ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) относно условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на страната от чужденци, както и на членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

1 промяна

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденците влизат в Република България през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с редовен паспорт или с друг заместващ го документ, както и с виза, когато такава се изисква.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденците могат да влизат в Република България с редовен паспорт или със заместващ го редовен документ за пътуване, който е признат от Република България.

1 промяна

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденец, който не отговаря на изискванията за влизане в Република България, не се допуска в страната от органите за граничен контрол. За отказа се попълва единен стандартен формуляр за отказ за влизане на границата съгласно част "Б" от Приложение V от Регламент (ЕО) № 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОJ, L 77 от 23.3.2016 г., стр. 1 - 52).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В случай че на чужденец, за когото е подаден сигнал за отказ от влизане в Шенгенската информационна система, бъде разрешено влизането в страната по хуманитарни причини или когато това се налага от държавния интерес или от изпълнението на международни договори, по които Република България е страна, органите за граничен контрол информират дирекция "Международно оперативно сътрудничество" на Министерството на вътрешните работи (МВР), която уведомява държавите, прилагащи достиженията на Шенгенското законодателство.

1 промяна

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В случай че паспортът или заместващият го документ на чужденеца не е подпечатан при влизането му в Република България, компетентните органи на МВР могат да приемат, че притежателят на документа не е изпълнявал или вече не изпълнява условията за продължителност на краткосрочното пребиваване в Република България.

(2) В случаите по ал. 1 чужденецът може да докаже чрез достоверни документи - транспортни билети или други документи, удостоверяващи престоя му извън територията на Република България, че е спазил условията за продължителността на краткосрочното пребиваване.

(3) В случаите по ал. 2 на чужденеца може да се издаде единен формуляр за потвърждаване спазването на условията за продължителността на краткосрочното пребиваване съгласно Приложение VIII към Кодекса на шенгенските граници.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Ако в случаите по ал. 1 чужденецът не успее да докаже, че е спазил условията за продължителността на краткосрочното пребиваване, компетентните органи на МВР отбелязват в паспорта или заместващия го документ датата, на която той е преминал външната граница на Република България, както и мястото на преминаване на съответната граница.

1 промяна

Чл. 5. (1) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)

(6) Когато се анулира или отмени визата, върху нея се поставя печат "АНУЛИРАНА" или "ОТМЕНЕНА", като освен това оптически променливият знак на визовия стикер, знакът за сигурност "ефект на латентно изображение", както и терминът "виза" се правят невалидни чрез зачертаване.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.)

(8) Органите, извършили отмяна или анулиране на визата, регистрират във Визовата информационна система (ВИС) информацията за анулирани и отменени визи, а в случаите, когато нямат достъп до ВИС - уведомяват в срок до 48 часа дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи (ДКО - МВнР) за взетото решение.

(9) Ако визата се анулира или отмени, но не са извършени фактическите действия по ал. 6, ДКО - МВнР дава указание на задграничното представителство, което е издало визата, да я обяви за анулирана или отменена чрез ВИС.

(10) В случай на анулиране, отмяна или отказ за издаване на виза се попълва формуляр по образец, утвърден с акт на Министерския съвет.

3 промени

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) При влизане в Република България чужденецът декларира целта на посещението си и посочва писмено адреса, на който ще пребивава, като представя пред органите за граничен контрол попълнената адресна карта по чл. 18, ал. 1 ЗЧРБ. Попълнените адресни карти се изпращат за последваща обработка и съхранение в сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Органите за граничен контрол подпечатват паспорта или заместващия го документ на чужденеца съгласно изискванията на Кодекса на шенгенските граници.

Чл. 7. (1) Минималните лични финансови средства за ежедневна издръжка на чужденец, който влиза в Република България с цел краткосрочно пребиваване или транзитно преминаване, са в размер 50 евро или тяхната равностойност в левове или друга свободно конвертируема валута, освен в случаите на изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен или културен обмен или съгласно актове на Министерския съвет.

(2) Необходимите лични финансови средства за осигуряване на подслон са не по-малко от 50 евро за всеки ден на престоя или тяхната равностойност в левове или друга свободно конвертируема валута или документ за предплатени нощувки в средство за подслон, или покана-декларация от българско физическо лице, с която се удостоверява, че се осигурява подслон.

(3) Необходимите лични финансови средства за напускане на Република България при влизане по суша или по вода с управлявано от лицето превозно средство са най-малко 200 евро или тяхната равностойност в левове или в друга свободно конвертируема валута, освен ако лицето притежава билет за завръщане.

(4) Необходимите лични финансови средства за напускане на страната от чужденец са в размер, съответстващ на цената на билета и дължимите такси (ако има такива) за обратно връщане до страната на произход или до трета държава, в която чужденецът има право да влиза и пребивава.

Чл. 8. В случаите по чл. 28 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците отразяват обявения адрес в специализиран информационен масив за административно обслужване на чужденците.

3 промени

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В случаите по чл. 28, ал. 3 ЗЧРБ лицата представят пред службите за административен контрол на чужденците или в съответното районно управление на МВР (РУ на МВР) по местопребиваване на чужденеца паспорта или заместващия го документ, ако чужденецът не се яви лично, като се попълват две адресни карти по образец съгласно приложение № 1. Представените адресни карти се обработват от службите за административен контрол на чужденците или от съответното районно управление на МВР и единият екземпляр се връчва на лицето, предоставило подслон.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

3 промени

Чл. 10. (1) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Контролът по адресната регистрация на чужденците се осъществява от началниците на сектори/групи "Миграция" при ОДМВР или от началниците на РУ на МВР.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване чужденецът представя необходимите документи, съгласно основанието на което кандидатства за получаване право на пребиваване.

7 промени

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) При извънредни обстоятелства, при наличие на хуманитарни причини или на държавен интерес службите за административен контрол на чужденците могат да продължат еднократно срока на валидност на виза за краткосрочно пребиваване и на разрешения с нея срок на пребиваване по реда на чл. 27, ал. 1 ЗЧРБ чрез полагане на персонализиран визов стикер и печат на издаващия орган в паспорта или в заместващия го документ за пътуване.

(2) При извънредни обстоятелства, при наличие на хуманитарни причини или на държавен интерес службите за административен контрол на чужденците могат да продължат срока на пребиваване на чужденци, които са влезли в страната при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване.

(3) За продължаване срока на валидност на виза за краткосрочно пребиваване и на разрешения с нея срок на пребиваване по ал. 1 или на срока за пребиваване по ал. 2 чужденецът подава лично заявление по образец съгласно приложение № 2 в дирекция "Миграция" на МВР или в сектори и групи "Миграция" при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване, към което прилага:

1. своя паспорт или заместващ го документ за пътуване и копие от страниците със снимката, личните данни, печата на органите за граничен контрол при последното влизане в Република България, а когато това е относимо - и на притежаваната виза;

2. документи, обосноваващи наличието на извънредни обстоятелства или хуманитарни причини по смисъла на ал. 1 или 2;

3. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, жилище и медицинска застраховка за срока на заявеното продължаване на визата и на пребиваване в страната.

(4) В случаите по ал. 1 службите за административен контрол на чужденците уведомяват в писмена форма ДКО - МВнР, за взетото решение.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Когато чужденец от български произход е влязъл законно на територията на Република България и не притежава виза за дългосрочно пребиваване, дирекция "Миграция" или отдел/сектори/групи "Миграция" при ОДМВР след предоставянето на писмено становище от ДАНС и след заплащането на такса за визата по Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, могат да издадат разрешение за пребиваване, когато държавният интерес налага това или при извънредни обстоятелства, доказани по надлежния ред със съответни документи, или след представяне на регистриран в Националната агенция за приходите (НАП) трудов договор, сключен за срок минимум шест месеца. Дирекция "Миграция" или отдел/сектори/групи "Миграция" при ОДМВР изпращат в ДКО - МВнР документ за платена такса за визата.

(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) Трудовият договор по ал. 5 не се изисква от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори или уведомления за промяна на работодател.

Глава втора.
ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Продължително пребиваване

9 промени

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г. в сила от 09.07.2021 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 22, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4, чл. 33о, ал. 1 и 2 и чл. 33р, ал. 1 от ЗЧРБ с цел събиране на семейството чужденецът с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на Република България подава в дирекция "Миграция" или ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ на члена на семейството със срок на валидност не по-малко от 6 месеца считано от датата на подаване на заявлението със страниците на снимката и личните данни;

2. (зал. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

3. доказателства за осигурено жилище;

4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка за членовете на семейството, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;

5. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) свидетелство за съдимост на члена на семейството, издадено към датата на подаване на документите от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението;

6. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;

7. документи относно обстоятелствата за издръжка на членовете на семейството и необходимостта от полагане на лични грижи поради здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне право на продължително пребиваване.

(3) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в срок до един месец след съгласуване с ДАНС и ДКО - МВнР, които предоставят становищата си в срок до 15 дни.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За взетото решение за събиране на семейството директорът на дирекция "Миграция", директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица уведомяват писмено заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

(5) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За взетото решение за събиране на семейството директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица уведомяват дирекция "Миграция" - МВР и ДКО - МВнР, като представят мотивирано писмено становище, съдържащо списък с приложените от чужденеца документи, справки за наличието или липсата на принудителни административни мерки, информация за задграничното представителство, където ще бъде подадено заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване, и основанието или липсата на такова за събиране на семейството.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) За взетото решение за събиране на семейството директорът на дирекция "Миграция" уведомява ДКО - МВнР, като представя мотивирано писмено становище, съдържащо списък с приложените от чужденеца документи, справки за наличието или липсата на принудителни административни мерки, информация за задграничното представителство, където ще бъде подадено заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване, и основанието или липсата на такова за събиране на семейството.

(7) Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи уведомява задграничното представителство на Република България в държавата по постоянното местоживеене на члена на семейството или в задграничното представителство, акредитирано за държавата на постоянното местоживеене на члена на семейството, в срок до 5 дни след получаването на уведомлението по ал. 5 и 6.

(8) Положителното решение по заявлението за събиране на семейството е основание на чужденеца - член на семейството, да бъде издадена виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ по облекчена процедура. Чужденецът подава заявление за виза пред задграничното представителство на Република България в държавата по постоянното му местоживеене или в задграничното представителство, акредитирано за държавата на постоянното му местоживеене, в срок до 6 месеца от уведомяването му.

