актуална версия

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ ЗА ФОНДА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 9 юни 2016 г. - ДВ, бр. 47 от 2016 г. В сила от 16 септември 2016 г.)

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ от 24 март 2016 г. между РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ("Гарантът") и ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ("Банката") ("Гаранционно споразумение").

ПРЕАМБЮЛ

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Гарантът и Фондът за гарантиране на влоговете в банките в България са поискали съдействие от Банката за финансиране на част от Проекта;

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ съгласно споразумение за заем от настоящата дата между Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България като Заемополучател и Банката ("Споразумение за заем", както е определено в Стандартните общи условия) Банката се е съгласила да отпусне заем на Заемополучателя в размер 300 (триста) милиона евро при спазване на условията, определени или посочени в Споразумението за заем, но единствено при условие че Гарантът гарантира задълженията на Заемополучателя съгласно Споразумението за заем, както е предвидено в настоящото споразумение; и

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Гарантът, предвид сключването от страна на Банката на Споразумение за заем със Заемополучателя, се съгласява да гарантира тези задължения на Заемополучателя,

СЛЕДОВАТЕЛНО В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ страните се споразумяват, както следва:

Член I - СТАНДАРТНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ; ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Раздел 1.01. Включване на Стандартните общи условия

Всички разпоредби на Стандартните общи условия на Банката от 1 декември 2012 г. са включени във и приложими към настоящото споразумение със същата сила и действие, както ако са изцяло определени тук (тези разпоредби се наричат по-долу "Стандартни общи условия").

Раздел 1.02. Определения

Където и да се използват в настоящото споразумение (включително в Преамбюла), освен ако не е изрично посочено друго или контекстът не изисква друго, термините, определени в Преамбюла, имат съответните дадени им там значения, термините, определени в Стандартните общи условия и Споразумението за заем, имат съответните значения, дадени им в тези документи, като долупосоченият термин има следното значение:

"Упълномощен представител на гаранта" означава министърът на финансите на Гаранта.

Раздел 1.03. Тълкуване

В настоящото споразумение позоваване на даден член или раздел, освен ако не е посочено друго в това споразумение, ще бъде тълкувано като позоваване на посочения член или раздел от настоящото споразумение.

Член II - ГАРАНЦИЯ И ПРОЦЕДУРА

Раздел 2.01. Гаранция

С настоящото Гарантът безусловно гарантира като основен длъжник, а не само като поръчител, надлежното и своевременно плащане на всякакви и всички дължими суми по Споразумението за заем, независимо дали на определен падеж, чрез ускоряване на срока за плащане или по друг начин, включително надлежното и своевременно плащане на всякакви и всички обезщетения за вреди и други дължими суми, в резултат на несвоевременното изпълнение на някое от задълженията на Заемополучателя, определени в Споразумението за заем.

Раздел 2.02. Процедура

(а) Гарантът потвърждава с настоящото, че е запознат с условията на Споразумението за заем.

(б) Банката се съгласява, без да се засяга раздел 8.02 от Стандартните общи условия, които при всички случаи имат превес, че в случай че Заемополучателят не извърши някакви плащания на главница или лихва или на някаква друга сума, дължима на Банката съгласно Споразумението за заем, Банката следва да уведоми Гаранта за същото и за предпочитане в рамките на 3 работни дни от настъпването на такова неплащане.

(в) Банката се съгласява, че всяко искане за плащане, отправено от Банката към Гаранта в съответствие с настоящото споразумение, ще бъде отправено в писмена форма, като в това искане за плащане ще бъде посочена сумата съгласно Споразумението за заем, чието плащане е просрочено и която следва да се плати от Гаранта, и датата, до която тази сума трябва да бъде платена от Гаранта, като тази дата следва да бъде не по-рано от петнадесет работни дни от датата на известието за искането за плащане.

