актуална версия

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В МЕЖДУНАРОДЕН АСПЕКТ И ВЪВЕЖДАНЕТО В ДЕЙСТВИЕ НА FATCA (Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 11 юни 2015 г. - ДВ, бр. 47 от 2015 г. В сила от 30 юни 2015 г.)

Правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати

(всяка от тях наричана "страна" и заедно "страните"),

като се има предвид, че:

Желаят да сключат споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект;

Член 25 от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите ("Спогодбата"), заедно с Протокола към нея, съставена във Вашингтон на 23 февруари 2007 г., позволява обмен на информация за данъчни цели, включително на автоматична основа;

Съединените американски щати въведоха разпоредби, добили известност като Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки ("FATCA"), който въвежда режим на предоставяне на информация от финансови институции по отношение на определени сметки;

Правителството на Република България подкрепя основната цел на FATCA за подобряване спазването на данъчното законодателство;

Във връзка с FATCA възникнаха редица въпроси, включително този, че българските финансови институции може да не са в състояние да спазват определени аспекти на FATCA поради правни пречки във вътрешното законодателство;

Един междуправителствен подход при въвеждането в действие на FATCA би бил насочен към преодоляване на правните пречки и към намаляване на тежестта за българските финансови институции;

Страните желаят да сключат споразумение, с което да насърчат спазването на данъчното законодателство в международен аспект и да регламентират въвеждането в действие на FATCA на базата на вътрешно предоставяне на информация и автоматичен обмен на информация съгласно Спогодбата и при действието на правилата за поверителност и други защитни клаузи, договорени там, включително разпоредбите, ограничаващи използването на информацията, обменена съгласно Спогодбата,

с това Споразумение и въз основа на горното страните се договориха, както следва:

Определения

Член 1

1. За целите на това Споразумение и всички приложения към него ("Споразумението") следните термини имат значенията, посочени по-долу:

а) терминът "Съединените щати" означава Съединените американски щати, включително съответните щати, но не включва териториите на САЩ; всяко използване на "щат" на Съединените щати включва окръг Колумбия;

б) терминът "територии на САЩ" означава Американска Самоа, Общност на Северните Мариански острови, Гуам, Общността на Пуерто Рико или Американски Вирджински острови;

в) терминът "СВП" означава Службата за вътрешни приходи на Съединените щати;

г) терминът "България" означава Република България;

д) терминът "партньорска юрисдикция" означава юрисдикция, която има действащо споразумение със Съединените щати за улесняване на въвеждането в действие на FATCA; СВП ще публикува списък с всички партньорски юрисдикции;

е) терминът "компетентен орган" означава:

(1) в случая на Съединените щати - секретарят на финансите или негов представител; и

(2) в случая на България - министърът на финансите или негов упълномощен представител;

ж) терминът "финансова институция" означава попечителска институция, депозитарна институция, инвестиционно образувание или определена застрахователна компания;

з) терминът "попечителска институция" означава всяко образувание, което държи като съществена част от своя бизнес финансови активи за сметка на други; едно образувание държи финансови активи за сметка на други като съществена част от своя бизнес, когато брутният доход на това образувание, който е причислим към държането на финансовите активи и свързани финансови услуги, е равен или надвишава 20 процента от брутния доход на образуванието по време на по-краткия от: (i) тригодишния период, който приключва на 31 декември (или на последния ден на счетоводен период, несъвпадащ с календарната година), преди годината, в която това се определя; или (ii) периода, в който образуванието е съществувало;

и) терминът "депозитарна институция" означава всяко образувание, което приема влогове в обичайните граници на банкова или подобна стопанска дейност;

к) терминът "инвестиционно образувание" означава всяко образувание, което извършва като стопанска дейност (или се управлява от образувание, което извършва като стопанска дейност) една или повече от следните дейности или действия за или от името на клиент:

(1) търговия с инструменти на паричния пазар (чекове, менителници, депозитни сертификати, деривативи и други); обмен на валута; инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти и индекси; прехвърлими ценни книжа или търговия със стокови фючърси;

(2) управление на индивидуален и колективен портфейл; или

(3) други форми на инвестиране, администриране или управление на фондове или пари за сметка на други лица.

Настоящата буква к) от алинея 1 се тълкува по начин, съответстващ на подобен текст, използван в определението на "финансова институция" в Препоръките на Работната група за финансови действия.

л) терминът "определена застрахователна компания" означава всяко образувание, което е застрахователно дружество (или холдингово дружество на застрахователно дружество), което издава или е задължено да извършва плащания по отношение на застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор;

м) терминът "българска финансова институция" означава: (i) всяка финансова институция, която е местно лице на България, с изключение на всеки клон на такава финансова институция, който е разположен извън България, и (ii) всеки клон на финансова институция, която не е местно лице на България, ако такъв клон е разположен в България;

н) терминът "финансова институция на партньорска юрисдикция" означава: (i) всяка финансова институция, която е установена в партньорска юрисдикция, с изключение на всеки клон на такава финансова институция, който е разположен извън партньорската юрисдикция, и (ii) всеки клон на финансова институция, която не е установена в партньорска юрисдикция, ако този клон е разположен в партньорската юрисдикция;

о) терминът "предоставяща информация българска финансова институция" означава всяка българска финансова институция, която не е непредоставяща информация българска финансова институция;

п) терминът "непредоставяща информация българска финансова институция" означава всяка българска финансова институция или друго образувание, което е местно лице на България, което е описано в Приложение ІІ като непредоставяща информация българска финансова институция или което по друг начин се квалифицира като чуждестранна финансова институция, която се счита за спазваща законодателството, или освободен притежател на доход по съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ;

р) терминът "неучастваща финансова институция" означава неучастваща чуждестранна финансова институция, както терминът е определен в съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ, но не включва българска финансова институция или финансова институция на друга партньорска юрисдикция, различна от финансова институция, считана за неучастваща финансова институция съгласно буква б) на алинея 2 на член 5 на това Споразумение или съгласно съответстващите разпоредби на споразумение между САЩ и партньорска юрисдикция;

с) терминът "финансова сметка" означава сметка, поддържана от финансова институция, и включва:

(1) в случай на образувание, което е финансова институция само поради това, че е инвестиционно образувание, всяко капиталово или дългово участие (различно от участия, които се търгуват регулярно на установен пазар на ценни книжа) във финансовата институция;

(2) в случай на финансова институция, неописана в буква с) (1) на алинея 1 на този член, всяко капиталово или дългово участие във финансовата институция (различно от участия, които регулярно се търгуват на установен пазар на ценни книжа), ако:

(i) стойността на дълговото или капиталовото участие е определена, пряко или непряко, главно на база на активите, които пораждат плащанията с източник в САЩ, върху които се удържа данък, и

(ii) класът на участията е установен с цел отклонение от задълженията за предоставяне на информацията в съответствие с това Споразумение; и

(3) всеки застрахователен договор с откупна стойност и всеки анюитетен договор, издадени или поддържани от финансова институция, различен от необвързан с инвестиция, непрехвърлим незабавен пожизнен анюитет, който е издаден на физическо лице и е парично изражение на пенсия или обезщетение за инвалидност, предоставен по сметка, която е изключена от определението на финансова сметка в Приложение ІІ.

Независимо от горното терминът "финансова сметка" не включва сметка, която е изключена от определението на финансова сметка в Приложение ІІ. За целите на това Споразумение участия се "търгуват регулярно", ако има значителен обем на търговия по отношение на участията на постоянна база, а "установен пазар на ценни книжа" означава борса, призната и регулирана от правителствен орган, където пазарът е установен и на който годишно са търгувани акции на значителна стойност. За целите на буква с) (1) участие във финансова институция не е "търгувано регулярно" и ще се третира като финансова сметка, ако титулярят на участието (различен от финансова институция, действаща като посредник) е регистриран в книжата на тази финансова институция. Предходното изречение няма да се прилага за участия, първоначално регистрирани в книжата на финансовата институция преди 1 юли 2014 г., а по отношение на участия, първоначално регистрирани в книжата на финансовата институция на или след 1 юли 2014 г., финансовата институция не е задължена да прилага предходното изречение преди 1 януари 2016 г.

т) терминът "депозитна сметка" включва всяка търговска, разплащателна, спестовна, срочна или влогова сметка или сметка, която е удостоверена с депозитен сертификат, сертификат за спестовна сметка, сертификат за инвестиция, сертификат за задлъжнялост или друг подобен инструмент, поддържан от финансова институция в обичайните граници на банкова или подобна стопанска дейност; депозитна сметка също включва сума, държана от застрахователно дружество по договор за гарантирана инвестиция или подобно споразумение за заплащане или начисляване на съответна лихва;

у) терминът "попечителска сметка" означава сметка (различна от застрахователен договор или анюитетен договор) в полза на друго лице, което държи някакъв финансов инструмент или договор с цел инвестиция (включително, но не ограничено до, дял или акции в корпорация, записи, облигации, бонове или друго доказателство за задлъжнялост, валутна или стокова трансакция, суап за кредитно неизпълнение, суап, базиран на нефинансов индекс, договор с условна главница, застрахователен договор или анюитетен договор, както и всяка опция или друг деривативен инструмент);

ф) терминът "капиталово участие" означава, в случая на гражданско дружество, което е финансова институция, капиталово участие или участие в печалбите на гражданското дружество; в случай на тръст, който е финансова институция, за капиталово участие се счита участието, държано от всяко лице, което е основател или бенефициент на целия или част от тръста или което и да е друго физическо лице, което упражнява крайния ефективен контрол върху тръста; определено американско лице се счита за бенефициент на чуждестранен тръст, ако това определено американско лице има правото да получава пряко или непряко (например чрез представител) задължително разпределени доходи или може да получи, пряко или непряко, разпределени по преценка доходи от тръста;

х) терминът "застрахователен договор" означава договор (различен от анюитетен договор), съгласно който издателят се съгласява да заплати сума при настъпването на определено случайно събитие, включително смърт, заболяване, инцидент, отговорност или имуществен риск;

ц) терминът "анюитетен договор" означава договор, съгласно който издателят се съгласява да извърши плащания за определен изцяло или частично период от време въз основа на очакваната продължителност на живота на едно или повече физически лица; терминът също включва договор, който се счита за анюитетен договор в съответствие със закон, регламент или практика в юрисдикцията, в която договорът е издаден, и съгласно който издателят се съгласява да извърши плащанията за период от години;

ч) терминът "застрахователен договор с откупна стойност" означава застрахователен договор (различен от обезщетителен презастрахователен договор между две застрахователни компании), който има откупна стойност, по-голяма от 50 000 $;

ш) терминът "откупна стойност" означава по-голямата сума от: (i) сумата, която притежателят на полицата има право да получи при разваляне или прекратяване на договора (определена без приспадане на каквито и да е такси при разваляне или заем по полицата), и (ii) сумата, която притежателят на полицата може да заеме съгласно или въз основа на договора; независимо от горното терминът "откупна стойност" не включва сумата, платима съгласно застрахователен договор, като:

(1) обезщетение при злополука или заболяване на физическо лице или друго обезщетение за икономическа загуба, претърпяна поради настъпването на застрахователното събитие;

(2) възстановяване на притежателя на полицата на вече платена премия съгласно застрахователен договор (различен от договор за животозастраховане) поради анулиране или прекратяване на полицата, намаляване на рисковата експозиция по време на ефективния период на застрахователния договор или поради повторно определяне на премията, дължащо се на корекция на грешка в обявените условия или друга подобна грешка; или

(3) дивидент на притежателя на полицата на база на застрахователния опит във връзка с договора или съответната група;

щ) терминът "американска сметка, за която се предоставя информация" означава финансова сметка, поддържана от предоставяща информация българска финансова институция и с титуляр от едно или повече определени американски лица или от неамериканско образувание с едно или повече контролиращи лица, които са определени американски лица; независимо от предходното една сметка няма да се счита за американска сметка, за която се предоставя информация, ако такава сметка не се определи като американска сметка, за която се предоставя информация, при приложението на процедурите за комплексна проверка по Приложение І;

ю) терминът "титуляр на сметка" означава лицето, посочено или определено като титуляря на финансова сметка от финансовата институция, която поддържа сметката; лице, различно от финансова институция, което държи финансова сметка от името или в полза на друго лице като агент, попечител, представител, подписващ, инвестиционен съветник или посредник, не се счита за титуляр на сметка за целите на това Споразумение, а това друго лице се счита за титуляр на сметка; за целите на предходното изречение терминът "финансова институция" не включва финансова институция, организирана или инкорпорирана в териториите на САЩ; в случаите на застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор титуляр на сметка е всяко лице, което има право на откупната стойност или право да промени бенефициента по договора; ако нито едно лице няма право на откупната стойност или право да промени бенефициента, титуляр на сметка е всяко лице, назовано като собственик в договора, и всяко лице, на което е предоставено правото да получи плащане съгласно условията на договора; при падежа на застрахователния договор с откупна стойност или на анюитетния договор всяко лице, което има право за получи плащане съгласно договора, се счита за титуляр на сметка;

я) терминът "американско лице" означава американски гражданин или местно физическо лице, гражданско дружество или корпорация, организирана в Съединените щати или съгласно законите на Съединените щати или на всеки съответен щат; тръст, ако:

(i) съд в Съединените щати би имал правомощия съгласно приложимия закон да издава разпореждания или решения по всички съществени въпроси относно управлението на тръста, и (ii) едно или повече американски лица имат правомощията да контролират всички съществени решения на тръста или наследство от гражданин или местно лице на Съединените щати; тази буква я) на алинея 1 се тълкува в съответствие с Кодекса за вътрешни приходи на САЩ;

аа) терминът "определено американско лице" означава американско лице, различно от:

(i) корпорация, чиито акции регулярно се търгуват на един или повече установени пазари на ценни книжа;

(ii) всяка корпорация, която е член на същата широка група от дружества, както е определена в раздел 1471(e)(2) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ като корпорация, описана в клауза (i);

(iii) Съединените щати и всяка изцяло притежавана агенция или нейно учреждение;

(iv) всеки щат от Съединените щати, всяка територия на Съединените щати, всяко политическо подразделение на всяко едно от горните или всяка изцяло притежавана агенция или учреждение на едно или повече от горните;

(v) всяка организация, освободена от облагане съгласно раздел 501(a) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ или индивидуален план за пенсиониране, както е определен в раздел 7701(a)(37) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ;

(vi) всяка банка, както е определена в раздел 581 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ;