(9) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Събирането на семейство на чужденци по чл. 33р, ал. 1 не е обвързано с необходимостта титулярят да е пребивавал определен минимален срок.

(10) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В случаите, когато компетентната служба за административен контрол на чужденците откаже да признае документ по гражданско състояние, който е представен пред нея, заинтересованото лице може да предяви установителен иск пред Софийския градски съд.

3 промени

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) След влизането му на територията на Република България и в срок не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на издадената виза чужденецът - член на семейството, прилага към първоначално подадените документи в дирекция "Миграция" или в ОДМВР:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, копие на положената виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне на право на продължително пребиваване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) В срок до три дни след прилагане на документите по ал. 1 и при липса на основания за отнемане на предоставеното право на пребиваване с цел събиране на семейството директорът на дирекция "Миграция", директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица определят срока на разрешеното пребиваване на чужденеца - член на семейството, и го уведомяват за задължението му да заплати държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси за предоставеното право на пребиваване.

8 промени

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на продължително пребиваване чужденецът лично представя в дирекция "Миграция" или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

2. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, с изключение на чужденците, кандидатстващи на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24в, чл. 24и и чл. 33г, ал. 4 от ЗЧРБ, когато плащането не е извършено по електронен път;

3. доказателства за осигурено жилище;

4. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

5. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;

6. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(3) При първоначално предоставяне право на продължително пребиваване по реда на глава трета "а" ЗЧРБ заявлението се подава не по-късно от три месеца от влизането на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до четири месеца от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност или необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен до три месеца, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени до изтичане на удължения срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

Чл. 15. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и заверено копие на разрешението за работа, издадено от Агенцията по заетостта.

3 промени

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ при първоначално подаване или при подновяване на разрешението за продължително пребиваване чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1.

(2) Дирекция "Миграция" или сектор/група "Миграция" при ОДМВР прилагат получени по служебен път справка за актуално състояние от търговския регистър, справка и/или информация за наличието или липсата на задължения на търговеца, както и на физическите лица - управители или съдружници, и:

1. в случаите на първоначално подаване - справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време от осигурител - местно лице, за всеки чужденец, възползвал се от право на пребиваване, която включва обобщена справка за работодател за период, или

2. в случаите на подновяване на разрешението - справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време от осигурител - местно лице, за всеки чужденец за предходните шест или дванадесет месеца.

Чл. 17. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и документ, удостоверяващ, че е специалист, пребиваващ в страната по силата на международен договор, по който Република България е страна.

5 промени

Чл. 18. (1) За получаване право на продължително пребиваване или продължаване срока на пребиваване на член на семейство на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и съответно:

1. документи, удостоверяващи наличието на основание за разрешаване на постоянно пребиваване;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за сключен брак или препис от акт за сключен брак.

3. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението на чужденеца служебна справка за придобито право на постоянно пребиваване от съпруг/съпруга.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) За целите на ал. 1, т. 1 чужденецът от български произход прилага и удостоверение за раждане. В случаите, когато е невъзможно представянето на удостоверение за раждане, ДМ - МВР, и отдел/сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат служебна справка относно българския произход на чужденеца, ако информацията е отразена в електронна система, поддържана от Изпълнителната агенция за българите в чужбина. До осигуряването на техническа възможност за достъп до системата чужденецът представя на ДМ - МВР, и на отдел/сектори/групи "Миграция" при ОДМВР удостоверението за български произход, издадено от Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

2 промени

Чл. 19. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата, издаден не по-рано от един месец преди представянето му, в който трябва да е посочено, че са изпълнени обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ.

2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

1 промяна

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и удостоверение за раждане на низходящия в случаите, когато същият е чужденец.

(2) Към документите към ал. 1 се прилага служебно справка за разрешено постоянно пребиваване или наличие на българско гражданство.

Чл. 21. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и удостоверение от лечебно заведение с посочен план за лечение и възстановяване.

Чл. 22. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 9 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и документ за акредитация, издаден от Министерството на външните работи.

1 промяна

Чл. 23. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 10 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:

1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че е получил право на пенсия;

2. документ, издаден от банка на територията на Република България, удостоверяващ, че има налична сметка, по която ще се получават съответните преводи от пенсията.

2 промени

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) За продължаване правото на пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 и 22 от ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;

2. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Към документите по ал. 1 се прилага служебно справка за разрешено пребиваване, получена международна закрила, убежище или временна закрила на родственика.

Чл. 25. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 14 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и съответно:

1. удостоверение за раждане;

2. декларация и други сведения за наличието на обстоятелствата по фактическо извънбрачно съжителство.

Чл. 26. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 15 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и заверено копие на разрешение за извършване на дейност на свободна практика, издадено от органите на Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 27. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и заверено копие от разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел, издадено от Министерството на правосъдието.

1 промяна

Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 17 ЗЧРБ чужденецът прилага към заявлението по чл. 14, ал. 1 писмо от компетентен държавен орган, потвърждаващо наличието на обстоятелствата за предоставяне на статут на специална закрила, и документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път.

4 промени

Чл. 29. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;

2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

3. документи за наличието на родствени връзки по чл. 2, ал. 6 ЗЧРБ;

4. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи;

5. (нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документи за доходите и издръжката на членовете на семейството по чл. 2, ал. 6, т. 3 и 5 от ЗЧРБ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни "Население".

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне право на продължително пребиваване.

1 промяна

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 19 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и следните документи, освен в случаите, когато те са налични по партидата на съответното търговско дружество в търговския регистър:

1. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

2. удостоверителен документ от българска лицензирана кредитна институция за постъпването на сума, не по-малка от 600 000 лв., за придобиване право на собственост от чужденеца върху недвижими имоти на територията на страната или за участие в капитала на съответното търговско дружество; при ползването на заемни средства - и удостоверителен документ от кредитна институция за непогасена част от заема не повече от 25 на сто;

3. документ за собственост на недвижимите имоти на територията на страната на чужденеца или на търговското дружество;

4. справка за разходите на търговското дружество за придобиване на недвижими имоти за периода след внасяне на сумата по т. 2 в капитала на търговското дружество, придружена с копия на договори за покупко-продажба (разходооправдателни документи), копие от инвентарната книга или амортизационен план, доказващо заприходяването на дълготрайни материални активи, или друг документ, удостоверяващ стойността и вида на придобитите нови недвижими имоти след влагането на сумата по т. 1.

(2) Службите за административен контрол на чужденците извършват служебно справка в търговския регистър за удостоверяване пълнотата на обстоятелствата за предоставяне право на продължително пребиваване.

4 промени

Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от чужденеца документи по чл. 14, ал. 1 и удостоверение от Министерството на иновациите и растежа, предоставено на дирекция "Миграция", по служебен път.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Дирекция "Миграция", уведомява Министерството на иновациите и растежа за издадените разрешения за продължително пребиваване на основание на удостоверенията по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Чужденците с предоставено право на продължително пребиваване декларират пред Министерството на иновациите и растежа всяка промяна в обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министерството на иновациите и растежа уведомява дирекция "Миграция", за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на удостоверението, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване, установена при проверка на вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър и в други случаи.

2 промени

Чл. 29в. (1) (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., предишен текст на чл. 29в - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 5 и 6 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за сключен брак или препис-извлечение от акт за сключен брак, съставени в Република България или в чужбина;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) при прекратяване на брака със съдебно решение - препис-извлечение или пълен препис от акта за сключен брак, когато бракът е сключен в Република България; копие от съдебното решение - когато бракът е сключен в чужбина;

3. препис-извлечение от акт за смърт, съставен в Република България или в чужбина.

(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни "Население".

Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 7 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и документи относно наличието на извънредни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ.

3 промени

Чл. 29д. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

(2) Преди издаване на разрешението по ал. 1 дирекция "Миграция" или сектор/група "Миграция" при ОДМВР извършват проверка относно вписването на научноизследователската организация в Регистъра на научната дейност в Република България.

(3) Разрешението за продължително пребиваване по ал. 1 се издава за срока на договора, като се подновява по реда на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

(4) В случаите на чл. 24б, ал. 7 от ЗЧРБ компетентните органи на първата държава - членка на ЕС, уведомяват Република България за планирания престой и представят следните документи:

1. валидно разрешение за пребиваване;

2. редовен паспорт или заместващ го документ;

3. доказателства за осигурено жилище;

4. задължителна медицинска застраховка;

5. свидетелство за съдимост.

(5) Планираният престой по ал. 4 може да се осъществи след изтичане на срока за възражение от страна на дирекция "Миграция" пред първата държава членка, който не може да бъде по-дълъг от 30 дни от получаване на комплектуваното заявление.

(6) Членовете на семейството на чужденец, приет като научен работник в Република България на основание чл. 24б, ал. 7 от ЗЧРБ, които желаят да го придружават на територията на Република България, прилагат документите по ал. 4, както и удостоверение за брак или удостоверение за раждане.

(7) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24б, ал. 9 от ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и договора, сключен с научноизследователската организация в Република България.

(8) Дирекция "Миграция" или сектор/група "Миграция" при ОДМВР уведомяват чужденеца и първата държава членка в 30-дневен срок считано от датата на подаване на заявлението за получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24б, ал. 9 от ЗЧРБ. Сектор/група "Миграция" при ОДМВР уведомяват незабавно дирекция "Миграция" за предоставяне право на продължително пребиваване на основание чл. 24б, ал. 9 от ЗЧРБ.

(9) За получаване право на продължително пребиваване членовете на семейството на чужденец, приет като научен работник в Република България на основание чл. 24б, ал. 9 от ЗЧРБ, прилагат документите по ал. 4, както и удостоверение за брак или удостоверение за раждане.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) След приключване на научното изследване чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване в Република България на основание чл. 24б от ЗЧРБ, може да получи продължително пребиваване за срок до 9 месеца, като за целта подава заявление - образец № 3, най-малко 30 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване. Дирекция "Миграция" или сектор/група "Миграция" при ОДМВР проверяват служебно обстоятелствата дали чужденецът в срок до 7 работни дни след приключването на научноизследователски проект е подал заявление в Агенцията по заетостта за регистрация като търсещо работа лице съгласно Закона за насърчаване на заетостта.

6 промени

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) удостоверение за приемането му за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието и науката, и удостоверение, издадено от висшето училище, че чужденецът ще се обучава през съответната година;

2. доказателство за платена такса за записване във висшето училище, което се представя след влизане на лицето на територията на Република България с виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ.

