актуална версия

РЕШЕНИЕ № 592 ОТ 21 АВГУСТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПЛАЩАНИЯТА НА РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОРИ

(Доп. - РМС № 681 от 25.09.2020 г.) На основание § 2в от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните финанси

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. След сключването на договор на стойност, равна на или надвишаваща 30 000 лв., всички разпоредители с бюджет, без тези по бюджета на Народното събрание и на съдебната власт, задължително уведомяват Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" за номера и датата на договора, срока на договора, стойността на договора, за идентификационни данни за лицето - насрещна страна по договора (ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ), за банковата сметка, по която ще се извършват плащания, и за нейния титуляр, за други данни, посочени в указание на министъра на финансите, както и за промяна на предоставените данни. Уведомяване се извършва от разпоредителите с бюджет и в случаите, при които платец по договора е лице, различно от разпоредителя с бюджет, сключил договора.

2. Преди извършването на плащания по договорите по т. 1 всички разпоредители с бюджет, без тези по бюджета на Народното събрание и на съдебната власт, задължително уведомяват Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" за размера на предстоящата за изплащане сума и за конкретния договор, по който ще се извърши плащането, за идентификационни данни за лицето - насрещна страна по договора (ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ), за банковата сметка, по която ще се извърши плащането, и за нейния титуляр, за други данни, посочени от министъра на финансите, както и за промяна на декларираните данни. В случаите на липса на сключен писмен договор на основание чл. 20, ал. 5 във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки разпоредителите с бюджет посочват данни за първичните платежни документи, въз основа на които ще се извърши плащането. Уведомяване се извършва и в случаите, когато предстоящата за изплащане сума по договорите/по първичен платежен документ е на стойност под 30 000 лв., но не по-малка от 100 лв., когато представлява част от парична престация по договор или в случаите по чл. 20, ал. 5 във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, чиято стойност е равна на или надвишава 30 000 лв., както и в случаите, при които платец по договора е лице, различно от разпоредителя с бюджет, сключил договора. Когато върху вземането на лицето - насрещна страна по договора, е наложен запор от орган на Националната агенция за приходите и/или на Агенция "Митници", уведомяване за предстоящо плащане след датата на налагане на запора се извършва и за суми на стойност под 100 лв.

3. Уведомяването по т. 1 и 2 се извършва от оправомощени от разпоредителя с бюджет служители, с квалифициран електронен подпис, чрез регистриране на данните по т. 1 и 2 в информационна система, достъпна на интернет страницата на Министерството на финансите, чрез която се осъществява обмен на информация между разпоредителите с бюджет и органите на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници".

4. Информацията по т. 1 се регистрира в информационната система не по-късно от 30 дни от сключването на договора, а информацията по т. 2 се регистрира в информационната система не по-късно от 10 дни преди датата на плащането. Промени в предоставените данни по сключен договор или по уведомление за предстоящо плащане се регистрират по реда на т. 3 в 5-дневен срок от настъпването на промени по договора или от узнаването за тях, съответно в 3-дневен срок от настъпването на промени по уведомление за предстоящо плащане или от узнаването за тях.

5. Плащанията по т. 2 се извършват само след като:

5.1. Националната агенция за приходите потвърди, че:

5.1.1. лицето - насрещна страна по договора, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения на обща стойност над 100 лв., събирани от Националната агенция за приходите;

5.1.2. лицето - насрещна страна по договора, има просрочени публични задължения на обща стойност над 100 лв. и за тях по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на Националната агенция за приходите:

5.1.2.1. е наложен запор върху вземанията на длъжника от съответната банка;

5.1.2.2. вече е наложен запор върху вземанията на длъжника от разпоредител с бюджет по друг договор;

5.1.2.3. е прието обезпечение в пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа;

5.1.3. лицето - насрещна страна по договора, има просрочени публични задължения на обща стойност над 100 лв. и за тях от страна на Националната агенция за приходите вече е наложен запор върху вземането на длъжника от разпоредителя с бюджет по посочения договор/върху предстоящата за изплащане сума по първичен платежен документ; в този случай разпоредителят с бюджет не следва да извършва плащане в полза на лицето до размера на запорираната сума; за разликата над нея разпоредителят с бюджет извършва плащането при съобразяване с договора и с всички получени документи, в това число от други кредитори или съдебни изпълнители;

