актуална версия

Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 310, 25.11.2009 г. стр. 34-46

Celex номер: 32009L0133

Дати

Дата на документа: 19.10.2009 г.

Дата на влизане в сила: 15.12.2009 г. влизане в сила виж член 18

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

трансфер на бизнеса

финансова транзакция

сливане

акция

кодифициране на правото на ЕС

данъчна система

разпадане на предприятията

Предмет:

Данъчно облагане

Код на регистър:

Данъчно облагане / Пряко данъчно облагане / Корпоративен данък

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Адресат на акта: Двадесет и седемте държави-членки: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство

Връзки между документите

Всички консолидирани версии:

2013-07-01 - 02009L0133-20130701

Изменен от 32013L0013 добавка Анекс I P. A PT K)BI от 2013-07-01
Изменен от 32013L0013 поправка Анекс I P. B от 2013-07-01

Отменя :

32005L0019

31990L0434

Актове, цитирани в съдебната практика:

32001R2157

32003R1435

Правно основание:

12006E094

Засегнат от дело:

Член A08P1 тълкува се от 62018CJ0662

Член A08P6 тълкува се от 62018CJ0662

Изменя

52008PC0492 приемане

Следващи свързани актове поправка предложена от 52013PC0053

32006L0098 поправка частично отменяне от :

12003TN02/09 поправка частично отменяне от :

11994NN01/11/B1 поправка частично отменяне от :

[09 Данъчно облагане 09]

[0920 Пряко данъчно облагане 09.20]

[092020 Корпоративен данък 09.20.20]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 94 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1) Директива 90/434/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка(3), е била неколкократно и съществено изменяна(4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2) Сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции, касаещи дружества от различни държави-членки, могат да бъдат необходими с цел създаване на условия в Общността, които да са аналогични на тези на вътрешен пазар, за да може по този начин да се гарантира ефикасното функциониране на един такъв вътрешен пазар. Подобни операции не трябва да бъдат възпрепятствани от ограничения, неудобства или деформации, които произтичат, поспециално от данъчните разпоредби на държавите членки. Следователно е необходимо да се предвидят за тези операции неутрални данъчни правила от гледна точка на конкуренцията, за да се позволи на предприятията да се приспособят към изискванията на вътрешния пазар, да увеличат своята производителност и да подобрят конкурентоспособността си на международно равнище.

(3) Данъчните разпоредби поставят в неблагоприятно положение такива операции в сравнение с тези, касаещи дружества на същата държава-членка. Необходимо е такива неблагоприятни положения да бъдат прекратени.

(4) Невъзможно е тази цел да бъде постигната чрез разширяване до равнище Общност на вътрешните системите, действащи в държавите членки, тъй като разликите между тези системи водят до деформации. Само обща система за данъчно облагане е в състояние да даде задоволително решение в този аспект.

(5) Общата система за данъчно облагане следва да избягва налагането на данъци във връзка със сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции, като в същото време защитава финансовите интереси на държавата-членка на прехвърлящото или на придобитото дружество.

(6) По отношение на сливанията, разделянията или прехвърлянията на активи, тези операции обикновено водят или до преобразуване на прехвърлящото дружество в място на стопанска дейност на приемащото активите дружество, или до свързване на активите с място на стопанска дейност на последното дружество.

(7) Системата за отлагане на данъчното облагане на капиталовите печалби, свързани с прехвърлените акции преди реалното разпореждане с тях, прилагана към онези активи, които са прехвърлени на това място на стопанска дейност, позволява освобождаване от данъчното облагане на съответстващите капиталови печалби, докато в същото време гарантира последващото им налагане от държавата-членка на прехвърлящото дружество в деня на разпореждането с тях.

(8) Въпреки че дружествата, изброени в списъка в приложение I, част А, са корпоративни данъкоплатци в държавата-членка, в която са установени, някои от тях могат да бъдат разглеждани като финансово прозрачни от другите държави-членки. За да се запази ефективността на настоящата директива, държавите-членки, третиращи установени корпоративни данъкоплатци като финансово прозрачни, следва да ползват от предимствата по настоящата директива. Въпреки това държавите-членки следва да имат възможност да не прилагат съответните разпоредби на настоящата директива, когато облагат пряк или косвен акционер на тези данъкоплатци.

