актуална версия

Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 177, 1.7.2016 г. стр. 9-12

Celex номер: 32016L1065

Дати

Дата на документа: 27.6.2016 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 2.7.2016 г. влизане в сила дата на публикуване +1 виж член 3

Дата на транспониране: 31.12.2018 г. приемане виж член 2.1

Дата на транспониране: 1.1.2019 г. приложение виж член 2.1

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

продукти и услуги

фискална хармонизация

избягване на данъци

двойно данъчно облагане

ДДС

събиране на данъци

Предмет:

Данък добавена стойност

Сближаване на законодателствата

Данъчно облагане

Код на регистър:

Данъчно облагане / Косвено данъчно облагане / Данък върху оборота / ДДС

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

12016M005

52013AP0175

52012AE1401

Правно основание:

12016E113

Изменя

52012PC0206 приемане

32006L0112 поправка добавка Заглавие IV Глава 5 от :2016-07-02

32006L0112 поправка добавка Заглавие XV Глава 2a от :2016-07-02

32006L0112 поправка добавка Член 73a от :2016-07-02

[09 Данъчно облагане 09]

[0930 Косвено данъчно облагане 09.30]

[093010 Данък върху оборота / ДДС 09.30.10]

[09 Данъчно облагане 09]

[0950 Предотвратяване на данъчните измами и избягването на данъци 09.50]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент(1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1) Директива 2006/112/ЕО на Съвета(3) определя правила относно момента и мястото на доставката на стоки и услуги, данъчната основа, изискуемостта на данъка върху добавената стойност (ДДС) и правото на приспадане. Тези правила обаче не са достатъчно ясни и изчерпателни, за да осигурят последователност в данъчното третиране на сделки, при които се използват ваучери, и това води до нежелани последици за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(2) За да се гарантира сигурно и еднакво третиране, за да е налице съответствие с принципите за общ данък върху потреблението, точно пропорционален на цената на стоките и услугите, за да се избегне непоследователност, нарушаване на конкуренцията, двойно данъчно облагане или необлагане и за да се намали рискът от избягване на данъчно облагане, са необходими отделни правила по отношение на третирането на ваучерите за целите на ДДС.

(3) Предвид новите правила относно мястото на доставка на телекомуникационни услуги, услуги по радиоразпръскване и услуги, предоставяни по електронен път, които се прилагат от 1 януари 2015 г., е необходимо да се намери общо решение за ваучерите, за да се гарантира, че няма несъответствия по отношение на ваучерите, които се доставят между държавите членки. За тази цел е особено важно да се определят правила, чрез които да се изясни третирането на ваучерите за целите на ДДС.

(4) Тези правила следва да се отнасят само за ваучери, които могат да се използват за получаване на стоки или услуги. Въпреки това тези правила не следва да се отнасят за инструменти, които дават право на притежателя да получи отстъпка при покупката на стоки или услуги, но не дават право на получаване на такива стоки или услуги.

(5) Разпоредбите във връзка с ваучерите не следва да водят до промяна в третирането за целите на ДДС на билетите за пътуване, входните билети за кина и музеи, пощенските марки или други подобни.

(6) За да стане ясно какво съставлява ваучер за целите на ДДС и да се разграничат ваучерите от платежните инструменти, е необходимо да се даде определение за ваучер, който може да бъде издаден на хартиен носител или в електронен вид, като се посочат неговите основни свойства, по-специално естеството на правото, което предоставя ваучерът, и задължението той да бъде приет като заплащане за доставката на стоки или услуги.

(7) Третирането за целите на ДДС на сделките, при които се използват ваучери, зависи от конкретните характеристики на ваучера. Следователно е необходимо да се посочат разликите между различните видове ваучери и те да бъдат отразени в законодателството на Съюза.

(8) Когато третирането за целите на ДДС на съответната доставка на стоки или услуги може да бъде установено със сигурност още при издаването на ваучер за конкретна цел, ДДС следва да бъде начислен при всяко прехвърляне, включително при издаването на ваучер за конкретна цел. Действителното предаване на стоките или предоставяне на услугите срещу представянето на ваучер за конкретна цел следва да не се разглежда като отделна сделка. За ваучери за множество различни плащания трябва да бъде пояснено, че ДДС следва да бъде начислен при доставката на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът. В този контекст предварителното прехвърляне на ваучери за множество различни плащания не следва да се облага с ДДС.

(9) По отношение на ваучери за конкретна цел, които подлежат на облагане с данък при прехвърляне, включително при издаването на ваучер за конкретна цел от данъчнозадължено лице, което действа от свое име, всяко прехвърляне, включително при издаването на въпросния ваучер, се счита за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът за конкретна цел. Такова данъчнозадължено лице ще трябва да посочи ДДС върху заплащането, получено за ваучера за конкретна цел в съответствие с член 73 от Директива 2006/112/ЕО. От друга страна, когато ваучерите за конкретна цел са издадени или разпространявани от данъчнозадължено лице, действащо от името на друго лице, това данъчнозадължено лице не следва да се счита за участник в съответната доставка.

(10) Само посредническите услуги или отделната доставка на услуги, като дистрибуторски или промоционални услуги, ще подлежат на облагане с ДДС. Следователно когато данъчнозадължено лице, което не действа от свое име, получи отделно заплащане за прехвърлянето на ваучер, това заплащане следва да подлежи на данъчно облагане съгласно общия режим на ДДС.