Член III - РАЗНИ

Раздел 3.01. Известия

Следните адреси са посочени за целите на Раздел 10.01 от Стандартните общи условия:

За Гаранта:

Република България

Министерство на финансите

ул. Г. С. Раковски 102,

София, България

На вниманието на: Министъра на

финансите

Факс: +359 2 980 68 63

За Банката:

European Bank for Reconstruction and

Development (Европейска банка за

възстановяване и развитие)

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom (Обединено кралство)

На вниманието на: Operation Administration

Department (Отдел управление на

операциите)

Факс: +44 20 7338 6100

Раздел 3.02. Правно становище

За целите на Раздел 9.03 (б) от Стандартните общи условия и в съответствие с условията на Споразумението за заем правното становище или становища трябва да бъдат дадени от името на Гаранта от Министерството на правосъдието. Образецът на такова становище е приложен към настоящото споразумение.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО страните по настоящото споразумение, действайки чрез своите надлежно упълномощени представители, подписаха това споразумение в четири екземпляра и го представиха в София, България, на датата, посочена по-горе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ПРАВНО СТАНОВИЩЕ НА ГАРАНТА

[Официална бланка на Министерството на правосъдието]

European Bank for Reconstruction

and Development (Европейска банка за

възстановяване и развитие)

One Exchange Square

London EC2A 2JN

England

[Дата]

Уважаеми господа,

Относно: Правно становище относно Гаранционното споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие във връзка със Споразумението за заем между Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България и Европейската банка за възстановяване и развитие, двете от [ ]; (Операция № 47163).

На [ ] 2016 г. Европейската банка за възстановяване и развитие ("Банката") сключи Гаранционно споразумение с Република България ("Държавата") като Гарант, с което Държавата гарантира финансовите задължения на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България ("Заемополучателя") в полза на Банката ("Гаранционното споразумение") по отношение на Заема.

В настоящото Становище думите и изразите, определени в Гаранционното споразумение, имат същото значение и тук.

В качеството си на министър на правосъдието на Република България съм прегледал подписания екземпляр на Гаранционното споразумение и всички други свързани документи и съм проучил Конституцията на Република България заедно със съответните закони, нормативни актове, документи и други въпроси и съм отправил такива други запитвания, каквито съм счел за необходими или подходящи за целите на предоставянето на настоящото становище. Въз основа на гореизложеното съм на мнение и заявявам съответно, че:

(а) Министерският съвет на Република България след преглед на проектите на Гаранционното споразумение и Споразумението за заем със свое Решение № [ ] от [ ] одобри проекта на Гаранционно споразумение и упълномощи министъра на финансите да проведе преговори и впоследствие да подпише Гаранционното споразумение от името на Република България. Впоследствие Министерският съвет на Република България чрез свое Решение № [ ] от [ ] одобри Гаранционното споразумение, подписано на [ ], и предложи на Народното събрание на Република България да приеме Закон за ратификация на Гаранционното споразумение ("Закон за ратификация").

(б) В съответствие с разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 на Конституцията на Република България Народното събрание прие Закон за ратификация на Гаранционното споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумението за заем между Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България и Европейската банка за възстановяване и развитие.

(в) В съответствие с разпоредбите на член 98, т. 4 от Конституцията на Република България президентът на Република България издаде Указ № [ ] от [ ], постановяващ обнародването на Закона за ратификация в "Държавен вестник".

(г) Законът за ратификация, обнародван с Указ на президента на Република България, е публикуван в "Държавен вестник", брой № [ ] от дата [ ] и влезе в сила на [ ].

(д) Всички актове, условия и упълномощавания, които следва да бъдат изпълнени, удовлетворени и приложени с цел да позволят на Държавата като Гарант да встъпи законно във, да упражни правата си и да изпълни задълженията си, изложени в Гаранционното споразумение, са изпълнени при стриктно спазване на Конституцията и законите на Държавата.

(е) Задълженията на Държавата като Гарант, както са определени в Гаранционното споразумение, представляват законни, валидни и обвързващи задължения на Гаранта и подлежат на изпълнение в съответствие с приложимите за тях условия.

ж) Задълженията на Държавата, както са определени в Гаранционното споразумение, представляват международни задължения на Държавата и са одобрени в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Държавата, свързани с международни споразумения.

С уважение,

Министър на правосъдието

Република България

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10097
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура за транспорт на служител-да поръсаждаваме

589
Цитат на: parwanow в Днес в 12:11 " n_alex76, Най вероятно попадаме, но районът нито е отдалечен, нито е трудно достъпен, само ч...

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

63
Фирма с разход под 500 лв. е фирма без дейност по смисъла на Закона за счетоводството, ако са налице и следните условия: 30. (но...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

910
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

120
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...
Още от форума