(9) Необходимо е също така да се определи данъчният режим, който ще се прилага към определени провизии, резерви или загуби на прехвърлящото дружество, както и да се разрешат данъчните проблеми, възникващи в случаите, когато едно от двете дружества притежава дял от капитала на другото.

(10) Разпределянето между акционерите на прехвърлящото дружество на ценните книжа на приемащото или придобиващото дружество само по себе си не следва да води до данъчно облагане на тези акционери.

(11) Решението на SE или SCE да реорганизира търговската си дейност чрез прехвърляне на седалището си не бива да се препятства от дискриминативни данъчни правила или от ограничения, неблагоприятни положения или деформации, произтичащи от национално данъчно законодателство, противоречащо на общностното право. Прехвърлянето или събитие, свързано с прехвърлянето, може да породи някои форми на облагане в държавата-членка, от която се прехвърля седалището. Когато активите на SE или SCE остават ефективно свързани с място на стопанска дейност, разположено в държавата-членка, от която е прехвърлено седалището, това място на стопанска дейност следва да се ползва от предимства, подобни на предвидените в членове 4, 5 и 6. Още повече при прехвърляне на седалище, данъчното облагане на акционери следва да се изключва.

(12) Настоящата директива не третира загубите, понесени от място на стопанска дейност в друга държава-членка, признато в държавата-членка, където са установени SE или SCE. По-специално, прехвърлянето на седалище в друга, държава-членка не пречи на бившата държава-членка където са били установени, да възстанови в съответния срок загубите на мястото на стопанска дейност.

(13) Необходимо да се предвиди възможност държавите членки да отказват прилагането на настоящата директива в случаите, когато сливането, разделянето, отделянето и прехвърлянето на активи, замените на акции или прехвърлянето на седалището на SE или SCE има за цел измама или укриване на данъци или доведе до това, че дружество, което участва или не в съответната операция, вече не изпълнява условията, изисквани за представителство на служителите в органите на дружеството.

(14) Една от целите на настоящата директива е да се премахнат пречките за функциониране на вътрешния пазар, такива като двойното данъчно облагане. И доколкото разпоредбите на настоящата директива не позволяват цялостното постигане на тази цел, държавите-членки следва да вземат необходимите мерки за постигането ѝ.

(15) Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Всяка държава-членка прилага настоящата директива спрямо следните операции:

а) сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции, в които участват дружества от две или повече държави-членки;

б) прехвърляне на седалище от една държава-членка в друга държава-членка на Европейско дружество (Societas Europaea или SE), както е определено в Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на европейското дружество (SE)(5) и Европейско кооперативно дружество (SCE), както е определено от Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно Устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)(6).

Член 2

За целите на настоящата директива:

а) „сливане“ означава операция, при която:

i) при прекратяване без ликвидация едно или повече дружества прехвърля(т) цялото си имущество, активи и пасиви на друго съществуващо дружество срещу издаване на акционерите им на ценни книжа, представляващи капитала на това друго дружество, и ако е приложимо, срещу заплащане в брой на не повече от 10 % от номиналната стойност, или при липса на такава — от счетоводната стойност на тези ценни книжа;

ii) при прекратяване без ликвидация две или повече дружества прехвърлят цялото си имущество, активи и пасиви, на дружество, което учредяват, срещу издаване на акционерите им на ценни книжа, представляващи капитала на новото дружество, и ако е приложимо, заплащане в брой на не повече от 10 % от номиналната стойност, или при липса на такава — от счетоводната стойност на тези ценни книжа;

iii) при прекратяване без ликвидация едно дружество прехвърля цялото си имущество, активи и пасиви, на дружеството, притежаващо всички ценни книжа, които представляват капитала му;

б) „разделяне“ означава операция, при която едно дружество при прекратяване без ликвидация прехвърля цялото си имущество, активи и пасиви, на две или повече съществуващи или нови дружества срещу пропорционално издаване на неговите акционери на ценни книжа, представляващи капитала на получаващите дружества, и ако е приложимо, заплащане в брой на не повече от 10 % от номиналната стойност, или при липса на такава — от счетоводната стойност на тези ценни книжа;

