актуална версия

РЕШЕНИЕ № 593 ОТ 20 ЮЛИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПЛАЩАНИЯТА НА РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОРИ

Отменено с т. 17 от Решение № 592 от 21 август 2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори - ДВ, бр. 71 от 28 август 2018 г., в сила от 03.09.2018 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните финанси

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Преди извършване на плащания по договори на стойност, равна на или надвишаваща 30 000 лв., всички разпоредители с бюджет без тези по бюджета на Народното събрание и на съдебната власт задължително уведомяват Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" за идентификационни данни за лицето - насрещна страна по договора (ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ), данни за договора, по който ще се извърши плащането, размер на предстоящата за изплащане сума, данни за банковата сметка, по която ще бъде извършено плащането, и за нейния титуляр.

В случаите на липса на сключен писмен договор на основание чл. 20, ал. 5 във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки разпоредителите с бюджет посочват данни за първичните счетоводни документи, въз основа на които ще се извърши плащането. Уведомяване се извършва и в случаите, когато предстоящата за изплащане сума по договорите е на стойност под 30 000 лв., но не по-малка от 100 лв., когато представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 30 000 лв.

2. Уведомяването по т. 1 се извършва от оправомощени от разпоредителя с бюджет служители, с квалифициран електронен подпис, чрез регистриране на данните по т. 1 в информационна система, достъпна на интернет страницата на Министерството на финансите, чрез която се осъществява обмен на информация между разпоредителите с бюджет и органите на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници".

3. Информацията по т. 1 се регистрира в информационната система не по-късно от 10 дни преди датата на плащането.

4. Плащанията по т. 1 се извършват само след като:

4.1. Националната агенция за приходите потвърди, че:

а) лицето - насрещна страна по договора, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения на обща стойност над 100 лв., събирани от Националната агенция за приходите;

б) лицето - насрещна страна по договора, има просрочени публични задължения на обща стойност над 100 лв. и за същите е наложен запор върху вземанията на длъжника от банка или от разпоредител с бюджет по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или са обезпечени с пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или с държавни ценни книжа; когато за обезпечаване на просрочените публични задължения Националната агенция за приходите е наложила запор върху предстоящата за изплащане сума, след получаване на разпореждане за изпълнение дължимото плащане от платеца по т. 1 се извършва към Националната агенция за приходите до размера, посочен в разпореждането.

4.2. Агенция "Митници" потвърди, че лицето - насрещна страна по договора, няма публични задължения на обща стойност над 100 лв., декларирани от него или установени от митническите органи, а в случаите, когато лицето има такива задължения - след потвърждение, че за публичните задължения е наложен запор върху вземанията на длъжника от банка или от разпоредител с бюджет по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или са обезпечени с пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа или актът, с който са установени задълженията, е изпратен на Националната агенция за приходите за принудително изпълнение.

5. Потвърждението по т. 4 от Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" се извършва чрез информационната система в 7-дневен срок считано от деня, следващ датата на регистриране на уведомлението по реда на т. 2, на електронен адрес, посочен в удостоверението за квалифициран електронен подпис на оправомощените от разпоредителите с бюджет служители.

6. В случаите, когато разпоредител с бюджет в срока по т. 5 не е получил потвърждение от Националната агенция за приходите и/или от Агенция "Митници", информационната система изисква потвърждение от съответната администрация в допълнителен 3-дневен срок. Разпоредителят с бюджет извършва плащането съобразно указаното в окончателното потвърждение, което се изпраща автоматично след изтичането на общия 10-дневен срок.

7. В случай на невъзможност за регистриране на уведомление по реда на т. 2 разпоредителят с бюджет изпраща уведомлението при спазване на срока по т. 3:

а) до съответната териториална дирекция или офис на Националната агенция за приходите по месторегистрация на лицето - насрещна страна по договора;

б) до Агенция "Митници", Централно митническо управление.

7.1. В случай че след успешна регистрация на уведомление по реда на т. 2 е налице неработеща функционалност в информационната система, разпоредителят с бюджет може повторно да регистрира уведомлението или да го изпрати по реда на т. 7 при спазване на срока по т. 3.

7.2. При постъпване на уведомление по реда на т. 7 съответните структури на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" изпращат потвърждение до разпоредителя с бюджет извън информационната система при спазване на срока по т. 5.

7.3. В случай че разпоредителят с бюджет не получи потвърждение от Националната агенция за приходите и/или от Агенция "Митници" в 10-дневен срок считано от деня, следващ датата на регистриране на уведомлението по реда на т. 2, той извършва плащането.

8. Когато действията по т. 4 могат да доведат до забавяне на плащането, съответно до неизпълнение на договора и неустойки или други обезщетения в тежест на разпоредителя с бюджет, министърът на финансите може да разреши плащането да бъде извършено и преди приключване на процедурата по т. 4 по мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

9. За неизпълнение на задължение, предвидено в това решение, ръководителят на съответния разпоредител с бюджет и виновните длъжностни лица се наказват с глоба по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.

10. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

10.1. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

11. (В сила от 20.07.2016 г.) В едномесечен срок от приемането на решението разпоредителите с бюджет уведомяват Министерството на финансите за служителите, които са оправомощени да отправят уведомления по т. 1 и да получават информацията и актовете на органите на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" по т. 4, включително постановления за отмяна на наложени обезпечителни мерки, и да ги регистрират в информационна система, поддържана от Министерството на финансите. Разпоредителите с бюджет в срок до три работни дни уведомяват Министерството на финансите за всяка предстояща или настъпила промяна на данните за съответния разпоредител с бюджет и/или оправомощените от него служители съгласно решението.

12. Действията по изпратените до влизането в сила на това решение уведомления за предстоящи плащания се довършват по реда на Решение № 788 на Министерския съвет от 2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори (ДВ, бр. 100 от 2014 г.).

13. Отменя се Решение № 788 на Министерския съвет от 2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори.

14. Решението влиза в сила в едномесечен срок от приемането му, с изключение на т. 11, която влиза в сила от 20 юли 2016 г.

15. Министърът на финансите издава указание за прилагане на решението.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10097
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура за транспорт на служител-да поръсаждаваме

589
Цитат на: parwanow в Днес в 12:11 " n_alex76, Най вероятно попадаме, но районът нито е отдалечен, нито е трудно достъпен, само ч...

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

65
Фирма с разход под 500 лв. е фирма без дейност по смисъла на Закона за счетоводството, ако са налице и следните условия: 30. (но...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

910
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

120
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...
Още от форума