5.1.4. лицето - насрещна страна по договора, има просрочени публични задължения на обща стойност над 100 лв., като за тях от страна на Националната агенция за приходите се предприемат действия по налагане на запор и/или изпълнение по договора/върху предстоящата за изплащане сума; в този случай разпоредителят с бюджет не следва да извършва плащане в полза на лицето до размера на запорираната сума; за разликата над нея разпоредителят с бюджет извършва плащането при съобразяване с договора/с първичния платежен документ и с всички получени документи, в това число от други кредитори или съдебни изпълнители;

5.1.5. лицето - насрещна страна по договора, има просрочени публични задължения на обща стойност над 100 лв., но за тях от страна на Националната агенция за приходите не могат да се предприемат действия по обезпечаване и изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

5.2. Агенция "Митници" потвърди, че:

5.2.1. лицето - насрещна страна по договора, няма просрочени публични задължения на обща стойност над 100 лв., декларирани от него или установени от митническите органи;

5.2.2. лицето - насрещна страна по договора, има просрочени публични задължения на обща стойност над 100 лв. и за тях по реда на Закона за митниците и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на Агенция "Митници":

5.2.2.1. е наложен запор върху вземанията на длъжника от съответната банка;

5.2.2.2. вече е наложен запор върху вземанията на длъжника от разпоредител с бюджет по друг договор;

5.2.2.3. е прието обезпечение в пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа;

5.2.3. лицето - насрещна страна по договора, има просрочени публични задължения на обща стойност над 100 лв. и за тях от страна на Агенция "Митници" вече е наложен запор върху вземането на длъжника от разпоредителя с бюджет по посочения договор/върху предстоящата за изплащане сума по първичен платежен документ; в този случай разпоредителят с бюджет не следва да извършва плащане в полза на лицето до размера на запорираната сума; за разликата над нея разпоредителят с бюджет извършва плащането при съобразяване с договора и с всички получени документи, в това число от други кредитори или съдебни изпълнители;

5.2.4. лицето - насрещна страна по договора, има просрочени публични задължения на обща стойност над 100 лв., като за тях от страна на Агенция "Митници" се предприемат действия по налагане на запор по договора/върху предстоящата за изплащане сума; в този случай разпоредителят с бюджет не следва да извършва плащане в полза на лицето до размера на запорираната сума; за разликата над нея разпоредителят с бюджет извършва плащането при съобразяване с договора/с първичния платежен документ и с всички получени документи, в това число от други кредитори или съдебни изпълнители;

5.2.5. лицето - насрещна страна по договора, има просрочени публични задължения на обща стойност над 100 лв., но за тях от страна на Агенция "Митници" не могат да се предприемат действия по обезпечаване по реда на Закона за митниците във връзка с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

5.2.6. актът, с който са установени задълженията, е изпратен на Националната агенция за приходите за принудително изпълнение.

6. Потвърждението по т. 5 от Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" се извършва чрез информационната система в 7-дневен срок считано от деня, следващ датата на регистриране на уведомлението по реда на т. 3, на електронен адрес, посочен в удостоверението за квалифициран електронен подпис на оправомощените от разпоредителите с бюджет служители.

7. В случаите, когато разпоредител с бюджет в срока по т. 6 не е получил потвърждение от Националната агенция за приходите и/или от Агенция "Митници", информационната система изисква потвърждение от съответната администрация в допълнителен 3-дневен срок. След изтичането на общия 10-дневен срок разпоредителят с бюджет автоматично получава окончателен отговор, като въз основа на него и на указаното във всички получени документи преценява дали да извърши плащането.

8. В случай на невъзможност за регистриране на уведомление по реда на т. 3 разпоредителят с бюджет изпраща уведомлението при спазване на срока по т. 4 до съответната териториална дирекция или офис на Националната агенция за приходите по месторегистрация на лицето - насрещна страна по договора, или до Агенция "Митници", Централно митническо управление.