в) „отделяне“ означава операция, при която дружеството прехвърля, без да се прекратява, един или повече клонове от дейността си към едно или повече съществуващи или нови дружества, като оставя поне един клон от дейността си в прехвърлящото дружество, в замяна на пропорционалното издаване на неговите акционери на ценни книжа, представляващи капитала на приемащите дружества, и ако е приложимо, заплащане в брой, което не надхвърля 10 % от номиналната стойност или, при липса на номинална стойност, или при липса на такава — от счетоводната стойност на тези ценни книжа;

г) „прехвърляне на активи“ означава операция, при която едно дружество при прекратяване без ликвидация прехвърля всичките или един или повече клонове от своята дейност на друго дружество в замяна на прехвърляне на ценни книжа, представляващи капитала на приемащото дружество;

д) „замяна на акции“ означава операция, при която едно дружество придобива дял в капитала на друго дружество, имащо за резултат получаването на мнозинство от правата на глас в това дружество, или, ако вече притежава такова мнозинство, придобива допълнителен дял, в замяна на издаването на акционерите от последното дружество, в замяна на техните ценни книжа, на ценни книжа, представляващи капитала на първото дружество, и ако е приложимо, заплащане в брой, което не надхвърля 10 % от номиналната стойност, или, при липса на номинална стойност, или при липса на такава — от счетоводната стойност на ценните книжа, предоставени в замяна;

е) „прехвърлящо дружество“ означава дружество, което прехвърля имуществото си, активи и пасиви, или всичките, или един, или повече клонове от своята дейност;

ж) „приемащо дружество“ означава дружество, което получава имуществото, активи и пасиви, или всичките, или един, или повече клонове от дейността на прехвърлящото дружество;

з) „придобито дружество“ означава дружество, дял от чийто капитал е придобит от друго дружество чрез замяна на ценни книжа;

и) „придобиващо дружество“ означава дружество, което придобива дял чрез замяна на ценни книжа;

й) „клон от дейността“ означава всички активи и пасиви на едно подразделение на дружество, което от организационна гледна точка представлява независима стопанска единица, тоест единица, която е в състояние да функционира със свои собствени ресурси;

к) „прехвърляне на седалище“ означава операция, при която едно SE или SCE, без ликвидация или създаване на ново юридическо лице, прехвърля седалището си от една държава-членка в друга.

Член 3

За целите на настоящата директива „дружество на една държава-членка“ означава всяко дружество, което:

а) има една от формите, изброени в приложение I, част А;

б) съгласно данъчното законодателство на държава-членка се счита за установено в нея за данъчни цели и в съответствие с условията на споразумението за избягване на двойното данъчно облагане, сключено с трета държава, не се счита за установено за данъчни цели извън Общността; и

в) се облага с един от данъците, изброени в приложение I, част Б, без възможност за избор или за освобождаване, или което се облага с който да е друг данък, които може да замести някой от тези данъци.

ГЛАВА 2
ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА СЛИВАНИЯ, РАЗДЕЛЯНИЯ, ОТДЕЛЯНИЯ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКТИВИ И ЗАМЕНИ НА АКЦИИ

Член 4

1. Сливането, разделянето и отделянето не водят до облагане на капиталовите печалби, определени чрез разликата между реалната стойност на прехвърлените активи и пасиви и тяхната данъчна стойност.

2. За целите на настоящия член:

а) „данъчна стойност“ означава стойността, въз основа на която би била изчислена всяка печалба или загуба за целите на данъчното облагане на приходите, печалбите и капиталовите печалби на прехвърлящото дружество, ако по време на сливането, разделянето или отделянето са били продадени такива активи или пасиви, но независимо от такава операция;

б) „прехвърлени активи и пасиви“ означава активите и пасивите на прехвърлящото дружество, които, вследствие сливането, разделянето или отделянето, се свързват ефективно с място на стопанска дейност на приемащото дружество в държавата-членка на прехвърлящото дружество и които участват в създаването на печалбата или загубата, отчитани за данъчни цели.

3. В случаите, когато се прилага параграф 1 и когато държавата-членка разглежда едно прехвърлящо дружество, което не е установени в нея, като финансово прозрачно на базата на оценката на тази държава-членка за правните особености на това дружество, произлизащи от законодателството, по силата на което то е учредено и според което неговите акционери се облагат за дела, които имат в печалбите на прехвърлящото дружество, при възникването на тези печалби, държавата-членка не може да облага с данък никой приход, печалба или капиталова печалба, определени чрез разликата между реалната стойност на прехвърлените активи и пасиви и тяхната данъчна стойност.

