актуална версия

Тринадесета директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъка върху оборота — правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 326, 21.11.1986 г. стр. 40-41

Celex номер: 31986L0560

Дати

Дата на документа: 17.11.1986 г.

Дата на влизане в сила: 21.11.1986 г. влиза в сила дата на оповестяване

Дата на транспониране: 1.1.1988 г. виж член 5

Дата на нотифициране: 21.11.1986 г.

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

предоставяне на услуги

фискална хармонизация

освобождаване от данък

свободно предоставяне на услуги

ДДС

Предмет:

Данъчно облагане

Сближаване на законодателствата

Вътрешен пазар — Принципи

Данък добавена стойност

Код на регистър:

Данъчно облагане / Косвено данъчно облагане / Данък върху оборота / ДДС

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Адресат на акта: Дванадесетте държави-членки: Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Обединеното кралство

Връзки между документите

Всички консолидирани версии:

1986-11-21 - 01986L0560-19861121

Актове, цитирани в съдебната практика:

31979L1072

Правно основание:

11957E100

11957E099

31977L0388 - A17P4

Засегнат от дело:

Член 2 тълкува се от 62008CA0001

Член 1 тълкува се от 62008CA0244

Член A02P2 тълкува се от 62005CJ0335

тълкува се от 62017CJ0562

Член A02 тълкува се от 62008CJ0001

Член A01 завеждане на дело относно неизпълнение от държавите - членки 62008CJ0244

Член A02P1 завеждане на дело относно неизпълнение от държавите - членки 62008CJ0582

Изменя

51982PC0443 приемане

Следващи свързани актове :

поправен от 31986L0560R(01)

[09 Данъчно облагане 09]

[0930 Косвено данъчно облагане 09.30]

[093010 Данък върху оборота / ДДС 09.30.10]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Тринадесета директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъка върху оборота — правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 99 и 100 от него,

като взе предвид Шестата Директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за уеднаквяване на законодателствата на държавите-членки относно данъка върху оборота — обща система на данък върху добавената стойност: еднообразни правила за определяне на данъчното задължение (1), и по-специално член 17, параграф 4 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията (2),

като взе предвид становището на Европейския парламент (3),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (4),

като има предвид, че съгласно член 8 от Директива 79/1072/ЕИО относно правилата за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността (5), държавите-членки могат да отказват възстановяване или да налагат специални условия,

като има предвид, че е нужно да се осигури хармоничното развитие на търговските отношения между Общността и трети страни, основаващо се на разпоредбите на Директива 79/1072/ЕИО, като в същото време се държи сметка за разликите в положението в трети страни,

като има предвид, че следва да се пресекат някои форми на избягване на данъчното облагане или неплащане на данъци,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

По смисъла на настоящата директива:

1. „Данъчнозадължено лице, което не е установено на територията на Общността“ означава данъчен субект по член 4, параграф 1 от Директива 77/388/ЕИО, който за периода по член 3, параграф 1 от настоящата директива не е осъществявал стопанска дейност на тази територия, нито е имал място на стопанска дейност (определена база), чрез което (която) се осъществяват търговски сделки или — в случай че не осъществява такава стопанска дейност или няма място на стопанска дейност (определена база) — постоянен адрес или обичайно местоживеене и който през същия период не е извършвал услуги или доставял стоки, предназначени за държавата-членка по член 2, с изключение на:

а) транспортни услуги и свързани с тях спомагателни услуги, които са освободени сделки по силата на член 14, параграф 1, i), член 15 или член 16, параграф 1, Б, В и Г от Директива 77/388/ЕИО;

б) извършени услуги, при които, по силата на член 21, параграф 1, буква б) от Директива 77/388/ЕИО, данъкът се дължи единствено от лицето, на което са предоставени.

2. „Територията на Общността“ означава териториите на държавите-членки, на които се прилага Директива 77/388/ЕИО.

