актуална версия

Директива (EС) 2018/912 на Съвета от 22 юни 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на стандартната данъчна ставка

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 162, 27.6.2018 г. стр. 1-2

Celex номер: 32018L0912

Дати

Дата на документа: 22.6.2018 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 17.7.2018 г. влизане в сила дата на публикуване +20 виж член 3

Дата на транспониране: 1.9.2018 г. не по-късно от виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

събиране на данъци

фискална хармонизация

ставка ДДС

единен пазар

данъчно право

Предмет:

Данъчно облагане

Сближаване на законодателствата

Данък добавена стойност

Код на регистър:

Данъчно облагане / Косвено данъчно облагане / Данък върху оборота / ДДС

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Връзки между документите

Правно основание:

12016E113

Изменя

52017PC0783 приемане

32006L0112 поправка Заменя Член 97 от :2018-07-17

[09 Данъчно облагане 09]

[0930 Косвено данъчно облагане 09.30]

[093010 Данък върху оборота / ДДС 09.30.10]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива (EС) 2018/912 на Съвета от 22 юни 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на стандартната данъчна ставка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1) В член 97 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (3) се предвижда, че от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. стандартната данъчна ставка не може да бъде по-ниска от 15 %.

(2) Чрез прилагането на стандартна ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) се осигурява безпрепятственото функциониране на общата система на ДДС, поради което тя следва да бъде запазена.

(3) Целесъобразно е сегашният минимален размер на стандартната ставка от 15 % да се запази и да стане постоянен.

(4) Доколкото целта на настоящата директива, а именно определяне на минимален размер на стандартната данъчна ставка за ДДС не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, a поради обхвата или последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане тази цел.

(5) Поради това Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 97 от Директива 2006/112/ЕО се заменя със следното:

„Член 97

Стандартната данъчна ставка не може да бъде по-ниска от 15 %.“.

Член 2

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 септември 2018 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 22 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

В. ГОРАНОВ

_______________

(1) Становище на Европейския парламент от 19 април 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2) Становище на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Доходи на физически лица при онлайн продажба в OLX, Bazar - Данък/Данъчна декларация

1524
Здравейте, Не, не разход за обслужване, може би не мога да го обясня. Закупената стока, която продавам е от Китай или Полша, ка...

Работа по време на майчинство

367
Благодаря

Втори трудов договор на 8 часа за лице в отпуск за майка след раждане от 135 до 410

195
Цитат на: Rosen Kachakov в Вчера в 10:28 " От фирмата, от която получава обещетението за майчиснство е   назначена на 8 часа. Се...

ДДС корекция

169
Много Ви благодаря  Направих го точно така както ме посъветвахте. Извинявам се, че не успях да Ви благодаря по- рано. Хубава и ...
Още от форума