актуална версия

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИГРАЛНИ КАЗИНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДА НА СГРАДАТА, МИНИМАЛНАТА ПЛОЩ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА И НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тези общи изисквания се регламентират минималните изисквания при организиране на хазартни игри в игрално казино по отношение на вида на помещенията или сградата или обособена част от нея, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.

Чл. 2. Организаторите на хазартни игри в игрално казино са длъжни да спазват тези общи изисквания, включително и при изготвянето на съответните задължителни изисквания, които представят за утвърждаване от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).

Раздел II.
Изисквания по отношение на вида и разпределението на помещенията

Чл. 3. Игралното казино е сграда или обособена част от сграда със самостоятелен вход, в което се организират хазартни игри на игрални маси и игрални автомати. Адресът на игралното казино, в което се организират игрите, трябва да е вписан в удостоверението за издаден лиценз на организатора на хазартни игри като обект, в който се организират игрите.

Чл. 4. В игралното казино могат да се извършват помощни и спомагателни дейности при спазване на нормативно установените изисквания за съответната дейност.

Чл. 5. (1) Игралното казино трябва да има обособен вход за посетители, на който да е монтирана табела, съдържаща информация за наименованието на организатора на хазартните игри и работното време на казиното.

(2) На информационното табло по чл. 45, ал. 3 ЗХ, монтирано непосредствено до входа на игралното казино, трябва да са посочени данни за контакт с ДКХ - адрес на интернет страницата, електронна поща и телефон на ДКХ.

(3) Когато игралното казино има повече от един вход, от който може да се осъществи достъп на посетители, изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат за всеки един от тези входове.

Чл. 6. Когато входовете за посетители на игралното казино представляват главни входове на игралното казино по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, приета с ПМС № 241 от 2012 г. (ДВ, бр. 77 от 2012 г.), всеки един от тях трябва да отговаря на изискването на чл. 44, ал. 1 ЗХ.

Чл. 7. (1) Игралното казино трябва да е с площ, позволяваща разполагането на минималния брой игрални маси и игрални автомати съгласно изискванията на чл. 72, ал. 1 ЗХ.

(2) За игралните автомати в игралното казино трябва да се спазва изискването за минимална площ по чл. 68, ал. 2 ЗХ.

Чл. 8. (1) В игралното казино трябва да бъдат осигурени:

1. място за съхранение на оръжие;

2. място за регистриране на посетителите и за водене на регистър по образец (приложението) съгласно изискванията на чл. 74, ал. 1 ЗХ;

3. обособено помещение за касиер, задължително защитено със стъкло или решетка, за закупуване на удостоверителни знаци за участие в игрите и разплащане с участниците в хазартните игри, което задължително се оборудва със:

а) огнеупорен сейф за съхранение на касовата наличност;

б) метален шкаф за съхранение на чипове и други удостоверителни знаци, утвърдени от ДКХ, с парична стойност (кеш чипове);

в) шкаф за съхранение на протоколите за приключване на маси;

4. място с разположено табло, указващо курса на валутите, използвани в казиното за работа с различните валути;

5. обособено помещение/я за съхранение на следното оборудване:

а) техническо оборудване за видеонаблюдение и съхраняване на информацията от него;

б) техническо оборудване, подпомагащо системите в игралното казино;

в) техническо оборудване за базирани игри, когато в игралното казино се предлагат такива.

(2) За помещенията по т. 3 и 4 организаторът е длъжен да гарантира използването на контролиран достъп и сигурност на информацията.

Раздел III.
Ремонт на игрално оборудване в игрално казино

Чл. 9. (1) При ремонт на игрално оборудване се попълва сервизен протокол между сервизния техник на производителя или вносителя и организатора.

(2) Организаторът съхранява в игралното казино екземпляра на сервизния протокол и при поискване от страна на длъжностни лица на ДКХ с контролни функции го предоставя.

Раздел IV.
Необходимо техническо оборудване за контрол

Чл. 10. Игралното казино трябва да разполага със система за проверка за наличие на оръжие.

Чл. 11. (1) Игралното казино задължително трябва да бъде снабдено с техническо оборудване за контрол, като минимално задължително условие е поставянето на видеокамери.

(2) Видеокамерите трябва да са с разделителна способност, позволяваща идентификация на лицата, които се намират в игралното казино. Зоните на видимост на видеокамерите трябва да обхващат цялата площ на игралното казино, цялото игрално оборудване, местата и помещенията по чл. 8.

(3) Записите от видеокамерите се съхраняват от организатора най-малко 72 часа. В случай на възникнал спор, свързан с организираните в игралното казино хазартни игри, записите се съхраняват до приключване на проверката от контролните органи на ДКХ.

Чл. 12. Помещенията по чл. 8, т. 3 и 5 допълнително трябва да бъдат снабдени със:

1. бутон за връзка с алармен звънец при охраната на казиното;

2. бутон за връзка с МВР и/или лицензираната охранителна фирма, осъществяваща цялостната охрана на игралното казино.

Чл. 13. Техническото оборудване за контрол, използвано в игралното казино, трябва да отговаря на действащите нормативни и технически изисквания.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тези общи изисквания отменят Общите задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол, приети на заседание на ДКХ на 10 юли 2013 г. с протокол № 15 (ДВ, бр. 65 от 2013 г.).

§ 2. Тези Общи изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол са приети на заседание на ДКХ на 21.10.2016 г. с протокол № 000030-11624 на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗХ и влизат в сила в деня на обнародването им в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 8, ал. 1, т. 2

Регистър по чл. 74 от Закона за хазарта

Карта

Клиент

Дата и час на регистрация

ЕГН/ЛНЧ

Дата на раждане

Вид, номер и издател на документ за самоличност

Националност

Адрес

Статус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10096
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура за транспорт на служител-да поръсаждаваме

567
n_alex76, Най вероятно попадаме, но районът нито е отдалечен, нито е трудно достъпен, само че друг начин за достигане до цеха, в...

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

44
Фирма с разход под 500 лв. е фирма без дейност по смисъла на Закона за счетоводството, ако са налице и следните условия: 30. (но...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

904
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

111
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...
Още от форума