актуална версия

ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ ВЪРХУ ТРЕЖЪРИ СМЕТКАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ" 2014 - 2020

(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 20 октомври 2016 г. - ДВ, бр. 86 от 2016 г. В сила от 1 ноември 2016 г.)

Настоящият Договор за залог е сключен на 31 август 2016 г. и страните по него се договарят той автоматично да влезе в сила едва при настъпване на Датата на влизане в сила (съгласно определението по-долу)

между

(1) Република България, представлявана от министъра на икономиката на Република България в качеството му и на ръководител на Управляващия орган (със значението, определено в Споразумението за финансиране) ("Залогодателят"); и

(2) Европейския инвестиционен фонд, представляван от Роджър Хавенит, заместник изпълнителен директор ("Заложен кредитор").

Като се има предвид, че:

(А) На 2 март 2016 г. Залогодателят и Заложният кредитор, наред с други, са сключили споразумение между кредиторите ("Споразумението между кредиторите").

(Б) В съответствие със Споразумението между кредиторите Залогодателят е приел с цел учредяване на обезпечение за плащането и изпълнението на всички Обезпечени задължения (съгласно определението на този термин по-долу) да сключи настоящия договор за залог ("Договорът за залог"),

се приема следното:

1. Определения и тълкуване

1.1.Термините, определени в Споразумението между кредиторите, имат същите значения в настоящия Договор, освен ако изрично не е предвидено друго.

1.2. В настоящия Договор за залог:

"Обслужваща банка" има значението, определено за този термин в Приложение 1 (Данни за сметката) към настоящия Договор.

"Дата на влизане в сила" означава датата, на която в "Държавен вестник" е обнародван Закон за ратифициране на настоящия Договор за залог, приет от Народното събрание на Република България в съответствие с Конституцията на Република България.

"Случай на принудително изпълнение" означава: (i) настъпването на Прекратително събитие, (ii) неизпълнение от страна на Залогодателя на някое от неговите договорни или други задължения в рамките на определен Документ по трансакцията, (iii) ненастъпването (когато е дължимо) на задължаването (освен при бездействие на Заложния кредитор) или невъзможността на Заложния кредитор да задължи някоя от Сметките на Целевия компонент за операции по ИНГИМСП в съответствие с условията на Споразумението между кредиторите, и по-специално клаузи 7.3 и 8.2 от него, и/или (iv) невъзможността Заложният кредитор да задължи някоя от Трежъри сметките в съответствие с Общите условия на Обслужващата банка, или неспазване от Обслужващата банка на някое от нейните договорни или други задължения в съответствие с Общите условия на Обслужващата банка.

"Споразумение за финансиране" има значението, определено за този термин в Споразумението между кредиторите.

"Общи условия на Обслужващата банка" означава общите условия за приемането на парични депозити и обслужване на сметки и тарифа за таксите за обслужване на сметки и извършване на платежни услуги на Обслужващата банка, приети от Управителния съвет на Обслужващата банка, и периодичните изменения, потвърждения и/или допълнения към тях.

"Покритие на подчинен риск" има значението, определено за този термин в Споразумението между кредиторите.

"Покритие на долен риск тип "мецанин" има значението, определено за този термин в Споразумението между кредиторите.

"Люксембургски договор за залог" означава Договорът за залог, отнасящ се за Заложените активи, както са дефинирани там, включително, наред с други неща, Вземанията по заложна сметка по Сметките на Целевия компонент за операции по ИНГИМСП и управляван от законите на Люксембург.

"Вземания по заложна сметка" означава всяко вземане на Залогодателя спрямо кредитното салдо на Трежъри сметките, както и всякакви други вземания, които Залогодателят може да предяви срещу Обслужващата банка във връзка с Трежъри сметките, независимо от техния характер, включително, за избягване на съмнение, всякакви парични вземания за плащане на съответното кредитно салдо, както и други парични вземания, независимо от техния характер, във връзка с Трежъри сметките, включително за избягване на съмнение, всякакви парични вземания за плащане на лихвите, платени по Трежъри сметките.

"Заложени активи" означава: (i) Вземанията по заложна сметка, и (ii) Заложените вземания.

"Заложени вземания" означава: (i) всички вземания, които Залогодателят има или ще има срещу Заложния кредитор във връзка с изплащането на неговата вноска по Сметките на Целевия компонент за операции по ИНГИМСП или Трежъри сметките (включително всякакви вземания за изплащане по Споразумението за финансиране или Споразумението между кредиторите); и (ii) всички вземания, които Залогодателят има или ще има срещу Обслужващата банка, включително и по-специално всякакви вземания за плащане, възстановяване или обратен превод на парични средства, подлежащи на Управление на свободните наличности, при условие обаче, че залог върху Заложените вземания, учреден съгласно Люксембургския договор за залог (доколкото те са идентични), е първи по ред залог, а залогът, учреден тук, е втори по ред залог.

