актуална версия

Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 332, 18.12.2015 г. стр. 1-10

Celex номер: 32015L2376

Дати

Дата на документа: 8.12.2015 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 18.12.2015 г. влизане в сила дата на публикуване виж член 3

Дата на влизане в сила: 1.1.2017 г. приложение, прилагане виж член 2.1

Дата на транспониране: 31.12.2016 г.

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

административно сътрудничество

данъчна инспекция

отклонение на данъци

избягване на данъци

трансгранично сътрудничество

европейско данъчно сътрудничество

обмен на информация

измама

Предмет:

Информация и проверка

Сближаване на законодателствата

Данъчно облагане

Код на регистър:

Данъчно облагане / Предотвратяване на данъчните измами и избягването на данъци

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Връзки между документите

Всички консолидирани версии:

2015-12-18 - 02015L2376-20151218

Актове, цитирани в съдебната практика:

32013L0034

32014L0107

52015IR2697

32001R0045

52015AE1828

Правно основание:

12012E115

Изменя

52015PC0135 приемане

32011L0016 поправка A Член 23 PA6 от :2015-12-18

32011L0016 поправка A Член 23 PA5 от :2015-12-18

32011L0016 поправка изпълнение Член 3 PO15 от :2015-12-18

32011L0016 поправка изпълнение Член 21 PA5 от :2015-12-18

32011L0016 поправка добавка Член 8b от :2015-12-18

32011L0016 поправка Заменя Член 21 PA3 от :2015-12-18

32011L0016 поправка Заменя Член 3 PO9 от :2015-12-18

32011L0016 поправка изпълнение Член 3 PO16 от :2015-12-18

32011L0016 поправка добавка Член 23a от :2015-12-18

32011L0016 поправка изпълнение Член 3 PO17 от :2015-12-18

32011L0016 поправка изпълнение Член 20 PA5 от :2015-12-18

32011L0016 поправка добавка Член 8a от :2015-12-18

32011L0016 поправка A Член 8 PO5 от :2015-12-18

32011L0016 поправка изпълнение Член 3 PO14 от :2015-12-18

32011L0016 поправка A Член 8 PO4 от :2015-12-18

32011L0016 поправка Заменя Член 23 PA3 от :2015-12-18

Следващи свързани актове :

поправен от 32015L2376R(01)

поправен от 32015L2376R(02)

[09 Данъчно облагане 09]

[0950 Предотвратяване на данъчните измами и избягването на данъци 09.50]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 115 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент(1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като взе предвид становището на Комитета на регионите(3),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1) Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредната данъчна конкуренция се превръщат във все по-сериозно предизвикателство и будят тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Свиването на данъчната основа намалява значително националните данъчни приходи, което възпрепятства прилагането на благоприятстващи растежа данъчни политики в държавите членки. Издаването на предварителни данъчни становища, които улесняват последователното и прозрачно прилагане на закона, е обичайна практика, включително в Съюза. Като създава сигурна среда за стопанската дейност, по-голямата яснота на данъчното законодателство за данъчнозадължените лица може да стимулира инвестициите и спазването на закона и следователно да спомогне за изпълнението на целта за по-нататъшно развитие на единния пазар на Съюза на базата на принципите и основните свободи, върху които са изградени договорите. При все това, данъчните становища във връзка със стопански структури, създавани въз основа на данъчни съображения, в някои случаи доведоха до ниско равнище на данъчно облагане на изкуствено завишен доход в държавата, която издава, изменя или подновява данъчното становище, както и до изкуствено занижаване на облагаемия доход в други свързани държави. В този контекст засилването на прозрачността се превръща във все по-належаща нужда. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС на Съвета(4).

(2) В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет подчерта спешната необходимост от активизиране на усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране както на световно равнище, така и на равнището на Съюза. Като изтъкна значението на прозрачността, Европейският съвет приветства намерението на Комисията да представи предложение относно автоматичния обмен на информация относно данъчните становища в Съюза.