(vii) всеки тръст за инвестиция в недвижимо имущество, както е определен в раздел 856 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ;

(viii) всяка регулирана инвестиционна компания, както е определена в раздел 851 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ, или всяко образувание, регистрирано в Американската комисия по ценни книжа и борси по Закона за инвестиционните компании от 1940 г. (15 U.S.C. 80a-64);

(ix) всеки общ тръстов фонд, както е определен в част 584(a) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ;

(x) всеки тръст, който е освободен от данък съгласно раздел 664(c) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ или който е описан в раздел 4947(a)(1) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ;

(xi) дилър на ценни книжа, стоки или деривативни финансови инструменти (включително договори с условна главница, фючърси, форуърди и опции), който е регистриран като такъв съгласно законите на Съединените щати или на някой щат;

(xii) брокер, както е определен в раздел 6045(c) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ, или

(xiii) всеки освободен от данъци тръст съгласно план, описан в раздел 403(b) или раздел 457(g) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ;

бб) терминът "образувание" означава юридическо лице или правна структура, например тръст;

вв) терминът "неамериканско образувание" означава образувание, което не е американско лице;

гг) терминът "плащане с източник в САЩ, върху което се удържа данък" означава всяко плащане на лихва (включително всяка първоначална отстъпка при издаване), дивиденти, наеми, заплати, надници, премии, анюитети, обезщетения, възнаграждения, хонорари и всяка определена или определима годишна или периодична печалба от прехвърляне на имущество, печалба и доход, ако това плащане е от източник в САЩ; независимо от предходното, плащане с източник в САЩ, върху което се удържа данък, не включва всяко плащане, което не се счита като плащане, върху което се удържа данък, съгласно съответните регламенти на Департамента по финансите на САЩ;

дд) едно образувание е "свързано образувание" с друго образувание, ако което и да е образувание контролира другото образувание или двете образувания са под общ контрол; за тази цел контрол включва пряко или непряко притежание на повече от 50 процента от гласовете или от стойността на образуванието; независимо от горното България може да не счита едно образувание за свързано образувание с друго образувание, ако двете образувания не са членове на същата широка група от дружества, както е определена в раздел 1471(e)(2) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ;

ее) терминът "американски ДИН" означава идентификационен номер на американски федерален данъкоплатец;

жж) терминът "контролиращи лица" означава физическите лица, които упражняват контрол върху едно образувание; в случай на тръст този термин означава основателят, попечителят, надзорникът на тръста (ако има такъв), бенефициентите или класа бенефициенти и всяко друго физическо лице, което упражнява краен ефективен контрол върху тръста, а в случая на правна структура, различна от тръст, този термин означава лица, които са в същата или подобна позиция; терминът "контролиращи лица" се тълкува по начин, който е в съответствие с Препоръките на Работната група за финансови действия.

2. Всеки термин, който не е определен в това Споразумение, освен ако контекстът изисква друго или компетентните органи се споразумеят за общо значение (както е разрешено във вътрешните им законодателства), има значението, което му придава към този момент законодателството на страната, прилагаща това Споразумение; всяко значение съгласно приложимите данъчни закони на тази страна има предимство пред значението на термина съгласно останалите закони на тази страна.

Задължения за събиране и обмен на информация по отношение на американски сметки, за които се предоставя информация

Член 2

1. Като се имат предвид разпоредбите на член 3 на това Споразумение, България събира информацията, посочена в алинея 2 на този член, по отношение на всички американски сметки, за които се предоставя информация, и годишно обменя тази информация със САЩ на автоматична база съгласно разпоредбите на член 25 от Спогодбата.

2. Информацията, която се събира и обменя по отношение на всяка американска сметка, за която се предоставя информация, във всяка предоставяща информация българска финансова институция, е:

а) името, адресът и американският ДИН на всяко определено американско лице, което е титуляр на такава сметка, и в случая на неамериканско образувание, което след прилагане на процедурите за комплексна проверка, установени в Приложение І, е идентифицирано като имащо едно или повече контролиращи лица, които са определени американски лица - името, адресът и американският ДИН (ако има такъв) на такова образувание и на всяко такова определено американско лице;

б) номерът на сметката (или функционалния еквивалент, ако липсва номер на сметката);

в) името и идентификационният номер на предоставящата информация българска финансова институция;

г) наличността по сметката или стойността (включително в случая на застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор - откупната стойност или сумата при разваляне на договора) към края на съответната календарна година или друг подходящ период, за който се предоставя информация, или, ако сметката е била закрита по време на годината, към момента на закриването;

д) в случая на всяка попечителска сметка:

(1) общата брутна сума на лихвата, общата брутна сума на дивидентите и общата брутна сума на друг доход, възникнал във връзка с активите, държани в сметката, във всеки един случай платен или начислен към сметката (или във връзка със сметката) по време на календарната година или друг подходящ период, за който се предоставя информация; и

(2) общите брутни постъпления от продажбата или обратното изкупуване на имущество, платени или начислени по сметката по време на календарната година или друг подходящ период, за който се предоставя информация, по отношение на който предоставящата информация българска финансова институция е действала като попечител, брокер, оправомощено лице или по друг начин като представител на титуляря на сметката;

е) в случая на всяка депозитна сметка общата брутна сума на лихвата, платена или начислена по сметката по време на календарната година или друг подходящ период, за който се предоставя информация, и

ж) в случаите на всяка сметка, неописана в буква д) на алинея 2 или буква е) на алинея 2 от този член, общата брутна сума, платена или начислена на титуляря на сметката във връзка със сметката по време на календарната година или друг подходящ период, за който се предоставя информация, по отношение на която предоставящата информация българска финансова институция е задължено лице или длъжник, включително общата сума на всякакви плащания за обратно изкупуване, извършени към титуляря на сметката по време на календарната година или друг подходящ период, за който се предоставя информация.

Време и начин на обмен на информация

Член 3

1. За целите на задължението за обмен по член 2 на това Споразумение сумата и характерът на плащанията, извършени по отношение на американска сметка, за която се предоставя информация, могат да бъдат определени съгласно принципите на данъчните закони на България.

2. За целите на задължението за обмен по член 2 на това Споразумение обменяната информация ще съдържа данни за валутата, в която всяка съответна сума е посочена.

3. По отношение на алинея 2 на член 2 на това Споразумение информацията се събира и обменя по отношение на 2014 г. и всички последващи години, освен ако:

а) информацията, която подлежи на събиране и обмен по отношение на 2014 г., е само информацията, описана от буква а) на алинея 2 до буква г) на алинея 2 на член 2 на това Споразумение;

б) информацията, която подлежи на събиране и обмен по отношение на 2015 г., е информацията, описана от буква а) на алинея 2 до буква ж) на алинея 2 на член 2 на това Споразумение, освен относно брутните постъпления, описани в буква д) (2) на алинея 2 на член 2 на това Споразумение, и

в) информацията, която подлежи на събиране и обмен по отношение на 2016 г. и последващите години, е информацията, описана от буква а) на алинея 2 до буква ж) на алинея 2 на член 2 на това Споразумение.

4. Независимо от алинея 3 на този член по отношение на всяка американска сметка, за която се предоставя информация, поддържана от предоставяща информация българска финансова институция към 30 юни 2014 г., и като се има предвид алинея 2 на член 6 на това Споразумение, от България не се изисква да събира и да включва в обменяната информация американския ДИН на което и да е съответно лице, ако този американски ДИН не е в записите на предоставящата информация българска финансова институция. В този случай България събира и включва в обменяната информация датата на раждане на съответното лице, ако предоставящата информация българска финансова институция има тази дата на раждане в своите записи.

5. Като се имат предвид алинеи 3 и 4 на този член, информацията, описана в член 2 на това Споразумение се обменя в рамките на девет месеца след края на календарната година, за която се отнася информацията.

6. Компетентните органи на България и САЩ ще сключат споразумение в рамките на процедурата по взаимно споразумение съгласно чл. 24 от Спогодбата, с което ще се:

а) установят процедурите по задълженията за автоматичен обмен, описани в член 2 на това Споразумение;

б) опишат правилата и процедурите, които могат да бъдат необходими за въвеждането в действие на член 5 на това Споразумение, и

в) установят, както е необходимо, процедурите за обмен на информацията, която се предоставя съгласно буква б) на алинея 1 на член 4 на това Споразумение.

7. Всяка обменена информация е предмет на правилата за поверителност и другите защитни разпоредби, предвидени в Спогодбата, включително разпоредбите, ограничаващи използването на обменяната информация.

Приложение на FATCA към българските финансови институции

Член 4

1. Третиране на предоставящите информация български финансови институции

Всяка предоставяща информация българска финансова институция ще се счита за спазваща законодателството и неподлежаща на облагане с данък при източника съгласно раздел 1471 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ, ако България спазва задълженията си по членове 2 и 3 на това Споразумение по отношение на тази предоставяща информация българска финансова институция и предоставящата информация българска финансова институция:

а) идентифицира американски сметки, за които се предоставя информация, и предоставя годишно на компетентния орган на България информацията, за която се изисква да бъде предоставена по алинея 2 от член 2 на това Споразумение, във времето и по начина, описани в член 3 на това Споразумение;

б) за 2015 г. и 2016 г. предоставя годишно на компетентния орган на България името на всяка неучастваща финансова институция, към която е извършвала плащания и общата сума на тези плащания;

в) спазва приложимите изисквания за регистрация, публикувани на уебсайта за FATCA регистрация на СВП;

г) доколкото предоставящата информация българска финансова институция:

(i) действа като квалифициран посредник (по смисъла на раздел 1441 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ), който е избрал да поеме основно задължение да удържа данък по глава 3 от дял А от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ;

(ii) е чуждестранно гражданско дружество, което е избрало да действа като удържащо данък чуждестранно гражданско дружество (за целите на раздели 1441 и 1471 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ), или

(iii) е чуждестранен тръст, който е избрал да действа като удържащ данък чуждестранен тръст (за целите на раздели 1441 и 1471 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ),

удържа 30 процента от всяко плащане с източник в САЩ, върху което се удържа данък към всяка неучастваща финансова институция, и

д) в случаите на предоставяща информация българска финансова институция, която не е описана в буква г) на алинея 1 на този член и която извършва плащане, което е или действа като посредник за плащане с източник в САЩ, върху което се удържа данък, към всяка неучастваща финансова институция, предоставящата информация българска финансова институция предоставя на всеки пряк платец на такова плащане с източник в САЩ, върху което се удържа данък, информацията, която се изисква, за да се осъществи удържането и предоставянето на информация относно такова плащане.

Независимо от предходното предоставящата информация българска финансова институция, по отношение на която условията на тази алинея 1 не са изпълнени, няма да бъде облагана с данък при източника съгласно раздел 1471 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ, освен ако тази предоставяща информация българска финансова институция е третирана от СВП като неучастваща финансова институция съгласно чл. 5, ал. 2, буква б) на това Споразумение.

2. Спиране на действието на правилата относно несъответстващи сметки

Съединените щати няма да изискват предоставящата информация българска финансова институция да удържа данък съгласно раздели 1471 или 1472 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ по отношение на сметка, притежавана от титуляр на несъответстваща сметка (както е определен в раздел 1471 (d)(6) от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ), или да закрие такава сметка, ако компетентният орган на САЩ получи по отношение на такава сметка информацията, посочена в алинея 2 на член 2 на това Споразумение, като се имат предвид разпоредбите на член 3 на това Споразумение.

3. Специфично третиране на български пенсионни планове

Съединените щати ще считат за спазващи законодателството чуждестранни финансови институции или съответно за освободени притежатели на доход за целите на раздели 1471 и 1472 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ български пенсионни планове, описани в Приложение ІІ. За тази цел български пенсионен план включва образувание, установено или разположено във и уредено по законите на България или предварително определено договорно или правно споразумение, действащо, за да предостави пенсия или обезщетение при пенсиониране или за да реализира доход, за да предостави такива блага съгласно законите на България, и е законово регламентирано по отношение на участие, разпределение, предоставяне на информация, подкрепа и данъчно облагане.

4. Идентификация и третиране на други чуждестранни финансови институции, които се считат за спазващи законодателството и освободени притежатели на доход

Съединените щати ще приемат по отношение на всяка непредоставяща информация българска финансова институция, че е приравнена на спазваща законодателството чуждестранна финансова институция или съответно че е освободен притежател на доход за целите на раздел 1471 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ.

5. Специални правила по отношение на свързани образувания и клонове, които са неучастващи финансови институции

Когато българска финансова институция, която покрива изискванията, описани в алинея 1 на този член, или е описана в алинея 3 или 4 на този член, има свързано образувание или клон, които действат в юрисдикция, която създава пречки на такова свързано образувание или клон да изпълни изискванията за участваща чуждестранна финансова институция или приравнена на спазваща законодателството чуждестранна финансова институция за целите на раздел 1471 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ, или има свързано образувание или клон, които са третирани като неучастваща финансова институция само поради изтичането на преходното правило за ограничени чуждестранни финансови институции и ограничени клонове по съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ, тази българска финансова институция ще продължи да се счита за спазваща задълженията по това Споразумение и ще продължи да се третира като приравнена на спазваща законодателството чуждестранна финансова институция или съответно като освободен притежател на доход за целите на раздел 1471 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ, при условие че:

а) българската финансова институция счита едно такова свързано образувание или клон за отделна неучастваща финансова институция за целите на всички изисквания за удържане на данък и предоставяне на информация по това Споразумение и едно такова свързано образувание или клон сами се определят пред лицата, които удържат данък като неучастваща финансова институция;

б) всяко такова свързано образувание или клон идентифицира своите американски сметки и предоставя информация относно тези сметки според изискванията на раздел 1471 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ, доколкото това е позволено съгласно приложимите за свързаното образувание или клон закони, и

в) такова свързано образувание или клон не действа специално за привличане на американски сметки с титуляри лица, които не са местни лица в юрисдикцията, в която това свързано образувание или клон са разположени, или на сметки с титуляри неучастващи финансови институции, които не са установени в юрисдикцията, в която това свързано образувание или клон са разположени и това свързано образувание или клон не се използват от българската финансова институция или всяко друго свързано образувание за заобикаляне на задълженията по това Споразумение или съответно по раздел 1471 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ.

6. Координация във времето

Независимо от алинеи 3 и 5 на член 3 на това Споразумение:

а) България няма да бъде задължена да събира и обменя информация по отношение на календарна година, предхождаща календарната година, за която подобна информация е следвало да бъде предоставяна на СВП от участващите чуждестранни финансови институции съгласно съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ, и

б) България няма да бъде задължена да започне да обменя информация преди датата, на която участващите чуждестранни финансови институции е следвало да предоставят подобна информация на СВП съгласно съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ.