"Обезпечени задължения" означава всички задължения и отговорности, които Залогодателят може във всеки момент да дължи на Заложния кредитор в рамките на или съгласно някой от Документите по трансакцията, независимо дали са текущи, или бъдещи, действителни или условни (и независимо дали са поети еднолично или съвместно, като гарант, поръчител или в друго качество), включително за избягване на съмнение, всички разходи, такси и разноски, направени от Заложния кредитор във връзка със защитата, опазването или прилагането на неговите съответни права по някой от Документите по трансакцията или друг документ, който доказва или обезпечава такива отговорности.

"Обезпечение" има значението, определено за този термин в Споразумението между кредиторите.

"Сметки на целеви компоненти на операции по ИНГИМСП" има значението, определено за този термин в Приложение 1 (Данни за сметката) на Люксембургския договор за залог.

"Покана за (насрещни) гаранции по ИНГИМСП" има значението, определено за този термин в Споразумението между кредиторите.

"Прекратително събитие" има значението, определено за този термин или в (i) Споразумението за финансиране по отношение на Залогодателя, и/или (ii) Споразумението между кредиторите.

"Документи по трансакцията" означава Споразумението между кредиторите, Споразумението за финансиране и настоящият Договор за залог.

"Трежъри сметка" има значението, определено за този термин в Приложение 1 (Данни за сметката) към настоящия Договор.

"Управление на свободните наличности" има значението, определено за този термин в Споразумението за финансиране, сключено между Залогодателя и Заложния кредитор.

1.3. В настоящия Договор за залог всяко позоваване на (а) "Клауза", освен ако не е посочено друго, представлява позоваване на Клауза на настоящия Договор; и (б) споразумение (включително настоящия Договор за залог, Споразумението за финансиране или Споразумението между кредиторите) представлява позоваване на съответното споразумение с евентуалните въведени с течение на времето в него (цялостни) изменения, промени, модификации или допълнения към него. Заглавията на клаузите служат само за улесняване на позоваването.

1.4. Настоящият Договор за залог може да бъде подписан и чрез обмен на подписаните страници с подписи по факс, като всички те заедно представляват един и същ Договор за залог.

2. Потвърждение на задълженията за плащане на Залогодателя към Заложния кредитор

2.1. Страните признават и Залогодателят потвърждава, че съгласно условията на Документите по трансакцията Залогодателят е поел задължението да плати на Заложния кредитор определени суми, включително сумата, отговаряща на частта от съответната Покана за (насрещни) гаранции по ИНГИМСП, която е разпределена за Покритието на подчинен риск или Покритието на долен риск тип "мецанин", и че задължаването от Заложния кредитор на Сметките на Целеви компоненти на операции по ИНГИМСП съгласно условията на Документите по трансакцията, по-специално, но без ограничения, клаузи 7.3 и 8.2 на Споразумението между кредиторите, представлява изпълнение на съответните задължения за плащане. За избягване на съмнение страните изрично признават, че всички такива задължения за плащане са неразделна част от Обезпечените задължения (съгласно определението в настоящия Договор за залог), обезпечени от Залога (съгласно определението по-долу), учреден по настоящия Договор.

3. Залог

3.1. Залогодателят залага считано от Датата на влизане в сила Заложените активи като финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение в полза на Заложния кредитор, който приема като първи по ред залог залога върху Заложените активи (с изключение на залога върху тези Заложени вземания, които са вече обременени съгласно Люксембургския договор за залог, по отношение на които залогът е втори по ред залог) за надлежното и цялостно плащане и изпълнение на всички Обезпечени задължения ("Залогът").

3.2. На Датата на влизане в сила Залогодателят уведомява Обслужващата банка за настоящия Залог, като уведомлението следва да бъде изготвено съгласно образеца в Приложение 2 ("Уведомлението") и се задължава да получи надлежно подписано потвърждение (съгласно образеца, приложен към Уведомлението като Анекс 1 ("Признаването") от Обслужващата банка в рамките на 2 работни дни след Датата на влизане в сила.

3.3. Залогодателят се задължава по време на срока на действие на настоящия Договор за залог да не предоставя залози с по-нисък приоритет върху Заложените активи.