(3) В Директива 2011/16/ЕС се предвижда задължителен спонтанен обмен на информация между държавите членки в пет конкретни случая в рамките на определени срокове. Спонтанният обмен на информация в случаите, в които компетентният орган на една държава членка има основания да предполага, че е възможна загуба на данъчни приходи в друга държава членка, и сега се прилага по отношение на данъчни становища с трансграничен характер, които държавата членка издава, изменя или подновява за конкретно данъчнозадължено лице във връзка с тълкуването или прилагането на определени данъчни разпоредби в бъдеще.

(4) Ефективният спонтанен обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване обаче на практика е затруднен от няколко съществени пречки, като например свободата на преценка на издаващата становищата държава членка да решава кои други държави членки следва да бъдат информирани. Във връзка с това обменяната информация следва, ако е целесъобразно, да бъде достъпна за всички останали държави членки.

(5) Автоматичният обмен следва да обхваща всички видове предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване, издадени, изменени или подновени за конкретно лице или група лица, които това лице или група лица има право да използва (независимо от техния обвързващ или необвързващ характер и начина им на издаване).

(6) За целите на правната сигурност Директива 2011/16/ЕС следва да бъде изменена чрез добавяне на подходящо определение на предварително трансгранично данъчно становище и предварително споразумение за ценообразуване. Тези определения следва да бъдат достатъчно широки, за да обхващат голям брой ситуации, включително, но не само, следните видове предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване:

— едностранни предварителни споразумения и/или решения за ценообразуване;

— двустранни или многостранни предварителни споразумения и решения за ценообразуване;

— споразумения или решения за определяне на установяването или не на място на стопанска дейност;

— споразумения или решения за определяне на наличието или липсата на факти с потенциално въздействие върху данъчната основа на място на стопанска дейност;

— споразумения или решения за определяне на данъчния статут на хибридно образувание в една държава членка, което е свързано с местно лице в друга юрисдикция;

— както и споразумения или решения относно базата за оценка при амортизиране на актив в една държава членка, който е придобит от групова структура в друга юрисдикция.

(7) Данъчнозадължените лица имат право да използват предварителни трансгранични данъчни становища или предварителни споразумения за ценообразуване например по време на процеса на данъчно облагане или данъчните одити, при условие че фактите, на които се основават предварителното трансгранично данъчно становище или предварителните споразумения за ценообразуване, са били представени точно и данъчнозадължените лица спазват условията на предварителните трансгранични данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване.

(8) Държавите членки ще обменят информация, независимо от това дали данъкоплатецът спазва условията на предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване.

(9) Предоставянето на информация не следва да води до разкриването на търговска, промишлена или служебна тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред.

(10) За да може задължителният автоматичен обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване да изиграе пълноценно своята роля, информацията следва да се съобщава веднага след тяхното издаване, изменение или подновяване, като поради това за съобщаването на информацията следва да бъдат определени редовни интервали. По същите причини е целесъобразно да се предвиди и задължителен автоматичен обмен на предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване, които са издадени, изменени или подновени в рамките на период, започващ пет години преди датата на прилагане на настоящата директива, и които все още са валидни на 1 януари 2014 г. Обаче конкретни лица или групи лица с нетен годишен оборот в рамките на групата, ненадвишаващ 40 000 000 евро, могат при определени условия да бъдат изключени от този задължителен автоматичен обмен.

(11) От съображения за правна сигурност, при спазване на набор от много строги условия, е целесъобразно от задължителния автоматичен обмен да бъдат изключени двустранни или многостранни предварителни споразумения за ценообразуване с трети държави, попадащи в рамката на съществуващите международни договори с тези държави, когато разпоредбите на посочените договори не позволяват разкриването на получена съгласно същия договор информация на държава — трета страна. В тези случаи обаче следва да се обменя информацията по член 8а, параграф 6, отнасяща се до искания, които водят до издаването на такива двустранни или многостранни предварителни споразумения за ценообразуване. Следователно в такива случаи информацията, която се предоставя, следва да бъде съпроводена с указанието, че се предоставя въз основа на такова искане.