7. Координация на дефинициите с регламентите на Департамента по финанси на САЩ

Независимо от член 1 на това Споразумение и дефинициите, предоставени в приложенията на това Споразумение, при прилагането на това Споразумение България може да използва и може да разреши на българските финансови институции да използват дефиниция от съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ вместо съответната дефиниция от това Споразумение, при условие че такова приложение няма да възпрепятства целите на това Споразумение.

Сътрудничество при спазване на законодателството и принудително изпълнение

Член 5

1. Маловажни и административни грешки

Компетентният орган на САЩ ще уведоми компетентния орган на България, когато той има основание да смята, че административна или друга маловажна грешка може да е довела до неправилно или непълно предоставяне на информация или е имала като ефект друго нарушение на това Споразумение. Компетентният орган на България ще приложи своите вътрешни закони (включително приложимите санкции), за да получи коригирана и/или пълна информация или да реши други нарушения на това Споразумение.

2. Съществено неспазване на задълженията

а) Компетентният орган на САЩ ще уведоми компетентния орган на България, когато той е установил, че има съществено неспазване на задълженията по това Споразумение от страна на предоставяща информация българска финансова институция. Компетентният орган на България ще приложи вътрешното си законодателство (включително приложимите наказания), за да се отстрани същественото неспазване на задълженията, описано в уведомлението.

б) Когато такива действия за налагане на изпълнение не предотвратят неспазването на задълженията за период от 18 месеца, след като уведомлението за съществено неспазване на задълженията е изпратено за първи път от компетентния орган на САЩ, Съединените щати ще считат предоставящата информация българска финансова институция за неучастваща финансова институция в съответствие с тази буква б) на алинея 2.

3. Надеждност на услуги, предоставяни от трети лица

България може да разреши на предоставящите информация български финансови институции да използват услуги от трети лица за изпълнение на задълженията, които са им наложени от България, както са заложени в това Споразумение, но изпълнението на тези задължения остава отговорност на предоставящите информация български финансови институции.

4. Предотвратяване на заобикалянето

България ще въведе изисквания, които са необходими, за да предотврати възприемането от финансовите институции на практики, които целят заобикаляне на задълженията за предоставяне на информация съгласно това Споразумение.

Взаимен ангажимент за продължаване на действията за насърчаване на ефективния обмен на информация и прозрачността

Член 6

1. Третиране на транзитни плащания и брутни постъпления

Страните се ангажират да работят помежду си и заедно с други партньорски юрисдикции, за да разработят практически и ефективен алтернативен подход, за да постигнат като цел минимално обременително удържане на данък върху чуждестранни транзитни плащания и брутни постъпления.

2. Документация за сметки, поддържани към 30 юни 2014 г.

По отношение на американски сметки, за които се предоставя информация, поддържани от предоставяща информация българска финансова институция към 30 юни 2014 г., България се ангажира да създаде правила до 1 януари 2017 г. за предоставянето на информация относно 2017 г. и последващите години, съгласно които предоставящите информация български финансови институции са длъжни да набавят американския ДИН на всяко определено американско лице според изискванията на буква а) на алинея 2 на член 2 на това Споразумение.

Последователност при прилагането на FATCA към партньорските юрисдикции

Член 7

1. На България ще бъдат предоставени ползите от всички други по-благоприятни условия на чл. 4 или Приложение І на това Споразумение, свързани с прилагането на FAТCA към българските финансови институции, предоставени на друга партньорска юрисдикция на основание подписано двустранно споразумение, съгласно което другата партньорска юрисдикция се ангажира да поеме същите задължения като България, описани в чл. 2 и 3 на това Споразумение, и е обект на същите условия, посочени в тези членове и в член 5 до член 9 на това Споразумение.

2. Съединените американски щати ще уведомят България за всички такива по-благоприятни условия и тези по-благоприятни условия ще се приложат автоматично към това Споразумение така, както ако тези условия бяха определени в това Споразумение и влезли в сила от датата на подписване на споразумението, съдържащо по-благоприятните условия, освен ако България откаже прилагането им в писмена форма.

Консултации и изменения

Член 8

1. В случаите на възникнали затруднения по прилагането на това Споразумение всяка страна може да поиска консултации по разработването на подходящи мерки, за да се осигури изпълнението на това Споразумение.

2. Това Споразумение може да бъде променено по взаимно писмено съгласие на страните. Освен ако не е уговорено друго, такова изменение ще влезе в сила по същите процедури, както са регламентирани в член 10, алинея 1 на това Споразумение.

Приложения

Член 9

Приложенията съставляват неразделна част от това Споразумение.

Срок на Споразумението

Член 10

1. Споразумението ще влезе в сила на датата на писмено уведомление на Българя до САЩ, че България е завършила своите необходими вътрешни процедури за влизане в сила на това Споразумение.

2. Всяка страна може да прекрати това Споразумение чрез изпращане на другата страна на уведомление за прекратяване в писмена форма. Такова прекратяване има действие на първия ден на месеца, следващ изтичането на период от 12 месеца от датата на уведомлението за прекратяване.

3. Страните ще се консултират на добра воля преди 31 декември 2016 г. за изменение на това Споразумение, ако е необходимо, за да се отрази развитието по ангажиментите съгласно член 6 на това Споразумение.

В удостоверение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това от съответните си правителства, подписаха това Споразумение.

Изготвено в София в два оригинални екземпляра на български и английски език, като двата текста имат еднаква сила, на 5 декември 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Задължения за комплексна проверка при идентифицирането и предоставянето на информация за американски сметки, за които се предоставя информация, и за плащания към определени неучастващи финансови институции

I. Общи правила

А. България ще изиска от предоставящите информация български финансови институции да прилагат процедурите по комплексна проверка, съдържащи се в това Приложение I, при идентифицирането на американски сметки, за които се предоставя информация, и сметки, държани от неучастващи финансови институции.

Б. За целите на това Споразумение:

1. Ще се счита, че всички суми в долари включват еквивалента в други валути.

2. Освен когато е предвидено друго, наличността или стойността на сметка ще бъдат определяни към последния ден на календарната година или друг подходящ период, за който се предоставя информация.

3. Когато прагът на наличността или стойността трябва да бъде определен към 30 юни 2014 г. съгласно това Приложение I, съответната наличност или стойност ще бъдат определяни към този ден или последния ден на периода, за който се предоставя информация, завършващ непосредствено преди 30 юни 2014 г., и когато прагът на наличността или стойността трябва да бъде определен към последния ден на календарната година съгласно това Приложение I, съответната наличност или стойност ще бъдат определяни към последния ден на календарната година или друг подходящ период, за който се предоставя информация.

4. Като се има предвид буква Д (1) на раздел II на това Приложение І, една сметка ще бъде считана за американска сметка, за която се предоставя информация, започвайки от датата, на която е идентифицирана като такава в съответствие с процедурите по комплексна проверка по това Приложение I.

5. Освен ако не е предвидено друго, информация за американски сметки, за които се предоставя информация, ще бъде предоставяна годишно през календарната година, следваща годината, за която се отнася информацията.

В. Като алтернатива на процедурите, описани във всеки раздел на това Приложение I, България може да разреши на предоставящите информация български финансови институции да използват процедурите, описани в съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ, за да установяват дали една сметка е американска сметка, за която се предоставя информация, или е сметка, държана от неучастваща финансова институция. България може да разреши на предоставящите информация български финансови институции да правят такъв избор поотделно за всеки раздел на това Приложение I или по отношение на всички съответни финансови сметки, или поотделно за всяка ясно установена група от такива сметки (като например по вид на дейността или местоположение, където сметката е поддържана).

II. Съществуващи сметки на физически лица

Следните правила и процедури се прилагат за целите на идентифицирането на американски сметки, за които се предоставя информация, измежду вече съществуващите сметки, държани от физически лица (Съществуващи сметки на физически лица).

А. Сметки, които не трябва да се преглеждат, идентифицират и за които не трябва да се предоставя информация

Освен ако предоставящата информация българска финансова институция не избере друго или по отношение на всички съществуващи сметки на физически лица, или поотделно за всяка ясно установена група от такива сметки, когато правилата за имплементиране в България предоставят такъв избор, следните съществуващи на физически лица не трябва да бъдат преглеждани, идентифицирани или да се предоставя информация като американски сметки, за която се предоставя информация:

1. Като се имат предвид разпоредбите на буква Д (2) на този раздел, съществуваща сметка на физическо лице с наличност или стойност, която не надвишава $ 50,000 към 30 юни 2014 г.

2. Като се имат предвид разпоредбите на буква Д (2) на този раздел, съществуваща сметка на физическо лице, която е застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор с наличност или стойност $ 250,000 или по-малко към 30 юни 2014 г.

3. Съществуваща сметка на физическо лице, която е застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор, когато законите на България или на САЩ ефективно забраняват продажбата на такъв застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор на американски местни лица (например, когато съответната финансова институция няма необходимата регистрация съгласно американския закон, а законите на България изискват предоставянето на информация или удържането на данък за застрахователни продукти, държани от местни лица на България).

4. Депозитна сметка с наличност $ 50,000 или по-малко.

Б. Процедури по преглед на съществуващи сметки на физически лица с наличност или стойност към 30 юни 2014 г., надвишаващи $ 50,000 ($ 250,000 за застрахователни договори с откупна стойност или анюитетни договори), но ненадвишаващи $ 1,000,000 ("Сметки на малка стойност")

1. Търсене в електронните записи

Предоставящата информация българска финансова институция трябва да прегледа електронната информация, която тя поддържа, за която и да е от следните американски индикации:

а) идентификация на титуляря на сметката като американски гражданин или американско местно лице;

б) ясна индикация за американско място на раждане;

в) настоящ американски пощенски адрес или местоживеене (включително американска пощенска кутия);

г) настоящ американски телефонен номер;

д) постоянни инструкции за превод на средства към сметка, поддържана в САЩ;

е) действащо пълномощно или упълномощаване за подписване, дадени на лице с американски адрес, или

ж) "на-вниманието-на" или "при поискване" пощенски адрес, когато това е единственият адрес, който предоставящата информация българска финансова институция има в досието на титуляря на сметката; в случаите на съществуваща сметка на физическо лице, която е сметка на малка стойност, "на-вниманието-на" адрес извън САЩ или "при поискване" пощенски адрес няма да бъдат третирани като американска индикация.

2. Ако нито една от американските индикации, изброени в буква Б (1) на този раздел не е открита при електронното търсене, тогава не се изискват последващи действия, докато няма промяна в обстоятелствата, която да доведе до една или повече американски индикации, свързани със сметката, или сметката стане сметка на висока стойност, както е описано в буква Г на този раздел.

3. Ако някоя от американските индикации, изброени в буква Б (1) на този раздел, е установена при електронното търсене или ако има промяна в обстоятелствата, която води до една или повече американски индикации, свързани със сметката, тогава предоставящата информация българска финансова институция трябва да третира сметката като американска сметка, за която се предоставя информация, освен ако тя избере да прилага буква Б (4) на този раздел и някое от изключенията в тази буква се прилагат по отношение на тази сметка.

4. Независимо от откриването на американска индикация съгласно буква Б (1) на този раздел предоставящата информация българска финансова институция не е задължена да третира сметката като американска сметка, за която се предоставя информация:

а) когато информацията за титуляря на сметката ясно показва американско място на раждане, предоставящата информация българска финансова институция получи или е прегледала по-рано и поддържа запис за:

(1) декларация, че титулярят на сметката не е американски гражданин или американско местно лице за данъчни цели (което може да бъде на W-8 формуляр на СВП или друга подобна форма, за която има съгласие);

(2) не-американски паспорт или друг официално издаден идентификационен документ, съгласно който гражданството на титуляря на сметката или националността му е в държава, различна от САЩ, и

(3) копие на удостоверение за загуба на американско гражданство на титуляря на сметката или обосновано обяснение за:

(а) причината, поради която титулярят на сметката няма такова удостоверение, въпреки отказа от американско гражданство, или

(б) причината, поради която титулярят на сметката не е придобил американско гражданство при раждането;

б) когато информацията за титуляря на сметката съдържа настоящ американски пощенски адрес или местоживеене, или един или повече американски телефонни номера, които са единствените телефонни номера, свързани със сметката, предоставящата информация българска финансова институция получи или е прегледала по-рано и поддържа запис за:

(1) декларация, че титулярят на сметката не е американски гражданин или американско местно лице за данъчни цели (което може да бъде на W-8 формуляр на СВП или друга подобна форма, за която има съгласие), и

(2) документално доказателство, така както е дефинирано в буква Г на раздел VI на това Приложение I, установяващо, че титулярят на сметката няма американски статут;

в) когато информацията за титуляря на сметката съдържа инструкции за превод на средства към сметка, поддържана в САЩ, предоставящата информация българска финансова институция получи или е прегледала по-рано и поддържа запис за:

(1) декларация, че титулярят на сметката не е американски гражданин или американско местно лице за данъчни цели (което може да бъде на W-8 формуляр на СВП или друга подобна форма, за която има съгласие), и

(2) документално доказателство, така както е дефинирано в буква Г на раздел VI на това Приложение I, установяващо, че титулярят на сметката няма американски статут;

г) когато информацията за титуляря на сметката съдържа действащо пълномощно или упълномощаване за подписване, дадени на лице с американски адрес, има "на-вниманието-на" или "при поискване" пощенски адрес, който е единственият адрес, установен за титуляря на сметката, или има един или повече американски телефонни номера (ако не-американски телефонен номер също е свързан със сметката), предоставящата информация българска финансова институция получи или е прегледала по-рано и поддържа запис за:

(1) декларация, че титулярят на сметката не е американски гражданин или американско местно лице за данъчни цели (което може да бъде на W-8 формуляр на СВП или друга подобна форма, за която има съгласие), или

(2) документално доказателство, така както е дефинирано в буква Г на раздел VI на това Приложение I, установяващо, че титулярят на сметката няма американски статут.

В. Допълнителни процедури, които са приложими към съществуващи сметки на физически лица, които са на малка стойност

1. Прегледът на съществуващи сметки на физически лица, които са на малка стойност, за американска индикация трябва да бъде завършен до 30 юни 2016 г.

