актуална версия

Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 219, 25.7.2014 г. стр. 40-41

Celex номер: 32014L0086

Дати

Дата на документа: 8.7.2014 г.

Дата на влизане в сила: 14.8.2014 г. влизане в сила дата на публикуване + 20 виж член 3

Дата на транспониране: 31.12.2015 г. не по-късно от виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

Полша

компания-майка

Румъния

данъчно облекчение

двойно данъчно облагане

корпоративен данък

филиал

Предмет:

Данъчно облагане

Код на регистър:

Данъчно облагане / Пряко данъчно облагане / Премахване на двойното данъчно облагане

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Адресат на акта: Двадесет и седемте държави-членки: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство

Допълнителна информация: COM 2013/0814

Връзки между документите

Всички консолидирани версии:

2014-08-14 - 02014L0086-20140814

Заменя 32011L0096 Анекс I A.W от 2014-08-14

Заменя 32011L0096 Анекс I A.U от 2014-08-14

Заменя 32011L0096 Член 4 1.A от 2014-08-14

Правно основание:

12012E115

Изменя

52013PC0814 приемане

Следващи свързани актове :

поправен от 32014L0086R(01)

[09 Данъчно облагане 09]

[0920 Пряко данъчно облагане 09.20]

[092030 Премахване на двойното данъчно облагане 09.20.30]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 115 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1) С Директива 2011/96/ЕС на Съвета (3) се освобождават от данък, удържан при източника, дивидентите и другите форми на разпределение на печалби, плащани от дъщерни дружества на техните дружества майки и се предотвратява двойното данъчно облагане на тези доходи на равнището на дружеството майка.

(2) Ползите от Директива 2011/96/ЕС не следва да водят до ситуации на двойно данъчно необлагане и по този начин да генерират непреднамерени данъчни ползи за групи от дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки в сравнение с групи от дружества от една и съща държава членка.

(3) С цел избягване на случаи на двойно данъчно необлагане, произтичащи от различията в данъчното третиране на разпределените печалби в различните държави членки, държавата членка на дружеството майка и държавата членка на неговото място на стопанска дейност не следва да позволяват на тези дружества да се възползват от освобождаването от данък, прилагано към получени разпределени печалби, доколкото тези печалби подлежат на приспадане от дъщерното дружество на дружеството майка.

(4) Целесъобразно е да се актуализира приложение I, част А към Директива 2011/96/ЕС, за да бъдат включени други форми на дружества, които подлежат на корпоративно данъчно облагане в Полша, и други форми на дружества, които са въведени в дружественото право на Румъния.

(5) Поради това Директива 2011/96/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2011/96/ЕС се изменя, както следва:

1) В член 4, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а) се въздържат от данъчно облагане на подобни печалби, доколкото тези печалби не подлежат на приспадане от дъщерното дружество и облагат такива печалби, доколкото тези печалби подлежат на приспадане от дъщерното дружество; или“.

2) В приложение I, част А, буква ф) се заменя със следното:

„ф) дружества, които съгласно полското право са познати като: „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“, „spółka komandytowo-akcyjna“;“.

3) В приложение I, част А, буква ц) се заменя със следното:

„ц) дружества, които съгласно румънското право са познати като: „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“, „societăți în nume colectiv“, „societăți în comandită simplă“;“.

Член 2

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 31 декември 2015 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или те се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2014 година.

За Съвета

Председател

P. C. PADOAN

_______________

(1) Становище от 2 април 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2) Становище от 25 март 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3) Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 г. относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (ОВ L 345, 29.12.2011 г., стр. 8).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

СОЛ в майчинство, прехвърля ЕООД

804
Благодаря

ЕООД и фактура издадена от Zoom?

133
Законът не се изчерпва само с нормата, регламентираща задължителната регистрация по ЗДДС, при оборот от 50 К, така че правилно с...

Приложение 10 - технически проблем

580
За т.12 не съм попълвала, явно като съм пробвала варианти и съм разпечатала, точно това, което не трябва. А за т.13 признавам не...

Регистриране на нова фирма

144
Няма причина да не можете, стига да изпълнявате условията за тези дейности.
Още от форума