актуална версия

Директива 2008/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 81, 20.3.2008 г. стр. 53-56

Celex номер: 32008L0030

Дати

Дата на документа: 11.3.2008 г.

Дата на влизане в сила: 21.3.2008 г. влизане в сила дата на публикуване + 1 виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

правомощия на институциите (ЕС)

счетоводител

Европейска комисия

професионална квалификация

ревизия

професионална етика

проверка

Предмет:

Свобода на установяване

Вътрешен пазар — Принципи

Код на регистър:

Законодателство по отношение на предприятията / Дружествено право

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз; Европейски парламент

Вид: Директива

Адресат на акта: Двадесет и седемте държави-членки: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство

Допълнителна информация: отнася се за ЕИП, изменяща директива

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

32006D0512

31999D0468

Правно основание:

12006E044 - PPTG)

12006E251

Изменя

52006PC0903 приемане

32006L0043 поправка изпълнение Член 22.4 от :2008-03-21

32006L0043 поправка Заменя Член 48.4 от :2008-03-21

32006L0043 поправка поправка Член 29.2 от :2008-03-21

32006L0043 поправка поправка Член 28.2 от :2008-03-21

32006L0043 поправка изпълнение Член 28.2 от :2008-03-21

32006L0043 поправка поправка Член 8.3 от :2008-03-21

32006L0043 поправка поправка Член 36.7 от :2008-03-21

32006L0043 поправка Заменя Член 45.6 от :2008-03-21

32006L0043 поправка изпълнение Член 47.5 от :2008-03-21

32006L0043 поправка поправка Член 22.4 от :2008-03-21

32006L0043 поправка Заменя Член 46.2 от :2008-03-21

32006L0043 поправка изпълнение Член 29.2 от :2008-03-21

32006L0043 поправка поправка Член 21.2 от :2008-03-21

32006L0043 поправка изпълнение Член 36.7 от :2008-03-21

32006L0043 поправка изпълнение Член 21.2 от :2008-03-21

32006L0043 поправка поправка Член 47.5 от :2008-03-21

32006L0043 поправка Заменя Член 48.3 от :2008-03-21

32006L0043 поправка добавка Член 48.2BIS от :2008-03-21

32006L0043 поправка изпълнение Член 26.2 от :2008-03-21

32006L0043 поправка изпълнение Член 8.3 от :2008-03-21

32006L0043 поправка поправка Член 26.1 от :2008-03-21

32006L0043 поправка поправка Член 26.2 от :2008-03-21

32006L0043 поправка Заменя Член 47.3 от :2008-03-21

[17 Законодателство по отношение на предприятията 17]

[1710 Дружествено право 17.10]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива 2008/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 2, буква ж) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(2),

като имат предвид, че:

(1) Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(4).

(2) Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет съгласно процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3) В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията(5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актове, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4) На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, необходими за изпълнение на Директива 2006/43/ЕО, по-специално за да се гарантира доверието в одиторската функция и еднообразното прилагане на изискванията по отношение на професионалната етика, системите за гарантиране на качеството, независимостта и обективността, да адаптира списъка на предметите, които се включват в проверката на теоретичните познания на одиторите, да приема международни счетоводни стандарти и общи стандарти относно одиторските доклади за годишните или консолидираните счетоводни отчети и да определя изключителни случаи за пряко прехвърляне на документи на трети страни. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/43/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5) В Директива 2006/43/ЕО е предвидено ограничение на срока за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В декларацията си относно Решение 2006/512/ЕО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО предоставя задоволително хоризонтално решение за желанието на Европейския парламент да упражнява контрол над прилагането на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решения, като съобразно с това на Комисията следва да се предоставят безсрочни изпълнителни правомощия. Освен това Европейският парламент и Съветът заявиха, че ще осигурят възможно най-бързо приемане на предложенията, целящи отмяна на разпоредбите в актовете, които предвиждат срок за делегиране на изпълнителните правомощия на Комисията. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол разпоредбата, установяваща този срок в Директива 2006/43/ЕО, следва да бъде заличена.

(6) Комисията следва редовно да извършва оценка на действието на разпоредбите, отнасящи се до предоставените ѝ изпълнителни правомощия, за да могат Европейският парламент и Съветът да определят дали обхватът на тези правомощия и процедурните изисквания към Комисията са подходящи и осигуряват едновременно ефективност и демократичен контрол.

