актуална версия

Директива 2009/69/ЕО на Съвета от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 175, 4.7.2009 г. стр. 12-13

Celex номер: 32009L0069

Дати

Дата на документа: 25.6.2009 г.

Дата на влизане в сила: 24.7.2009 г. влизане в сила дата на публикуване + 20 виж член 3

Дата на транспониране: 1.1.2011 г. виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

отклонение на данъци

вътрешен пазар

данъчна система

административни формалности

измама

търговия в рамките на ЕС

ДДС

Предмет:

Данък добавена стойност

Данъчно облагане

Сближаване на законодателствата

Код на регистър:

Данъчно облагане / Косвено данъчно облагане / Данък върху оборота / ДДС

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Адресат на акта: Двадесет и седемте държави-членки: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство

Допълнителна информация: изменяща директива

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

32003Q1231(01)

Правно основание:

12006E093

Изменя

52008PC0805 приемане

32006L0112 поправка добавка Член 143.2 от :2009-07-24

32006L0112 поправка поправка Член 143.1 от :2009-07-24

32006L0112 поправка Заменя Член 22 от :2009-07-24

32006L0112 поправка поправка Член 140 от :2009-07-24

[09 Данъчно облагане 09]

[0930 Косвено данъчно облагане 09.30]

[093010 Данък върху оборота / ДДС 09.30.10]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива 2009/69/ЕО на Съвета от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент(1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като има предвид, че:

(1) В заключенията си от заседанието по икономически и финансови въпроси от 28 ноември 2006 г. Съветът постигна съгласие относно установяването, на общностно равнище, на стратегия за борба с данъчните измами, и по-специално с данъчните измами в областта на косвеното данъчно облагане, която има за цел да допълва усилията, полагани на национално равнище.

(2) Определени мерки, обсъждани в този контекст, изискват изменение на Директива 2006/112/ЕО(3).

(3) Вносът на стоки се освобождава от данък върху добавената стойност (ДДС), ако е последван от доставка или прехвърляне на тези стоки на данъчно задължено лице в друга държава-членка. Условията, при които се предоставя такова освобождаване, се определят от държавите-членки. Все пак опитът показва, че различията в прилагането се използват от търговците за избягване на плащането на ДДС върху стоки, внесени при посочените обстоятелства.

(4) С цел да се предотврати това използване, е необходимо за определени сделки на общностно равнище да се определят минималните условия, при които се прилага това освобождаване.

(5) Тъй като поради тези причини целта на настоящата директива да разреши проблемите, свързани с неплащането на ДДС, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(6) В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество(4) държавитечленки се насърчават да изготвят, за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, илюстриращи, доколкото е възможно, съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране, и да ги направят обществено достояние.

(7) Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1. Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Употребата от въоръжените сили на дадена държава — страна по Северноатлантическия договор, за нуждите на тези въоръжени сили или на придружаващия ги цивилен персонал, на стоки, които те не са закупили при условията на общите правила, уреждащи облагането на местния пазар на дадена държава-членка, се третира като възмездно вътреобщностно придобиване на стоки, когато вносът на тези стоки не отговаря на изискванията за освобождаването, предвидено в член 143, параграф 1, буква з).“

2. В член 140 буква б) се заменя със следното:

„б) вътреобщностното придобиване на стоки, чийто внос във всички случаи би бил освободен съгласно член 143, параграф 1, букви а), б), в) и д)—л);“.

3. Член 143 се изменя, както следва:

а) уводната част се заменя със следното:

„1. Държавите-членки освобождават следните сделки:“;

б) добавя се следният параграф:

„2. Предвиденото в параграф 1, буква г) освобождаване се прилага в случаите, когато вносът на стоки е последван от доставка на стоки, която е освободена съгласно член 138, параграф 1 и параграф 2, буква в), само ако в момента на вноса вносителят е предоставил на компетентните органи на държавата-членка на вноса най-малко следните данни:

а) своя идентификационен номер по ДДС, издаден в държавата-членка на вноса, или идентификационния номер по ДДС на своя данъчен представител — платец на ДДС, издаден в държавата-членка на вноса;

б) идентификационния номер по ДДС на клиента, за когото се доставят стоките в съответствие с член 138, параграф 1, издаден в друга държава-членка, или своя собствен идентификационен номер по ДДС, издаден в държавата-членка, в която завършва изпращането или превозът на стоките, когато те са предмет на прехвърляне в съответствие с член 138, параграф 2, буква в);

в) доказателството, че внесените стоки са предназначени да бъдат превозени или изпратени от държавата-членка на вноса до друга държава-членка.

Независимо от това държавите-членки могат да предвидят посоченото в буква в) доказателство да се представя само по искане на компетентните органи.“

Член 2

Транспониране

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, считано от 1 януари 2011 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2009 година.

За Съвета

Председател

L. MIKO

_______________

(1) Становище от 24 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2) Становище от 13 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3) ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(4) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Комплектоване на стоки

40
Тоест да се увеличи печалбата и да се внесе данък на тази сума сега ще бъде ли ок , По този начин ще се изчисти наличност за тоз...

Внос на лек автомобил от Германия. ДДС?

89
Все някой трябва да го начисли.

Искане за отписване на лихви

3083
Благодаря! 

Преобразуване на ЕООД в ООД и осигуряване

137
Първо: вижте кой съдружник какво ще прави във фирмата - няма да върши нищо, само ще управлява, само ще работи по ТД, ще работи в...
Още от форума