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат само в случай че приемащото дружество изчислява нова амортизация и капиталови печалби или загуби по отношение на активите и пасивите, прехвърлени при условията, които биха се прилагали спрямо прехвърлящото дружество или дружества, ако сливането, разделянето или отделянето не се беше случило.

5. Когато съгласно законодателството на държавата-членка на прехвърлящото дружество, приемащото дружество има право да изчисли нова амортизация или капиталови печалби или загуби по отношение на прехвърлените активи и пасиви, изчислени при условия, различни от посочените в параграф 4, параграф 1 не се прилага за активите и пасивите, по отношение на които приемащото дружество е използвало тази възможност.

Член 5

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, с които гарантират, че в случаите, когато провизиите или резервите, надлежно заделени от прехвърлящото дружество, са частично или изцяло освободени от данъци и не са получени от местата на стопанска дейност в чужбина, тези провизии или резерви могат да бъдат прехвърлени при същото освобождаване от данъци от местата на стопанска дейност на получаващото дружество, разположени в държавата-членка на прехвърлящото дружество, като по този начин получаващото дружество придобива правата и задълженията на прехвърлящото дружество.

Член 6

Доколкото, ако операциите, посочени в член 1, буква а) се извършват между дружества от държавата-членка на прехвърлящото дружество, държавите-членки прилагат разпоредби, позволяващи на получаващото дружество да поеме загубите на прехвърлящото дружество, които все още не са погасили за данъчни цели, то тези разпоредби се разширяват, за да могат да обхванат поемането на загуби на прехвърлящото дружество, които все още не са погасили за данъчни цели, от местата на стопанска дейност на приемащото дружество, разположени на нейната територия.

Член 7

1. Когато приемащото дружество притежава дял от капитала на прехвърлящото дружество, печалбите, натрупани в полза на приемащото дружество при прекратяването на този дял, не подлежат на данъчно облагане.

2. Държавите-членки могат да дерогират от параграф 1, когато приемащото дружество притежава по-малко от 15 % от капитала на прехвърлящото дружество.

От 1 януари 2009 г. минималният процент на дялово участие е 10 %.

Член 8

1. При сливане, разделяне или замяна на акции разпределянето на ценните книжа, представляващи капитала на приемащото или придобиващото дружество, на акционер от прехвърлящото или придобитото дружество, в замяна на ценните книжа, представляващи капитала на последното дружество, не може, само по себе си, да доведе до данъчно облагане на приходите, печалбите или капиталовите печалби на този акционер.

2. При отделяне, разпределянето на ценни книжа, представляващи капитала на приемащото дружество, на акционер от прехвърлящото дружество, не може, само по себе си, да доведе до данъчно облагане на приходите, печалбите или капиталовите печалби на този акционер.

3. Когато държава-членка разглежда един акционер като финансово прозрачен на базата на оценка от тази държава-членка на правните особености на този акционер, по силата на законодателството, по който той е учреден като такъв и в следствие според който се облагат лицата, които имат участие в акционерите, за техния дял в печалбите на акционерите, при възникване на тези печалби, тази държава-членка не може да облага приходите, печалбите или капиталовите печалби от разпределянето на ценните книжа на акционера, представляващи капитала на приемащото или придобиващо дружество.

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат само ако акционерът не придава на получените ценни книжа по-високи данъчни стойности, в сравнение със стойността на заменените ценни книжа непосредствено преди сливането, разделянето или замяната на акции.

5. Параграфи 2 и 3 се прилагат само ако акционерът не придава на сумата от получените ценни книжа по-високи данъчни стойности, както и на тези, притежавани в прехвърлящото дружество, в сравнение със стойността на притежаваните ценни книжа в същото дружество непосредствено преди отделянето.

6. Прилагането на параграфи 1, 2 и 3 не възпрепятства държавите-членки от облагане на печалбата, която възниква вследствие на прехвърлянето на получените ценни книжа, по същия начин, както и на печалбата, възникваща от прехвърлянето на ценни книжа, съществуващи преди придобиването.

7. За целите на този член „данъчна стойност“ означава стойността, на основата на която се изчислява всяка печалба или загуба с цел облагане на прихода, печалбата или капиталовите печалби на акционер от дружеството.

