, в която същите плащания възникват, но освен това гарантира, че тези плащания подлежат на данъчно облагане в дадена държава-членка веднъж.

(2) Прилагането на Директива 2003/49/ЕО е възможно да доведе до бюджетни трудности в Чешката република, Латвия, Литва, Полша и Словакия, като се имат предвид ставките на данъците, удържани при източника, които се прилагат съгласно националното право, както и въз основа на данъчните конвенции по доходите и капиталите и така събираните приходи.

(3) Във връзка с това на тези присъединяващи се държави следва да бъде разрешено временно, до датата на прилагане, посочена в член 17, параграфи 2 и 3 от Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (4), да не прилагат някои разпоредби от Директива 2003/49/ЕО на Съвета относно плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения — за Латвия и Литва и само за плащания на авторски и лицензионни възнаграждения — за Чешката република, Полша и Словакия.

(4) Мярката, предвидена в настоящата директива, не представлява адаптация по смисъла на член 57 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(5) Тъй като от държавите-членки се изисква да предоставят кредит за данък, удържан от плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, необходимо е да се гарантира, че настоящата директива ще бъде транспонирана към датата на влизане в сила на Акта за присъединяване от 2003 г.

(6) Разпоредбите на настоящата директива задължително се прилагат, считано от датата на присъединяване на новите държави-членки. Спешният характер на материята оправдава изключение от шестседмичния период, предвиден в точка I.3. от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 6 от Директива 2003/49/ЕО се изменя, както следва:

1. Заглавието се заменя със следното:

„Преходни правила за Чешката република, Гърция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия и Словакия“

2. Параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1. На Гърция, Латвия, Полша и Португалия се разрешава да не прилагат разпоредбите на член 1 до датата на прилагане, посочена в член 17, параграфи 2 и 3 от Директива 2000/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (5). По време на преходния период от осем години, започващ на гореспоменатата дата, ставката на данъка върху плащанията на лихви или авторски и лицензионни възнаграждения в полза на свързано дружество от друга държава-членка или в полза на място на стопанска дейност, разположено в друга държава-членка, на дадено свързано дружество от държава-членка, не може да превишава 10 % през първите четири години и 5 % през последните четири години.

На Литва се разрешава да не прилага разпоредбите от член 1 до датата на прилагане, посочена в член 17, параграфи 2 и 3 от Директива 2000/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. По време на преходния период от шест години, започващ на гореспоменатата дата, ставката на данъка върху плащанията на авторски и лицензионни възнаграждения в полза на свързано дружество от друга държава-членка или в полза на място на стопанска дейност, разположено в друга държава-членка, на дадено свързано дружество от държава-членка, не може да превишава 10 %. През първите четири години от шестгодишния преходен период ставката на данъка върху плащанията на лихви в полза на свързано дружество от друга държава-членка или в полза на място на стопанска дейност, разположено в друга държава-членка, не може да превишава 10 %; а през следващите две години данъчната ставка върху такива плащания по лихви не може да превишава 5 %.

На Испания и Чешката република се разрешава — само за плащания на авторски и лицензионни възнаграждения — да не прилагат разпоредбите от член 1 до датата на прилагане, посочена в член 17, параграфи 2 и 3 от Директива 2000/48/ЕО на Съвета. По време на преходния период отшест години, започващ на гореспоменатата дата, ставката на данъка върху плащанията на авторски и лицензионни възнаграждения в полза на свързано дружество от друга държава-членка или в полза на място на стопанска дейност, разположено в друга държава-членка, на дадено свързано дружество от държава-членка, не може да превишава 10 %. На Словакия се разрешава — само за плащания на авторски и лицензионни възнаграждения — да не прилага разпоредбите от член 1 по време на преходен период от две години, който започва от 1 май 2004 г.

Тези временни правила обаче са подчинени на непрекъснатото прилагане на всяка данъчна ставка, по-ниска от посочените в първа, втора и трета алинея, предвидени съгласно двустранните спогодби, подписани между Чешката република, Гърция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия или Словакия и останалите държави-членки.

2. В случаите, в които дружество от държава-членка или място на стопанска дейност, разположено в тази държава-членка на дружество от държава-членка:

— получи лихви или авторски и лицензионни възнаграждения от свързано дружество от Гърция, Латвия, Литва, Полша или Португалия,

— получи авторски и лицензионни възнаграждения от свързано дружество от Чешката република, Испания или Словакия,

— получи лихви или авторски и лицензионни възнаграждения от място на стопанска дейност на свързано дружество от държава-членка, разположено в Гърция, Латвия, Литва, Полша или Португалия,

или

— получи авторски и лицензионни възнаграждения от място на стопанска дейност на свързано дружество от държава-членка, разположено в Чешката република, Испания или Словакия,

първата държава-членка позволява сума, равна на данъка, платен в Чешката република, Гърция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия или Словакия, в съответствие с параграф 1, върху този приход като отчисления от данъка върху прихода на дружеството или мястото на стопанска дейност, което е получило този приход.

3. Отчислението, предвидено в параграф 2, не бива да надхвърля по-ниското от:

а) данъка, платим върху такъв приход, въз основа на параграф 1, в Чешката република, Гърция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия или Словакия, или

б) онази част от данъка върху прихода на дружеството или мястото на стопанска дейност, което е получило лихвата или авторски и лицензионни възнаграждения, изчислени преди да е направено отчислението, която съответства на тези плащания съгласно националното право на държавата членка, от която е дружеството или в която е разположено мястото на стопанска дейност.

Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива от деня на влизането ѝ в сила. Държавите-членки незабавно изпращат на Комисията текста на тези мерки, както и таблица на съответствието между разпоредбите на настоящата директива и приетите национални разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила при условие и от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 29 април 2004 година.

За Съвета

Председател

M. McDOWELL

_______________

(1) Становище от 21 април 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2) Становище от 28 април 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3) ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 49.

(4) ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38.

(5) ОВ L 157, 26.6.2003 г, стр. 38.“

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Доходи на физически лица при онлайн продажба в OLX, Bazar - Данък/Данъчна декларация

1524
Здравейте, Не, не разход за обслужване, може би не мога да го обясня. Закупената стока, която продавам е от Китай или Полша, ка...

Работа по време на майчинство

366
Благодаря

Втори трудов договор на 8 часа за лице в отпуск за майка след раждане от 135 до 410

195
Цитат на: Rosen Kachakov в Вчера в 10:28 " От фирмата, от която получава обещетението за майчиснство е   назначена на 8 часа. Се...

ДДС корекция

169
Много Ви благодаря  Направих го точно така както ме посъветвахте. Извинявам се, че не успях да Ви благодаря по- рано. Хубава и ...
Още от форума