2. Ако има промяна в обстоятелствата по отношение на съществуващи сметки на физически лица, които са на малка стойност, които водят до една или повече американски индикации, описани в буква Б (1) на този раздел и са свързани със сметката, тогава предоставящата информация българска финансова институция трябва да третира сметката като американска сметка, за която се предоставя информация, освен ако се прилага буква Б (4) на този раздел.

3. Освен за депозитни сметки, описани в буква А (4) на този раздел, всяка съществуваща сметка на физически лица, която е идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация съгласно този раздел, ще бъде третирана като американска сметка, за която се предоставя информация, за всички следващи години, освен ако титулярят на сметката престане да бъде определено американско лице.

Г. Засилени процедури за преглед на съществуващи сметки на физически лица, които са с наличност или стойност, които надвишават $ 1,000,000 към 30 юни 2014 г. или 31 декември на 2015 г. или на всяка следваща година ("Сметки на голяма стойност")

1. Търсене в електронните записи

Предоставящата информация българска финансова институция трябва да прегледа електронната информация, която предоставящата информация българска финансова институция поддържа, за американска индикация, описана в буква Б (1) на този раздел.

2. Търсене в досието

Ако електронните бази данни на предоставящата информация българска финансова институция съдържат полета и обхващат цялата информация, описана в буква Г (3) на този раздел, тогава не е необходимо последващо търсене в досието. Ако електронните бази данни не обхващат цялата информация, тогава по отношение на сметката на голяма стойност предоставящата информация българска финансова институция трябва също да прегледа настоящото главно досие на клиента и доколкото не са включени в него, следните документи, свързани със сметката и събрани от предоставящата информация българска финансова институция през последните пет години за някоя от американските индикации, описани в буква Б (1) на този раздел:

а) най-скорошното документално доказателство, събрано във връзка със сметката;

б) най-скорошния договор за откриване на сметка или документация;

в) най-скорошната документация, събрана от предоставящата информация българска финансова институция съгласно AML/KYC процедурите или за други регулаторни цели;

г) всяко пълномощно или форма за упълномощаване за подписване в сила към момента, и

д) всяка постоянна инструкция за превод на средства в сила към момента.

3. Изключение, когато базите данни съдържат достатъчна информация

Предоставящата информация българска финансова институция не е длъжна да извършва търсене в досието, описано в буква Г (2) на този раздел, ако електронната информация на предоставящата информация българска финансова институция включва следното:

а) гражданството и държавата на местното лице на титуляря на сметката;

б) адреса на местоживеене и пощенския адрес на титуляря на сметката, който понастоящем е в досието на предоставящата информация българска финансова институция;

в) телефонния(те) номер(а), който понастоящем е в досието на предоставящата информация българска финансова институция, ако има такива;

г) дали има постоянни инструкции за превод на фондове от сметката към друга сметка (включително сметка в друг клон на предоставящата информация българска финансова институция или друга финансова институция);

д) дали има настоящ "на-вниманието-на" или "при поискване" пощенски адрес за титуляря на сметката, и

е) дали има пълномощно или упълномощаване за подписване за сметката.

4. Проверка от отговорния служител за връзка с клиента на действителното положение

В допълнение към електронното търсене и търсенето в досието, описани по-горе, предоставящата информация българска финансова институция трябва да третира като американска сметка, за която се предоставя информация, всяка сметка на голяма стойност, която е възложена на отговорния служител за връзка с клиента (включително всички финансови сметки, които са събират с тази сметка на голяма стойност), ако отговорният служител за връзка с клиента знае, че титулярят на сметката е определено американско лице.

5. Ефект от откриването на американска индикация

а) Ако никоя от американските индикации, изброени в буква Б (1) на този раздел, не е открита при засилените процедури за преглед на сметки на голяма стойност, описани по-горе, и не е установено, че сметката е държана от определено американско лице съгласно буква Г (4) на този раздел, тогава не се налагат последващи действия, освен ако няма промяна в обстоятелствата, която има за резултат това, че една или повече американски индикации са свързани със сметката.

б) Ако някоя от американските индикации, изброени в буква Б (1) на този раздел, е открита при засилените процедури за преглед на сметки на голяма стойност, описани по-горе, или има последваща промяна в обстоятелствата, в резултат на която една или повече американски индикации са свързани със сметката, тогава предоставящата информация българска финансова институция трябва да третира сметката като американска сметка, за която се предоставя информация, освен ако не избере да приложи буква Б (4) на този раздел и едно от изключенията на тази буква се прилага по отношение на тази сметка.

в) С изключение на депозитните сметки, описани в буква А (4) на този раздел, всяка съществуваща сметка на физическо лице, която е идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация съгласно този раздел, ще бъде третирана като американска сметка, за която се предоставя информация през всички следващи години, освен ако титулярят на сметката престане да бъде определено американско лице.

Д. Допълнителни процедури, приложими към сметките на голяма стойност

1. Ако съществуваща сметка на физическо лице е сметка на голяма стойност към 30 юни 2014 г., предоставящата информация българска финансова институция трябва да извърши засилените процедури за преглед, описани в буква Г от този раздел, във връзка с тази сметка до 30 юни 2015 г. Ако въз основа на прегледа тази сметка е идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация на или преди 31 декември 2014 г., предоставящата информация българска финансова институция трябва да предостави изискуемата информация относно тази сметка за 2014 г. при първото предоставяне на информация за сметката и на годишна база след това. В случаите на сметка, идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация след 31 декември 2014 г. и на или преди 30 юни 2015 г., предоставящата информация българска финансова институция не е задължена да предоставя информация за такава сметка по отношение на 2014 г., но трябва да предоставя информация за сметката на годишна база след това.

2. Ако съществуваща сметка на физическо лице не е сметка на голяма стойност към 30 юни 2014 г., но става сметка на голяма стойност към последния ден на 2015 г. или всяка следваща календарна година, предоставящата информация българска финансова институция трябва да извърши засилените процедури за преглед, описани в буква Г от този раздел, по отношение на тази сметка в срок шест месеца след последния ден на календарната година, през която сметката е станала сметка на голяма стойност. Ако въз основа на прегледа се установи, че тази сметка е идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация, предоставящата информация българска финансова институция трябва да предостави изискуемата информация относно тази сметка за годината, през която е установено, че е американска сметка, за която се предоставя информация, и за следващите години на годишна база, освен ако титулярят на сметката престане да бъде определено американско лице.

3. Когато предоставящата информация българска финансова институция приложи засилените процедури за преглед, описани в буква Г на този раздел, към сметка на голяма стойност, предоставящата информация българска финансова институция не е задължена да прилага отново тази процедура освен проверката от отговорния служител за връзка с клиента, описана в буква Г (4) на този раздел, към същата сметка на голяма стойност през следващите години.

4. Ако има промяна в обстоятелствата по отношение на сметка на голяма стойност, които водят до една или повече американски индикации, описани в буква Б (1) на този раздел, които се свързват със сметката, тогава предоставящата информация българска финансова институция трябва да третира сметката като американска сметка, за която се предоставя информация, освен ако не избере да приложи буква Б (4) от този раздел и едно от изключенията на тази буква се прилага по отношение за тази сметка.

5. Предоставящата информация българска финансова институция трябва да приеме процедури, които да осигурят, че отговорният служител за връзка с клиента ще установи всяка промяна в обстоятелствата по отношение на сметка. Например, ако отговорният служител за връзка с клиента е уведомен, че титулярят на сметката има нов пощенски адрес в САЩ, предоставящата информация българска финансова институция е длъжна да третира новия адрес като промяна в обстоятелствата и ако избере да приложи буква Б (4) от този раздел, да събере съответната документация от титуляря на сметката.

Е. Съществуващи сметки на физически лица, които са били документирани за определени други цели

Предоставяща информация българска финансова институция, която по-рано е получила документи от титуляр на сметка, за да установи, че няма статут на американски гражданин или на американско местно лице, в изпълнение на своите задължения съгласно споразумения за квалифициран посредник, удържащо данък чуждестранно гражданско дружество или удържащ данък чуждестранен тръст, сключени със СВП, или за да изпълни задълженията си съгласно глава 61 на раздел 26 на Кодекса на САЩ, не е задължена да извършва процедурите, описани в буква Б (1) на този раздел, по отношение на сметки на малка стойност или на буква Г (1) до Г (3) на този раздел по отношение на сметки на голяма стойност.

III. Нови сметки на физически лица

Следните правила и процедури се прилагат за целите на идентифициране на американски сметки, за които се предоставя информация, сред финансовите сметки, държани от физически лица и отворени на или след 1 юли 2014 г. ("Нови сметки на физически лица"):

А. Сметки, които не следва да се преглеждат, идентифицират и за които не трябва да се предоставя информация

Освен ако предоставящата информация българска финансова институция избере друго или по отношение на всички нови сметки на физически лица, или поотделно за всяка ясно установена група от такива сметки, когато правилата за имплементиране в България позволяват такъв избор, следните нови сметки на физически лица не следва да се преглеждат, идентифицират или за тях да се предоставя информация като американски сметки, за които се предоставя информация:

1. Депозитна сметка, освен ако наличността по сметката надвишава $ 50,000 на края на всяка календарна година или друг подходящ период, за който се предоставя информация.

2. Застрахователен договор с откупна стойност, освен ако откупната стойност надвишава $ 50,000 на края на всяка календарна година или друг подходящ период, за който се предоставя информация.

Б. Други нови сметки на физически лица

По отношение на новите сметки на физически лица, които не са описани в буква А на този раздел, при откриването на сметката (или до 90 дни от края на календарната година, през която сметката престане да е описана в буква А на този раздел) предоставящата информация българска финансова институция трябва да получи декларация, която може да бъде част от документите за откриването на сметката, която да позволява на предоставящата информация българска финансова институция да определи дали титулярят на сметката е местно лице на САЩ за данъчни цели (за тази цел американски гражданин се счита за местно лице за данъчни цели в САЩ дори ако титулярят на сметката също е местно лице на друга юрисдикция) и потвърди достоверността на тази декларация въз основа на информацията, получена от предоставящата информация българска финансова институция във връзка с откриването на сметката, включително всяка документация, събрана съгласно AML/KYC процедурите.

1. Ако декларацията установи, че титулярят на сметката е местно лице на САЩ за данъчни цели, предоставящата информация българска финансова институция трябва да третира сметката като американска сметка, за която се предоставя информация, и да получи декларация, която да съдържа американския ДИН на титуляря на сметката (което може да бъде на W-9 формуляр на СВП или друга подобна форма, за която има съгласие).

2. Ако има промяна в обстоятелствата по отношение на нова сметка на физическо лице, заради която предоставящата информация българска финансова институция знае или има причина да знае, че първоначалната декларация е невярна или недостоверна, предоставящата информация българска финансова институция не може да разчита на първоначалната декларация и трябва да получи валидна декларация, която установява дали титулярят на сметката е американски гражданин, или американско местно лице за данъчни цели. Ако предоставящата информация българска финансова институция не успее да получи валидна декларация, тя трябва да третира сметката като американска сметка, за която се предоставя информация.

IV. Съществуващи сметки на образувания

Следните правила и процедури се прилагат към съществуващите сметки, държани от образувания, за целите на идентифицирането на американски сметки, за които се предоставя информация, и сметки, държани от неучастващи финансови институции ("Съществуващи сметки на образувания").

А. Сметки на образувания, които не следва да бъдат разглеждани, идентифицирани или да се предоставя информация

Освен ако предоставящата информация българска финансова институция избере друго или по отношение на всички съществуващи сметки на образувание, или поотделно за всяка ясно установена група от такива сметки, когато правилата за имплементиране в България позволяват такъв избор, съществуваща сметка на образувание с наличност или стойност, която не надвишава $ 250,000 към 30 юни 2014 г., не следва да бъде разглеждана, идентифицирана или да се предоставя информация като американска сметка, за която се предоставя информация, докато наличността или стойността по сметката надвиши $ 1,000,000.

Б. Сметки на образувания, които следва да бъдат разгледани

Съществуваща сметка на образувание, която има наличност или стойност, която надвишава $ 250,000 към 30 юни 2014 г., и съществуваща сметка на образувание, която не надвишава $ 250,000 към 30 юни 2014 г., но наличността или стойността по която надвиши $ 1,000,000 към последния ден на 2015 г. или всяка следваща календарна година, трябва да бъде прегледана в съответствие с процедурите, разгледани в буква Г на този раздел.

В. Сметки на образувания, за които следва да се предоставя информация

По отношение на съществуващи сметки на образувания, описани в буква Б на този раздел, само сметки, които са държани от едно или повече образувания, които са определени американски лица, или от пасивни чуждестранни нефинансови образувания с едно или повече контролиращи лица, които са американски граждани или местни лица, ще бъдат третирани като американски сметки, за които се предоставя информация. В допълнение, сметки, държани от неучастващи финансови институции, ще бъдат третирани като сметки, за които сумарните плащания, описани в буква (б) на алинея 1 на член 4 от Споразумението, са предоставяни като информация на компетентния орган на България.

Г. Процедури по преглед за идентифициране на сметки на образувания, по отношение на които предоставянето на информация е задължително

За съществуващи сметки на образувания, описани в буква Б на този раздел, предоставящата информация българска финансова институция трябва да приложи следните процедури за преглед, за да определи дали сметката е държана от едно или повече определени американски лица, от пасивни чуждестранни нефинансови образувания с едно или повече контролиращи лица, които са американски граждани или американски местни лица, или от неучастващи финансови институции:

1. Определяне дали образуванието е определено американско лице

а) Преглед на информацията, поддържана за регулаторни цели или за връзка с клиентите (включително информация, събрана съгласно AML/KYC процедурите), за да се определи дали информацията показва, че титулярят на сметката е американско лице. За тази цел информацията, сочеща, че титулярят на сметката е американско лице, включва американско място на инкорпориране или учредяване или американски адрес.

б) Ако информацията показва, че титулярят на сметката е американско лице, предоставящата информация българска финансова институция трябва да третира сметката като американска сметка, за която се предоставя информация, освен ако не получи декларация от титуляря на сметката (което може да бъде на W-8 или W-9 формуляр на СВП или друга подобна форма, за която има съгласие), или обосновано определи на база информацията, с която разполага или е публично достъпна, че титулярят на сметката не е определено американско лице.

2. Определяне кога неамериканско образувание е финансова институция

а) Преглед на информацията, събирана за регулаторни цели или за връзка с клиентите (включително информация, събрана съгласно AML/KYC процедурите), за да се определи дали информацията показва, че титулярят на сметката е финансова институция.

