актуална версия

Директива (ЕС) 2016/856 на Съвета от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на задължението за прилагане на минималната стандартна данъчна ставка

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 142, 31.5.2016 г. стр. 12-13

Celex номер: 32016L0856

Дати

Дата на документа: 25.5.2016 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 1.6.2016 г. влизане в сила дата на публикуване +1 виж член 3

Дата на транспониране: 1.8.2016 г. виж член 2.1

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

ставка ДДС

фискална хармонизация

Предмет:

Данък добавена стойност

Сближаване на законодателствата

Код на регистър:

Данъчно облагане / Косвено данъчно облагане / Данък върху оборота / ДДС

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

52016AE0717

Правно основание:

12012E113

Изменя

52015PC0646 приемане

32006L0112 поправка Заменя Член 97 от :2016-06-01

[09 Данъчно облагане 09]

[0930 Косвено данъчно облагане 09.30]

[093010 Данък върху оборота / ДДС 09.30.10]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива (ЕС) 2016/856 на Съвета от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на задължението за прилагане на минималната стандартна данъчна ставка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент(1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1) В съответствие с член 97 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета(3) от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2015 г. стандартната ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) не може да бъде по-малка от 15 %.

(2) Стандартната ставка на ДДС, която се прилага понастоящем в държавите членки, съчетана с механизма на преходната система, гарантира, че системата на ДДС функционира в приемлива степен. С новите правила за мястото на доставка на услуги, които благоприятстват облагането в мястото на потреблението, се ограничи още повече възможността за възползване от различията в ставките на ДДС чрез пренасочване на дейности и се намали възможността за нарушаване на условията на конкуренцията.

(3) За да не се позволи прекомерните разлики между стандартните ставки на ДДС, прилагани от държавите членки, да доведат до структурни дисбаланси в Съюза и до нарушаване на условията на конкуренцията в някои отрасли, обща практика в областта на непрякото данъчно облагане е определянето на минимални данъчни ставки. Все още е благоразумно този подход да се прилага и за ДДС.

(4) Предвид продължаващите обсъждания във връзка с характеристиките на окончателния режим на ДДС за търговия в рамките на Съюза би било прекалено рано да се определи постоянен размер на стандартната ставка на ДДС или да се обсъжда промяна в минималния размер на ставката на ДДС.

(5) Следователно е целесъобразно да се запази прилаганата понастоящем минимална стандартна данъчна ставка 15 % за срок, който да е достатъчно дълъг, за да се гарантира правната сигурност, като в същото време се осигурява възможност за допълнителен преглед.

(6) Запазването на прилаганата понастоящем минимална стандартна данъчна ставка не изключва ново преразглеждане на законодателството за ДДС преди 31 декември 2017 г., с цел решаване на въпроса за въвеждането на окончателен режим на ДДС за търговия в рамките на Съюза.

(7) За да се осигури непрекъснатото прилагане на минималната стандартна ставка, установена с Директива 2006/112/ЕО, е целесъобразно настоящата директива да започне да се прилага от 1 януари 2016 г.

(8) Поради това Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 97 от Директива 2006/112/ЕО се заменя със следното:

„Член 97

От 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. стандартната данъчна ставка не може да бъде по-малка от 15 %.“

Член 2

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 1 август 2016 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2016 година.

За Съвета

Председател

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

_______________

(1) Становище от 12 април 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2) Становище от 17 февруари 2016 г. (ОВ C 133, 14.4.2016 г., стр. 23).

(3) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Доходи на физически лица при онлайн продажба в OLX, Bazar - Данък/Данъчна декларация

1524
Здравейте, Не, не разход за обслужване, може би не мога да го обясня. Закупената стока, която продавам е от Китай или Полша, ка...

Работа по време на майчинство

366
Благодаря

Втори трудов договор на 8 часа за лице в отпуск за майка след раждане от 135 до 410

195
Цитат на: Rosen Kachakov в Вчера в 10:28 " От фирмата, от която получава обещетението за майчиснство е   назначена на 8 часа. Се...

ДДС корекция

169
Много Ви благодаря  Направих го точно така както ме посъветвахте. Извинявам се, че не успях да Ви благодаря по- рано. Хубава и ...
Още от форума