актуална версия

Директива 2009/47/ЕО на Съвета от 5 май 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 116, 9.5.2009 г. стр. 18-20

Celex номер: 32009L0047

Дати

Дата на документа: 5.5.2009 г.

Дата на влизане в сила: 1.6.2009 г. влизане в сила виж член 3

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

данъчна основа

предоставяне на услуги

ДДС

данъчно облекчение

фискална хармонизация

освобождаване от данък

доставка

данъчна система

Предмет:

Сближаване на законодателствата

Данъчно облагане

Данък добавена стойност

Код на регистър:

Данъчно облагане / Косвено данъчно облагане / Данък върху оборота / ДДС

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Адресат на акта: Двадесет и седемте държави-членки: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство

Допълнителна информация: изменяща директива

Връзки между документите

Всички консолидирани версии:

2009-06-01 - 02009L0047-20090601

Актове, цитирани в съдебната практика:

32003Q1231(01)

Правно основание:

12006E093

Засегнат от дело:

Анекс III 6 тълкуване, поискано от 62013CN0219

Изменя

52008PC0428 приемане

32006L0112 поправка отменяне Член 117.1 от :

32006L0112 поправка добавка Член 104BI от :

32006L0112 поправка добавка Член 111PTC) от :

32006L0112 поправка Заменя Член 105 от :

32006L0112 поправка отменяне Анекс 4 от :

32006L0112 поправка отменяне Член 128.2 от :

32006L0112 поправка отменяне Заглавие 8 CH3 от :

32006L0112 поправка отменяне Член 129.1 от :

32006L0112 поправка отменяне Член 127 от :

32006L0112 поправка поправка Член 114.1 от :

32006L0112 поправка поправка Анекс 3 от :

32006L0112 поправка отменяне Член 125.2 от :

32006L0112 поправка отменяне Член 116 от :

32006L0112 поправка Заменя Член 115 от :

Следващи свързани актове :

поправен от 32009L0047R(01)

поправен от 32009L0047R(02)

[09 Данъчно облагане 09]

[0930 Косвено данъчно облагане 09.30]

[093010 Данък върху оборота / ДДС 09.30.10]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива 2009/47/ЕО на Съвета от 5 май 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент(1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като има предвид, че:

(1) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност(3) дава право на държавите-членки да прилагат една или две намалени ставки, които не могат да бъдат по-ниски от 5 % и се прилагат само за ограничен брой видове доставки на стоки и услуги.

(2) В Съобщението относно данъчни ставки по ДДС, представено от Комисията на Европейския парламент и на Съвета през 2007 г., се стига до заключението, че прилагането на намалените ставки на ДДС за местно доставяни услуги не представлява реална опасност за правилното функциониране на вътрешния пазар и може при определени условия да повлияе положително върху създаването на работни места и борбата срещу сивата икономика. Затова е целесъобразно на държавите-членки да се предостави възможност да прилагат намалени ставки на ДДС за трудоемки услуги, попадащи в обхвата на временните разпоредби, приложими до края на 2010 г., както и за ресторантьорски и кетъринг услуги.

(3) По отношение на доставката на алкохолни и/или безалкохолни напитки в рамките на ресторантьорски и кетъринг услуги може да бъде обосновано предоставянето на различно третиране на тези напитки от третирането, предоставено за доставките на хранителни продукти; подходящо е да се предвиди изрично, че държавите-членки могат да включат или изключат доставката на алкохолни и/или безалкохолни напитки, когато прилагат намалена ставка към предоставянето на ресторантьорски и кетъринг услуги, посочени в приложение III към Директива 2006/112/ЕО.

(4) Директива 2006/112/ЕО следва да бъде допълнително изменена, за да се позволи прилагането съответно на намалени ставки или на освобождаване в ограничен брой конкретни ситуации, поради социални или здравни съображения, както и с оглед на изясняване и адаптиране към техническия прогрес на частта относно книгите в приложение III към директивата.