(2) За студентите, които при записване във висше училище се ползват от здравно осигуряване, не се изисква документът по чл. 14, ал. 1, т. 4.

(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) За студентите от български произход към документите по ал. 1 се прилага удостоверение за раждане, а в случаите, когато е невъзможно представянето на удостоверение за раждане, дирекция "Миграция" или отдел/сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат служебна справка относно българския произход на чужденеца, ако информацията е отразена в електронна система, поддържана от Държавната агенция за българите в чужбина. До осигуряването на техническа възможност за достъп до системата чужденецът представя на ДМ - МВР или на отдел/сектори/групи "Миграция" при ОДМВР удостоверението за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24в, ал. 2 от ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1, както и:

1. документи, удостоверяващи, че чужденецът провежда част от обучението в Република България в рамките на програма на Съюза или на многостранна програма, или на споразумение между две или повече висши училища, от които поне едното е българско;

2. документ, удостоверяващ, че чужденецът е приет като студент във висше училище в Република България;

3. валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава - членка на ЕС;

4. доказателство за платена такса за обучение в съответното висше училище, когато такава се изисква.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Изискванията на ал. 4, т. 1 не се прилагат, когато в рамките на своя курс на обучение студентът е задължен да провежда част от занятията във висше училище, намиращо се на територията на друга държава членка.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Дирекция "Миграция" може да поиска от компетентните органи на първата държава членка необходимите сведения относно престоя на чужденеца на нейната територия.

(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Документът по ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 2 - удостоверение за приемането на чужденец за обучение в Република България, издаден от Министерството на образованието и науката, не се изисква от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в регистър, поддържан от Министерството на образованието и науката. До осигуряването на техническа възможност за достъп до регистъра Министерството на образованието и науката предоставя по служебен път на ДМ - МВР, удостоверение за приемане на чужденец за обучение в Република България.

(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) След приключване на обучението си като студент в редовна форма на обучение във висше училище в Република България чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване в Република България на основание чл. 24в от ЗЧРБ, може да получи продължително пребиваване за срок до 9 месеца, като за целта подава заявление - образец № 3, най-малко 30 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване. Дирекция "Миграция" или отдел/сектор/група "Миграция" при ОДМВР проверяват служебно обстоятелствата дали чужденецът в срок до 7 работни дни след приключване на обучението си във висшето училище е подал заявление в Агенцията по заетостта за регистрация като търсещо работа лице съгласно Закона за насърчаване на заетостта.

3 промени

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. удостоверение за прием на територията на страната за обучение в средната степен на образование;

2. доказателства за участие в програма за ученически обмен;

3. документи, издадени от организацията за ученически обмен, гарантиращи покриване на разходите му за съществуване, обучение, здраве и завръщане;

4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) документи, удостоверяващи приема на ученика за целия срок на пребиваването му от семейство, отговарящо на определените условия и подбрано в съответствие с правилата на програмата за ученически обмен, в която участва, или в специален комплекс за настаняване в рамките на учебното заведение;

5. нотариално заверена декларация за съгласие на родителите, настойниците или попечителите.

3 промени

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. копие от трудов договор, който съдържа данни за продължителността на стажа, място и условия на провеждане на стажа;

2. удостоверение за програма за стаж;

3. удостоверение, че е преминал или ще премине езиково обучение за придобиване на необходимите знания за целите на стажа;

4. документ, удостоверяващ получена степен на висше образование в рамките на двете години, предхождащи датата на подаване на заявлението, или че е записал образователен курс, водещ до придобиване на степен за висше образование.

2 промени

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24з ЗЧРБ чужденецът прилага към заявлението по чл. 14, ал. 1:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на документа;

2. удостоверителен документ от съответния административен орган или орган на съдебната власт за наличието на висящо административно или наказателно производство, образувано по чл. 227, ал. 3 и 5 от Наказателния кодекс;

3. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път.

4 промени

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 21 от ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1, както и споразумение с приемащата организация на територията на Република България, съдържащо място на провеждане, описание и продължителност на доброволческата дейност.

3 промени

Чл. 33. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 25б ЗЧРБ чужденецът лично подава заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, входната виза и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

3. заверено копие от разрешение за събиране на семейството, издадено от председателя на Държавната агенция за бежанците;

4. (нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) доказателства за осигурено жилище;

5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България;

6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България.

Раздел II.
Постоянно пребиваване

5 промени

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на постоянно пребиваване чужденецът подава лично в дирекция "Миграция" или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 4, към което прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

3. доказателства за осигурено жилище;

4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от два месеца преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до два месеца. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два месеца, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че трябва да представи необходимите документи и информация в едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от два месеца преди изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за предоставяне право на пребиваване на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до два месеца. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че трябва да представи необходимите документи и информация в едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(4) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

5 промени

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1, т. 1, 2 и 5, нотариално заверена декларация от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване и удостоверение за раждане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) В случаите, когато е невъзможно представянето на удостоверение за раждане, ДМ - МВР, и отдел/сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат служебна справка относно българския произход на чужденеца, ако информацията е отразена в електронна система, поддържана от Изпълнителната агенция за българите в чужбина. До осигуряването на техническа възможност за достъп до системата чужденецът представя на ДМ - МВР или на отдел/сектори/групи "Миграция" при ОДМВР удостоверението за български произход, издадено от Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

2 промени

Чл. 36. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за сключен брак.

2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

(2) Към заявлението службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно удостоверение за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца в страната през последните пет години.

1 промяна

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и удостоверение за раждане. Службите за административен контрол на чужденци прилагат служебна справка за разрешено постоянно пребиваване на един от двамата родители.

2 промени

Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и декларация за издръжка. В случаите, когато низходящият български гражданин е пълнолетен, се прилагат и документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 144 от Семейния кодекс. Службите за административен контрол на чужденците прилагат служебна справка от информационните фондове на МВР за законното и непрекъснато пребиваване на чужденеца за срок три години на територията на страната, както и за раждане на низходящия български гражданин.

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) За предоставяне право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 5 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от кандидата документи по чл. 34, ал. 1 служебна справка от информационните фондове на МВР за законното и непрекъснато пребиваване на чужденеца през последните пет години на територията на страната.

8 промени

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване на право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от кандидата документи по чл. 34, ал. 1 документ, установяващ съответните обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 ЗЧРБ и предоставен по служебен път от Българската агенция за инвестиции на дирекция "Миграция".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Дирекция "Миграция", уведомява Българската агенция за инвестиции за издадените разрешения за постоянно пребиваване на основание на издадените документи по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 17 ЗЧРБ дирекция "Миграция", уведомява Българската агенция за инвестиции за издадените разрешения за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 19 и 20 ЗЧРБ в периода от пет години, предхождащ подаването на заявление за получаване на право на постоянно пребиваване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Българската агенция за инвестиции уведомява дирекция "Миграция", за всяка промяна в установените с документа по ал. 1 обстоятелства, водеща до неизпълнение на изискванията за издаването му, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване, към момента, когато са станали известни за агенцията.

(5) Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване декларират пред Българската агенция за инвестиции незабавно всяка промяна на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 ЗЧРБ и веднъж годишно, но не по-късно от 1 декември на текущата година - липсата на промяна в тях. Дейността по тази алинея се отразява в специален регистър.

(6) За изготвяне на документ, установяващ съответните обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 ЗЧРБ, чужденецът подава искане в Българската агенция за инвестиции, към което прилага декларация за произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, а в случай че искането се подава от пълномощник - и пълномощно с нотариална заверка на подписа или пълномощно за адвокат, както и следните документи, в превод на български език, където е приложимо:

1. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "а" от ЗЧРБ:

а) оригинал на валидно сключен договор за извършване на сделки с финансови инструменти, на който се прави копие на място от приемащия документите служител, и

б) удостоверителен документ или справка за притежавани ценни книжа (портфейл) за всички вложения, издадени от "Централен депозитар" - АД, София, а когато е приложимо, от чуждестранно лице по чл. 41, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, вписано по реда на чл. 136, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "б" от ЗЧРБ:

а) удостоверение, издадено от съответната банка - поддепозитар, за придобити от чужденеца държавни ценни книжа и от банка - попечител - за придобити общински облигации;

б) удостоверение от съответната кредитна институция за сключена сделка за покупка на държавни ценни книжа или издадено от нея потвърждение за сделката;

3. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.)

4. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "д" от ЗЧРБ:

а) (отм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.)

б) оценка на обектите на интелектуалната собственост, издадена от независим оценител съгласно Закона за независимите оценители;

5. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "е" от ЗЧРБ - удостоверение от концедента, определен съгласно чл. 17 от Закона за концесиите;

6. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ:

а) оригинал на валидно сключен договор с лицензирана кредитна институция за договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, на който се прави копие на място от приемащия документите служител, или удостоверение от съответната кредитна институция за сключен договор за доверително управление;

б) нотариално заверена декларация, че вложената сума не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България и за съгласие кредитните институции в България да уведомяват Българската агенция за инвестиции по искане на изпълнителния директор дали при тях е налична информация за учреден залог върху влога за обезпечаване на парични кредити за минималния 5-годишен срок на договора;

7. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 17 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 19 ЗЧРБ:

а) декларация, че няма промяна в обстоятелствата, обосновали разрешаването на продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 ЗЧРБ, или

б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) съответните актуални документи по чл. 29а, ал. 1, придружени със справка от имотния регистър към Агенцията по вписванията, за вписванията, отбелязванията или заличаванията по чл. 46 и 47 от Правилника за вписванията за лицето и за недвижимия имот, която се прилага служебно;

8. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 17 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ се посочва/т номера/та или се представя/т копие/я от удостоверението/ята издадено/и от Министерството на иновациите и растежа за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ и предоставени на дирекция "Миграция", в оригинал по служебен път по реда на чл. 29б, ал. 1 за удостоверяване поддържането на вложението по чл. 24, ал. 1, т. 20 в продължение на 5 години.

(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) Българската агенция за инвестиции по служебен път установява обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 6, букви "в", "г" и "д" от ЗЧРБ чрез справки в публични регистри и изискване на информация и документи съответно от Министерството на културата и Патентното ведомство, както и от съответните общински администрации във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6, букви "в" и "г" от ЗЧРБ.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) Българската агенция за инвестиции изпраща изготвения документ до дирекция "Миграция" с копие до заявителя в срок до 14 работни дни от постъпването на искането по ал. 6, удължен със срок не повече от 5 работни дни за получаване на необходимите документи, събирани по служебен път. Документът е със срок на валидност 6 месеца. При правна и фактическа сложност срокът за изготвяне на документа може да бъде продължен с 10 работни дни, като Българската агенция за инвестиции има право да изисква допълнителни документи от чужденците.