8. Когато, според законодателството на държавата-членка, в която е установен, един акционер може да избира режим на данъчно облагане, различен от този, определен в параграфи 4 и 5, параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат спрямо ценните книжа, по отношение на които се упражнява тази възможност.

9. Параграфи 1, 2 и 3 не възпрепятстват държава-членка от отчитане, при облагането на акционерите, на всяко плащане в брой, което може евентуално да се направи при сливането, разделянето, отделянето или замяна на акции.

Член 9

При прехвърлянето на активи се прилагат членове 4, 5 и 6.

ГЛАВА 3
СПЕЦИАЛЕН СЛУЧАЙ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Член 10

1. Когато прехвърлените активи при сливане, разделяне, отделяне или прехвърляне на активи включват място на стопанска дейност на прехвърлящото дружество, намиращо се в държава-членка, различна от тази на прехвърлящото дружество, държавата-членка на същото се отказва от всяко право да облага това място на стопанска дейност.

Държавата-членка на прехвърлящото дружество може да възстанови в облагаемите печалби на същото тези загуби на мястото на стопанска дейност, които евентуално е приспаднало срещу облагаемите печалби на дружеството в тази държава-членка, които не са възстановени.

Държавата-членка, в която се намира мястото на стопанска дейност, и държавата-членка на приемащото дружество прилагат разпоредбите на настоящата директива спрямо такова прехвърляне, все едно че държавата-членка, където се намира мястото на стопанска дейност, е тази на прехвърлящото дружество.

Настоящият параграф се прилага също и в случай когато мястото на стопанска дейност се намира в същата държава-членка, в която е установено и приемащото дружество.

2. Чрез дерогация от параграф 1, в случаите когато държавата-членка на прехвърлящото дружество прилага система за облагане на световния доход, тази държава има право да облага печалбите или капиталовите печалби на мястото на стопанска дейност, възникнали в резултат на сливане, разделяне, отделяне или прехвърляне на активи, при условие че приспада данъка, който, вследствие разпоредбите на тази директива, се начислява върху онези печалби или капиталови печалби в държавата-членка, в която се намира мястото на стопанска дейност, по същия начин и в същия размер, както тя би направила, ако този данък е бил реално начислен и платен.

ГЛАВА 4
СПЕЦИАЛЕН СЛУЧАЙ НА ПРОЗРАЧНИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ

Член 11

1. Когато държавата-членка разглежда прехвърлящо или придобитото дружество, което не е установено в нея, като финансово прозрачно, на базата на оценка от тази държава-членка на правните особености, произлизащи от законодателството, по силата на което то е учредено, тя има право да не прилага разпоредбите на настоящата директива при облагането на пряк или косвен акционер на това дружество по отношение на приходите, печалбите или капиталовите печалби на същото дружество.

2. Държава-членка, упражняваща правото, посочено в параграф 1, признава приспадането на данъците, които в резултат на разпоредбите на настоящата директива, биха се начислили върху приходите, печалбите или капиталовите печалби на финансово прозрачното дружество, по същия начин и в същия размер, както тази държава-членка би направила, ако данъкът е бил реално начислен и платен.

3. Когато държавата-членка разглежда приемащото или придобиващо дружество, което не е установено в нея, като финансово прозрачно, на базата на оценката на тази държава-членка на правните особености, произлизащи от законодателството, по силата на което то е учредено, тя има право да не прилага член 8, параграфи 1, 2 и 3.

4. Когато държавата-членка разглежда приемащото дружество, което не е установено в нея, за финансово прозрачно, на базата на оценка от тази държава-членка на правните особености, произлизащи от законодателството, по силата на което то е учредено, тя може да прилага спрямо всеки пряк или косвен акционер същото данъчно облагане, което тя би приложила, ако приемащото дружество е установено в тази държава.

ГЛАВА 5
ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СЕДАЛИЩЕ НА SE ИЛИ SCE

Член 12

1. Когато:

а) SE или SCE прехвърля своето седалище от една държава-членка в друга, или

б) във връзка с прехвърлянето на своето седалище от една държава-членка в друга, това SE или SCE, което е установено в първата държава-членка, престава да бъде установено в нея и се установява в другата държава-членка,

това прехвърляне на седалище или прекратяване на установяването за данъчни цели не бива да води до никакво облагане на капиталовите печалби, изчислени съгласно член 4, параграф 1 в държавата-членка, от която е прехвърлено седалището и произлизащи от онези активи и пасиви на SE или SCE, които, впоследствие, остават ефективно свързани с мястото на стопанска дейност на SE или SCE в държавата-членка, от която е прехвърлено седалището, и играят роля в генерирането на печалбите или загубите, отчитани за данъчни цели.