4. Опериране със сметки

4.1. Трежъри сметките се управляват от Заложния кредитор съгласно разпоредбите на Документите по трансакцията и Общите условия на Обслужващата банка. За избягване на съмнение и без да се засяга общият характер на горното, това включва по-специално всяко опериране за целите на Управление на свободните наличности, както е посочено в Член 13 на Споразумението за финансиране (включително депозирането на средства като срочни депозити в Обслужващата банка).

Залогодателят и Заложният кредитор се договарят всяко изменение или потвърждаване на или допълнение към Общите условия на Обслужващата банка да се прилага за Заложния кредитор и Трежъри сметките едва

2 месеца след надлежно уведомяване за това от Обслужващата банка до Заложния кредитор.

4.2. Залогодателят няма право да управлява Трежъри сметките.

4.3. Обслужващата банка има право да задължи Трежъри сметките с всички такси, комисиони, лихви и други разходи, дължими и изискуеми в съответствие с Общите условия на Обслужващата банка.

5. Декларации

С настоящото Залогодателят декларира и гарантира пред Заложния кредитор, че по време на срока на действие на настоящия Договор за залог:

5.1. той е и ще остане едноличният собственик на Заложените активи и не се е разпоредил със Заложените активи, нито ги е продал (или част от тях);

5.2. не се е отказвал или отричал и няма да се откаже или отрече от което и да било право или действие, което има във връзка със Заложените активи;

5.3. върху Заложените активи не съществува Обезпечение или други тежести (освен Залогът и залогът върху Заложените вземания по Люксембургския договор за залог);

5.4. той има необходимото правомощие, което му позволява да поеме и изпълнява своите задължения по Документите по трансакцията;

5.5. настоящият Договор за залог представлява неговите законни, действителни и обвързващи задължения, а Залогът след създаването на противопоставимост съгласно Клауза 3 (Залог) създава действащ първи по ред залог върху Заложените активи (с изключение на залога върху тези Заложени вземания, които са вече обременени съгласно Люксембургския договор за залог, по отношение на които залогът е втори по ред залог), който може да бъде приведен в принудително изпълнение съгласно неговите условия;

5.6. по отношение на Заложените активи не съществуват насрещни вземания, спрямо които може да бъде упражнено право за нетиране или право за задържане, и Обслужващата банка надлежно и валидно е отказала всякакви средства за защита, на които е имала право във връзка с Вземанията по заложна сметка, без да се засяга правото на Обслужващата банка да задължи Трежъри сметките с всички дължими такси, комисиони, лихви и други разходи, в съответствие с Общите условия на Обслужващата банка; и че

5.7. всички необходими разрешителни, които му позволяват да сключи Документите по трансакцията, са получени и са, и ще останат в пълна юридическа сила.

6. Задължения

6.1. Освен ако не е получил предварителното писмено съгласие на Заложния кредитор, Залогодателят няма право:

6.1.1. да продава или да се разпорежда по друг начин с всички или някое от своите права, собственост и участие в Заложените активи; или

6.1.2. да учредява, предоставя или да разрешава съществуването на (а) Обезпечителен интерес или други тежести върху, или (б) каквито и да било ограничения на способността за прехвърляне или реализиране на всички или част от Заложените активи (освен за избягване на съмнение, Залога).

6.2. С настоящото Залогодателят се задължава, че по време на срока на действие на настоящия Договор за залог:

6.2.1. ще си съдейства със Заложния кредитор и ще подписва или ще разпорежда подписването на всички допълнителни документи и ще предприема всички допълнителни действия, които Заложният кредитор може основателно да поиска периодично за създаването на противопоставимост и защитата на настоящия Залог или за упражняване на неговите права по настоящия Договор за залог;

6.2.2. ще действа добросъвестно и няма умишлено да предприема мерки или да извършва действия, които биха могли да имат неблагоприятно въздействие върху съществуването на Залога или да нарушат правата на Заложния кредитор;

6.2.3. ще уведоми Заложния кредитор при първа възможност за всякакви събития или обстоятелства, за които може да се очаква, че ще имат съществено неблагоприятно въздействие върху валидността или приложимостта на настоящия Договор за залог или Заложените активи; и

6.2.4. ще информира Заложния кредитор при първа възможност, ако Залогът понесе вреди или бъде застрашен от действия на трети лица (включително, но не само посредством запори); в случай на запор съответната информация следва да бъде придружена с копие от заповедта за запор, както и всички документи, необходими за подаването на възражение срещу запора, и - в случай на каквито и да било други действия от трети лица - с копия, доказващи какви действия са или съответно ще бъдат предприети, както и всички документи, необходими за подаването на възражение срещу такива действия. Всички основателни и правилно документирани разходи и разноски за всякакви действия на намеса и мерки на Заложния кредитор се възстановяват на Заложния кредитор. Това важи и за образуването на съдебни дела, които Заложният кредитор може да сметне за необходими.