1 промяна

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) За получаване на право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ чужденецът прилага към документите по чл. 34, ал. 1 и:

1. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

2. удостоверение от банка, че сума, не по-малка от 6 000 000 лв., е постъпила по сметка на съответното търговско дружество при учредяването му или за увеличаване на капитала му.

(2) Службите за административен контрол на чужденците извършват служебно справка в търговския регистър по отношение вписването на обстоятелствата за търговското дружество.

(3) Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване декларират пред дирекция "Миграция" - МВР, всяка промяна в извършеното вложение, водеща до неговото прекратяване или прехвърляне или до намаляване на неговия размер под изискуемата съгласно чл. 25, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ стойност.

(4) Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване подават годишна декларация пред дирекция "Миграция" - МВР, относно наличието на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ, придружена от съответните удостоверителни документи.

1 промяна

Чл. 40. За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 9 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и:

1. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

2. удостоверение от общината по местожителство или постоянен адрес преди напускане на Република България относно датата и начина на напускане на страната;

3. удостоверение за раждане;

4. удостоверение от Министерството на правосъдието, че лицето не е български гражданин.

3 промени

Чл. 41. (1) (Предишен текст на чл. 41 - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 10 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и:

1. официален документ, удостоверяващ влизането на лицето на територията на Република България до 27 декември 1998 г.;

2. удостоверение за раждане;

3. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак на родителя - чужденец, с български гражданин.

(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) Документите по ал. 1, т. 2 и 3 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни "Население".

3 промени

Чл. 42. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за сключен брак или удостоверение за раждане;

2. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи, доказателства за доходите и издръжката на членовете на семейството по чл. 2, ал. 6, т. 3, 4 и 5 ЗЧРБ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни "Население".

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Към заявлението службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно справка за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца в страната през последните пет години.

2 промени

Чл. 43. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 12 ЗЧРБ чужденецът подава заявление по образец съгласно приложение № 4, към което прилага:

1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие от страниците на паспорта или заместващия го документ, с който лицето е влязло в страната, издаден от съответната бивша съветска република, със снимката и личните данни;

3. удостоверение за раждане;

4. доказателства за осигурено жилище;

5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;

6. официален документ, издаден от дипломатическо или консулско представителство на съответната бивша съветска република, че лицата не са признати за граждани на съответната държава;

7. официален документ, удостоверяващ влизането на лицето на територията на Република България до 27 декември 1998 г.

(2) Службите за административен контрол на чужденците извършват последваща проверка относно достоверността на документа по ал. 1, т. 6.

5 промени

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) За предоставяне право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от чужденеца документи по чл. 34, ал. 1 удостоверение от Министерството на иновациите и растежа, предоставено на дирекция "Миграция", по служебен път.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Дирекция "Миграция", уведомява Министерството на иновациите и растежа за издадените разрешения за постоянно пребиваване на основание на удостоверенията по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министерството на иновациите и растежа уведомява дирекция "Миграция", за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на удостоверението, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване, установена при:

1. проверка на вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър;

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) проверка на отчети, предоставени от дружествата в Министерството на иновациите и растежа във връзка с изпълнението на договори за предоставяне на насърчителни мерки по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

3. проверка на информацията, предоставена от дружествата в Българската агенция за инвестиции по реда на чл. 19а от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, както и в други случаи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване декларират пред Министерството на иновациите и растежа незабавно всяка промяна на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16 ЗЧРБ и веднъж годишно - за липсата на промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Изпълнението на условието по чл. 25в, ал. 3 ЗЧРБ се удостоверява пред Министерството на иновациите и растежа.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Условията и редът за издаване на удостоверенията по ал. 1 и за прилагането на ал. 3 се определят от министъра на иновациите и растежа.

2 промени

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 14 и 15 ЗЧРБ към заявлението по чл. 34, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ, ако детето притежава такъв, със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

2. становище от дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето;

3. удостоверение за раждане;

4. копие от съдебното решение и/или заповед за настаняване на детето;

5. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път.

(2) Заявлението за предоставяне право на постоянно пребиваване на малолетни лица се подава от ръководителя на специализираната институция или социалната услуга от резидентен тип, а за непълнолетните лица - лично и в присъствието на ръководителя на специализираната институция или социална услуга от резидентен тип, който изразява съгласието си чрез полагане на подпис в заявлението.

2 промени

Чл. 45. За получаване право на пребиваване на основание чл. 25а ЗЧРБ чужденецът лично подава заявление по образец съгласно приложение № 2, към което прилага:

1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

3. доказателства за осигурено жилище;

4. документ за заслуги в съответната сфера, издаден от компетентния министър, с изключение на случаите, свързани с националната сигурност.

2 промени

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на постоянно пребиваване началниците на сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат към заявлението на чужденеца и писмено становище относно възможността чужденецът да придобие този статут.

Раздел III.
Пребиваване на чужденци за целите на висококвалифицираната трудова заетост (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

7 промени

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за упражняване на висококвалифицирана заетост, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.

(3) Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.

(4) Заявлението се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 7-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Ако допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) На чужденеца, на когото е предоставено право на пребиваване и работа за целите на висококвалифицираната трудова заетост, се издава разрешение за пребиваване тип "Синя карта на ЕС" съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (OB, L 157 от 15.06.2001 г., стр. 1 - 7, специално българско издание), като в полето "тип разрешение" се записва "Синя карта на ЕС", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

5 промени

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;

3. медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ;

4. доказателство за осигурено жилище;

5. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

6. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване.

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне на право на пребиваване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) На членовете на семейството на притежателя на Синя карта на ЕС се издава разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на Синя карта на ЕС, доколкото срокът на валидност на националните паспорти или заместващите ги документи позволява това.

(4) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация този срок може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(6) Членовете на семейството на притежател на Синя карта на ЕС могат да получат самостоятелно разрешение за продължително пребиваване при условията на чл. 55.

6 промени

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. заверено копие на Синята карта на ЕС, издадена от първата държава членка;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

3. задължителна медицинска застраховка, когато лицето не е осигурено по ЗЗО.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Службите за административен контрол на чужденците прилагат копие на писменото решение за упражняване на висококвалифицирана заетост, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация срокът може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи или информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи или информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(4) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

5 промени

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

2. доказателства, че са пребивавали в качеството си на членове на семейството на притежател на Синя карта на ЕС в първата държава - членка на ЕС;

3. заверено копие на разрешението си за пребиваване в първата държава - членка на ЕС;

4. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване;

6. доказателство за осигурено жилище.

(2) Заявлението за получаване право на пребиваване на членовете на семейството се подава не по-късно от един месец след влизането на територията на Република България.

(3) Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация срокът може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи или информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи или информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) На членовете на семейството на притежателя на Синя карта на ЕС се издава разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на Синя карта на ЕС, доколкото срокът на валидност на националните паспорти или заместващите ги документи позволява това.

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(6) Когато семейството на притежателя на Синя карта на ЕС не се е събрало в първата държава членка, се прилага чл. 12.

Раздел III "а".
Пребиваване на чужденци за целите на сезонна заетост (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

4 промени

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ следва да покрива най-малко срока на валидност на разрешението за целите на сезонната заетост; същият следва да е издаден през последните 10 години;

2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

3. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път

4. доказателства за осигурено жилище.

(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за упражняване на сезонна заетост, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.

(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) Когато чужденецът поне веднъж е работил на територията на Република България като сезонен работник, заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 5-дневен срок. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(6) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(7) На чужденец, на когото е предоставено право на пребиваване за целите на сезонната заетост, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (OB, L 157 от 15 юни 2001 г.), като в полето "тип разрешение" се отбелязва "сезонен работник", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда.

Раздел III "а".
Пребиваване на чужденци за целите на сезонна заетост (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

4 промени

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ следва да покрива най-малко срока на валидност на разрешението за целите на сезонната заетост; същият следва да е издаден през последните 10 години;

2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

3. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път

4. доказателства за осигурено жилище.

(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за упражняване на сезонна заетост, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.

(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) Когато чужденецът поне веднъж е работил на територията на Република България като сезонен работник, заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 5-дневен срок. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(6) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(7) На чужденец, на когото е предоставено право на пребиваване за целите на сезонната заетост, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (OB, L 157 от 15 юни 2001 г.), като в полето "тип разрешение" се отбелязва "сезонен работник", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда.

Раздел III "б".
Пребиваване на чужденци за целите на вътрешнокорпоративния трансфер (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

3 промени

Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ следва да покрива най-малко срока на валидност на разрешението за целите на вътрешнокорпоративния трансфер; същият следва да е издаден през последните 10 години;

2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО.

(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.

(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 14-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(6) На чужденеца, на когото е предоставено право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето "тип разрешение" се отбелязва "вътрешнокорпоративен трансфер".

3 промени

Чл. 50в. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ следва да покрива най-малко срока на валидност на разрешението за целите на вътрешнокорпоративния трансфер; същият следва да е издаден през последните 10 години;

2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

3. издаденото разрешение за пребиваване от първата държава членка.

(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.

(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(6) На чужденец, на когото е предоставено право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето "тип разрешение" се отбелязва "mobile ICT - мобилност при ВКТ", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда.

(7) Сектори и групи "Миграция" при СДВР/ОДМВР уведомяват незабавно дирекция "Миграция" за всяко издадено разрешение за дългосрочна мобилност.

3 промени

Чл. 50г. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;

3. доказателство за осигурено жилище;

4. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване.

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне на право на пребиваване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) На членовете на семейството на притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, се издава разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на разрешението за вътрешнокорпоративния трансфер, доколкото срокът на валидност на националните паспорти или заместващите ги документи позволява това.

(4) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. То се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация този срок може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

Раздел III "б".
Пребиваване на чужденци за целите на вътрешнокорпоративния трансфер (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

3 промени

Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ следва да покрива най-малко срока на валидност на разрешението за целите на вътрешнокорпоративния трансфер; същият следва да е издаден през последните 10 години;

2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО.

(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.

(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 14-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(6) На чужденеца, на когото е предоставено право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето "тип разрешение" се отбелязва "вътрешнокорпоративен трансфер".