2. Параграф 1 се прилага само ако SE или SCE изчислява нова амортизация и капиталови печалби или загуби по отношение на активите и пасивите, които остават ефективно свързани с мястото на стопанска дейност, все едно че прехвърлянето на седалището не се е случило или SE или SCE не е престанало да бъде установено за данъчни цели.

3. Когато, по силата на законодателството на държавата-членка от която е прехвърлено седалището, SE или SCE има право на нова амортизация, капиталова печалба или загуба по отношение на активите и пасивите, оставащи в същата държава-членка, изчислени на база, различна от изложената в параграф 2, параграф 1, не се прилага спрямо активите и пасивите, по отношение на които се упражнява тази възможност.

Член 13

1. Когато:

а) SE или SCE прехвърля своето седалище от една държава-членка в друга; или

б) вследствие на прехвърлянето на своето седалище от една държава-членка в друга това SE или SCE, което е установено в първата държава-членка, престава да бъде установено в нея и се установява в другата държава-членка,

държавите-членки вземат необходимите мерки, с които да гарантират, че когато надлежно учредените от SE или SCE провизии и резерви преди прехвърлянето на седалището са частично или цялостно освободени от данък и не произлизат от места на стопанска дейност в чужбина, такива провизии и резерви могат да преминават, със същото данъчно освобождаване, към мястото на стопанска дейност на SE или SCE, разположено на територията на държавата-членка, от която е прехвърлено седалището.

2. В степента, в която едно дружество, прехвърлящо седалището си в рамките на територията на държава-членка, има възможността да прехвърля или връща загуби, които не са погасени за данъчни цели, същата държава-членка разрешава на мястото на стопанска дейност, разположено на нейната територия, на SE или SCE, прехвърлящо седалището си, да поеме тези загуби на SE или SCE, които не са погасени за данъчни цели, при положение че при подобни обстоятелства дружеството би имало право на прехвърляне или връщане на загуби, ако продължава да държи своето седалище или продължава да бъде установено за данъчни цели в същата държава-членка.

Член 14

1. Прехвърлянето на седалище на SE или SCE не следва, само по себе си, да води до облагане на приходите, печалбите или капиталовите печалби на акционерите.

2. Прилагането на параграф 1 не възпрепятства държавата-членка да облага печалбата, възникваща от последвалото прехвърляне на ценните книжа, представляващи капитала на SE или SCE, което прехвърля седалището си.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

1. Една държава-членка може да откаже да приложи всички или част от разпоредбите на членове 4—14 или да оттегли предимствата, когато една от операциите, посочени в член 1:

а) има за своя основна цел или като една от основните си цели измама или укриване на данъци; фактът, че операцията не е извършена поради реални търговски причини, като преструктуриране или рационализация на дейностите на дружествата, участващи в операцията, може да представлява презумпция, че тази операция има за основна цел или като една от основните си цели измама или укриване на данъци;

б) има за резултат дружество, което, независимо дали участва в операцията или не, не отговаря вече на необходимите условия за представляване на работниците и служителите в органите му на управление, съгласно условията, които са били приложими преди операцията.

2. Параграф 1, буква б) се прилага, докато и доколкото не съществува правна уредба на Общността, съдържаща еквивалентни разпоредби относно представителството на работниците и служителите в органите на дружество, които да са приложими спрямо дружествата, предмет на настоящата директива.

Член 16

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 17

Директива 90/434/ЕИО, изменена с актовете, изброени в приложение II, част А, се отменя без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 18

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 19 октомври 2009 година.

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON

_______________

(1) Становище от 13 януари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2) ОВ C 100, 30.4.2009 г., стр. 153.

(3) ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 1.

(4) Вж. приложение II, част А.

(5) ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1.