(5) Съдържанието на определени разпоредби от Директива 2006/112/ЕО, свързани с действащи дерогации и списъка от приложение IV към нея, ще бъде отразено в списъка на доставките на стоки и услуги, за които може да се прилага намалена данъчна ставка въз основа на настоящата директива. С оглед постигане на яснота тези разпоредби и приложение IV към Директива 2006/112/ЕО следва да бъдат заличени.

(6) В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество(4) държавите-членки се насърчават да съставят, за себе си и с оглед интересите на Общността, таблици, илюстриращи, доколкото е възможно, съответствието между настоящата директива и мерките по въвеждането ѝ в националното законодателство, и да ги направят публично достояние.

(7) Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1. Вмъква се следният член:

„Член 104а

Кипър може да прилага една от двете намалени ставки, предвидени в член 98, за доставката на втечнен нефтен газ (ВНГ) в газови бутилки.“

2. Член 105 се заменя със следното:

„Член 105

1. Португалия може да прилага една от двете намалени ставки, предвидени в член 98, за таксите за преминаване по мостовете в района на Лисабон.

2. По отношение на сделки, извършвани в автономните региони на Азорските острови и Мадейра и за прекия внос в тези региони, Португалия може да прилага ставки, по-ниски от тези, прилагани за континенталната ѝ част.“

3. Глава 3 от дял VIII се заличава.

4. Считано от 1 януари 2011 г., към член 111 се добавя следната буква:

„в) от Малта по отношение на доставката на храни за консумация от човека и фармацевтични продукти.“

5. В член 114, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки, посочени в първата алинея, могат също да прилагат такава ставка за детско облекло и детски обувки и за жилища.“

6. Член 115 се заменя със следното:

„Член 115

Държавите-членки, които към 1 януари 1991 г. са прилагали намалена ставка за детско облекло, детски обувки или жилища, могат да продължат да прилагат такава ставка за доставката на тези стоки или услуги.“

7. Член 116 се заличава.

8. Член 117, параграф 1 се заличава.

9. Член 125, параграф 2 се заличава.

10. Член 127 се заличава, считано от 1 януари 2011 г.

11. Член 128, параграф 2 се заличава.

12. Член 129, параграф 1 се заличава.

13. Приложение III се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

14. Приложение IV се заличава.

Член 2

Държавите-членки незабавно съобщават на Комисията текста на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на първия ден на месеца, следващ датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK

_______________

(1) Становище от 19 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2) Становище от 25 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3) ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(4) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение III към Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1. Точка 6 се заменя със следното:

„6) доставката, включително заемане от библиотеки, на книги на всички видове физически носители (включително брошури, листовки и подобни печатни материали, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или нотни издания или такива във формата на ръкописи, карти, хидрографски или подобни диаграми), вестници и периодични издания, различни от материали, които са изцяло или основно предназначени за реклама;“.

2. Вмъкват се следните точки:

„10a) обновяване и ремонтиране на частни жилища, с изключение на материали, които съставляват значителна част от стойността на доставяната услуга;

10б) почистване на прозорци и почистване в частни домакинства;“;

3. Вмъква се следната точка:

„12a) ресторантьорски и кетъринг услуги, като е възможно да се изключи доставката на (алкохолни и/или безалкохолни) напитки;“.

4. Добавят се следните точки:

„19) дребни поправки на велосипеди, на обувки и кожени изделия, на дрехи и домакинско и спално бельо (включително поправка и преправяне);

20) доставка на услуги за домашни грижи, като домашна помощ и гледане на деца, възрастни хора, болни или инвалиди;

21) фризьорски услуги.“.

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Осигуровки граждански договор

8327
Благодаря за отговора! 

Отчитане лихви по банков заем

22
през м.11/2021 Фирма взима паричен заем от международна банка в размер на 2 000 000 евро. Годишна лихва 4%, Главница няма да се ...

ВОД или доставка към трети страни?

35
Цитат на: eli_78 в Днес в 16:58 " въпросът ми е дали се третира като ВОД и влиза ли във виес декларацията по ддс Не е ВОД, не с...

Енергийна помощ поради високата цена на електроенергията.

2501
Благодаря!
Още от форума