3 промени

Чл. 50в. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ следва да покрива най-малко срока на валидност на разрешението за целите на вътрешнокорпоративния трансфер; същият следва да е издаден през последните 10 години;

2. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

3. издаденото разрешение за пребиваване от първата държава членка.

(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.

(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(6) На чужденец, на когото е предоставено право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето "тип разрешение" се отбелязва "mobile ICT - мобилност при ВКТ", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда.

(7) Сектори и групи "Миграция" при СДВР/ОДМВР уведомяват незабавно дирекция "Миграция" за всяко издадено разрешение за дългосрочна мобилност.

3 промени

Чл. 50г. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;

3. доказателство за осигурено жилище;

4. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване.

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите за административен контрол на чужденците изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за предоставяне на право на пребиваване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) На членовете на семейството на притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, се издава разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на разрешението за вътрешнокорпоративния трансфер, доколкото срокът на валидност на националните паспорти или заместващите ги документи позволява това.

(4) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. То се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация този срок може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

Раздел IV.
Дългосрочно пребиваване

5 промени

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване право на дългосрочно пребиваване чужденецът лично подава заявление по образец съгласно приложение № 6 в дирекция "Миграция" или в ОДМВР.

(2) Към заявлението чужденецът прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка за период, не по-малък от една година, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, като се вземат предвид минималната месечна работна заплата и пенсия за Република България;

3. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

4. доказателства за осигурено жилище;

5. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) копие на решение за предоставена международна закрила от Държавната агенция за бежанците - в случаите по чл. 24г, ал. 4 ЗЧРБ.

(3) Службите за административен контрол на чужденците прилагат служебна справка от информационните фондове на МВР за законното пребиваване на чужденеца през последните пет години на територията на Република България.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Към документите по ал. 2 началниците на сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат служебно справка от информационните фондове на МВР за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца съгласно чл. 24г, ал. 3 и 8 ЗЧРБ. За предоставяне право на дългосрочно пребиваване на основание на международна закрила се прилага служебна справка от Държавната агенция за бежанците, удостоверяваща датата на подаване на молбата за международна закрила, и служебна справка от дирекция "Български документи за самоличност" - МВР, удостоверяваща датата на издаване на български документ за самоличност.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За предоставяне право на дългосрочно пребиваване началниците на сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат към заявлението и писмено становище относно възможността чужденецът да придобие този статут.

(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) При предоставяне право на дългосрочно пребиваване на чужденец, пребиваващ в Република България като притежател на разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС на основание на предоставена международна закрила от друга държава членка, службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от чужденеца документи по ал. 2 и потвърждение, че статутът на международна закрила не е отнет, предоставено от Държавната агенция за бежанците на дирекция "Миграция", по служебен път.

(7) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Държавната агенция за бежанците уведомява дирекция "Миграция", в случаите на прехвърляне на отговорността за международна закрила от друга държава членка към Република България или от Република България към друга държава членка с цел промяна в отбелязването на разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС, издадено от компетентните структури на МВР.

(8) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Измененото разрешение се издава не по-късно от три месеца от получаване на уведомлението по ал. 7 при условията и по реда на Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи.

3 промени

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За предоставяне право на дългосрочно пребиваване на притежател на Синя карта на ЕС чужденецът прилага към заявлението документите по чл. 51, ал. 2 и официален документ от държава/държави - членка/членки на ЕС, удостоверяващ законното му пребиваване като притежател на Синя карта на ЕС на нейна/техни територия/територии за срок, допълващ изискуемия общ 5-годишен период.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно справка за законното пребиваване на чужденеца в продължение най-малко на две години преди подаването на заявлението на територията на Република България като притежател на Синя карта на ЕС.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Към документите началниците на сектори/групи "Миграция" при ОДМВР прилагат служебно справка от информационните фондове на МВР за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца на територията на Република България съгласно чл. 33м, ал. 2 ЗЧРБ. Непрекъснатостта на пребиваване на територията на други държави членки се установява въз основа на представен от чужденеца официален удостоверителен документ, издаден от компетентните власти на тези държави членки.

(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат съответно за лицата по чл. 24е, ал. 3 ЗЧРБ, които са членове на семейството на притежател на Синя карта на ЕС.

1 промяна

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявлението за предоставяне право на дългосрочно пребиваване се подава най-малко два месеца преди изтичането на разрешения срок на пребиваване на чужденеца в страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявлението се разглежда и решава в срок до два месеца. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация срокът може да бъде удължен с два месеца, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че следва да предостави необходимите документи или информация в едномесечен срок. В случай че допълнителните документи или информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(3) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(4) При предоставяне право на дългосрочно пребиваване службите за административен контрол на чужденците представят на чужденеца информационна брошура, съдържаща разяснения относно правата и задълженията на чужденеца въз основа на придобитото право.

2 промени

Чл. 54. За продължаване правото на пребиваване на членовете на семейство на дългосрочно пребиваващ чужденец лицето подава заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

1. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

3. доказателства за осигурено жилище;

4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;

5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) удостоверение за брак или удостоверение за раждане;

6. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено по ЗЗО;

7. медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.

2 промени

Чл. 55. За предоставяне право на продължително пребиваване на основание чл. 24е, ал. 4 ЗЧРБ чужденецът подава заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

3. доказателства за осигурено жилище;

4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;

5. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено по ЗЗО;

6. документи, удостоверяващи прекратяването на брака, и удостоверение за раждане;

7. удостоверение от училище от системата на народната просвета или от висше училище на територията на страната.

2 промени

Чл. 56. (1) За възстановяване правото на дългосрочно пребиваване съгласно чл. 24ж ЗЧРБ чужденецът подава заявление по образец съгласно приложение № 6, към което прилага:

1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път;

2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

3. доказателства за осигурено жилище;

4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;

5. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено по ЗЗО.

(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат служебна справка от информационните фондове на МВР за законното пребиваване на чужденеца през последните три години на територията на Република България.

(3) Заявлението се разглежда и решава съгласно чл. 53.

Раздел V.
Общи разпоредби относно предоставянето право на пребиваване

2 промени

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Директорът на дирекция "Миграция", директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица разглеждат документите на чужденеца за предоставяне право на пребиваване след получаване на писмено становище от ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица изпращат за разглеждане и решаване на директора на дирекция "Миграция" документите на чужденците за получаване право на постоянно или дългосрочно пребиваване, след като са получили писмено становище на ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

1 промяна

Чл. 58. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) След вземане на решение за предоставяне правото на пребиваване от компетентния орган чужденецът заплаща държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси съобразно вида на предоставеното право на пребиваване. Неплащането на тази такса е основание за прекратяване на процедурата.

1 промяна

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Когато са налице основанията за отнемане правото на пребиваване по чл. 40, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ, пребиваването в друга държава членка се доказва с официален документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС, гранични печати за вход и изход, документи за хотелско настаняване или други документи, които могат да обосноват пребиваването в тази държава - членка на ЕС.

2 промени

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г. в сила от 09.07.2021 г.) (1) За предоставяне право на продължително пребиваване в Република България по реда на чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т от ЗЧРБ работодателят или упълномощено от него лице или чужденецът лично в предвидените от закона случаи подава заявление по образец съгласно приложение № 3а.

(2) За предоставяне право на продължително пребиваване в Република България членовете на семейството на чужденци, получили разрешение за пребиваване по реда на чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т от ЗЧРБ, подават заявление по образец съгласно приложение № 3.

Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) На чужденците, получили право на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, се издават документи за пребиваване при условията и по реда на Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.), след заплащане на държавни такси за издаването на документите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

1 промяна

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) В паспорта или заместващия го документ на лицата до 6-годишна възраст се полага щемпел за разрешеното пребиваване на територията на страната.

4 промени

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) (1) За удостоверяване на факти и обстоятелства, свързани с правния му статут, чужденецът представя документи в оригинал или нотариално заверени копия.

(2) В случай че чужденецът не може да представи удостоверение за раждане или удостоверение за сключен брак, представя преписи от акта за раждане, съответно от акта за сключен брак.

(3) Заявлението за предоставяне право на пребиваване на малолетно лице се подава от неговите родители или от неговия настойник или попечител. Заявлението за предоставяне право на пребиваване на непълнолетно лице се подава от него в присъствието на родителите му или от попечителя, които изразяват съгласието си чрез полагане на подпис в заявлението. При отсъствие на родител, настойник или попечител се прилага нотариално заверена декларация за съгласието му. В случаите, когато единият родител е починал или е в неизвестност, или е лишен от родителски права, обстоятелствата се удостоверяват със съответните документи.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.)

Чл. 63. Компетентните органи, които вземат решение за предоставяне право на пребиваване, могат да изискват или да проверяват служебно и други документи и обстоятелства, свързани с правния статут на чужденеца.

Глава втора "а".
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО СЪГЛАСНО КОНВЕНЦИЯТА ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ПРИЕТА В НЮ ЙОРК НА 28 СЕПТЕМВРИ 1954 Г. (НОВА - ДВ, БР. 51 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2017 Г.)

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) Производство за предоставяне на статут на лице без гражданство се открива при лично подаване на писмено заявление по образец съгласно приложение № 6а в дирекция "Миграция" или в сектори и групи "Миграция" при ОДМВР от лице, което желае да бъде признато за лице без гражданство.

(2) При подаване на заявлението органите по ал. 1 информират кандидата за процесуалните му права и задължения, за последствията от неспазването на задълженията му по чл. 21е, т. 2 - 5 ЗЧРБ, като за това се изготвя протокол. Протоколът се подписва от кандидата и от служителя.

(3) Заявлението се подава пред органите на дирекция "Миграция" или сектори и групи "Миграция" при ОДМВР по постоянен адрес или адрес на пребиваване.

(4) За малолетните лица заявлението се подава от техните родители или настойници, а за непълнолетните лица се приподписва от родителите или от попечителите им. Заявлението се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.

Чл. 63б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) След като бъде подадено заявлението, дирекция "Миграция" или сектори и групи "Миграция" при ОДМВР провеждат интервю, като писмено уведомяват кандидата за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. За малолетните лица интервюто се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с непълнолетни лица те се придружават от родителите или от попечителите им.