б) Ако информацията показва, че титулярят на сметката е финансова институция или предоставящата информация българска финансова институция провери глобалния идентификационен номер на посредник на титуляря на сметката в публикувания от СВП списък, тогава сметката не е американска сметка, за която се предоставя информация.

3. Определяне дали финансовата институция е неучастваща финансова институция, плащанията към която са обект на сумарно предоставяне на информация съгласно буква (б) на алинея 1 на член 4 от Споразумението

а) Като се има предвид разпоредбата на буква Г (3) (б) на този раздел, предоставящата информация българска финансова институция може да определи, че титулярят на сметката е българска финансова институция или финансова институция на друга партньорска юрисдикция, ако предоставящата информация българска финансова институция обосновано определи, че титулярят на сметката има такъв статут на базата на глобалния идентификационен номер на посредник на титуляря на сметката от публикувания от СВП списък на чуждестранни финансови институции или от друга информация, която е публично достъпна или е налична при предоставящата информация българска финансова институция, според случая. В такъв случай не следва да се извършва последващ преглед, идентифициране или предоставяне на информация във връзка със сметката.

б) Ако титулярят на сметка е българска финансова институция или финансова институция на друга партньорска юрисдикция, третирана от СВП като неучастваща финансова институция, тогава сметката не е американска сметка, за която се предоставя информация, но за плащанията към титуляря на сметката трябва да бъде предоставена информация така, както е предвидено в буква (б) на алинея 1 на член 4 от Споразумението.

в) Ако титулярят на сметката не е българска финансова институция или финансова институция на друга партньорска юрисдикция, тогава предоставящата информация българска финансова институция трябва да третира титуляря на сметката като неучастваща финансова институция, за плащанията към която се предоставя информация съгласно буква (б) на алинея 1 на член 4 от Споразумението, освен ако предоставящата информация българска финансова институция:

(1) получи декларация (която може да бъде на W-8 формуляр на СВП или друга подобна форма, за която има съгласие) от титуляря на сметката, че е сертифициран като приравнена на спазваща законодателството чуждестранна финансова институция или освободен притежател, както тези термини са дефинирани в съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ, или

(2) в случаите на участваща чуждестранна финансова институция или регистрирана като приравнена на спазваща законодателството чуждестранна финансова институция, провери глобалния идентификационен номер на посредник на титуляря на сметката на публикуван от СВП списък с чуждестранни финансови институции.

4. Преценка кога сметка, държана от чуждестранно нефинансово образувание, е американска сметка, за която се предоставя информация

По отношение на образувание - титуляр на съществуваща сметка, което не е идентифицирано като американско лице или финансова институция, предоставящата информация българска финансова институция трябва да идентифицира: (i) дали титулярят на сметката има контролиращи лица, (ii) дали титулярят на сметката е пасивно чуждестранно нефинансово образувание, и (iii) дали някой от контролиращите лица на титуляря на сметката е американски гражданин или американско местно лице. При извършването на тези преценки предоставящата информация българска финансова институция трябва да следва ръководството на букви Г (4) (а) до Г (4) (г) на този раздел в ред, най-подходящ съгласно обстоятелствата.

а) За целите на определянето на контролиращите лица на титуляр на сметка предоставящата информация българска финансова институция може да разчита на информацията, събрана и поддържана съгласно AML/KYC процедурите.

б) За целите на определянето на това дали титуляр на сметка е пасивно чуждестранно нефинансово образувание предоставящата информация българска финансова институция трябва да се снабди с декларация (която може да бъде на W-8 или W-9 формуляр на СВП или друга подобна форма, за която има съгласие) от титуляря на сметката, за да се установи неговият статут, освен ако обосновано определи на база информацията, с която разполага или е публично достъпна, че титулярят на сметка е активно чуждестранно нефинансово образувание.

в) За целите на определянето на това дали контролиращото лице на пасивно чуждестранно нефинансово образувание е американски гражданин, или американско местно лице за данъчни цели предоставящата информация българска финансова институция може да разчита на:

(1) информацията, събрана и поддържана съгласно AML/KYC процедурите, в случаите на съществуваща сметка на образувание, държана от едно или повече чуждестранни нефинансови образувания, с наличност или стойност на сметката, която не надвишава $ 1,000,000, или

(2) декларация (която може да бъде на W-8 или W-9 формуляр на СВП или друга подобна форма, за която има съгласие) от титуляря на сметката или такова контролиращо лице в случаите на съществуваща сметка на образувание, държана от едно или повече чуждестранни нефинансови образувания, с наличност или стойност на сметката, която надвишава $ 1,000,000.

г) Ако някое контролиращо лице на пасивно чуждестранно нефинансово образувание е американски гражданин или американско местно лице, сметката ще бъде третирана като американска сметка, за която се предоставя информация.

Д. Срок за преглед и допълнителни процедури, приложими към съществуващи сметки на образувания

1. Преглед на съществуващите сметки на образувания с наличност или стойност на сметката, надвишаващи $ 250,000 към 30 юни 2014 г., трябва да бъде завършен до 30 юни 2016 г.

2. Преглед на съществуващите сметки на образувания с наличност или стойност на сметката, ненадвишаващи $ 250,000 към 30 юни 2014 г., но надвишаващи $ 1,000,000 към 31 декември 2015 г. или всяка следваща година, трябва да бъде завършен в срок шест месеца от последния ден на календарната година, през която наличността или стойността на сметката е надвишила $ 1,000,000.

3. Ако има промяна в обстоятелствата по отношение на съществуваща сметка на образувание, заради която предоставящата информация българска финансова институция узнава или има основания да знае, че декларацията или другата документация, свързана със сметка, е невярна или недостоверна, предоставящата информация българска финансова институция трябва да определи отново статута на сметката в съответствие с процедурите, изложени в буква Г на този раздел.

V. Нови сметки на образувания

Следните правила и процедури ще се прилагат за целите на идентифицирането на американски сметки, за които се предоставя информация, и сметки, държани от неучастващи финансови институции, измежду финансовите сметки, държани от образувания и отворени на или след 1 юли 2014 г. ("Нови сметки на образувания"):

А. Сметки на образувания, които не следва да се преглеждат, идентифицират и за които не трябва да се предоставя информация

Освен ако предоставящата информация българска финансова институция избере друго или по отношение на всички нови сметки на образувания, или поотделно за всяка ясно установена група от такива сметки, когато правилата за имплементиране в България позволяват такъв избор, сметка за кредитна карта или договор за револвиращ кредит, считани за нова сметка на образувание, не следва да се преглеждат, идентифицират и да се предоставя информация, при условие че предоставящата информация българска финансова институция, поддържаща такава сметка, приеме политики и процедури, които да попречат наличността по сметката, дължима на титуляря на сметката, да надвишава $ 50,000.

Б. Други нови сметки на образувания

По отношение на нови сметки на образувания, които не са описани в буква А на този раздел, предоставящата информация българска финансова институция трябва да определи дали титулярят на сметката е: (i) определено американско лице; (ii) българска финансова институция или финансова институция на друга партньорска юрисдикция; (iii) участваща чуждестранна финансова институция, чуждестранна финансова институция, която се счита за спазваща законодателството или освободен притежател, както тези термини са дефинирани в съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ; или (iv) активно или пасивно чуждестранно нефинансово образувание.

1. Като се има предвид разпоредбата на буква Б (2) на този раздел, предоставящата информация българска финансова институция може да определи, че титулярят на сметката е активно чуждестранно нефинансово образувание, българска финансова институция или финансова институция на друга партньорска юрисдикция, ако предоставящата информация българска финансова институция обосновано определи, че титулярят на сметка има такъв статут на база на глобалния идентификационен номер на посредник на титуляря на сметката или друга информация, която е публично достъпна или е на разположение на предоставящата информация българска финансова институция, според случая.

2. Ако титулярят на сметката е българска финансова институция или финансова институция на друга партньорска юрисдикция, считани от СВП за неучастваща финансова институция, тогава сметката не е американска сметка, за която се предоставя информация, но за плащанията към титуляря на сметката трябва да бъде предоставена информация така, както е предвидено в буква б) на алинея 1 на член 4 от Споразумението.

3. Във всички други случаи предоставящата информация българска финансова институция трябва да се снабди с декларация от титуляря на сметката, за да установи статута му. По отношение на декларирането следните правила се прилагат:

а) Ако титулярят на сметка е определено американско лице, предоставящата информация българска финансова институция трябва да третира сметката като американска сметка, за която се предоставя информация.

б) Ако титулярят на сметка е пасивно чуждестранно нефинансово образувание, предоставящата информация българска финансова институция трябва да идентифицира контролиращите лица, както е определено съгласно AML/KYC процедурите, и трябва да определи дали някое от тези лица е американски гражданин или американско местно лице въз основа на декларация от титуляря на сметката или на тези лица. Ако някое от тези лица е американски гражданин или американско местно лице, предоставящата информация българска финансова институция трябва да третира сметката като американска сметка, за която се предоставя информация.

в) Ако титулярят на сметка е: (i) американско лице, което не е определено американско лице; (ii) като се имат предвид разпоредбите на точка Б (3) (г) на този раздел, българска финансова институция или финансова институция на друга партньорска юрисдикция; (iii) участваща чуждестранна финансова институция, чуждестранна финансова институция, която се счита за спазваща законодателството, или освободен притежател, както тези термини са дефинирани в съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ; (iv) активно чуждестранно нефинансово образувание, или (v) пасивно чуждестранно нефинансово образувание, на което никой от контролиращите лица не е американски гражданин или местно лице на САЩ, тогава сметката не е американска сметка, за която се предоставя информация, и не е необходимо да се предоставя информация по отношение на сметката.

г) Ако титулярят на сметка е неучастваща финансова институция (включително българска финансова институция или финансова институция на друга партньорска юрисдикция, която е третирана от СВП като неучастваща финансова институция), тогава сметката не е американска сметка, за която се предоставя информация, но за плащанията към титуляря на сметката трябва да се предоставя информация, както е предвидено в буква (б) на алинея 1 на член 4 на Споразумението.

VI. Специални правила и дефиниции

Следните допълнителни правила и дефиниции се прилагат при приложението на описаните по-горе процедури по комплексна проверка:

А. Надеждност на декларациите и документалните доказателства

Предоставящата информация българска финансова институция не трябва да се доверява на декларациите или документалните доказателства, ако тя знае или има причина да знае, че декларациите или документалните доказателства са неверни или недостоверни.

Б. Дефиниции

Следните дефиниции се прилагат за целите на това Приложение I.

1. AML/KYC процедури

"AML/KYC процедури" означава процедурите по комплексна проверка на клиент на предоставящата информация българска финансова институция в съответствие с разпоредбите срещу изпирането на пари или други подобни разпоредби в България, на които е подчинена предоставящата информация българска финансова институция.

2. Чуждестранно нефинансово образувание

"Чуждестранно нефинансово образувание" означава всяко неамериканско образувание, което не е чуждестранна финансова институция така, както е дефинирано в съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ, или е образувание, описано в буква Б (4) (к) на този раздел, и също така включва всяко неамериканско образувание, което е установено в България или в друга партньорска юрисдикция и което не е финансова институция.

3. Пасивно чуждестранно нефинансово образувание

"Пасивно чуждестранно нефинансово образувание" означава всяко чуждестранно нефинансово образувание, което не е: (i) активно чуждестранно нефинансово образувание, или (ii) удържащо данък чуждестранно гражданско дружество или удържащ данък чуждестранен тръст съгласно съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ.

4. Активно чуждестранно нефинансово образувание

"Активно чуждестранно нефинансово образувание" означава всяко чуждестранно нефинансово образувание, което отговаря на някой от следните критерии:

а) по-малко от 50 % от брутния доход на чуждестранното нефинансово образувание за предходната календарна година или друг подходящ период, за който се предоставя информация, е "пасивен доход" и по-малко от 50 % от активите на чуждестранното нефинансово образувание през предходната календарна година или друг подходящ период са активи, които генерират или се държат за генериране на пасивен доход;

б) акциите на чуждестранното нефинансово образувание са редовно търгувани на установен пазар на ценни книжа или чуждестранното нефинансово образувание е свързано с образувание, акциите на което са търгувани на установен пазар на ценни книжа;

в) чуждестранно нефинансово образувание е установено на територии на САЩ и всички собственици на получателя на средствата са в действителност местни лица на тези територии на САЩ;

г) чуждестранното нефинансово образувание е правителство (различно от американското правителство), политическо подразделение на такова правителство (което за избягване на съмнение включва щат, област, окръг или община) или държавен орган, осъществяващ функция на такова правителство или негово политическо подразделение, правителство на американска територия, международна организация, неамериканска централна банка или образувание, изцяло притежавано от едно или повече от гореизброените;

д) по същество всички дейности на чуждестранното нефинансово образувание се състоят от държането (изцяло или частично) на търгуеми акции във или предоставянето на финансиране и услуги на едно или повече дъщерни дружества, които се занимават със сделки или бизнес, различни от тези на финансова институция, с изключение на случаите, когато образуванието няма да се квалифицира за статут на чуждестранното нефинансово образувание, тъй като образуванието функционира (или се издържа) като инвестиционен фонд, като например частен инвестиционен фонд, фонд за рисково инвестиране, фонд за изкупуване на бизнес с дългове или всяко инвестиционно средство, чиято цел е да придобие или финансира дружества и след това да държи участие в тези дружества като капиталов актив за инвестиционни цели;

е) чуждестранното нефинансово образувание все още не осъществява стопанска дейност и няма предходна оперативна история, но инвестира в активи с намерението да осъществява стопанска дейност, различна от тази на финансова институция; при условие че чуждестранното нефинансово образувание няма да отговаря на това изключение след дата, която е 24 месеца по-късно от датата на първоначалното установяване на чуждестранното нефинансово образувание;

ж) чуждестранното нефинансово образувание не е било финансова институция през последните пет години и е в процес на ликвидация на своите активи или се реорганизира с намерението да продължи или започне отново операции в бизнес, различен от този на финансова институция;

з) чуждестранното нефинансово образувание основно се занимава с финансиране и хеджиране на трансакции на или за свързани лица, които не са финансови институции, и не предоставя услуги по финансиране и хеджиране на други образувания, с които не е свързано лице, при условие че групата от свързани лица основно се занимава с бизнес, различен от този на финансова институция;

и) чуждестранното нефинансово образувание е "изключено чуждестранно нефинансово образувание" така, както е описано в съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ; или

к) чуждестранното нефинансово образувание отговаря на всяко от следните изисквания:

i. то е създадено и оперира в юрисдикцията, на която е местно лице, изключително за религиозни, благотворителни, научни, артистични, културни, спортни или образователни цели; или е установено и оперира в юрисдикцията, на която е местно лице, и е професионална организация, бизнес лига, търговска камара, работническа организация, земеделска или градинарска организация, гражданско обединение или организация, оперираща основно за повишаване на социалното благосъстояние;

ii. освободено е от облагане с подоходен данък в юрисдикцията, на която е местно лице;

iii. няма участници или членове, които да имат материален интерес от неговия доход или активи;

iv. приложимото законодателство на юрисдикцията, на която е местно лице чуждестранното нефинансово образувание, или учредителните документи на чуждестранното нефинансово образувание не позволяват доход или активи на чуждестранното нефинансово образувание да бъде разпределян или предоставян в полза на частно лице или неблаготворително образувание, извън обичайната благотворителна дейност на чуждестранното нефинансово образувание, или като плащания за основателна компенсация за предоставени услуги, или като плащания, представляващи справедливата пазарна цена на имущество, което чуждестранното нефинансово образувание е закупило, и

v. приложимото законодателство на юрисдикцията, на която е местно лице чуждестранното нефинансово образувание, или учредителните документи на чуждестранното нефинансово образувание изискват при ликвидация или прекратяване на чуждестранното нефинансово образувание цялото му имущество да бъде разпределено към държавно образувание или друга организация с нестопанска цел, или да бъде прехвърлено на правителството на юрисдикцията, на която е местно лице чуждестранното нефинансово образувание, или на нейни политически подразделения.