8.1. Когато след успешна регистрация на уведомление по реда на т. 3 е налице неработеща функционалност в информационната система, разпоредителят с бюджет може повторно да регистрира уведомлението или да го изпрати по реда на т. 8 при спазване на срока по т. 4.

8.2. При постъпването на уведомление по реда на т. 8 съответните структури на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" изпращат потвърждение до разпоредителя с бюджет извън информационната система при спазване на срока по т. 6, но не по-късно от 10-дневен срок считано от деня, следващ датата на получаване на уведомлението.

8.3. След получаването на съответните потвърждения и/или документи от Националната агенция за приходите и от Агенция "Митници" разпоредителят с бюджет преценява дали да извърши плащането съобразно указаното в тях. Когато разпоредителят с бюджет не получи потвърждения и/или документи от Националната агенция за приходите и/или от Агенция "Митници" в 10-дневен срок считано от деня, следващ датата на получаване на уведомлението от приходните администрации, той извършва плащането с изключение на случаите на наложен запор върху вземането по договора.

9. Когато действията по т. 5 могат да доведат до забавяне на плащането, съответно до неизпълнение на договора, и неустойки или други обезщетения в тежест на разпоредителя с бюджет, министърът на финансите може да разреши плащането да се извърши и преди приключването на процедурата по т. 5 по мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

10. За неизпълнение на задължение, предвидено в това решение, съответният разпоредител с бюджет и виновните длъжностни лица се наказват с глоба по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.

11. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

12. От датата на влизането в сила на това решение разпоредителите с бюджет могат да регистрират в информационната система по т. 3 свои служители, които са оправомощени да ползват системата, като регистрират/изпращат съответните данни/документи и получават потвърждения/документи от органите на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници". На разпоредителите с бюджет се предоставя възможност за регистриране и на оправомощен служител (приложен администратор) с права да регистрира оправомощени служители на разпоредителя с бюджет. 3а извършеното оправомощаване и регистриране на служители в системата разпоредителите с бюджет уведомяват Министерството на финансите в 3-дневен срок. Разпоредителите с бюджет в срок до три работни дни уведомяват Министерството на финансите за всяка предстояща или настъпила промяна на данните за съответния разпоредител с бюджет и/или за оправомощените от него служители съгласно решението.

13. Оправомощените лица, регистрирани от разпоредителите с бюджет съгласно т. 11 от Решение № 593 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори (ДВ, бр. 58 от 2016 г.), запазват правата си да регистрират/изпращат съответните данни/документи и да получават потвърждения/документи от органите на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" във връзка с договори и уведомления за предстоящи плащания и по реда на това решение.

14. Данните по т. 1 за действащите към датата на влизането в сила на това решение договори подлежат на регистриране едновременно с регистриране на първото уведомление за предстоящо плащане по същия договор, но не по-късно от 60 дни след влизането в сила на решението.

15. Действията по регистрираните до датата на влизането в сила на това решение уведомления за предстоящи плащания се довършват по реда на Решение № 593 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори в срок един месец от влизането в сила на това решение.

16. (Доп. - РМС № 681 от 25.09.2020 г.) Разпоредбите на това решение не се прилагат по отношение на целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги, включително за случаите, когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, както и по отношение на целево предоставените средства от Европейския съюз, когато средствата са обвързани с временни мерки за справяне с последиците от COVID-19.

17. Отменя се Решение № 593 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори.

18. Решението влиза в сила от 3 септември 2018 г.

19. Министърът на финансите издава указание за прилагане на решението в срок до влизането му в сила.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10097
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура за транспорт на служител-да поръсаждаваме

586
Цитат на: parwanow в Днес в 12:11 " n_alex76, Най вероятно попадаме, но районът нито е отдалечен, нито е трудно достъпен, само ч...

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

58
Фирма с разход под 500 лв. е фирма без дейност по смисъла на Закона за счетоводството, ако са налице и следните условия: 30. (но...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

910
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

119
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...
Още от форума