7. Пълномощия

7.1. Без да се засягат останалите разпоредби на настоящия Договор за залог, Залогодателят с настоящото неотменимо упълномощава и оправомощава Заложния кредитор да предприема или да разпорежда предприемането на всякакви формални стъпки с цел създаване на противопоставимост на Залога и - за избягване на съмнение, се задължава да предприема такива стъпки самостоятелно, ако това бъде наредено от Заложния кредитор.

7.2. Без да се засяга Клауза 7.1 по-горе, Залогодателят неотменимо назначава Заложния кредитор за свой пълномощник и да подписва, сключва и оформя от негово име и по негово нареждане всички документи и да извършва всички действия, които Заложният кредитор може да сметне за необходими за (а) изпълнение на някое от задълженията, възложени на Залогодателя по настоящия Договор за залог, или (б) упражняване на всяко от правата, предоставени на Заложния кредитор от настоящия Договор за залог или по закон, като се разбира, че принудителното изпълнение на Залога трябва да бъде извършено по начина, описан в Клауза 8 (Принудително изпълнение) на настоящия Договор.

7.3. Залогодателят утвърждава и потвърждава всички извършени действия и всички документи, подписани от Заложния кредитор при упражняването на пълномощията, предоставени по тази Клауза.

7.4. За целите на този Договор за залог и пълномощията, дадени тук, Залогодателят дава своето изрично съгласие и упълномощава Заложния кредитор в съответствие чл. 38 от българския Закон за задълженията и договорите с право да договаря сам със себе си или да договаря с друго лице, което той също представлява, ако се сметне за необходимо или подходящо, или се изисква във връзка с правата на Заложния кредитор по Управление на свободните наличности.

7.5. Залогодателят също така изрично упълномощава Заложния кредитор с право да преупълномощава и/или да делегира част от или всички пълномощия, дадени тук на трети лица в съответствие с разпоредбите на чл. 43 от Закона за задълженията и договорите.

7.6. Залогодателят в настоящото се задължава да подпише и предаде на Заложния кредитор [при поискване] отделно пълномощно, като инструмент за улесняване упражняването на правомощията, дадени тук, и излагащо подробности за упълномощаването, като такива пълномощия са във форма и по същество задоволителни за удостоверяване обхвата на упълномощаването на Заложния кредитор пред Обслужващата банка и всяко трето лице.

8. Принудително изпълнение

8.1. При настъпването на Случай на принудително изпълнение Заложният кредитор има право да реализира Заложените активи по най-благоприятния начин, предвиден от закона, и по-специално, но без ограничения, може да:

8.1.1. поиска директно плащане на Вземанията по заложна сметка от Обслужващата банка и/или директно плащане на Заложените вземания от длъжника по тях;

8.1.2. придобие Заложените вземания, в който случай Заложените активи ще бъдат оценени по тяхната номинална стойност, определена от Заложния кредитор по негова собствена, основателна от търговска гледна точка, преценка; или

8.1.3. ако е приложимо, пристъпва към нетиране между Обезпечените задължения и Заложените активи.

8.2. След настъпването на Случай на принудително изпълнение Заложният кредитор има право да:

8.2.1. поиска принудително изпълнение на настоящия Залог върху всички или част от Заложените активи по негова собствена преценка;

8.2.2. използва различни методи за принудително изпълнение на настоящия Залог за различни части от Заложените активи (включително Заложени активи от същото естество), едновременно или последователно, и/или

8.2.3. извърши принудително изпълнение на настоящия Залог върху Заложените активи в тяхната цялост (като неговите права по настоящия Договор не се ограничават или засягат), независимо от факта, че очакваните постъпления от такова принудително изпълнение биха надвишили размера на Обезпечените задължения.

8.3. Залогодателят се задължава да съдейства в максимална степен, за да може Заложният кредитор да упражнява своите права по настоящия Договор за залог, включително в случай на неговото принудително изпълнение.

9. Действителност на залога

9.1. Залогът представлява постоянно действащо Обезпечение и независимо от каквито и да било междинни или частични плащания на Обезпечените задължения, принудително изпълнение на Залога или факта, че в определен момент няма неизплатени Обезпечени задължения, остава с пълна юридическа сила, докато не бъде освободен писмено от Заложния кредитор.

9.2. Залогът е кумулативен, в допълнение към и независим от всяко друго Обезпечение, което Заложният кредитор може да притежава в определен момент като Обезпечение за Обезпечените задължения или каквито и да било права, правомощия и средства за съдебна защита, предвидени от закона, и не следва да действа по начин, по който може да наруши или да засегне, или да понесе вреди, или да бъде засегнат от Обезпечение или друго право или средство за съдебна защита, които Заложният кредитор може да притежава сега или в определен момент в бъдещето по отношение на Обезпечените задължения.

