актуална версия

РЕШЕНИЕ № 379 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

На основание чл. 10, ал. 1 - 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27 от 2018 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Признава Сдружение "Съюз на глухите в България" със седалище и адрес на управление в София, ул. Денкоглу № 12 - 14, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд с решение от 30 юли 1992 г. под № 496, том 8, стр. 160, по ф. д. № 17639 от 1991 г., ЕФН 2191176390 и с БУЛСТАТ 000703130, за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 5 юни 2018 г.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10096
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

33
Фирма с разход под 500 лв. е фирма без дейност по смисъла на Закона за счетоводството, ако са налице и следните условия: 30. (но...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

901
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

106
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...

Напускане с болничен

296
Благодаря Ви, момичета! Много ми помогнахте! Хубав ден!
Още от форума