актуална версия

Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 342, 16.12.2016 г. стр. 1-3

Celex номер: 32016L2258

Дати

Дата на документа: 6.12.2016 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 6.12.2016 г. влизане в сила дата на документа виж член 3

Дата на транспониране: 31.12.2017 г. приемане виж член 2.1

Дата на транспониране: 1.1.2018 г. приложение виж член 2.1

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

сближаване на законодателството

европейско данъчно сътрудничество

обмен на информация

държави от Европейския съюз

административно сътрудничество

данъчна администрация

борба срещу престъпността

пране на пари

финансова институция

Предмет:

Данъчно облагане

Сближаване на законодателствата

Код на регистър:

Данъчно облагане / Предотвратяване на данъчните измами и избягването на данъци

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

32015L0849

32014L0107

12016M005

12016P/TXT

Правно основание:

12016E113

12016E115

Изменя

52016PC0452 приемане

32011L0016 поправка добавка Член 22 PA1a от :2016-12-06

[09 Данъчно облагане 09]

[0950 Предотвратяване на данъчните измами и избягването на данъци 09.50]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 113 и 115 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент(1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1) Директива 2014/107/ЕС(3), изменена с Директива 2011/16/ЕС на Съвета(4), се прилага от 1 януари 2016 г. спрямо 27 държави членки, а спрямо Австрия — от 1 януари 2017 г. Тази директива въвежда световния стандарт за автоматичен обмен на информация за финансови сметки по данъчни въпроси в рамките на Съюза. Предвид това тя гарантира, че информацията за титулярите на финансовите сметки се докладва на държавата членка, в която титулярят на сметката е местно лице.

(2) Директива 2011/16/ЕС постановява, че когато титулярят на сметката е посредническа структура, финансовите институции трябва да направят подробен преглед на тази структура и да установят и докладват нейните действителни собственици. За този важен елемент от прилагането на директивата се разчита на информация за борба с изпирането на пари, получена съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета(5), за установяване на действителните собственици.

(3) За да се гарантира ефективно наблюдение на прилагането от страна на финансовите институции на процедурите за комплексна проверка, предвидени в Директива 2011/16/ЕС, данъчните органи се нуждаят от достъп до информацията за борба с изпирането на пари. При липсата на такъв достъп, тези органи не са в състояние да наблюдават, одитират и потвърдят, че финансовите институции прилагат правилно Директива 2011/16/ЕС чрез правилно установяване и докладване на действителните собственици на посредническите структури.

(4) В обхвата на Директива 2011/16/ЕС се включват и други видове обмен на информация и форми на административно сътрудничество между държавите членки. Достъпът до информация за борба с изпирането на пари, с която разполагат субектите съгласно Директива (ЕС) 2015/849, в рамките на административното сътрудничество в областта на данъчното облагане ще гарантира, че данъчните органи имат повече възможности да изпълняват задълженията си съгласно Директива 2011/16/ЕС, както и да противодействат по-ефективно на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

(5) Следователно е необходимо да се гарантира достъпът на данъчните органи до информацията, процедурите, документите и механизмите за борба с изпирането на пари, за да могат те да изпълняват задълженията си по наблюдение на правилното прилагане на Директива 2011/16/ЕС и за да се осигури функционирането на всички форми на административно сътрудничество, установени с тази директива.

(6) В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Когато с настоящата директива се изисква достъпът до лични данни от страна на данъчните органи да бъде предвиден в законодателството, това не означава непременно приемането от страна на парламента на нормативен акт, без да се засягат разпоредбите на конституционния ред на съответната държава членка. Все пак, съответното законодателство следва да бъде ясно и точно и прилагането му следва да бъде ясно и предвидимо за засегнатите лица, в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека.

(7) Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасното административно сътрудничество между държавите членки и неговото ефективно наблюдение при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от уеднаквяване и ефективност може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(8) Комплексната проверка на клиента, извършвана от финансовите институции по силата на Директива 2011/16/ЕС, вече започна и първият обмен следва да приключи до септември 2017 г. Поради това, с цел да се гарантира, че ефективното наблюдение на прилагането на тази директива няма да се забави, настоящата директива за изменение следва да влезе в сила и да се транспонира във възможно най-кратки срокове и не по-късно от 1 януари 2018 г.

(9) Поради това Директива 2011/16/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В член 22 от Директива 2011/16/ЕС се вмъква следният параграф:

„1а) За целите на изпълнението и прилагането на законовите разпоредби на държавите членки, с които се привежда в действие настоящата директива, и за да се гарантира функционирането на административното сътрудничество, което тя установява, държавите членки предвиждат в законодателството си достъп от страна на данъчните органи до механизмите, процедурите, документите и информацията, посочени в членове 13, 30, 31 и 40 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

Член 2

1. Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2017 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2018 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на приемането ѝ.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2016 година.

За Съвета

Председател

P. KAŽIMÍR

_______________

(1) Становище от 22 ноември 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2) Становище от 19 октомври 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3) Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1).

(4) Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

(5) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Сайтът на НОИ болнични

31
Здравейте,  днес подавахте ли болнични в сайта на НОИ? Сутринта подадох няколко без проблем, след 10.00 часа при опит за влизане...

Фактура Google

4629
Цитат на: bobo в Вчера в 14:39 " Не зная, но дори и да зная, че ЛТД= ООД (ама дали и ЕООД?) не съм длъжен да зная всички форми н...

ДДС при получаване на услуга от фирма регистрирана в трета страна

461
Здравейте, аз имам същата ситуация в момента. Може ли да ми пишете за фактурата от Македонската фирма какво правите.Издава се пр...

Издаване на трудова книжка на служител в друг град

262
Добре, ама в нашия дневник няма такава графа. Винаги съм съставял протоколи за движението и когато съхранявам книжката у работод...
Още от форума