(12) Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване следва да включва съобщаване на определен набор от основна информация, която да бъде достъпна за всички държави членки. Комисията следва да бъде упълномощена да приема практическите договорености, необходими за стандартизиране на съобщаването на тази информация съгласно определената в Директива 2011/16/ЕС процедура (която предвижда участието на Комитета за административно сътрудничество в данъчната област) за установяване на стандартен формуляр, който да се използва при обмена на информация. Процедурата следва да се използва и за приемането на допълнителни практически договорености за прилагане на обмена на информация, например уточняване на езиковите разпоредби, които ще се прилагат за обмена на информация чрез стандартния формуляр.

(13) При разработването на такъв стандартен формуляр за задължителен автоматичен обмен на информация би било целесъобразно да се отчита извършената работа в рамките на Форума на ОИСР относно вредните данъчни практики, където се разработва стандартен формуляр за обмен на информация в контекста на Плана за действие за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Уместно е също да се работи в тясно сътрудничество и по координиран начин с ОИСР, и то не само в областта на разработването на такъв стандартен формуляр за задължителен автоматичен обмен на информация. Крайната цел следва да бъде създаването на равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб, като Съюзът следва да поеме водеща роля и да настоява подлежащата на автоматичен обмен информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване да има доста широк обхват.

(14) Държавите членки следва да обменят основна информация, като ограничен набор от основна информация следва се съобщава и на Комисията. Това следва да позволи на Комисията във всеки един момент да наблюдава и оценява ефективното прилагане на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване. Получената от Комисията информация обаче не следва да се използва за никакви други цели. Съобщаването на тази информация освен това не освобождава дадена държава членка от задълженията ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи.

(15) Предоставянето на обратна информация от страна на държавата получател до държавата — подател на информацията, е необходим елемент от ефективното функциониране на системата за автоматичен обмен. Във връзка с това е целесъобразно да се подчертае, че компетентните органи на държавите членки следва веднъж годишно да изпращат на останалите заинтересовани държави членки обратна информация във връзка с автоматичния обмен на информация. На практика тази задължителна обратна информация следва да се изпраща въз основа на определени на двустранна основа договорености.

(16) Ако е необходимо, след етапа на задължителния автоматичен обмен на информация съгласно настоящата директива, държава членка следва да може да се позове на член 5 от Директива 2011/16/ЕС, отнасящ се до обмена на информация при поискване, за да получи допълнителна информация, включително пълния текст на предварителните трансгранични становища или предварителните споразумения за ценообразуване, от държавата членка, която ги е издала.

(17) Целесъобразно е да се припомни, че член 21, параграф 4 от Директива 2011/16/ЕС урежда езиковия режим и изискванията за превод, които са приложими към исканията за сътрудничество, включително исканията за уведомяване, и приложените към тях документи. Това правило следва да бъде приложимо и в случаите, когато държавите членки отправят искане за допълнителна информация след етапа на задължителния автоматичен обмен на основна информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване.

(18) Държавите членки следва да предприемат всички разумни мерки, необходими за отстраняване на пречките, които биха могли да възпрепятстват ефективния и възможно най-широкообхватен задължителен автоматичен обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване.

(19) За да се подпомогне ефективното използване на ресурсите, да се улесни обменът на информация и да се избегне необходимостта държавите членки поотделно да извършват сходни по характер промени в националните си системи за съхраняване на информация, следва да се предвиди специална разпоредба за създаване на централен регистър, който да е достъпен за всички държави членки и Комисията и в който държавите членки да въвеждат и съхраняват информацията, вместо да обменят посочената информация по защитена електронна поща. Практическите условия, необходими за създаването на този регистър, следва да бъдат приети от Комисията в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2 от Директива 2011/16/ЕС.