9.3. Настоящият Залог не се засяга от каквото и да е време или отсрочка, предоставени на дадено лице, или въздържане, или забавяне от страна на Заложния кредитор при създаването на противопоставимост или принудителното изпълнение на Обезпечение или права, или средства за съдебна защита, които Заложният кредитор може да притежава сега или в определен момент в бъдещето от или срещу Залогодателя или друго лице.

9.4. Неупражняване от страна на Заложния кредитор или забавяне при упражняване на някое от неговите права по настоящия Договор за залог не действа като отказ от тях, нито някое единично или частично упражняване на такова право възпрепятства по-нататъшно или друго упражняване на същото право или каквито и да било други права.

9.5. Задълженията на Залогодателя, съдържащи се в настоящия Договор за залог, правата, правомощията и средствата за съдебна защита, предоставени на Заложния кредитор от настоящия Договор за залог или по закон, и учреденият по настоящия договор Залог не се изпълняват, не понасят вреди и не се повлияват по друг начин от:

9.5.1. изменение или промяна, отказ от или освобождаване на някое Обезпечено задължение;

9.5.2. непоемане или нецялостно поемане на определено Обезпечение, предвидено от Споразумението между кредиторите или договорено по друг начин за поемане по отношение на Обезпечените задължения;

9.5.3. нереализиране или нецялостно реализиране на стойността или освобождаване, изпълнение, обмен или заместване на определено Обезпечение, поето по отношение на Обезпечените задължения; или

9.5.4. всякакви други действия, събития или пропуски, които при липсата на настоящата Клауза 9.5 биха могли да доведат до изпълнение, нанасяне на вреди или по друг начин да засегнат някое от задълженията на Залогодателя, съдържащи се в настоящия Договор за залог, правата, правомощията и средствата за съдебна защита, предоставени на Заложния кредитор по настоящия Договор за залог, Залога или по закон.

9.6. Освен в случай на груба небрежност или умишлена злоупотреба, Заложният кредитор не носи отговорност за загуби или вреди, понесени от Залогодателя, включително и по-специално поради: (а) предприемане на действие по настоящия Договор за залог или (б) небрежност или неизпълнение във връзка със Заложените активи, или (в) реализирането на всички или част от Заложените активи.

10. Разходи и разноски

Всички основателни разходи и разноски на Заложния кредитор (включително адвокатски хонорари, гербови налози и данък върху добавената стойност), направени във връзка с (а) създаването на противопоставимост, защитата или принудителното изпълнение на Залога, или (б) упражняването на неговите права, се възстановяват на Заложния кредитор и - за избягване на съмнение, това задължение за изплащане представлява част от Обезпечените задължения.

11. Конвертиране на валута

За целта на или в хода на изпълнение на някое от Обезпечените задължения Залогодателят може да конвертира всякакви суми, които са получени, възстановени или реализирани, или при подаване на заявление от негова страна по настоящия Договор за заем, от една валута в друга, както счете за целесъобразно, като всяко такова конвертиране се извършва според текущия обменен курс на Заложния кредитор за получаване на такава друга валута с първата валута.

12. Уведомления

Всяко уведомление или искане, което следва да бъде връчено от едно лице на друго съгласно настоящия Договор за залог, се връчва в съответствие с разпоредбите на Клауза 16 (Уведомления) от Споразумението между кредиторите.

13. Правоприемници

13.1. Този Договор за залог остава в сила въпреки каквото и да било обединение или сливане (осъществено по какъвто и да е начин) във връзка със Заложния кредитор, като се счита, че позоваването на Заложния кредитор включва всеки приобретател или правоприемник на Заложния кредитор и всяко лице, което - по силата на приложимо право - е поело правата и задълженията на Заложния кредитор по настоящия Договор или на което същите права и задължения са прехвърлени, новирани или възложени по някакъв начин съгласно съответните закони.

13.2. Без да се засягат други условия на настоящия Договор или на Документите по трансакцията, и по-специално Клауза 13.1 на настоящия Договор, Заложният кредитор с настоящото изрично запазва, а Залогодателят приема запазването на настоящия Договор за залог и Залога в случай на прехвърляне, новиране, изменение или друго прехвърляне на Обезпечените задължения или други права, възникнали в рамките на Документите по трансакцията.