(7) Директива 2006/43/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8) Тъй като измененията на Директива 2006/43/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитета, те не изискват транспониране в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2006/43/ЕО се изменя, както следва:

1. Член 8, параграф 3 се изменя, както следва:

а) думите „в съответствие с процедурата съгласно член 48, параграф 2“ се заличават;

б) добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

2. Член 21, параграф 2 се изменя, както следва:

а) думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

б) добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

3. Член 22, параграф 4 се изменя, както следва:

а) думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

б) добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

4. Член 26 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2“ се заменят с думите „в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а“;

б) параграф 2 се изменя, както следва:

i) думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

ii) добавя се следната алинея:

„Мерките, посочени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

5. Член 28, параграф 2 се изменя, както следва:

а) думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2 от настоящата директива“ се заличават;

б) добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

6. Член 29, параграф 2 се изменя, както следва:

а) думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

б) добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

7. Член 36, параграф 7 се изменя, както следва:

а) думите „в съответствие с процедурата, посочена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

б) добавя се следното изречение:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

8. Член 45, параграф 6 се заменя със следното:

„6. С цел осигуряване на еднообразното прилагане на параграф 5, буква г) от настоящия член, посочената в тази разпоредба равностойност се оценява от Комисията в сътрудничество с държавите-членки и за това се взема решение от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, предвидена в член 48, параграф 2. Държавите-членки могат да оценяват равностойността по параграф 5, буква г) от настоящия член, доколкото Комисията не е взела такова решение.

В тази връзка Комисията може да приема мерки, насочени към определяне на общи критерии за равностойност съгласно изискванията, предвидени в членове 22, 24, 25 и 26, които са приложими за трети страни и се използват от държавите-членки при оценяване на равностойността на национално равнище. Критериите не могат да превишават изискванията, предвидени в членове 22, 24, 25 и 26. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата на регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

9. Член 46, параграф 2 се заменя със следното:

„2. С цел осигуряване на еднообразното прилагане на параграф 1 от настоящия член, посочената в тази разпоредба равностойност се оценява от Комисията в сътрудничество с държавите-членки и за това се взема решение от Комисията съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 48, параграф 2. Държавите-членки могат да оценяват равностойността, посочена в параграф 1 от настоящия член, или да се основават на оценки на други държави-членки, доколкото Комисията не е взела такова решение. Ако Комисията реши, че изискването за равностойност по параграф 1 от настоящия член не е изпълнено, тя може да позволи на съответните одитори и одиторски образувания да продължат своите одиторски дейности в съответствие с изискванията на съответните държави-членки в течение на подходящ преходен период.

В тази връзка Комисията може да приеме мерки, насочени към определяне на общи критерии за равностойност в съответствие с изискванията, предвидени в членове 29, 30 и 32, които са приложими за трети страни и се използват от държавите-членки при оценяване на съответствието на национално равнище. Критериите не могат да превишават изискванията, предвидени в членове 29, 30 и 32. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата на регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

10. Член 47 се изменя, както следва:

а) параграф 3 се заменя със следното:

„3. С цел осигуряване на еднообразното прилагане на параграф 1, буква в), посочената в тази разпоредба адекватност се оценява от Комисията в сътрудничество с държавите-членки и за това се взема решение от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 48, параграф 2. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за спазване на решението на Комисията.

Тази оценка на адекватността се основава на изискванията на член 36 или на равностойни по същество функционални резултати. Всички предприети в тази връзка мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ и насочени към улесняване на сътрудничеството между компетентните органи, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

б) параграф 5 се изменя, както следва:

i) думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 48, параграф 2,“ се заличават;

ii) добавя се следното изречение:

„Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 48, параграф 2а.“.

11. Член 48 се изменя, както следва:

а) създава се следният параграф:

„2a. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б) параграфи 3 и 4 заменят със следното:

„3. До 31 декември 2010 г. и най-малко на всеки три години след това Комисията преразглежда разпоредбите, отнасящи се до изпълнителните ѝ правомощия, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието на тези правомощия. Докладът разглежда, по-специално, необходимостта Комисията да предлага изменения към настоящата директива с оглед гарантиране на подходящия обхват на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Заключението относно необходимостта от изменение се придружава от подробно изложение на основанията. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ

_______________

(1) ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2) Становище на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3) ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87.

(4) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).

(5) ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Сайтът на НОИ болнични

31
Здравейте,  днес подавахте ли болнични в сайта на НОИ? Сутринта подадох няколко без проблем, след 10.00 часа при опит за влизане...

Фактура Google

4629
Цитат на: bobo в Вчера в 14:39 " Не зная, но дори и да зная, че ЛТД= ООД (ама дали и ЕООД?) не съм длъжен да зная всички форми н...

ДДС при получаване на услуга от фирма регистрирана в трета страна

461
Здравейте, аз имам същата ситуация в момента. Може ли да ми пишете за фактурата от Македонската фирма какво правите.Издава се пр...

Издаване на трудова книжка на служител в друг град

262
Добре, ама в нашия дневник няма такава графа. Винаги съм съставял протоколи за движението и когато съхранявам книжката у работод...
Още от форума