(20) Предвид характера и обхвата на измененията, въведени с Директива 2014/107/ЕС на Съвета(5) и с настоящата директива, следва да се удължи срокът за предоставяне на информацията, статистическите данни и докладите, предвиден в Директива 2011/16/ЕС. Удължаването следва да даде възможност информацията, която трябва да се предоставя, да отразява опита, произтичащ от въвеждането на измененията. Удължаването следва да се прилага за статистическите данни и за другата информация, която следва да бъде представена от държавите членки преди 1 януари 2018 г., но също и за доклада, и ако това е целесъобразно, за предложението, което следва бъде представено от Комисията преди 1 януари 2019 г.

(21) Съществуващите разпоредби относно поверителността следва да бъдат изменени, за да се отрази разширеният обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване.

(22) В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, целта на настоящата директива е да се гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива.

(23) Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от уеднаквяване и ефективност може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(24) Поради това Директива 2011/16/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2011/16/ЕС се изменя, както следва:

1) Член 3 се изменя, както следва:

а) точка 9 се заменя със следното:

„9. „автоматичен обмен на информация“ означава:

а) за целите на член 8, параграф 1 и член 8а — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информацията в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка;

б) за целите на член 8, параграф 3а — системно предоставяне на предварително определена информация относно местни лица на други държави членки, на съответната държава членка, на която те са местни лица, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време. В контекста на член 8, параграфи 3а и 7а, член 21, параграф 2 и член 25, параграфи 2 и 3 понятията, оградени с кавички, имат същото значение като в съответните определения, установени в приложение I;

в) за целите на всички разпоредби на настоящата директива освен член 8, параграфи 1 и 3a и член 8а — системно предоставяне на предварително определена информация, съобщена в съответствие с букви а) и б) от настоящата точка;“

б) добавят се следните точки:

„14. „предварително трансгранично данъчно становище“ означава споразумение, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено, изменено или подновено в рамките на данъчен одит, и което отговаря на следните условия:

а) е издадено, изменено или подновено от правителството или данъчната администрация на държава членка или от нейно име, или от териториални или административни подразделения на държавата членка, включително местните органи, независимо от това дали действително се използва или не;

б) е издадено, изменено или подновено за конкретно лице или група лица, и което това лице или група лица има право да използва;

в) се отнася до тълкуването или прилагането на правна или административна разпоредба относно администрирането или прилагането на националното законодателство, отнасящо се до данъците на държавата членка или нейните териториални или административни подразделения, включително местните органи;

г) се отнася до трансгранична сделка или до това дали дейността, извършвана от дадено лице в друга юрисдикция, води до установяване на място на стопанска дейност или не; както и

д) е издадено преди момента на извършване на сделките или дейността в друга юрисдикция, които потенциално могат да доведат до установяване на място на стопанска дейност, или преди подаване на данъчна декларация за периода, в който е извършена сделката или поредицата от сделки или дейности.

Трансграничните сделки могат да включват инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи, без да се ограничават до тях, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, за което е издадено предварителното трансгранично данъчно становище;

15. „предварително споразумение за ценообразуване“ означава споразумение, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено, изменено или подновено в рамките на данъчен одит, и което отговаря на следните условия:

а) е издадено, изменено или подновено от правителството или данъчната администрация на една или повече държави членки или от тяхно име, включително техни териториални или административни подразделения, в т.ч. местните органи, независимо от това дали действително се използва;

б) е издадено, изменено или подновено за конкретно лице или група лица, и което това лице или група лица има право да използва; и

в) преди момента на извършване на трансгранични сделки между свързани предприятия в него се установява съответен набор от критерии за определяне на трансферното ценообразуване по тези сделки или се определя разпределянето на печалбата в полза на мястото на стопанска дейност.

Предприятията са свързани предприятия, когато едно предприятие участва пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго предприятие или едни и същи лица участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на предприятията.