(11) При ваучери за множество различни плащания, за да се гарантира точността на размера на ДДС, платен по отношение на такива ваучери, когато ДДС за съответната доставка на стоки или услуги се начислява едва при представянето на ваучера, без да се засяга член 73 от Директива 2006/112/ЕО, доставчикът на стоките или услугите следва да посочи размера на ДДС въз основа на сумата, платена за ваучера за множество различни плащания. При липсата на такава информация данъчната основа следва да бъде равна на паричната стойност, посочена в самия ваучер за множество различни плащания или в свързаната с него документация, без размера на ДДС, свързан с доставената стока или услуга. Когато ваучер за множество различни плащания е използван частично за доставката на стоки или услуги, данъчната основа следва да бъде равна на съответната част от сумата или паричната стойност, без размера на ДДС, свързан с доставената стока или услуга.

(12) Настоящата директива не е насочена към ситуациите, при които ваучер за множество различни плащания не се използва от крайния потребител по време на валидността му и полученото заплащане за такива ваучери се задържа от продавача.

(13) Доколкото целите на настоящата директива, а именно — опростяването, актуализирането и хармонизирането на правилата за ДДС, които се прилагат по отношение на ваучерите, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и съответно могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(14) Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г. държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(15) Разпоредбите във връзка с третирането на ваучери за целите на ДДС следва да се прилагат само за ваучери, издадени след 31 декември 2018 г., и не засягат валидността на законодателството и тълкуването, приети на по-ранен етап от държавите членки.

(16) Поради това Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1) В дял IV се вмъква следната глава:

„ГЛАВА 5

Разпоредби, общи за глави 1 и 3

Член 30а

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1) „ваучер“ означава инструмент, при който съществува задължение да бъде приет като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или услугите, които ще се предоставят, или имената на лицата, които евентуално ще ги предоставят, са обозначени върху самия инструмент или в свързаната с него документация, включително в реда и условията за ползване на въпросния инструмент;

2) „ваучер за конкретна цел“ означава ваучер, при който мястото на доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, и дължимият ДДС за тези стоки или услуги са известни в момента на издаването на ваучера;

3) „ваучер за множество различни плащания“ означава ваучер, различен от ваучер за конкретна цел.

Член 30б

1. Всяко прехвърляне на ваучер за конкретна цел, извършено от данъчнозадължено лице, действащо от свое име, се счита за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът. Действителното предаване на стоките или предоставяне на услугите срещу представянето на ваучер за конкретна цел, приет от доставчика като заплащане или част от заплащане, не се разглежда като отделна сделка.

Когато прехвърляне на ваучер за конкретна цел е извършено от данъчнозадължено лице, действащо от името на друго данъчнозадължено лице, това прехвърляне се счита за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, извършена от другото данъчнозадължено лице, от името на което действа данъчнозадълженото лице.

Когато доставчикът на стоки или услуги не е данъчнозадълженото лице, което, действайки от свое име, е издало ваучера за конкретна цел, този доставчик въпреки това се счита за извършващ доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, към въпросното данъчнозадължено лице.

2. Действителното предаване на стоките или предоставянето на услугите срещу представянето на ваучер за множество различни плащания, приет от доставчика като заплащане или част от заплащане, се облага с ДДС съгласно член 2, докато всяко предходно прехвърляне на този ваучер за множество различни плащания не подлежи на облагане с ДДС.

Когато се извършва прехвърляне на ваучер за множество различни плащания от данъчнозадължено лице, различно от данъчнозадълженото лице, извършващо облагаемата с ДДС сделка по първа алинея, всяка доставка на услуги, която може да бъде идентифицирана, като например дистрибуторски или промоционални услуги, подлежи на облагане с ДДС.“

2) Вмъква се следният член:

„Член 73а

Без да се засяга член 73, данъчната основа на доставката на стоки или услуги, предоставени срещу ваучер за множество различни плащания, е равна на платената за ваучера сума или, при липсата на информация за тази сума, на паричната стойност, посочена върху самия ваучер за множество различни плащания или в свързаната с него документация, без размера на ДДС, свързан с доставените стоки или услуги.“

3) В дял XV се вмъква следната глава:

„ГЛАВА 2а

Преходни мерки за прилагането на новото законодателство

Член 410а

Членове 30а, 30б и 73а се прилагат само за ваучери, издадени след 31 декември 2018 г.

Член 410б

Най-късно до 31 декември 2022 г. въз основа на информацията, получена от държавите членки, Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за оценка на прилагането на разпоредбите на настоящата директива по отношение на третирането на ваучерите за целите на ДДС, с акцент върху определението за ваучери, правилата за ДДС относно данъчното облагане на ваучери в дистрибуторската верига и неизползваните ваучери, придружен при необходимост от подходящо предложение за изменение на съответните правила.“

Член 2

1. Държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2018 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки прилагат тези разпоредби от 1 януари 2019 г.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 2016 година.

За Съвета

Председател

M.H.P. VAN DAM

_______________

(1) ОВ C 45, 5.2.2016 г., стр. 173.

(2) ОВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 27.

(3) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Комплектоване на стоки

36
Тоест да се увеличи печалбата и да се внесе данък на тази сума сега ще бъде ли ок , По този начин ще се изчисти наличност за тоз...

Внос на лек автомобил от Германия. ДДС?

85
Все някой трябва да го начисли.

Искане за отписване на лихви

3079
Благодаря! 

Преобразуване на ЕООД в ООД и осигуряване

137
Първо: вижте кой съдружник какво ще прави във фирмата - няма да върши нищо, само ще управлява, само ще работи по ТД, ще работи в...
Още от форума