13.3. Доколкото по закон се изисква допълнително уведомление или регистрация, или каквато и да било друга стъпка, за да може гореспоменатото да влезе в сила, такова допълнително уведомление или регистрация следва да се извърши и Залогодателят с настоящото издава на Заложния кредитор пълномощно за осъществяване на всякакви уведомления и/или да изисква всякакви необходими регистрации, или да предприема каквито и да било други стъпки, като се задължава да направи това самостоятелно, ако Заложният кредитор го поиска.

14. Изменения и частична недействителност

14.1. Промени по настоящия Договор за залог и всякакви откази от права по настоящия Договор за залог изискват писмена форма.

14.2. Ако определена разпоредба на настоящия Договор за залог бъде обявена от съдебен или друг компетентен орган за невалидна или по друг начин неприложима, тази разпоредба се отделя от настоящия Договор за залог, а останалите разпоредби на настоящия Договор за залог остават в пълна юридическа сила. Въпреки това Договорът за залог се изменя от страните по такъв разумен начин, по който се постига, без неправомерни действия, намерението на страните по отношение на отделената разпоредба.

15. Отказ от имунитет

Доколкото в рамките на определена юрисдикция Залогодателят може да поиска имунитет за себе си или за своите активи или приходи поради съдебен процес, принудително изпълнение, запор (било то в помощ на принудително изпълнение, преди постановяване на решение, или по друг начин) или друга съдебна процедура и доколкото такъв имунитет (независимо дали е поискан, или не) може да бъде предоставен в рамките на тази юрисдикция на Залогодателя или неговите активи или приходи, Залогодателят приема, доколкото това не е забранено от приложимите задължителни закони, да не предявява такива искания и неотменимо и специално се отказва от такъв имунитет, по-специално по отношение на Заложените активи, в максималната степен, позволена от законите на съответната юрисдикция.

16. Потвърждение на упълномощаване и надлежно подписване

Залогодателят се задължава да представи на Заложния кредитор в рамките на 4 работни дни след Датата на влизане в сила на настоящия Договор за залог (или такъв друг период от време, какъвто бъде приет от Заложния кредитор) правно становище на съответен юридически съветник на Залогодателя във форма, която е удовлетворителна за Заложния кредитор, потвърждаващо, че Залогодателят: (i) е предприел всички необходими действия за упълномощаване подписването и сключването на настоящия Договор за залог и изпълнението на неговите задължения по него, и (ii) е подписал надлежно настоящия Договор за залог и че (iii) подписването, упоменато в Клауза 17, е надлежно извършено.

17. Ратифициране и публикуване

Страните признават, че настоящият Договор подлежи на ратифициране от Народното събрание на Република България чрез приемане на закон за ратифициране в съответствие с Конституцията на Република България, както и обнародване на този закон в "Държавен вестник". Страните допълнително се договарят, че настоящият Договор може да бъде обнародван в "Държавен вестник" в съответствие с изискванията.

18. Право и юрисдикция

18.1. Спрямо настоящия Договор за залог и всякакви извъндоговорни задължения, възникнали от или във връзка с него, се прилага българското законодателство.

18.2. Съдилищата на България имат изключителна компетентност за разрешаване на всякакви спорове, които може да възникнат от или във връзка с Договора.

Настоящият Договор за залог е надлежно подписан от страните в два екземпляра както на български, така и на английски език. В случай на несъответствие в тълкуването версията на английски език има предимство.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДАННИ ЗА СМЕТКАТА 


"Обслужваща банка" означава Българската народна банка.

"Трежъри сметки" означава всяка от:

(i) банковата сметка в евро с номер IBAN BG34 BNBG 9661 1100 9556 40

и

(ii) банковата сметка в левове с номер IBAN BG73 BNBG 9661 1000 9556 01,

и двете открити в Обслужващата банка,

включително всяка срочна депозитна сметка, безсрочна депозитна сметка, подновяване, промяна на предназначението или замяна на тези сметки.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛОГ
ДО ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА
 


(на бланка на Залогодателя)

[…] 2016 г.

  До:                  [Обслужваща банка]

Копие до:

Европейския инвестиционен фонд

 

[Ръководител на отдел "Гаранции,

 

секюритизация и микрофинанси -

 

Инициатива за МСП"]

 

Авеню Дж. Ф. Кенеди 37Б

 

L-2968 Люксембург 

Уважаеми господа,

Уведомление за залог

Обръщаме се към Вас във връзка с банкова сметка с номер IBAN […] [и наименование на сметката] "[…]" и банкова сметка с номер IBAN […] [и наименование на сметката] "[…]", включително всяка срочна депозитна сметка, безсрочна депозитна сметка, подновяване, промяна на предназначението или замяна на тези сметки (съответно "Трежъри сметките" съгласно Договора за залог).