5. Съществуваща сметка

"Съществуваща сметка" означава финансова сметка, поддържана от предоставяща информация финансова институция към 30 юни 2014 г.

В. Сумиране на наличност по сметка и правила за преобразуване на валути

1. Сумиране на сметки на физически лица

За целите на определянето на общата наличност или стойност на финансови сметки, държани от физическо лице, предоставящата информация българска финансова институция е задължена да сумира всички финансови сметки, поддържани от нея или от свързано образувание, но само до степента, в която компютърните системи на предоставящата информация българска финансова институция свързват финансовите сметки въз основа на данни, като клиентски номер или данъчен идентификационен номер, и позволяват сумирането на наличностите или стойностите по сметките. Към всяко от лицата, държащи споделена финансова сметка, ще бъде отнасяна цялата наличност или стойност на споделената финансова сметка за целите на прилагането на изискванията за сумиране, описани в тази точка 1.

2. Сумиране на сметки на образувания

За целите на определянето на общата наличност или стойност на финансови сметки, държани от образувание, предоставящата информация българска финансова институция е задължена да сумира всички финансови сметки, които са поддържани от нея или от свързано лице, но само до степента, в която компютърните системи на предоставящата информация българска финансова институция свързват финансовите сметки въз основа на данни, като клиентски номер или данъчен идентификационен номер, и позволяват сумирането на наличностите или стойностите по сметките.

3. Специални правила за сумиране, приложими за отговорни служители за връзка с клиенти

За целите на определянето на общата наличност или стойност на финансови сметки на лице, при преценка дали финансовата сметка е на голяма стойност, предоставящата информация българска финансова институция е също задължена в случаите на финансови сметки, за които отговорният служител за връзка с клиенти знае или има причина да знае и които са директно или косвено притежавани, контролирани или установени (в качество, различно от фидуциар) от едно и също лице, да сумира всички сметки.

4. Правило за преобразуване на валути

За целите на определянето на наличност или стойност на финансови сметки във валута, различна от американски долари, предоставящата информация българска финансова институция трябва да конвертира прага на сумите в американски долари, описан в това Приложение І, в такава валута, използвайки публикуваните фиксирани курсове, определени към последния ден на календарната година, предхождаща годината, в която предоставящата информация българска финансова институция определя наличността или стойността.

Г. Документални доказателства

За целите на това Приложение І допустимите документални доказателства включват някое от следните:

1. Удостоверение за местно лице, издадено от оправомощен държавен орган (например правителството или негова агенция или община) на юрисдикцията, на която получателят твърди, че е местно лице.

2. По отношение на физическите лица - всеки валиден идентификационен документ, издаден от компетентен държавен орган (например правителството или негова агенция или община), който да включва името на физическото лице и обикновено е издаван за целите на идентифицирането.

3. По отношение на образуванията - всеки официален документ, издаден от компетентен държавен орган (например правителството или негова агенция или община), който посочва наименованието на образуванието и адреса му на управление в юрисдикцията (или американската територия), на която твърди, че е местно лице, или в юрисдикцията (или американската територия), където е учредено или създадено.

4. По отношение на финансови сметки, поддържани в юрисдикция с разпоредби срещу изпирането на пари, които са били одобрени от СВП във връзка с QI Споразумение (описано в съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ) - всеки от документите, различни от W-8 или W-9 формулярите, посочени в приложението към QI Споразумението с тази юрисдикция, за идентифицирането на физически лица и образувания.

5. Всеки финансов отчет, кредитен доклад от трето лице, документи за несъстоятелност или доклад на Американската комисия по ценните книжа и борсите.

Д. Алтернативни процедури за финансови сметки, държани от физически лица - бенефициенти по застрахователни договори с откупна стойност

Предоставящата информация българска финансова институция може да счита, че физическо лице - бенефициент (различно от собственика) на застрахователен договор с откупна стойност, получаващо застрахователна сума в случай на смърт, не е определено американско лице и може да счита такава финансова сметка като различна от американска сметка, за която се предоставя информация, освен ако предоставящата информация българска финансова институция знае или има причина да знае, че бенефициентът е определено американско лице. Предоставящата информация българска финансова институция има основания да знае, че бенефициентът на застрахователен договор с откупна стойност е определено американско лице, ако събраната информация от предоставящата информация българска финансова институция и свързана с бенефициента съдържа американска индикация, описана в буква Б (1) на раздел II на това Приложение I. Ако предоставящата информация българска финансова институция знае или има причина да знае, че бенефициентът е определено американско лице, предоставящата информация българска финансова институция трябва да следва процедурите на буква Б (3) на раздел II на това Приложение I.

Е. Надеждност на трети страни

Независимо дали е направен избор съгласно буква В на раздел I на Приложение I, България може да разреши на предоставящите информация български финансови институции да разчитат на процедурите по комплексна проверка, извършени от трети лица, до степента, разрешена в съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ.

Ж. Алтернативни процедури за нови сметки, отворени преди влизане в сила на това Споразумение

1. Приложимост

Ако България предостави писмено уведомление на САЩ преди влизане в сила на това Споразумение, че към 1 юли 2014 г. България няма законовите правомощия да изисква от предоставящите информация български финансови институции: (i) да изискват от титулярите на нови сметки на физически лица да предоставят декларацията, определена в раздел III на това Приложение I, или (ii) да извършат всички процедури по комплексна проверка, свързани с новите сметки на образувания, определени в раздел V на това Приложение I, тогава предоставящите информация български финансови институции може да прилагат алтернативните процедури, описани в буква Ж (2) на този раздел, както е приложимо, към такива нови сметки вместо иначе приложимите процедури съгласно това Приложение I. Алтернативните процедури, описани в буква Ж (2) на този раздел, ще бъдат приложими само за тези нови сметки на физически лица или нови сметки на образувания, както е приложимо, отворени преди по-ранната от: (i) датата, на която България може да задължи предоставящите информация български финансови институции да спазват процедурите по комплексна проверка, описани в раздел III или раздел V на това Приложение I, както е приложимо, за която дата България ще уведоми писмено САЩ до датата на влизане в сила на това Споразумение, или (ii) датата на влизане в сила на това Споразумение. Ако алтернативните процедури за нови сметки на образувания, отворени на или след 1 юли 2014 г. и преди 1 януари 2015 г., описани в буква З на този раздел, са приложени по отношение на всички нови сметки на образувания или ясно установена група от такива сметки, алтернативните процедури, описани в тази буква Ж, може да не бъдат прилагани по отношение на тези нови сметки на образувания. За всички други нови сметки предоставящите информация български финансови институции трябва да прилагат процедурите по комплексна проверка, описани в раздел III или раздел V на това Приложение I, както е приложимо, за да определят дали сметката е американска сметка, за която се предоставя информация, или е сметка, държана от неучастваща финансова институция.

2. Алтернативни процедури

а) В рамките на една година след датата на влизане в сила на това Споразумение предоставящата информация българска финансова институция трябва: (i) по отношение на нова сметка на физическо лице, описана в буква Ж (1) на този раздел, да изиска декларацията, определена в раздел III на това Приложение I, и да потвърди достоверността на тази декларация в съответствие с процедурите, описани в раздел III на това Приложение I, и (ii) по отношение на нова сметка на образувание, описана в буква Ж (1) на този раздел, да извърши процедурите по комплексна проверка, определени в раздел V на това Приложение I, и да изиска необходимата информация за документиране на сметката, включително всяка декларация, изисквана от раздел V на това Приложение I.

б) България трябва да обменя информация за всяка нова сметка, която е идентифицирана в съответствие с буква Ж (2) (а) на този раздел като американска сметка, за която се предоставя информация, или като сметка, държана от неучастваща финансова институция, както е приложимо, на по-късната дата от: (i) 30 септември, следващ датата, на която сметката е идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация, или сметка, държана от неучастваща финансова институция, както е приложимо, или (ii) 90 дни след като сметката е идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация, или сметка, държана от неучастваща финансова институция, както е приложимо. Информацията, която следва да бъде обменяна по отношение на такава нова сметка, е всяка информация, която щеше да бъде обменяна съгласно Споразумението, ако новата сметка беше идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация, или сметка, държана от неучастваща финансова институция, както е приложимо, към датата на откриването на сметката.

в) До датата, която е една година след датата на влизане в сила на това Споразумение, предоставящите информация български финансови институции трябва да закрият всяка нова сметка, описана в буква Ж (1) на този раздел, за която не са могли да съберат необходимите декларации или друга документация в съответствие с процедурите, описани в буква Ж (2) (а) на този раздел. В допълнение, до датата, която е една година след датата на влизане в сила на това Споразумение, предоставящите информация български финансови институции трябва: (i) по отношение на такива закрити сметки, които преди закриването им са били нови сметки на физически лица (без значение дали тези сметки са били сметки на голяма стойност), да извършат процедурите по комплексна проверка, определени в буква Г на раздел II на това Приложение I, или (ii) по отношение на такива закрити сметки, които преди закриването им са били нови сметки на образувания, да извършат процедурите по комплексна проверка, определени в раздел IV на това Приложение I.

г) България трябва да обменя информация за всяка закрита сметка, която е идентифицирана в съответствие с буква Ж (2) (в) на този раздел като американска сметка, за която се предоставя информация, или сметка, държана от неучастваща финансова институция, както е приложимо, на по-късната дата от: (i) 30 септември, следващ датата, на която сметката е идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация, или сметка, държана от неучастваща финансова институция, както е приложимо, или (ii) 90 дни след като сметката е идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация, или сметка, държана от неучастваща финансова институция, както е приложимо. Информацията, която следва да бъде обменяна по отношение на такава закрита сметка, е всяка информация, която щеше да бъде обменяна съгласно Споразумението, ако сметката беше идентифицирана като американска сметка, за която се предоставя информация, или сметка, държана от неучастваща финансова институция, както е приложимо, към датата на откриването на сметката.

З. Алтернативни процедури за нови сметки на образувания, отворени на или след 1 юли 2014 г. и преди 1 януари 2015 г.

За нови сметки на образувания, отворени на или след 1 юли 2014 г. и преди 1 януари 2015 г., или по отношение на всички сметки, или поотделно за всяка ясно установена група от такива сметки България може да разреши на предоставящите информация български финансови институции да третират тези сметки като съществуващи сметки на образувания и да прилагат процедурите по комплексна проверка за съществуващи сметки на образувания, определени в раздел IV на това Приложение I, вместо процедурите по комплексна проверка, определени в раздел V на това Приложение I. В този случай процедурите по комплексна проверка от раздел IV на това Приложение I трябва да бъдат прилагани без оглед на прага за наличност или стойност по сметката, определен в буква А на раздел IV на това Приложение I.

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Следните образувания ще се считат за освободени притежатели на доходи или финансови институции, които се считат за спазващи законодателството, според случая, и следните сметки - за изключени от дефиницията на финансова сметка.

Това Приложение II може да бъде променяно по взаимно писмено решение, влязло в сила между компетентните органи на България и Съединените щати: (1) за да бъдат допълнително добавяни образувания и сметки, при които е малък рискът да бъдат използвани от американски лица за отклонение от американски данък и имат подобни характеристики с образуванията и сметките, описани в това Приложение II към датата на подписване на Споразумението; (2) за да бъдат отстранявани образувания и сметки, които поради промяна в обстоятелствата вече не представляват малък риск да бъдат използвани от американски лица за отклонение от американски данък. Всяко такова добавяне или премахване ще има действие от датата на подписване на взаимното решение, освен ако в него не е предвидено друго. Процедурите за достигане до такова взаимно решение могат да бъдат включени във взаимното споразумение, описано в чл. 3, ал. 6 на Споразумението.

I. Освободени притежатели на доходи, различни от фондове

Следните образувания ще се считат за непредоставящи информация български финансови институции и за освободени притежатели на доходи за целите на раздели 1471 и 1472 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ освен по отношение на плащания, които са получени от задължение във връзка с търговска финансова дейност от вида, осъществяван от определена застрахователна компания, попечителска или депозитарна институция.

А. Правителствено образувание

Правителството на България, всяко политическо подразделение на България (което, за избягване на съмнение включва щат, област, окръг или община) или всяка изцяло притежавана агенция или учреждение на България, или едно или повече от гореописаните (всяко едно българско правителствено образувание). Тази категория обхваща съставните части, контролираните образувания и политическите подразделения на България.

1. Съставна част на България означава всяко лице, организация, агенция, бюро, фонд, учреждение или определено друго тяло, независимо как е овластено, които представляват управляващ орган на България. Нетните приходи на управляващия орган трябва да бъдат получавани по негова сметка или по друга сметка на България, без част да се употребява в полза на частни лица. Съставна част не включва физическо лице, което е суверен, официално лице или ръководител, действащ в частно или лично качество.