Трансферни цени са цените, по които дадено предприятие прехвърля материални и нематериални активи или предоставя услуги на свързани предприятия, и понятието „трансферно ценообразуване“ се тълкува в този смисъл;

16. за целите на точка 14 „трансгранична сделка“ означава сделка или поредица от сделки, при които:

а) не всички страни по сделката или поредицата от сделки са местни лица за данъчни цели в държавата членка, която издава, изменя или подновява предварителното трансгранично данъчно становище;

б) страна по сделката или поредицата от сделки е местно лице за данъчни цели в повече от една юрисдикция едновременно;

в) една от страните по сделката или поредицата от сделки извършва дейност в друга юрисдикция чрез място на стопанска дейност и сделката или поредицата от сделки представлява цялата дейност на мястото на стопанска дейност или част от нея. Трансграничната сделка или поредицата от сделки включва също договорености, постигнати от дадено лице по отношение на стопанска дейност в друга юрисдикция, която това лице извършва чрез място на стопанска дейност; или

г) такава сделка или поредица от сделки има трансгранично въздействие.

За целите на точка 15 „трансгранична сделка“ означава сделка или поредица от сделки, в които участват свързани предприятия, от които не всички са местни лица за данъчни цели на територията на една юрисдикция, или сделка или поредица от сделки, които имат трансгранично въздействие;

17. за целите на точки 15 и 16 „предприятие“ означава всяка форма на извършване на стопанска дейност.“

2) В член 8 параграфи 4 и 5 се заличават.

3) Вмъкват се следните членове:

„Член 8а

Обхват и условия на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване

1. Компетентният орган на държава членка, в която предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване е издадено, изменено или подновено след 31 декември 2016 г., съобщава за това на компетентните органи на всички други държави членки, както и на Европейската комисия, чрез автоматичен обмен на информация, при ограниченията на случаите по параграф 8 от настоящия член, в съответствие с приложимите практически договорености, приети съгласно член 21.

2. Компетентният орган на държава членка, в съответствие с приложимите практически договорености, приети съгласно член 21, съобщава на компетентните органи на всички други държави членки, както и на Европейската комисия, също и информация, при ограниченията на случаите по параграф 8 от настоящия член, относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване, издадени, изменени или подновени в рамките на период, започващ пет години преди 1 януари 2017 г.

Ако предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване са издадени, изменени или подновени между 1 януари 2012 г. и 31 декември 2013 г., това съобщаване се извършва, при условие че те са били все още валидни на 1 януари 2014 г.

Ако предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване са издадени, изменени или подновени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2016 г., това съобщаване се извършва независимо дали те все още са валидни.

Държавите членки могат да изключват от съобщаването по настоящия параграф информацията относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване, издадени, изменени или подновени преди 1 април 2016 г. за конкретно лице или група лица (с изключение на тези, извършващи предимно финансови или инвестиционни дейности) с годишен нетен оборот в рамките на групата съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(6), ненадвишаващ 40 000 000 евро (или еквивалентната сума във всяка друга валута) през фискалната година, предхождаща датата на издаване, изменение или подновяване на тези предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване.

3. Двустранните или многостранни предварителни споразумения за ценообразуване с трети държави се изключват от обхвата на автоматичния обмен на информация по настоящия член, когато международното споразумение в данъчната област, в рамките на което е договорено предварителното споразумение за ценообразуване, не позволява разкриването му на трети страни. Такива двустранни или многостранни предварителни споразумения за ценообразуване ще се обменят съгласно член 9, в случай че международното споразумение в данъчната област, в рамките на което е договорено предварителното споразумение за ценообразуване, позволява разкриването му и компетентният орган на третата държава е дал разрешение за разкриване на информацията.

При все това, когато двустранните или многостранни предварителни споразумения за ценообразуване са изключени от автоматичния обмен на информация съгласно първото изречение от първа алинея от настоящия параграф, вместо това съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член се обменя информацията по параграф 6 от настоящия член, посочена в искането, което води до издаване на такова двустранно или многостранно предварително споразумение за ценообразуване.

4. Параграфи 1 и 2 не се прилагат в случаите, в които предварителното трансгранично данъчно становище се отнася изключително до данъчните задължения на едно или повече физически лица.

5. Обменът на информация се извършва, както следва:

а) по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 1 — в срок от три месеца след изтичането на шестмесечието, през което предварителните трансгранични данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване са издадени, изменени или подновени;

б) по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 2 — преди 1 януари 2018 г.