С настоящото Ви представяме уведомление ("Уведомлението") по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение на Република България със съответните изменения, както и всякакви други приложими закони, ако има такива, за залог, предоставен от нас в полза на Европейския инвестиционен фонд ("Заложният кредитор"), наред с други, върху всяко вземане, което може да имаме по кредитното салдо на Трежъри сметките, както и всякакви други вземания, които може да имаме срещу Вашата банка във връзка с Трежъри сметките, независимо от техния характер (включително - за избягване на съмнение, всякакви парични вземания за плащане на съответното кредитно салдо, както и всякакви други парични вземания, независимо от техния характер, във връзка с Трежъри сметките, включително - за избягване на съмнение, всякакви парични вземания за плащане на лихвите, платени по Сметките), съгласно условията на договор за залог от _________________ 2016 г. ("Договора за залог").

С настоящото Ви молим да се откажете от всякакви права за залог, права за нетиране, заложни права, права за задържане, права за комбиниране на сметките или каквито и да било подобни права, които може да имате спрямо нас, Заложния кредитор (във връзка с Трежъри сметките) или Трежъри сметките. Също така Ви молим да се откажете от всякакви други средства за защита, които може да имате по отношение на каквито и да било вземания във връзка с Трежъри сметките срещу нас или Заложния кредитор. Това следва да стане, без да се засяга Вашето право да задължите Трежъри сметките с всички дължими такси, комисиони, лихви и други разходи в зависимост от Вашите Общи условия за приемането на парични депозити и обслужване на сметки и Тарифата за таксите за обслужване на сметки и извършване на платежни услуги на Обслужващата банка, и периодичните изменения, потвърждения и/или допълнения към тях (при условие че всяко такова изменение, потвърждение или допълнение се прилага за Заложния кредитор и Трежъри сметките едва след двумесечно предварително уведомяване за това от Вас до Заложния кредитор).

Молим Ви да върнете формуляра за признаване (по образеца, приложен към настоящото Уведомление като Анекс 1), надлежно подписан, на гореспоменатия ни адрес и на Заложния кредитор.

С уважение

Залогодателят:

Република България,

представлявана от

Министерството на

икономиката,

надлежно представляван от:

____________________________

Име:

Длъжност:

Анекси:

1. Формуляр за Признаване

2. Формуляр за Уведомление за принудително изпълнение

3. Формуляр за Потвърждение

 

АНЕКС 1

ФОРМУЛЯР ЗА ПРИЗНАВАНЕ 


(на бланка на Обслужващата банка)

[…] 2016 г.

До:

Министерството на икономиката

 

на Република България

 

[следва да бъдат предоставени данни]

Копие до:

Европейския инвестиционен фонд

 

[Ръководител на отдел "Гаранции,

 

секюритизация и микрофинанси -

 

Инициатива за МСП"]

 

Авеню Дж. Ф. Кенеди 37Б

 

L-2968 Люксембург

 

Уважаеми господа,

Уведомление за залог

Обръщаме се към Вас във връзка с уведомлението за залог от […] 2016 г. ("Уведомлението") относно Договор за залог, сключен на […] 2016 г. между Европейския инвестиционен фонд ("Заложния кредитор") и Република България ("Залогодателя") с цел учредяване на залог ("Залога") върху, наред с други, всякакви вземания, които Залогодателят може да има по кредитното салдо на банкова сметка с номер IBAN […] и [наименование на сметката "[…]"] и банкова сметка с номер IBAN […] и [наименование на сметката "[…]"], включително всякакви допълнителни сметки, подновявания, промяна на предназначението или замени на тези сметки ("Трежъри сметките"), както и всякакви други вземания, които Залогодателят може да има срещу нашата банка във връзка с Трежъри сметките, независимо от техния характер ("Договорът за залог").

Признаваме получаването на това уведомление за залог, както и Залога, учреден с Договора за залог.

Всякакви обезпечения върху Трежъри сметките, които може да съществуват в наша полза, като например, по-специално всеки залог или подобно споразумение за обезпечение съгласно общите условия, по които се управляват Сметките, с настоящото се освобождават.

Ние изрично се отказваме от всякакви права за залог, права за нетиране, заложни права, права за задържане, права за комбиниране на сметки или каквито и да било подобни права, които може да имаме срещу Залогодателя, Заложния кредитор (във връзка с Трежъри сметките) или Трежъри сметките. Също така изрично се отказваме от всякакви други средства за защита, които може да имаме по отношение на каквито и да било вземания във връзка с Трежъри сметките срещу Залогодателя или Заложния кредитор.