(2) В хода на интервюто дирекция "Миграция" или сектори и групи "Миграция" при ОДМВР вписват в протокол следните обстоятелства:

1. данни за самоличността на кандидата (име и фамилно име, предишно име и фамилно име, предишно гражданство, пол, място и дата на раждане, моминско име на майката);

2. данни за наличните документи за самоличност и пътуване (вид и номер на документа, срок на валидност, място и дата на издаване, име на издаващия орган);

3. семейно положение, място на сключване на брака;

4. професия и образование;

5. местоживеене в страната на обичайно пребиваване;

6. постоянен адрес/адрес на пребиваване в Република България.

(3) Протоколът от интервюто се прочита на кандидата и се подписва от кандидата и от служителите, провеждащи интервюто. За малолетните лица протоколът се подписва от техните родители и настойници, а за непълнолетните лица се приподписва от родителите или от попечителите им. В случаите на непридружени непълнолетни лица и малолетни лица протоколът се подписва/приподписва съгласно чл. 15, ал. 7 от Закона за закрила на детето.

Чл. 63в. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Дирекция "Миграция" може да провежда допълнителни интервюта с кандидата за получаване на статут лице без гражданство, като писмено уведомява кандидата за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

2 промени

Чл. 63г. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) В хода на производството във връзка с установяването на липса на гражданство кандидатът трябва да докаже или обоснове положението си на лице без гражданство, по-специално по отношение на:

1. мястото му на раждане;

2. предишно местоживеене;

3. гражданство на членовете на семейството и родителите му.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Към заявлението се прилага удостоверение за раждане, официални документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, и документ за законното му пребиваване на територията на Република България. В случаите, когато удостоверението за раждане или документът за законното му пребиваване на територията на Република България не може да бъде предоставен, чужденецът посочва причините за това.

(3) Дирекция "Миграция" може да изисква допълнителна информация от други държавни структури с оглед на изясняване на обстоятелствата за възможността за предоставяне статут лице без гражданство.

Чл. 63д. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) Дирекция "Миграция" или сектори и групи "Миграция" при ОДМВР след провеждане на интервюто предоставят преписката на Държавна агенция "Национална сигурност" или на съответните териториални дирекции "Национална сигурност". Държавна агенция "Национална сигурност" и съответната териториална дирекция "Национална сигурност" предоставят писмено становището си в срок до 30 работни дни.

(2) За изясняване на фактите и на обстоятелствата във връзка с производството за предоставяне на статут лице без гражданство дирекция "Миграция" или сектори и групи "Миграция" при ОДМВР след провеждане на интервюто могат да предоставят копие от преписката на Министерството на външните работи за оказване на административно съдействие. Министерството на външните работи предоставя исканата информация в срок до 45 дни.

(3) Дирекция "Миграция" може писмено да изиска от Министерството на правосъдието информация относно гражданството на лицето съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за българското гражданство, която се предоставя в 15-дневен срок.

Чл. 63е. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) Директорът на дирекция "Миграция" предоставя статут на лице без гражданство, прекратява, спира, възобновява или отказва предоставянето му с решение, за което кандидатът се уведомява писмено.

(2) С изрично писмено заявление чужденецът може да оттегли подаденото заявление за предоставяне статут на лице без гражданство.

(3) Решението се издава в срок до 6 месеца от подаването на заявлението, като в случаите на правна и/или фактическа сложност срокът може да бъде продължен с още два месеца.

(4) Когато с решението се предостави статут на лице без гражданство на непридружено непълнолетно лице или на малолетно лице, решението от производството се предоставя и на компетентния орган по настойничество и попечителство по постоянен адрес, временно местоживеене или настаняване.

Чл. 63ж. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) Върховният комисар на Организацията на обединените нации за бежанците чрез своя представител в Република България има право на информация, както и на достъп до всеки един етап от производството за предоставяне на "статут лице без гражданство".

(2) Върховният комисариат на Организацията на обединените нации за бежанците има право да присъства на интервютата, провеждани с кандидата.

Чл. 63з. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Копия от чуждестранните документи на кандидата, удостоверяващи самоличността му, документите му за пътуване, както и всякакви други документи с данни, свързани с изложеното в заявлението, се прилагат към него за разглеждането му. Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Чл. 63и. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) На чужденец с предоставен статут на лице без гражданство от друга държава, пребиваващ постоянно или дългосрочно в Република България, може да бъде издаден документ "удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство", когато към заявлението по приложение № 3 от Правилника за издаване на българските лични документи се представят и документи, доказващи непреодолими причини документът да се поднови от държавата, която първоначално го е издала. Като документи, доказващи непреодолими причини, чужденецът представя официални документи, издадени от съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата, която му е предоставила "статут лице без гражданство".

Чл. 63и1. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) (1) За получаване право на продължително пребиваване чужденец с предоставен статут на лице без гражданство лично представя в дирекция "Миграция" или в сектори/групи "Миграция" при ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път;

2. доказателства за осигурено жилище;

3. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по реда на Закона за здравното осигуряване.

(2) Директорите на ОДМВР или оправомощени от тях длъжностни лица изпращат на директора на дирекция "Миграция" заявлението по ал. 1 и приложените към него документи, писмено становище на ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и тяхно мотивирано становище.

(3) Директорът на дирекция "Миграция" или оправомощено от него длъжностно лице взема решение по заявлението по ал. 1 в срок до два месеца от подаването му, като в случаите на правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи срокът може да бъде удължен с още един месец.

(4) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

Глава втора "б".
ПРОИЗВОДСТВА СПРЯМО НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА ЧУЖДЕНЦИ (НОВА - ДВ, БР. 57 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 10.07.2018 Г.)

1 промяна

Чл. 63к. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Полицейски орган, установил непридружено дете чужденец, уведомява дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваването на детето, изпраща уведомително писмо по образец съгласно приложение № 6б и го предава незабавно на служител от отдел "Закрила на детето" или на директора на дирекцията за предприемане на мярка за настаняване извън семейството по реда на Закона за закрила на детето. Само в случаите, когато установяването е настъпило в почивни и празнични дни, се предприемат съвместни действия по предоставяне на полицейска закрила и настаняване в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа. За предаването се изготвя приемно-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 6в.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Когато органите на дирекция "Миграция" установят, че непридружено дете чужденец е настанено в специалните домове за временно настаняване на чужденци, изпращат уведомително писмо по образец съгласно приложение № 6б до дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваването на детето и го предават незабавно на служител на отдел "Закрила на детето" или на директора на дирекцията. За предаването се изготвя приемно-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 6в, към който се прилагат копия на заповеди за налагане на принудителни и обезпечителни мерки, документ за проведен медицински преглед и други относими документи, приложени в личното досие на детето чужденец.

(4) Когато непридруженото дете чужденец заяви желание за предоставяне на международна закрила в Република България, след регистрирането на молбата от органа, установил детето, детето се предава с документите по ал. 1 на ръководителя на регистрационно-приемателен център на ДАБ или на оправомощено от него лице.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Когато непридруженото дете чужденец не е подало молба за предоставяне на международна закрила, в срок 7 работни дни от предаването му на дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваване органите на дирекция "Миграция" или сектори/групи "Миграция" при ОДМВР провеждат интервю с детето.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) При провеждане на интервюто по ал. 5 се установяват факти и обстоятелства относно местонахождението на родителите или други лица, отговорни за детето по силата на закона или обичая, както и други относими данни, свързани с положението и волята на детето. Дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваване определя представител на детето чужденец, който участва при провеждане на интервюто и предоставя социален доклад в 5-дневен срок от провеждането на интервюто.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Непридруженото дете чужденец по време на интервюто по ал. 5 има право на преводач от език, който разбира, както и на правна помощ. Предоставянето на правна помощ се организира от представителя на дирекция "Социално подпомагане" и се осигурява по реда на Закона за правната помощ.

(8) За проведеното интервю по ал. 5 се съставя протокол, който се подписва от провелия интервюто, от детето чужденец, когато е навършило 14 години, и от представителя от дирекция "Социално подпомагане".

(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) В срок 3 дни след получаване на социалния доклад по ал. 6 сектори/групи "Миграция" при ОДМВР изготвят мотивирано становище относно възможността за връщане на непридруженото дете чужденец до страната на произход, страната на транзитно преминаване или до трета сигурна страна или за издаване на разрешение за пребиваване и незабавно го изпращат на дирекция "Миграция", придружено от протокола от проведеното интервю и социалния доклад.

(10) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) В срок до един месец от провеждането на интервюто по ал. 5 компетентните органи на дирекция "Миграция" налагат принудителна административна мярка "връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета сигурна страна" на детето чужденец, когато са установили, че е възможно връщането му на член на неговото семейство, на определен настойник или на подходящи приемни центрове в държавата му на произход, в трета държава, готова да го приеме, или в държава, задължена да го приеме по силата на спогодба за предаване и обратно приемане с Република България, при условие че там животът и свободата му не са застрашени и не е изложено на опасност от преследване, от изтезание или от нечовешко или унизително отношение.

(11) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Когато връщането на детето чужденец не е възможно, компетентните органи на дирекция "Миграция" изготвят обобщено становище, което изпращат директно или чрез съответния сектор/група "Миграция" при ОДМВР до непридруженото дете чужденец чрез определения му представител от дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваване, с което се уведомява и относно възможността за започване на производство по предоставяне право на продължително пребиваване. Директорът на дирекция "Миграция" или оправомощено от него длъжностно лице може да разреши на детето чужденец продължително пребиваване по чл. 28а от ЗЧРБ.

Чл. 63л. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) (1) За получаване право на продължително пребиваване по чл. 28а от ЗЧРБ детето чужденец подава лично и чрез определения му представител от дирекция "Социално подпомагане" в дирекция "Миграция" или сектори/групи "Миграция" при ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

1. копие от приемно-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 6в;

2. копие от социалния доклад по чл.63к, ал. 6;

3. копие от протокола по чл. 63к, ал. 8;

4. копие от паспорт, ако такъв е наличен;

5. доказателства за адрес на пребиваване.

(2) Към заявлението по ал. 1 служебно се прилага обобщеното становище по чл. 63к, ал. 11.

(3) Директорите на ОДМВР или оправомощени от тях длъжностни лица в срок 7 дни от подаването на заявлението за получаване право на продължително пребиваване по чл. 28а изпращат документите на дирекция "Миграция", придружени от писмено становище на ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", и тяхно мотивирано становище.