6. Информацията, която се съобщава от държава членка в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член, включва следното:

а) идентификация на лицето, различно от физическо лице, и ако е целесъобразно, на групата от лица, към която то принадлежи;

б) обобщение на съдържанието на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително описание на съответната стопанска дейност или сделките или поредицата от сделки, което е формулирано абстрактно и не води до разкриването на търговска, промишлена или служебна тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред;

в) датите на издаване, изменение или подновяване на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;

г) началната дата на срока на валидност на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, ако е определена;

д) крайната дата на срока на валидност на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, ако е определена;

е) видът на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;

ж) сумата на сделката или поредицата от сделки по предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, ако такава сума е посочена в предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;

з) когато е издадено предварително споразумение за ценообразуване — описание на набора от критерии, използвани за определяне на трансферното ценообразуване или самата трансферна цена;

и) когато е издадено предварително споразумение за ценообразуване — идентификация на метода, използван за определяне на трансферното ценообразуване или самата трансферна цена;

й) идентификация на другите държави членки, ако има такива, които има вероятност да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;

к) идентификация на всички лица, различни от физически лица, в другите държави членки, ако има такива, които има вероятност да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване (като се посочат държавите членки, с които засегнатите лица са свързани); както и

л) посочване дали предоставената информация се основава на самото предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване или на искането, посочено в параграф 3, втора алинея от настоящия член.

7. За да улесни обменът на информация по параграф 6 от настоящия член, Комисията приема практически договорености, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информация по параграф 6 от настоящия член, като част от процедурата за съставяне на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5.

8. Информацията по параграф 6, букви а), б), з) и к) от настоящия член не се съобщава на Европейската комисия.

9. Компетентният орган на заинтересованите държави членки, определени съгласно параграф 6, буква й), потвърждава, ако е възможно по електронен път, получаването на информацията пред компетентния орган, който я е предоставил, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни. Тази мярка се прилага, докато започне да функционира регистърът по член 21, параграф 5.

10. Държавите членки могат, в съответствие с член 5 и като вземат под внимание член 21, параграф 4, да поискат допълнителна информация, включително пълния текст на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване.

Член 8б

Статистически данни за автоматичния обмен на информация

1. До 1 януари 2018 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен по членове 8 и 8а и доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и за всякакви потенциални изменения както за данъчните администрации, така и за трети страни.

2. До 1 януари 2019 г. Комисията представя доклад, съдържащ преглед и оценка на получените статистически данни и информация съгласно параграф 1 от настоящия член, в който се разглеждат въпроси като административните и други имащи отношение разходи и ползите от автоматичния обмен на информация, както и свързаните с него практически аспекти. Ако е целесъобразно, Комисията представя на Съвета предложение относно категориите и условията, посочени в член 8, параграф 1, включително условието за наличност на информацията относно местни лица на други държави членки, или относно позициите, посочени в член 8, параграф 3а, или и двете.

Когато разглежда представено от Комисията предложение, Съветът обмисля подобряването на ефикасността и функционирането на автоматичния обмен на информация и издигането му на по-високо равнище, с цел да се гарантира, че:

а) чрез автоматичен обмен компетентният орган на всяка държава членка предоставя на компетентния орган на всяка друга държава членка информация за данъчните периоди, започващи от 1 януари 2019 г., свързана с местни лица на тази друга държава членка, за всички изброени в член 8, параграф 1 категории доходи и капитал, така както те се тълкуват съгласно националното законодателство на държавата членка, предоставяща информацията; както и

б) списъците на категории и позиции, посочени в член 8, параграфи 1 и 3а, се допълват, за да включат и други категории и позиции, включително авторски и лицензионни възнаграждения.

_________________

(6) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).“"

4) В член 20 се добавя следният параграф:

„5. Стандартният формуляр, включително езиковите договорености, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2, преди 1 януари 2017 г. Автоматичният обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване съгласно член 8а се извършва с помощта на посочения стандартен формуляр. Този стандартен формуляр съдържа само елементите за обмен на информация, изброени в член 8а, параграф 6, и други полета, свързани с тези елементи, които са необходими за постигане на целите на член 8а.