Горепосоченият отказ от права се извършва, без да се засяга нашето право да задължим Трежъри сметките с всички дължими такси, комисиони, лихви и други разходи, в зависимост от нашите Общи условия за приемането на парични депозити и обслужване на сметки и Тарифата за таксите за обслужване на сметки и извършване на платежни услуги на Обслужващата банка, и периодичните изменения, потвърждения и/или допълнения към тях (при условие че всяко такова изменение, потвърждение или допълнение се прилага за Заложния кредитор и Трежъри сметките едва след двумесечно предварително уведомяване за това от нас до Заложния кредитор).

При получаване на уведомление за принудително изпълнение от Заложния кредитор (съгласно образеца, приложен към Уведомлението като Анекс 2) ние няма да проверяваме точността на информацията, съдържаща се в това уведомление, и по-специално дали са изпълнени условията, предвидени в Договора за залог в тази връзка. В резултат на това ние се позоваваме единствено на, обвързани сме и действаме в съответствие с инструкциите, дадени ни от Заложния кредитор в такова уведомление.

Задължаваме се, след като Сметките бъдат блокирани, да изпратим потвърждение (по образеца, приложен към Уведомлението като Анекс 3).

С уважение

 

[Обслужваща банка],

 

надлежно представлявана от:

 

____________________________

 

Име:

 

Длъжност:

 

 

АНЕКС 2

ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 


(на бланка на Заложния кредитор)

Дата […]

До:                       [Обслужваща банка]

 

Уважаеми господа,

Уведомление за принудително изпълнение

Обръщаме се към Вас във връзка с уведомлението за залог от […] 2016 г. относно Договор за залог, сключен на […] 2016 г. между Европейския инвестиционен фонд ("Заложния кредитор") и Република България като залогодател ("Залогодателя") с цел учредяване на залог ("Залога") върху, наред с други, всякакви вземания, които Залогодателят може да има по кредитното салдо на банкова сметка с номер IBAN […] и [наименование на сметката "[…]"] и банкова сметка с номер IBAN […] и [наименование на сметката "[…]"] (съответно "Трежъри сметките" и "Договорът за залог").

С настоящото Ви молим непосредствено след получаване на настоящото уведомление:

(а) незабавно да ни потвърдите по факс получаването на това уведомление за принудително изпълнение (като използвате образеца, приложен като анекс към настоящото уведомление за принудително изпълнение), и

(b) за избягване на съмнение да блокирате Трежъри сметките и да не изпълнявате каквито и да било инструкции, представени от Залогодателя и/или други лица (ако има такива), които са оправомощени да управляват Трежъри сметките, с изключение на нас.

[Инструкции за принудително изпълнение, ако е уместно]

С уважение

Заложният кредитор:

Европейски инвестиционен фонд,

надлежно представляван от:

_________________________________

Име:

Длъжност:

 

АНЕКС 3

ФОРМУЛЯР ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ 


(на бланка на Обслужващата банка)

Дата […]

До:

Европейския инвестиционен фонд

 

[Ръководител на отдел "Гаранции,

 

секюритизация и микрофинанси -

 

Инициатива за МСП"]

 

Авеню Дж. Ф. Кенеди 37Б

 

L-2968 Люксембург

Копие до:

Министерството на икономиката

 

на Република България

 

[следва да бъдат предоставени данни]

 

Уважаеми господа,

Уведомление за принудително изпълнение

Обръщаме се към Вас във връзка с уведомлението за залог от […] относно Договор за залог, сключен на […] 2016 г. между Европейския инвестиционен фонд и Република България като залогодател ("Залогодателя") с цел учредяване на залог върху, наред с други, всякакви вземания, които Залогодателят може да има по кредитното салдо на банкова сметка с номер IBAN […] и [наименование на сметката "[…]"] и банкова сметка с номер IBAN […] и [наименование на сметката] "[…]"] (съответно "Трежъри сметките" и "Договора за залог").

С настоящото потвърждаваме получаването на гореспоменатото уведомление за принудително изпълнение от […] ("Уведомлението за блокиране") от Европейския инвестиционен фонд и потвърждаваме, че ще го изпълним.

С уважение

[Обслужваща банка],

надлежно представлявана от:

_________________________________

Име:

Длъжност:

 

 

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10096
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура за транспорт на служител-да поръсаждаваме

567
n_alex76, Най вероятно попадаме, но районът нито е отдалечен, нито е трудно достъпен, само че друг начин за достигане до цеха, в...

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

44
Фирма с разход под 500 лв. е фирма без дейност по смисъла на Закона за счетоводството, ако са налице и следните условия: 30. (но...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

904
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

111
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...
Още от форума