(4) Заявлението за предоставяне право на продължително пребиваване по чл. 28а от ЗЧРБ се разглежда в срок до 7 работни дни от получаването му в дирекция "Миграция". В случаите на правна и фактическа сложност и необходимост от предоставяне на допълнителни документи и информация този срок може да бъде продължен с още един месец. Детето чужденец чрез определения му представител от дирекция "Социално подпомагане" се уведомява писмено за удължения срок, като в писмото се посочва, че необходимите документи и информация следва да се представят в 14-дневен срок от уведомяването. При непредставяне в срока на документите и на информацията производството по предоставяне право на пребиваване се прекратява.

(5) Разрешение за продължително пребиваване на непридружено дете чужденец се издава съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето "тип разрешение" се отбелязва "непридружено дете чужденец".

(6) Последващо заявление за предоставяне право на пребиваване се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на разрешения срок на пребиваване на непридруженото дете чужденец на територията на Република България. Към заявлението се прилагат документите по ал. 1, т. 2 - 5. Органите на дирекция "Миграция" или сектори/групи "Миграция" при ОДМВР провеждат интервю с детето в присъствието на определения му представител от дирекция "Социално подпомагане" и при условията на чл. 63к, ал. 7 с цел извършване на повторна преценка за възможността за връщане на детето чужденец, за което се изготвя протокол по реда на чл. 63к, ал. 6 - 8.

(7) Директорите на ОДМВР или оправомощени от тях длъжностни лица в срок до 7 работни дни от подаването на заявление по ал. 6 изпращат документите на дирекция "Миграция", придружени от писмено становище на ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", и тяхно мотивирано становище.

(8) Когато се установи, че връщането на детето чужденец не е възможно, компетентните органи на дирекция "Миграция" изготвят становище относно невъзможността за връщане на непридруженото дете чужденец в срок до 5 дни от получаването на документите по ал. 6 и след анализ на допълнително събрана информация в срока от предходното интервю.

(9) В случай че не може да бъде наложена принудителна административна мярка по чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ, директорът на дирекция "Миграция" или оправомощено от него длъжностно лице може да разреши на непридруженото дете чужденец продължително пребиваване по чл. 28а от ЗЧРБ, за което му се издава документ по ал. 4.

(10) Заявлението по ал. 6 се разглежда и решава в срок до 14 работни дни от подаването на заявлението. В случаите на правна и фактическа сложност и необходимост от предоставяне на допълнителни документи и информация този срок може да бъде удължен с още един месец. Детето чужденец чрез неговия представител от дирекция "Социално подпомагане" се уведомява писмено при удължаване на срока, като в писмото се посочва, че следва да предостави необходимите документи и информация в 14-дневен срок от получаването на писмото. Когато допълнителните документи и информация не бъдат предоставени в посочения срок, производството по издаване на разрешение за продължително пребиваване се прекратява.

(11) При подаване на заявление по ал. 1 или 6 на детето чужденец се издава документ, удостоверяващ обстоятелството, че е подало заявление за получаване на разрешение за продължително пребиваване.

Глава трета.
НАПУСКАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕНЦИ

1 промяна

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденец може да напусне Република България през ГКПП с редовен паспорт или заместващ го документ, с който е влязъл в страната, или с друг заместващ го документ в рамките на разрешения му срок за пребиваване, освен в случаите на наложени и влезли в сила забрани по чл. 43 ЗЧРБ и чл. 68 от Наказателнопроцесуалния кодекс.

2 промени

Чл. 65. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденец, чийто паспорт или заместващ го документ е изгубен или унищожен или е с изтекъл срок на валидност, може да напусне страната след издаване на редовен паспорт или заместващ го документ или на документ за обратно завръщане от дипломатическото или консулското представителство на страната, чийто гражданин е. Чужденецът е длъжен да уведоми за новоиздадения документ службите за административен контрол на чужденците, които му издават удостоверение за това.

(2) Необходимите документи на лице без гражданство за напускане на Република България в случаите по ал. 1 се издават от дипломатическото или консулското представителство на страната, в която лицето пребивава постоянно или обичайно.

1 промяна

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи издава временно удостоверение за напускане на Република България, когато държавата, чийто гражданин е чужденецът, няма дипломатическо или консулско представителство в Република България или те откажат да издадат съответния документ.

Чл. 67. На чужденеца се предоставя систематично информация за неговите права и задължения и за съществуващите възможности за контакт с национални, международни и неправителствени организации и органи и за включване в програма за подпомогнато доброволно връщане.

Глава четвърта.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

2 промени

Чл. 68. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) Органите по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ могат да не издадат заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЧРБ, когато засегнатият чужденец бъде приет обратно от друга държава - членка на ЕС, въз основа на двустранни споразумения за обратно приемане или договорености, които са действащи към датата на влизане в сила на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (OB, L 348, 24.12.2008 г., стр. 98 - 107), или когато има издадено разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой в друга държава - членка на ЕС.

(2) Органите по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ могат да отменят или да спрат изпълнението на принудителна административна мярка - забрана за влизане, в случаите, когато чужденецът докаже, че е напуснал територията на Република България в съответствие с предоставения му срок за доброволно напускане.

3 промени

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Когато на чужденец е отнето или е отказано право на пребиваване в Република България или по отношение на чужденеца има влязло в сила решение за отказ, прекратяване или отнемане на международна закрила или на убежище или по отношение на когото производството по Закона за убежището и бежанците е прекратено с влязло в сила решение, освен ако прекратяването е постановено спрямо чужденец, за когото има решение за обратно приемане в Република България и производството не е било възобновявано, в паспорта или заместващия го документ се полага щемпел от службите за административен контрол на чужденците, в който се отбелязва срокът за напускане на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) Когато спрямо чужденец е издадена заповед за принудителни административни мерки по чл. 41, 42, 42а или 42з ЗЧРБ, в паспорта или заместващия го документ се полага щемпел от органите на дирекция "Миграция" за наложената принудителна административна мярка. При изпълнение на принудителните административни мерки от органите за граничен контрол не се полагат щемпели.

(3) Когато отнемането на статут на дългосрочно пребиваващ не води до експулсиране, на съответното лице се разрешава да остане на територията на Република България, ако то отговаря на някое от основанията, даващи право на пребиваване по ЗЧРБ, и ако не представлява заплаха за обществения ред и националната сигурност.

1 промяна

Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) Чужденец, на когото е отнето правото на пребиваване на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ и не е напуснал страната в определения в заповедта срок, се връща до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна съгласно заповедта по чл. 41 ЗЧРБ. До извеждането му от страната чужденецът се настанява в специализирано лечебно заведение за болнична помощ.

2 промени

Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71 - ДВ, бр. 41 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) Когато чужденец с наложена принудителна административна мярка по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ се извежда от Република България по въздушен път, той се придружава от определени служители от службите за административен контрол на чужденците или други компетентни структури на МВР до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2013 г.) При всяко извеждане по въздушен път се спазват общите насоки относно мерките за сигурност при съвместни операции за извеждане по въздушен път, приложени към Решение 2004/573/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно организация на общите полети за извеждане от територията на две или повече държави членки на граждани на трети страни, които подлежат на индивидуални мерки за извеждане (OB, L 261, 6.08.2004 г., стр. 44 - 51).

3 промени

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 1 от ЗЧРБ в заповедта се посочват съществуващите пречки чужденецът да напусне незабавно страната, населеното място, адресът на пребиваване на чужденеца и часът, в който той следва да се явява в дежурната част на териториалната структура на Министерството на вътрешните работи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи по местопребиваване на чужденеца за изпълнение.

(3) Явяването на чужденеца се отразява в специален регистър в дежурната част срещу подпис на чужденеца.

(4) Адресът на пребиваване на чужденците се посочва писмено, като се попълва адресна карта по образец съгласно приложение № 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) Лице, което предоставя адрес за пребиваване на чужденец с наложена принудителна административна мярка, представя декларация по образец съгласно приложение № 7 с нотариално удостоверени подпис и съдържание, извършени едновременно, и представя доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка на незаконно пребиваващия в размер, не по-малък от минималната работна заплата за страната. Когато лицето, предоставящо адрес за пребиваване, не е собственик на жилището, се прилага и нотариално заверена декларация по образец съгласно приложение № 7а за съгласие от собственика/собствениците конкретният чужденец да се настани на адреса. При промяна на декларираните обстоятелства незабавно се уведомява компетентният административен орган, наложил обезпечителната мярка по чл. 44, ал. 5, т. 1 от ЗЧРБ.

Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) (1) След изтичане на максимално определения срок за принудително настаняване на чужденец в специалните домове за временно настаняване на чужденци съгласно чл. 44, ал. 8 от ЗЧРБ или когато административен съд е отменил заповедта за принудително настаняване или е определил освобождаване, органът, издал заповедта за налагането на принудителната административна мярка, или директорът на дирекция "Миграция" може да определи обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ след оценка на индивидуалните обстоятелства и при наличие на съответните предпоставки.

(2) В случаите по ал. 1, когато чужденецът пребивава в място за настаняване по реда на Закона за туризма, не се прилагат изискванията на чл. 72, ал. 5. Чужденецът представя като доказателство за настаняването си адресна карта или друг удостоверителен документ.

Чл. 72б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) (1) При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ в заповедта се определя размер на парична гаранция от 500 до 5000 лв., съобразен с разноските за изпълнение на връщането или експулсирането на чужденеца, след оценка на индивидуалните обстоятелства. В заповедта се посочват номерът на банковата сметка, по която да се внесе гаранцията, и номерът на банковата сметка, по която да бъде освободена. Сметката, по която се освобождава гаранцията, се заявява писмено от чужденеца.

(2) Определената гаранция се внася в 3-дневен срок от връчването на заповедта по посочената от органа, наложил обезпечителната мярка, банкова сметка.

(3) Гаранцията се освобождава от органа, наложил обезпечителната мярка, в 10-дневен срок по банкова сметка, посочена от чужденеца, след:

1. постъпване на доказателства за изпълнение на наложената принудителна административна мярка;

2. отмяна на наложената обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ;

3. отмяна на наложената принудителна административна мярка.

(4) Гаранцията остава в полза на държавата, когато:

1. чужденецът не изпълнява условията на наложената му друга обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ;

2. посочената от чужденеца сметка не е активна или е изтекла една година от възникване на основанието за възстановяване на гаранцията;

3. чужденецът направи опит или напусне територията на Република България не по законоустановения начин.

(5) Органът, наложил обезпечителната мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ, издава решение, с което установява наличието на обстоятелствата по ал. 4 и определя, че сумата по гаранцията не подлежи на възстановяване. Решението може да се обжалва по реда на АПК.