(6) ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част А

СПИСЪК С ДРУЖЕСТВАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, БУКВА А)

а) Дружествата (SE), учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета и Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица(1) и кооперативните дружества (SCE), учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 и Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите(2);

б) дружества според белгийското право, наречени „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, публичноправни образувания, възприели една от горепосочените правни форми, както и други дружества, учредени според белгийското право и подлежащи на облагане с корпоративен данък в Белгия;

в) дружества според българското право, наречени „събирателно дружество“, „командитно дружество“, „дружество с ограничена отговорност“, „акционерно дружество“, „командитно дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“ и „държавни предприятия“, учредени съгласно българското право и извършващи търговска дейност;

г) дружества според чешкото право, наречени: „akciová společnost“ и „společnost s ručením omezeným“;

д) дружества според датското право, наречени „aktieselskab“ и „anpartsselskab“, и други дружества, подлежащи на данъчно облагане според Акта за корпоративно данъчно облагане, доколкото техните данъчно облагаеми доходи се изчисляват и облагат съгласно общите правила на данъчното законодателство спрямо „aktieselskaber“;

е) дружества според немското право, наречени „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“, както и други дружества, учредени според немското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Германия;

ж) дружества според естонското право, наречени: „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

з) дружества по ирландското право или съществуващи според ирландското право, предприятия, регистрирани според „Industrial and Provident Societies Act“, „building societies“, регистрирани по режима на „Building Societies Act“ и „trustee savings banks“ по смисъла на „Trustee Savings Banks Act“ от 1989 г.;

и) дружество според гръцкото право, наречени

„aνώνυμη εταιρεία “ и „εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης“ (Ε.Π.Ε);

й) дружества според испанското право, наречени „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, както и публичноправни образувания, които извършват дейност под режима на частното право;

к) дружества според френското право, наречени „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société par actions simplifiée“, „société d’assurance mutuelle“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, които автоматично подлежат на облагане с корпоративен данък, „coopératives“, „unions de coopératives“, публични учреждения и предприятия с промишлен или търговски характер, както и други дружества, учредени според френското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък във Франция;

л) дружества според италианското право, наречени „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società соoperative“, „società di mutua assicurazione“, както и частни и публични стопански образувания, чиято дейност е изцяло или предимно търговска;

м) дружества „εταιρείες“, според кипърското право според определението в законодателството относно облагане на доходите;

н) дружества според латвийското право, наречени „akciju sabiedrība“ и „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

о) дружества, учредени съгласно литовското право;

п) дружества според люксембургското право, наречени „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de naturе commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes mоrales de droit public“, както и други дружества, учредени в съответствие с люксембургското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Люксембург;

р) дружества според унгарското право, наречени „közkereseti társaság“, „beréti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú társaság“ и „szövetkezet“;

с) дружества според малтийското право, наречени „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata “ и „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

т) дружества според нидерландското право, наречени „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „оpen commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“ и „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“, както и други дружества, учредени според нидерландското право и подлежащи на облагане с корпоративен данък в Нидерландия;

у) дружества според австрийското право, наречени „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ и „Erwerbs- и Wirtschaftsgenossenschaften“;

ф) дружества според полското право, известни като „spółka akcyjna“ и „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

х) търговски дружества или граждански дружества, които имат търговска форма, както и други юридически лица, извършващи търговска или промишлена дейност, учредени според португалското право;

ц) дружества според румънското право, наречени „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“ и „societăți cu răspundere limitată“;

ч) дружества според словенското право, наречени „delniška družba“, „komanditna družba“ и „družba z omejeno odgovornostjo“;

ш) дружества според словашкото право, наречени: „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“ и „komanditná spoločnosť“;

щ) дружества според финландското право, наречени „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“ и „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

аа) дружества според шведското право, наречени „aktiebolag“, „bankaktiebolag“„försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“ и „ömsesidiga försäkringsbolag“;

аб) дружества, учредени съгласно правото на Обединеното кралство.