2. Контролирано образувание означава всяко образувание, което е отделено като форма от България или иначе съставлява отделно юридическо образувание, при условие че:

а) образуванието е изцяло притежавано и контролирано от едно или повече български правителствени образувания, пряко или чрез едно или повече контролирани образувания;

б) нетните приходи на образуванието са получавани по негова сметка или по сметка на едно или повече български правителствени образувания, без част от неговия доход да се употребява в полза на частни лица; и

в) активите на образуванието се разпределят към едно или повече български правителствени образувания при прекратяване.

3. Доходи не се употребяват в полза на частни лица, ако тези лица са целевите бенефициенти на правителствена програма и дейностите по програмата са осъществявани за обществеността във връзка със социалното благосъстояние или са свързани с администрирането на определени фази на управление. Независимо от горното доходът ще се счита употребен в полза на частно лице, ако доходът е получен от използването на правителствено образувание за извършването на търговска дейност, като например търговска банкова дейност, която предоставя финансови услуги на частни лица.

Б. Международна организация

Всяка международна организация или изцяло притежавана агенция и учреждение. Тази категория включва всяка междуправителствена организация (включително наднационална организация): (1) която е съставена предимно от неамерикански правителства; (2) която има действащо споразумение за седалище с България, и (3) доходите на която не се употребяват в полза на частни лица.

В. Централна банка

Институция, която по закон или с правителствено решение е главният орган, различен от самото правителство на България, издаващ инструменти, предназначени за употреба като валута. Такава институция може да включва учреждение, което е отделно от правителството на България, независимо дали е притежавано изцяло или частично от България.

II. Фондове, които се квалифицират като освободен притежател на доходи

Следните образувания ще се считат за непредоставящи информация български финансови институции и за освободен притежател на доходи за целите на раздели 1471 и 1472 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ.

А. Пенсионен фонд, имащ право да ползва облекченията на Спогодбата

Фонд, установен в България, при условие че фондът има право да ползва облекченията съгласно Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и САЩ за доходи с източник в САЩ, които получава (или ще има право на такива облекчения, ако получава такива доходи) като местно лице на България и покрива приложимите изисквания за "ограничаване на облекченията", и основно е опериран за управлението и предоставянето на пенсии и обезщетения при пенсиониране.

Б. Пенсионен фонд с широко участие

Фонд, установен в България, който предоставя обезщетения при пенсиониране, инвалидност или смърт, или при комбинация от тях, на бенефициенти, които са настоящи или бивши служители (или лица, определени от тези служители) на един или повече работодатели, във връзка с оказани услуги, при условие че фондът:

1. няма един бенефициент, който да има право на повече от пет процента от активите на фонда;

2. е обект на правителствено регулиране и предоставя годишни отчети за бенефициентите си на данъчната администрация в България, и

3. отговаря на поне едно от следните условия:

а) фондът е освободен от данъци в България за доходите си от инвестиции съгласно законите на България поради своя статут на пенсионен план;

б) фондът получава поне 50 процента от всички вноски (различни от прехвърляне на активи от други планове, описани в букви А до Г на този раздел, или от пенсионни сметки, описани в буква А (1) на раздел V на Приложение II) от работодатели;

в) разпределянето или тегленето от фонда е разрешено само при настъпването на определени събития, свързани с пенсиониране, инвалидност или смърт (с изключение на прехвърляне от други пенсионни фондове, описани в букви А до Г на този раздел, или от пенсионни сметки, описани в буква А (1) на раздел V на това Приложение II), или се налагат санкции при разпределянето или тегленето, ако са извършени преди тези определени събития, или

г) вноските (различни от определени разрешени наваксващи вноски) от служители към фонда са ограничени до получен доход от служителя или не могат да надвишават $ 50,000 годишно, прилагайки правилата, регламентирани в Приложение I, за сумирането на сметки и преобразуване на валути.

В. Пенсионен фонд с тясно участие

Фонд, установен в България, който предоставя обезщетения при пенсиониране, инвалидност или смърт на бенефициенти, които са настоящи или бивши служители (или лица, определени от такива служители) на един или повече работодатели, във връзка с предоставени услуги, при условие че:

1. фондът има по-малко от 50 участници;

2. фондът е подкрепян от един или повече работодатели, които не са инвестиционни образувания или пасивни чуждестранни нефинансови образувания;

3. вноските от служителя и работодателя към фонда (различни от прехвърляне на активи от пенсионен фонд, имащ право да ползва облекченията на Спогодбата, описан в буква А на този раздел, или пенсионни сметки, описани в буква А (1) на раздел V на това Приложение II) са ограничени съответно до получен доход и компенсация на служителя;

4. участниците, които не са местни лица на България, нямат право да получат повече от 20 процента от активите на фонда, и

5. фондът е обект на държавно регулиране и предоставя годишни отчети за бенефициентите си на данъчната администрация в България.

Г. Пенсионен фонд на освободен притежател на доходи

Фонд, установен в България от освободен притежател на доходи и предоставящ обезщетения при пенсиониране, инвалидност или смърт на бенефициенти или участници, които са настоящи или бивши служители на освободения притежател на доходи (или лица, определени от такива служители) или които не са настоящи или бивши служители, ако обезщетенията, предоставени на тези бенефициенти или участници, са във връзка с лични услуги, оказани на освободения притежател на доходи.

Д. Инвестиционно образувание, изцяло притежавано от освободен притежател на доходи

Образувание, което е българска финансова институция само защото е инвестиционно образувание и при условие че всеки пряк притежател на участие в образуванието е освободен притежател на доходи и всеки пряк участник, притежаващ лихвоносно участие в това образувание, е или депозитарна институция (по отношение на заеми, отпуснати на това образувание), или освободен притежател на доходи.

III. Малки или с ограничен обхват финансови институции, които се считат за спазващи законодателството

Следните финансови институции са непредоставящи информация български финансови институции и ще бъдат третирани като чуждестранни финансови институции, които се считат за спазващи законодателството, за целите на раздел 1471 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ.

А. Финансова институция с местни клиенти

Финансова институция, която покрива следните изисквания:

1. финансовата институция трябва да е лицензирана и да се регулира като финансова институция по законите на България;

2. финансовата институция не трябва да има определено място на бизнес извън България; за тази цел определено място на бизнес не включва място, което не е рекламирано публично и от което финансовата институция осъществява само функции по административно обслужване;

3. финансовата институция не трябва да търси клиенти или титуляри на сметки извън България; за тази цел няма да се счита, че финансовата институция търси клиенти или титуляри на сметки извън България само защото финансовата институция: (а) оперира уебсайт, при условие че този уебсайт не посочва специално, че финансовата институция предоставя финансови сметки и услуги на чуждестранни лица и не привлича или търси американски клиенти или титуляри на сметки по друг начин, или (б) рекламира в печатните медии или по радио- или телевизионни станции, които са разпространявани или излъчвани основно в България, но са инцидентно разпространявани или излъчвани и в други страни, при условие че рекламирането не посочва специално, че финансовата институция предоставя финансови сметки и услуги на чуждестранни лица и не привлича или търси американски клиенти или титуляри на сметки по друг начин;

4. финансовата институция трябва да е задължена съгласно законите на България да идентифицира местни лица - титуляри на сметки, за целите или на предоставяне на информация или удържане на данък по отношение на финансови сметки на местни лица, или за целите на изпълнение на българските ALM процедури по комплексна проверка;

5. поне 98 процента от размера на финансовите сметки, поддържани от финансовата институция, трябва да са на местни лица (включително местни лица, които са образувания) на България или друга държава - членка на Европейския съюз;

6. на или преди 1 юли 2014 г. финансовата институция трябва да е приела политики и процедури, съвместими с тези, регламентирани в Приложение I, които да попречат на финансовата институция да открие финансова сметка на неучастваща финансова институция и да наблюдават дали финансовата институция открива или поддържа финансова сметка на всяко определено американско лице, което не е местно лице на България (включително американско лице, което е било местно лице на България, когато финансовата сметка е била открита, но впоследствие престава да бъде местно лице на България), или всяко пасивно чуждестранно нефинансово образувание с контролиращи лица, които са американски местни лица или американски граждани, които не са местни лица на България;

7. тези политики и процедури трябва да осигуряват, че ако някоя финансова сметка на определено американско лице, което не е местно лице на България, или на пасивно чуждестранно нефинансово образувание с контролиращи лица, които са американски местни лица или американски граждани и които не са местни лица на България, е идентифицирана, финансовата институция трябва да предостави информация за тази финансова сметка, както би следвало, ако финансовата институция беше предоставяща информация българска финансова институция (включително следвайки приложимите задължения за регистрация, публикувани на уебсайта за FATCA регистрация на СВП), или да закрие тази финансова сметка;

8. по отношение на съществуващи сметки на физическо лице, което не е местно лице на България, или от образувание финансовата институция трябва да прегледа тези съществуващи сметки в съответствие с процедурите, регламентирани в Приложение I, приложими към съществуващи сметки, да установи всяка американска сметка, за която се предоставя информация, или финансова сметка на неучастваща финансова институция и трябва да предостави информация за такава финансова сметка, както би следвало, ако финансовата институция беше предоставяща информация българска финансова институция (включително следвайки приложимите задължения за регистрация, публикувани на уебсайта за FATCA регистрация на СВП), или да закрие тази финансова сметка;

9. всяко свързано образувание на финансовата институция, което е финансова институция, трябва да е учредено или регистрирано в България и да покрива изискванията на тази буква А, с изключение на всяко свързано образувание, което е пенсионен фонд, описан в букви А до Г на раздел II на това Приложение II, и

10. финансовата институция не трябва да има политики или практики, които дискриминират откриването или поддържането на финансови сметки на физически лица, които са определени американски лица и местни лица на България.

Б. Местна банка

Финансова институция, изпълняваща следните критерии:

1. финансовата институция осъществява дейност само като (и е лицензирана и регулирана съгласно законите на България като): (а) банка, или (б) кредитно обединение или подобна кооперативна кредитна организация, която осъществява дейност без печалба;

2. дейността на финансовата институция се състои основно от получаване на влогове от и предоставяне на заеми: по отношение на банка - на несвързани крайни клиенти, и по отношение на кредитно обединение или подобна кооперативна кредитна организация - на членовете, при условие че никой член няма повече от пет процента участие в кредитното обединение или кооперативната кредитна организация;

3. финансовата институция изпълнява изискванията на букви А (2) и А (3) на този раздел, при условие че в допълнение на ограниченията на уебсайта, описани в буква А (3) на този раздел, уебсайтът не позволява откриването на финансова сметка;

4. финансовата институция не притежава повече от $ 175 милиона в активи в своите счетоводни баланси и финансовата институция и всяко свързано образувание, взети заедно, нямат повече от $ 500 милиона общи активи в техните консолидирани или обединени счетоводни баланси, и

5. всяко свързано образувание трябва да е учредено или регистрирано в България и всяко свързано образувание, което е финансова институция, с изключение на свързано образувание, което е пенсионен фонд, описан в буква А до буква Г на раздел II на това Приложение II, или финансова институция само със сметки на ниска стойност, описани в буква В на този раздел, трябва да отговарят на изискванията на тази буква Б.

В. Финансова институция само със сметки на ниска стойност

Българска финансова институция, отговаряща на следните условия:

1. финансовата институция не е инвестиционно образувание;

2. нито една финансова сметка, поддържана от финансовата институция или от свързано образувание, не е с наличност или стойност повече от $ 50 000, прилагайки правилата на Приложение I за сумирането на сметки и преобразуване на валути, и

3. финансовата институция не притежава повече от $ 50 милиона в активи в своите счетоводни баланси и финансовата институция и всяко свързано образувание, взети заедно, нямат повече от $ 50 милиона общи активи в техните консолидирани или обединени счетоводни баланси.

Г. Квалифициран издател на кредитни карти

Българска финансова институция, отговаряща на следните условия:

1. финансовата институция е финансова институция само защото е издател на кредитни карти и която приема влогове само когато клиентите направят плащане в повече на дължимия баланс по отношение на картата и надплатеното не е незабавно върнато на клиента;

2. на или преди 1 юли 2014 г. финансовата институция прилага политики и процедури, които да не позволяват клиент да депозира в повече от $ 50 000 или да осигурят, че всеки депозит на клиент в повече от $ 50 000, във всеки случай прилагайки правилата на Приложение I за сумирането на сметки и преобразуване на валути, е върнат на клиента в срок 60 дни;

за тази цел клиентски депозит не се отнася до кредитните наличности за спорни такси, но включва кредитни наличности от връщане на покупки.

IV. Инвестиционни образувания, които са финансови институции, които се считат за спазващи законодателството и други специални правила

Финансовите институции, описани в буква А до буква Д на този раздел, са непредоставящи информация български финансови институции и ще бъдат третирани като спазващи законодателството чуждестранни финансови институции за целите на раздел 1471 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ. В допълнение буква Е на този раздел предоставя специални правила, приложими към инвестиционно образувание.

А. Тръст с документиран попечител

Тръст, установен съгласно законите на България до степента, в която попечителят на тръста е предоставяща информация американска финансова институция, чуждестранна финансова институция, предоставяща информация съгласно Модел 1 FATCA споразумение, или участваща чуждестранна финансова институция и предоставя цялата информация, за която следва да се предоставя информация, съгласно Споразумението по отношение на всички американски сметки на тръста.

Б. Подкрепено инвестиционно образувание и подкрепена контролирана чуждестранна корпорация

Финансова институция, описана в буква Б (1) до буква Б (2) на този раздел, имаща подкрепящо образувание, което отговаря на изискванията на буква Б (3) на този раздел.

1. Финансовата институция е подкрепено инвестиционно образувание, ако: (а) то е инвестиционно образувание, установено в България, което не е квалифициран посредник, удържащо данък чуждестранно гражданско дружество или удържащ данък чуждестранен тръст съгласно съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ, и (б) образуванието се е съгласило с финансовата институция да действа като подкрепящо образувание на финансовата институция.

2. Финансовата институция е подкрепена контролирана чуждестранна корпорация, ако: (а) финансовата институция е контролирана чуждестранна корпорация, учредена съгласно законите на България, която не е квалифициран посредник, удържащо данък чуждестранно гражданско дружество или удържащ данък чуждестранен тръст съгласно съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ; (б) финансовата институция е изцяло притежавана, пряко или косвено, от предоставяща информация американска финансова институция, която се е съгласила да действа или изисква от клон или свързано дружество на финансовата институция да действа като подкрепящо образувание на финансовата институция, и (в) финансовата институция споделя обща електронна система за сметки с подкрепящото образувание, която позволява подкрепящото образувание да установява всички титуляри на сметки и получатели на суми от финансовата институция и да има достъп до всички сметки и клиентска информация, поддържана от финансовата институция, включително, но не само, идентифицираща информация за клиента, документация на клиента, наличност по сметка и всички плащания, направени към титуляря на сметката или получател на суми.