Член 2

1. Без да се засягат разпоредбите на членове 3 и 4, всяка от държавите-членки възстановява на всяко данъчнозадължено лице, което не е установено на територията на Общността, при спазване на указаните по-долу условия, данъка върху добавената стойност, платен за получени от него услуги или доставено му движимо имущество на територията на страната от други данъчнозадължени лица, или платен при внос на стоки в страната, при условие че тези стоки или услуги се използват за целите на сделките по член 17, параграф 3, букви а) и б) от Директива 77/388/ЕИО или за извършване на услуги по член 1, точка 1, буква б) от настоящата директива.

2. Държавите-членки могат да поставят възстановяването по параграф 1 в зависимост от предоставянето от трети държави на подобни облекчения относно данъци върху оборота.

3. Държавите-членки могат да искат да бъде назначен данъчен представител.

Член 3

1. Възстановяване по член 2, параграф 1 се извършва по искане на данъчнозадълженото лице. Държавите-членки определят правилата за предявяване на искания, включително относно сроковете за това, периода, който исканията следва да покриват, органа, компетентен да ги получава, и минималните суми, за които могат да бъдат предявявани искания. Те определят също правилата за възстановяване, включително относно сроковете за възстановяване. Те определят задълженията на предявяващия искането, които са необходими, за да се определи дали искането е основателно и за да се избегнат злоупотреби, по-специално задължение да се представят доказателства, че същият осъществява стопанска дейност в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 77/388/ЕИО. Предявяващият искането е длъжен да декларира писмено, че през определения период не е извършвал сделки, които не отговарят на условията по член 1, точка 1 от настоящата директива.

2. Не може да се извършва възстановяване при по-благоприятни условия, отколкото тези, приложими по отношение на данъчнозадължени лица от Общността.

Член 4

1. За целите на настоящата директива правото на възстановяване се определя в съответствие с член 17 от Директива 77/388/ЕИО, така както той се прилага в държавата-членка на възстановяването.

2. Държавите-членки могат, обаче, да предвидят, че в определени случаи не се предоставя възстановяване или да поставят условия за възстановяването.

3. Настоящата директива не се прилага за доставки, по отношение на които е или може да бъде предоставено освобождаване съгласно член 15, точка 2 от Директива 77/388/ЕИО.

Член 5

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 януари 1988 г. Настоящата директива се прилага само по отношение на искания за възстановяване, отнасящи се до данък върху добавената стойност, дължим за покупки на стоки или услуги, за които е издадена фактура, или за внос, осъществен на или след тази дата.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби на своето национално законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива, и уведомяват Комисията в случаите на използване от тях на възможността, предоставена им по член 2, параграф 2. Комисията уведомява останалите държави-членки за това.

Член 6

В срок от три години от датата по член 5 Комисията представя, след консултации с държавите-членки, пред Съвета и Европейския парламент доклад относно прилагането на настоящата директива, и по-специално що се отнася до прилагането на член 2, параграф 2.

Член 7

От датата на въвеждане на настоящата директива, но във всички случаи към датата, указана в член 5, се отменят последното изречение на член 17, параграф 4 от Директива 77/388/ЕИО и член 8 от Директива79/1072/ЕИО, със сила за всички държави-членки.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 1986 година.

За Съвета

Председател

N. LAWSON

_______________

(1) ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1.

(2) ОВ C 223, 27.8.1982 г., стр. 5 и ОВ C 196, 23.7.1983 г., стр. 6.

(3) ОВ C 161, 20.6.1983 г., стр. 111.

(4) ОВ C 176, 4.7.1983 г., стр. 22.

(5) ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 11.

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Доходи на физически лица при онлайн продажба в OLX, Bazar - Данък/Данъчна декларация

1524
Здравейте, Не, не разход за обслужване, може би не мога да го обясня. Закупената стока, която продавам е от Китай или Полша, ка...

Работа по време на майчинство

366
Благодаря

Втори трудов договор на 8 часа за лице в отпуск за майка след раждане от 135 до 410

194
Цитат на: Rosen Kachakov в Вчера в 10:28 " От фирмата, от която получава обещетението за майчиснство е   назначена на 8 часа. Се...

ДДС корекция

169
Много Ви благодаря  Направих го точно така както ме посъветвахте. Извинявам се, че не успях да Ви благодаря по- рано. Хубава и ...
Още от форума