Част Б

СПИСЪК С ДАНЪЦИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, БУКВА В)

— vennootschapsbelasting/impôt des sociétés в Белгия,

— корпоративен данък в България,

— daň z příjmů právnických osob в Чешката република,

— selskabsskat в Дания,

— Körperschaftssteuer в Германия,

— tulumaks в Естония,

— corporation tax в Ирландия,

— φόρος εισοδήματος νομικών ποσώπων κερδοκοπικού χαρακτήρα в Гърция,

— impuesto sobre sociedades в Испания,

— impôt sur les sociétés във Франция,

— imposta sul reddito delle società в Италия,

— φόρος εισοδήματος в Кипър,

— uzņēmumu ienākuma nodoklis в Латвия,

— pelno mokestis в Литва,

— impôt sur le revenu des collectivités в Люксембург,

— társasági adó в Унгария,

— taxxa fuq l-income в Малта,

— vennootschapsbelasting в Нидерландия,

— Körperschaftssteuer в Австрия,

— podatek dochodowy od osób prawnych в Полша,

— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas в Португалия,

— impozit pe profit в Румъния,

— davek od dobička pravnih oseb в Словения,

— daň z príjmov právnických osôb в Словакия,

— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund във Финландия,

— statlig inkomstskatt в Швеция,

— corporation tax в Обединеното кралство.

_______________

(1) ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22.

(2) ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 25.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част А

Отменената директива и списък на последващите ѝ изменения

(посочени в член 17)

Директива 90/434/ЕИО на Съвета

(ОВ L 225, 20.8.1990 г., стp. 1)

Точка XI.Б.I.2 от приложение I към Акта за присъединяване от 1994 г.

(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 196)

Точка 9.7 от приложение II към Акта за присъединяване от 2003 г.

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 559)

Директива 2005/19/ЕО на Съвета

(ОВ L 58, 4.3.2005 г., стp. 19)

Директива 2006/98/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стp. 129)

единствено приложението, точка 6

Част Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 17)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

90/434/ЕИО

1 януари 1992 г.

1 януари 1993 г.(1)

2005/19/ЕО

1 януари 2006 г.(2)

1 януари 2007 г.(3)

2006/98/ЕО

1 януари 2007 г.

_______________

(1) Приложима единствено за Португалската република.

(2) По отношение на разпоредбите, посочени в член 2, параграф 1 от директивата.

(3) По отношение на разпоредбите, посочени в член 2, параграф 2 от директивата.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 90/434/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2, буква а), първо тире

Член 2, буква а), подточка i)

Член 2, буква а), второ тире

Член 2, буква а), подточка ii)

Член 2, буква а), трето тире

Член 2, буква а), подточка iii)

Член 2, буква б)

Член 2, буква б)

Член 2, буква б)а

Член 2, буква в)

Член 2, буква в)

Член 2, буква г)

Член 2, буква г)

Член 2, буква д)

Член 2, буква д)

Член 2, буква е)

Член 2, буква е)

Член 2, буква ж)

Член 2, буква ж)

Член 2, буква з)

Член 2, буква з)

Член 2, буква и)

Член 2, буква и)

Член 2, буква й)

Член 2, буква й)

Член 2, буква к)

Член 3, буква а)

Член 3, буква а)

Член 3, буква б)

Член 3, буква б)

Член 3, буква в), първа алинея, уводни думи, и втора алинея

Член 3, буква в)

Член 3, буква в), първа алинея, първо—двадесет и седмо тире

Приложение I, част Б

Член 4, параграф 1, първа алинея

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 5

Членове 5 и 6

Членове 5 и 6

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2, първа алинея

Член 7, параграф 2, първа алинея

Член 7, параграф 2, втора алинея, първо изречение

Член 7, параграф 2, втора алинея, второ изречение

Член 7, параграф 2, втора алинея

Членове 8, 9 и 10

Членове 8, 9 и 10

Член 10а

Член 11

Член 10б

Член 12

Член 10в

Член 13

Член 10г

Член 14

Член 11

Член 15

Член 12, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 3

Член 16

Член 17

Член 18

Член 13

Член 19

Приложение

Приложение I, част A

Приложение II

Приложение III

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Комплектоване на стоки

36
Тоест да се увеличи печалбата и да се внесе данък на тази сума сега ще бъде ли ок , По този начин ще се изчисти наличност за тоз...

Внос на лек автомобил от Германия. ДДС?

86
Все някой трябва да го начисли.

Искане за отписване на лихви

3079
Благодаря! 

Преобразуване на ЕООД в ООД и осигуряване

137
Първо: вижте кой съдружник какво ще прави във фирмата - няма да върши нищо, само ще управлява, само ще работи по ТД, ще работи в...
Още от форума