3. Подкрепящото образувание отговаря на следните изисквания:

а) подкрепящото образувание е упълномощено да действа от името на финансовата институция (например като фондов мениджър, попечител, корпоративен директор или управляващ партньор), за да изпълни приложимите регистрационни изисквания на уебсайта за FATCA регистрация на СВП;

б) подкрепящото образувание е регистрирано в СВП като подкрепящо образувание на уебсайта за FATCA регистрация на СВП;

в) ако подкрепящото образувание идентифицира американски сметки, за които се предоставя информация по отношение на финансовата институция, подкрепящото образувание регистрира финансовата институция в съответствие с приложимите регистрационни изисквания на уебсайта за FATCA регистрация на СВП на или преди по-късната дата от 31 декември 2015 г. или до 90 дни от датата, на която такава американска сметка, за която се предоставя информация, е идентифицирана за първи път;

г) подкрепящото образувание се съгласява да изпълнява от името на финансовата институция процедурите по комплексна проверка, удържането на данък, предоставянето на информация и всички други изисквания, които финансовата институция би следвало да изпълнява, ако беше предоставяща информация българска финансова институция;

д) подкрепящото образувание идентифицира финансовата институция и включва идентификационния номер на финансовата институция (получен според приложимите регистрационни изисквания на уебсайта за FATCA регистрация на СВП) във всички предоставяния на информация, извършени от името на финансовата институция, и

е) подкрепящото образувание не е с отменен статут на подкрепящо образувание.

В. Подкрепено инвестиционно образувание с ограничено участие

Българска финансова институция, отговаряща на следните изисквания:

1. финансовата институция е финансова институция само защото е инвестиционно образувание и не е квалифициран посредник, удържащо данък чуждестранно гражданско дружество или удържащ данък чуждестранен тръст съгласно съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ;

2. подкрепящото образувание е предоставяща информация американска финансова институция, чуждестранна финансова институция, предоставяща информация съгласно Модел 1 FATCA споразумение, или участваща чуждестранна финансова институция, упълномощена е да действа от името на финансовата институция (например като професионален управител, попечител или управляващ съдружник) и се съгласява да изпълнява от името на финансовата институция процедурите по комплексна проверка, удържането на данък, предоставянето на информация и всички други изисквания, които финансовата институция би следвало да изпълнява, ако беше предоставяща информация българска финансова институция;

3. финансовата институция не се издържа като инвестиционно образувание за несвързани лица;

4. двадесет или по-малко физически лица притежават цялото дългово или капиталово участие във финансовата институция (невземайки предвид дългови участия, притежавани от участващи чуждестранни финансови институции, и считащи се за спазващи законодателството чуждестранни финансови институции и капиталови участия, притежавани от образувание, ако това образувание притежава 100 % от капиталовото участие във финансовата институция и самото то е подкрепена финансова институция, описана в тази буква В);

5. подкрепящото образувание отговаря на следните изисквания:

а) подкрепящото образувание е регистрирано в СВП като подкрепящо образувание на уебсайта за FATCA регистрация на СВП;

б) подкрепящото образувание се е съгласило да изпълнява от името на финансовата институция процедурите по комплексна проверка, удържането на данък, предоставянето на информация и всички други изисквания, които финансовата институция би следвало да изпълнява, ако беше предоставяща информация българска финансова институция, и съхранява събраната документация във връзка с финансовата институция за период от шест години;

в) подкрепящото образувание идентифицира финансовата институция във всички предоставяния на информация, извършени от името на финансовата институция, и

г) подкрепящото образувание не е с отменен статут на подкрепящо образувание.

Г. Инвестиционни съветници и инвестиционни мениджъри

Инвестиционно образувание, установено в България, което е финансова институция само защото то: (1) предоставя инвестиционни съвети и действа от името на, или (2) управлява портфолио за или действа от името на клиент за целите на инвестирането и управлението на фондове, депозирани от името на клиент с финансова институция, различна от неучастваща финансова институция.

Д. Колективна инвестиционна схема

Инвестиционно образувание, установено в България, което е уредено като колективна инвестиционна схема, при условие че цялото участие в колективната инвестиционна схема (включително дългови участия, надвишаващи $ 50,000) е държано от или чрез един или повече освободени притежатели на доходи, активни чуждестранни нефинансови образувания, описани в буква Б (4) на раздел VI на Приложение I, американски лица, които не са определени американски лица, или финансови институции, които не са неучастващи финансови институции.

Е. Специални правила

Следните правила се прилагат към инвестиционно образувание:

1. по отношение на участие в инвестиционното образувание, което е колективна инвестиционна схема, описана в буква Д на този раздел, задължението за предоставяне на информация за всяко инвестиционно образувание (различно от финансова институция, чрез която участието в колективната инвестиционна схема е държано) ще се счита изпълнено;

2. по отношение на участие във:

а) инвестиционно образувание, установено в партньорска юрисдикция, което е регулирано като колективна инвестиционна схема, цялото участие в която (включително дългови участия, надвишаващи $ 50,000) е държано от или чрез един или повече освободени притежатели на доходи, активни чуждестранни нефинансови образувания, описани в буква Б (4) на раздел VI на Приложение I, американски лица, които не са определени американски лица, или финансови институции, които не са неучастващи финансови институции; или

б) инвестиционно образувание, което е квалифицирана колективна инвестиционна схема съгласно съответните регламенти на Департамента по финанси на САЩ,

задълженията за предоставяне на информация на всяко инвестиционно образувание, което е българска финансова институция (различно от финансова институция, чрез която е държано участие в колективната инвестиционна схема), ще се считат изпълнени;

3. по отношение на участие в инвестиционно образувание, установено в България, което не е описано в буква Д или буква Е (2) на този раздел, в съответствие с алинея 3 на член 5 на Споразумението задълженията за предоставяне на информация на всички други инвестиционни образувания по отношение на такива участия ще се считат изпълнени, ако информацията, която е необходимо да бъде предоставяна от посоченото инвестиционно образувание съгласно Споразумението по отношение на такива участия, е предоставяна от това инвестиционно образувание или от друго лице.

V. Сметки, които не са финансови сметки

Следните сметки са изключени от дефиницията на финансови сметки и поради това няма да бъдат третирани като американски сметки, за които се предоставя информация.

А. Определени спестовни сметки

1. Пенсионни сметки

Пенсионна сметка, поддържана в България, която изпълнява следните изисквания съгласно законите на България:

а) сметката е обект на регулиране като лична пенсионна сметка или е част от регистриран или регулиран пенсионен план за предоставянето на пенсионни обезщетения (включително обезщетения при инвалидност или смърт);

б) сметката е с благоприятно данъчно третиране (т.е. вноските в сметката, които в противен случай биха били обект на облагане съгласно законите на България, се приспадат или са изключени от брутния доход на титуляря на сметката, или обложени с редуцирана ставка, или облагането на инвестиционния доход от сметката е отсрочено или обложено с редуцирана данъчна ставка);

в) годишно предоставяне на информация на данъчните власти в България е задължително по отношение на сметката;

г) тегленето е свързано с условие за достигането на определена пенсионна възраст, инвалидност или смърт или се налагат неустойки при теглене, направено преди тези определени събития; и

д) или (i) годишните вноски са ограничени до $ 50 000 или по-малко, или (ii) има максимален размер на вноските по сметката до $ 1 000 000 или по-малко, във всеки случай прилагайки правилата, заложени в Приложение I, за сумирането на сметки и преобразуване на валути.

2. Непенсионни спестовни сметки

Сметка, поддържана в България (различна от застрахователен или анюитетен договор), която отговаря на следните изисквания съгласно законите на България:

а) сметката е обект на регулация като спестовен инструмент за цели, различни от пенсиониране;

б) сметката е с благоприятно данъчно третиране (т.е. вноските в сметката, които в противен случай биха били обект на облагане съгласно законите на България, се приспадат или са изключени от брутния доход на титуляря на сметката, или обложени с редуцирана ставка, или облагането на инвестиционния доход от сметката е отсрочено или обложено с редуцирана данъчна ставка);

в) тегленето е свързано с условие за изпълнението на определени критерии, свързани с целите на спестовната сметка (например предоставянето на образователни или медицински обезщетения), или се налагат неустойки при теглене, направено, преди тези критерии да са изпълнени; и

г) годишните вноски са ограничени до $ 50 000 или по-малко, прилагайки правилата, заложени в Приложение I, за сумирането на сметки и преобразуване на валути.

Б. Определени срочни животозастрахователни договори

Животозастрахователен договор, поддържан в България със срок, който ще приключи, преди застрахованото лице да достигне 90-годишна възраст, при условие че договорът изпълнява следните изисквания:

1. периодични премии, които не намаляват с времето, са платими поне веднъж годишно през периода, в който договорът съществува, или докато застрахованото лице достигне 90-годишна възраст, което е по-кратко;

2. договорът няма стойност, която някое лице може да получи (чрез теглене, заем или по друг начин) без прекратяването на договора;

3. сумата (различна от обезщетение при смърт), платима при разваляне или прекратяване на договора, не може да надвиши сбора на премиите, платени по договора, без сумата на таксите за смърт, заболяване и разходи (независимо дали са действително наложени) за период или периоди, в които договорът съществува, и всяка сума, платена преди развалянето или прекратяването на договора, и

4. договорът не е с титуляр приобретател по прехвърлена полица.

В. Сметка с титуляр наследствена маса

Сметка, поддържана в България, която е с титуляр само наследствена маса, ако документацията за тази сметка включва копие на завещанието на починалия или удостоверение за смърт.

Г. Ескроу сметки

Сметка, поддържана в България, установена във връзка с всяко от следните:

1. съдебно определение или решение;

2. продажба, размяна или отдаване под наем на недвижимо или лично имущество, при условие че сметката изпълнява следните условия:

а) в сметката са влагани само авансови плащания, задатък, депозит в размер, подходящ да подсигури задължение, директно свързано с трансакцията, или подобно плащане, или са влагани финансови активи, които са депозирани в сметката във връзка с продажба, размяна или отдаване под наем на имуществото;

б) сметката е установена и използвана само за да подсигури задължението на купувача да плати покупната цена на имуществото, продавачът да плати всяка непредвидена отговорност или наемодателят, или наемателят да плати обезщетения за вреди, свързани с отдаденото под наем имущество съгласно договора за наем;

в) активите в сметката, включително доходите, получени от тях, ще бъдат платени или по друг начин разпределени в полза на купувача, продавача, наемодателя или наемателя (включително да изпълнят задълженията на такова лице), когато имуществото е продадено, разменено или предадено или наемът е прекратен;

г) сметката не е пределна или подобна сметка, установена във връзка с продажба или размяна на финансови активи, и

д) сметката не е свързана със сметка за кредитна карта;

3. задължение на финансова институция, обслужваща заем, обезпечен с недвижимо имущество, да задържи част от плащането само за да улесни плащането на данъци или застраховки, свързани с имуществото в един по-късен момент;

4. задължение на финансова институция само да улесни плащането на данъци в по-късен момент.

Д. Сметки в партньорска юрисдикция

Сметка, поддържана в България и изключена от дефиницията на финансова сметка съгласно споразумение между САЩ и друга партньорска юрисдикция да улесни прилагането на FATCA, при условие че такава сметка е обект на същите изисквания и контрол съгласно законите на тази друга партньорска юрисдикция, така, както ако тази сметка беше установена в тази партньорска юрисдикция и поддържана от финансова институция на партньорската юрисдикция в тази партньорска юрисдикция.

VI. Дефиниции

Следните допълнителни дефиниции ще се прилагат към описанията по-горе:

А. Чуждестранна финансова институция, предоставяща информация съгласно Модел 1 FATCA споразумение

Терминът "чуждестранна финансова институция, предоставяща информация съгласно Модел 1 FATCA споразумение" означава финансова институция, по отношение на която неамериканско правителство или негова агенция се съгласява да получава и обменя информация съгласно Модел 1 междуправителствено FATCA споразумение, и различна от финансова институция, считана за неучастваща финансова институция съгласно Модел 1 междуправителствено FATCA споразумение. За целите на тази дефиниция терминът "Модел 1 междуправителствено FATCA споразумение" означава споразумение между САЩ или Департамента по финанси и неамериканско правителство или една или повече негови агенции за прилагането на FATCA чрез предоставянето на информация от страна на финансовите институции към това неамериканско правителство или негова агенция, допълнено от автоматичен обмен на предоставената информация със СВП.

Б. Участваща чуждестранна финансова институция

Терминът "участваща чуждестранна финансова институция" означава финансова институция, която се е съгласила да спазва изискванията на Споразумение с чуждестранна финансова институция, включително финансова институция, описана в Модел 2 междуправителствено FATCA споразумение, която се е съгласила да спазва изискванията на Споразумение с чуждестранна финансова институция. Терминът "участваща чуждестранна финансова институция" също така включва клон на квалифициран посредник на предоставяща информация американска финансова институция, освен ако този клон е чуждестранна финансова институция, предоставяща информация съгласно Модел 1 FATCA споразумение. За целите на тази дефиниция терминът "Споразумение с чуждестранна финансова институция" означава споразумение, което залага изисквания за финансовата институция да бъде считана за спазваща изискванията на раздел 1471 (b) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ. В допълнение за целите на тази дефиниция терминът "Модел 2 междуправителствено FATCA споразумение" означава споразумение между САЩ или Департамента по финанси и неамериканско правителство или една или повече негови агенции да улеснят прилагането на FATCA чрез предоставянето на информация от страна на финансовите институции директно на СВП в съответствие с изискванията на Споразумение с чуждестранна финансова институция, допълнено от обмен на информация между такова неамериканско правителство или негова агенция и СВП.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10097
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура за транспорт на служител-да поръсаждаваме

586
Цитат на: parwanow в Днес в 12:11 " n_alex76, Най вероятно попадаме, но районът нито е отдалечен, нито е трудно достъпен, само ч...

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

58
Фирма с разход под 500 лв. е фирма без дейност по смисъла на Закона за счетоводството, ако са налице и следните условия: 30. (но...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

910
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

118
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...
Още от форума