Езиковите договорености, посочени в първа алинея, не възпрепятстват държавите членки да съобщават информацията, посочена в член 8а, на всеки един от официалните и работните езици на Съюза. Въпреки това тези езикови договорености може да предвиждат, че основните елементи на подобна информация се изпращат също така и на друг официален и работен език на Съюза.“

5) Член 21 се изменя, както следва:

а) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Лицата, надлежно упълномощени от Органа за акредитиране по сигурността към Комисията, могат да имат достъп до тази информация само доколкото това е необходимо за наблюдението, поддръжката и развитието на регистъра по параграф 5 и на мрежата CCN.“;

б) добавя се следният параграф:

„5. До 31 декември 2017 г. Комисията създава и обезпечава в техническо и логистично отношение защитен централен регистър на държавите членки относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, в който информацията, съобщавана в рамките на член 8а, параграфи 1 и 2, се записва с цел да се изпълнят изискванията за автоматичен обмен, предвидени в посочените параграфи. Компетентните органи на всички държави членки имат достъп до информацията в този регистър. Комисията също има достъп до информацията в този регистър, но в рамките на ограниченията, предвидени в член 8а, параграф 8. Комисията приема необходимите практически договорености в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Докато защитеният централен регистър започне да функционира, автоматичният обмен по член 8а, параграфи 1 и 2 се извършва в съответствие с параграф 1 от настоящия член и приложимите практически договорености.“

6) Член 23 се изменя, както следва:

а) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Държавите членки съобщават на Комисията годишната оценка за ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в членове 8 и 8а, както и постигнатите практически резултати. Комисията одобрява формата, както и реда и условията за предаването на годишната оценка в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.“;

б) параграфи 5 и 6 се заличават.

7) Вмъква се следният член:

„Член 23а

Поверителност на информацията

1. Информацията, която се съобщава на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза, и не може да се използва за никакви други цели, освен за да се определи дали и до каква степен държавите членки спазват настоящата директива.

2. Информацията, която се съобщава на Комисията от държава членка съгласно член 23, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази информация, могат да бъдат предавани на останалите държави членки. Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата членка, която я получава.

Изготвените от Комисията доклади и документи, посочени в първа алинея, могат да се използват от държавите членки само за аналитични цели и не се публикуват, нито се предоставят на други лица или органи без изричното съгласие на Комисията.“

8) В член 25 се вмъква следният параграф:

„1а. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат по отношение на всяко обработване на лични данни съгласно настоящата директива от страна на институциите и органите на Съюза. Въпреки това, за целите на правилното прилагане на настоящата директива, обхватът на задълженията и правата, предвидени в член 11, член 12, параграф 1 и членове 13—17 от Регламент (ЕО) № 45/2001, се ограничава до степента, необходима за запазване на интересите по член 20, параграф 1, буква б) от същия регламент.“

Член 2

1. Държавите членки приемат и публикуват до 31 декември 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2017 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA

_______________

(1) Становище от 27 октомври 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2) ОВ C 332, 8.10.2015 г., стр. 64.

(3) Становище от 14 октомври 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4) Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

(5) Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Сайтът на НОИ болнични

32
Здравейте,  днес подавахте ли болнични в сайта на НОИ? Сутринта подадох няколко без проблем, след 10.00 часа при опит за влизане...

Фактура Google

4630
Цитат на: bobo в Вчера в 14:39 " Не зная, но дори и да зная, че ЛТД= ООД (ама дали и ЕООД?) не съм длъжен да зная всички форми н...

ДДС при получаване на услуга от фирма регистрирана в трета страна

461
Здравейте, аз имам същата ситуация в момента. Може ли да ми пишете за фактурата от Македонската фирма какво правите.Издава се пр...

Издаване на трудова книжка на служител в друг град

262
Добре, ама в нашия дневник няма такава графа. Винаги съм съставял протоколи за движението и когато съхранявам книжката у работод...
Още от форума