(6) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранцията, включително за нейното възстановяване, са за сметка на чужденеца.

Чл. 72в. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) (1) В случаите на принудително настаняване на чужденец в специален дом за временно настаняване на чужденци компетентният орган по чл. 44, ал. 1 от ЗЧРБ, наложил принудителната административна мярка, или директорът на дирекция "Миграция", в случаите след изтичане на първоначалния срок на настаняване, може да наложи обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ.

(2) При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ чужденецът се освобождава от специалния дом за временно настаняване на чужденци след внасяне на сумата по определената гаранция.

Чл. 72г. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) (1) При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 3 от ЗЧРБ в заповедта се посочват видът, номерът, датата на издаване и датата на валидност на представения от чужденеца паспорт или друг валиден документ за пътуване в чужбина.

(2) Преди издаване на заповедта по ал. 1 чужденецът представя документа за извършване на проверка, за което се съставя протокол за доброволно предаване.

(3) За връщането на представения в залог паспорт или друг документ за пътуване се съставя разписка.

1 промяна

Чл. 73. (1) Когато експулсирането по чл. 42а ЗЧРБ не може да се осъществи за сметка на чужденеца, органите на МВР уведомяват компетентните органи на другата държава - членка на ЕС, издали решението за експулсиране, за направените разходи във връзка с неговото изпълнение при спазване условията и реда на Решение 2004/191/ЕО на Съвета от 23 февруари 2004 г., за определяне на критериите и практическите договорености за компенсирането на финансовите дисбаланси, получени в резултат на прилагането на Директива 2001/40/ЕО относно взаимното признаване на решенията относно експулсирането на граждани на трети страни (OB, L 60 от 27.02.2004 г., стр. 55 - 57, специално българско издание).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) При искане на съдействие по чл. 47а ЗЧРБ органите на МВР изпращат до компетентните органи на друга държава - членка на Европейския съюз, писмена молба по образец съгласно приложение № 8.

3 промени

Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) Когато чужденец с наложена принудителна административна мярка по чл. 41 или 42 ЗЧРБ няма паспорт или заместващ го документ, органите на дирекция "Миграция" го снабдяват с такъв документ чрез съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата, чийто гражданин е чужденецът, а при невъзможност - чрез дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи. При наличие на споразумение за обратно приемане, ако чужденецът не отговаря или е престанал да отговаря на условията за влизане и пребиваване на територията на Република България и няма редовен документ за пътуване, органите на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) снабдяват чужденеца с такъв документ чрез компетентните органи на третите държави по реда на споразумението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Органите на дирекция "Миграция" осигуряват билетите за пътуване за извеждането на чужденец с издадена заповед по чл. 41 или 42 ЗЧРБ, включително когато чужденецът напуска доброволно страната, но няма възможност да ги осигури със собствени средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) При изпълнение на принудителните административни мерки по чл. 41 или 42 ЗЧРБ спрямо чужденец, който представлява сериозна заплаха за обществения ред, националната сигурност, живота и здравето на други лица, чужденецът се съпровожда от служители на дирекция "Миграция", Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР или други компетентни структури на МВР.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) При съпровождането и предаването на чужденеца, подлежащ на връщане и експулсиране от страната, се спазват мерките за сигурност и охрана и се прилагат помощни средства по реда на чл. 85 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) (1) Когато незаконно пребиваващ чужденец не може да бъде снабден с документ по чл. 74, ал. 1 и трябва да бъде изпълнена принудителната административна мярка по чл. 41 от ЗЧРБ, органите на дирекция "Миграция" могат да издадат Европейски пътен документ за връщане съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. (ОВ, L 311/13 от 17 ноември 2016 г.). Органите на ГДГП издават Европейски пътен документ при наличие на споразумение за обратно приемане.

(2) Документът по ал. 1 може да бъде издаден само в случай че е признат от държавата, в която ще бъде върнат чужденецът.

2 промени

Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) При връщане или експулсиране на чужденец служителите на службите за административен контрол на чужденците предават на началника на дежурната смяна на ГКПП паспорта или заместващия го документ на чужденеца, билетите за пътуване, копие от заповедта за наложената принудителна административна мярка и предавателно-приемателен протокол в два екземпляра. Протоколът се подписва от предаващия и от приемащия служител, които съхраняват по един екземпляр от него.

(2) В случаите по ал. 1 данните за чужденеца се регистрират в съответните информационни фондове на МВР.

3 промени

Чл. 76. (1) (Предишен текст на чл. 76 - ДВ, бр. 110 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Редът за извършване на ежемесечни служебни проверки по чл. 44, ал. 8 ЗЧРБ се определя със заповед на директора на дирекция "Миграция", съгласувано с ръководителите на структури по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ.

1 промяна

Чл. 77. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) (1) Срокът на краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 ЗЧРБ не се отчита при изчисляване на общия допустим срок за принудително настаняване на чужденец за целите на връщането и експулсирането.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.)

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) По смисъла на правилника:

1. "Непридружен" е малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Република България и не е придружен от свой родител или от друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на българския закон или обичай.

2. "Лица, отговорни по силата на закон" за непридружен малолетен или непълнолетен чужденец извън родителите са настойниците или попечителите, определени или назначени с акт на компетентен по правото на съответната държава орган на власт.

3. "Лица, отговорни по силата на обичая" за непридружен малолетен или непълнолетен чужденец са пълнолетните роднини по права възходяща линия без ограничение в степените, както и пълнолетните роднини по съребрена линия до трета степен включително.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г. в сила от 09.07.2021 г.) "Пребиваване без прекъсване" по чл. 36, ал. 2, чл. 38, 38а и чл. 42, ал. 3 е налице, когато чужденецът пребивава на законово основание - с виза, по силата на международни договори или въз основа на акт на Министерския съвет за безвизов или облекчен визов режим или след разрешение на органите на дирекция "Миграция" - МВР на МВР, ако разрешенията са издавани последователно, без да са налице прекъсвания между тях. Не се счита за прекъсване времето до 14 дни, през което са били налице причини, нетърпящи отлагане, поставили чужденеца в невъзможност да подаде документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване, и той не е напускал територията на Република България.

§ 4. Всички документи на чужд език, които се представят от чужденци за удостоверяване на факти и обстоятелства по техния правен статут, трябва да бъдат преведени и легализирани по ред, определен с акт на Министерския съвет.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 5. Правилникът се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България.

§ 6. На чужденците, получили право на пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 11 ЗЧРБ (отменена), може да бъде продължено правото на пребиваване по реда на чл. 11, ал. 4, ако отговарят на някои от основанията за пребиваване по ЗЧРБ.

§ 7. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи, на министъра на външните работи и на министъра на труда и социалната политика.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 21 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 Г.)

§ 3. Постановлението се прилага и за заявления, подадени до влизането му в сила.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 26 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2015 Г.)

§ 26. В Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г. и бр. 60 и 61 от 2014 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Навсякъде думите "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят с "Министерството на икономиката".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2016 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 30 септември 2016 г. с изключение на раздел VІ от глава втора на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 23 ЮНИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2017 Г.)

§ 16. Навсякъде в правилника думите "документа за задгранично пътуване" се заменят с "паспорта или заместващия го документ", думите "граждански брак" се заменят с "брак" и думите "доказателства за достатъчни средства за издръжка" се заменят с "доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 23 ЮНИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2017 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 18. Започналите производства по предоставяне на продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденци на територията на Република България до влизането в сила на постановлението се довършват по досегашния ред.

§ 19. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от създаването на техническа възможност за служебно получаване на информация.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 10.07.2018 Г.)

§ 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 02.04.2019 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 26.11.2019 Г.)

§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 5 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.07.2021 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИnnn

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 13.05.2022 Г.)

§ 11. В Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27, 47 и 93 от 2019 г. и бр. 57 от 2021 г.), навсякъде думите "Държавната агенция за българите в чужбина" се заменят с "Изпълнителната агенция за българите в чужбина".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 8 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2022 Г.)

§ 9. В Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62, 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27, 47 и 93 от 2019 г., бр. 57 от 2021 г. и бр. 36 от 2022 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Навсякъде думите "Министерството на икономиката" се заменят с "Министерството на иновациите и растежа".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 8 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2022 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2022 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2

АДРЕСНА КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ

REGISTRATION CARD OF FOREIGNER

Гражданство:

Nationality:

ЛНЧ:

Personal number

ЕГН:

Citizen number

Пол

МЖ

Sex

MF

 

________________________________________________________________________________

имена по реда на изписване в документа за самоличност - на латиница

Names - in the order they are written in the identity document (with latin letters)

_______________________________________________________________________________

имена на кирилица - попълва се служебно          Names with Cyrillic: letters - written by the official

 

Роден (а)

Date and place of birth:

_________________

дд/мм/гг     dd/mm/yyyy/

______________________

държава             country

Документ за самоличност

Identity document:

 

серия, номер, държава/series, number, country

Издаден

Date of issue:

Валиден до

Date of expiry

Цел на пребиваване

Purpose of stay:

Адрес:    Област:

Address:   Region:

Служебна информация

Official information

Община

Municipality:

Гр./село

Town/Village:

Ж.к.

Housing estate:

Бул./ул.

Blvd./Street                                          

Блок

Block of flats:                                       

Вх.                     Ет.                          Ап.

Entrance:            Floor:                       Flat:

Подпис на чужденеца

Foreigner's signature:

Домакин

(имена):

М    Ж    ЕГН/ЛНЧ

Подпис на домакина:

Хотел,

МЯСТО за ПОДСЛОН:                                                          наименование

Подпис на регистратора:

Регистриран в

Дата на регистрация

ATTENTION!

In accordance with the legislation of the Republic of Bulgaria, after your arriving in the country you are obliged to declare in 5 days your address of stay and every change of the address. It must be done at the local service for administrative control of foreigners.

The address registration can be done by a juridical or physical person, who gave you accommodation.

Please keep the registration card until leaving the Republic of Bulgaria.

ACHTUNG!

Laut Gesetzgebung der Republik Bulgarien sind Sie verpflichtet nach Einreise ins Land und bei jedem Adressewechsel, sich innerhalb von 5 tages im Auslanderamt (bei der zustandigen Polizeistation) an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort anzumelden.

Ihre Anmeldung darf eine naturliche oder juristische Person ausfuhren, die Ihnen Unterkunft zur Verfugung gestellt hat.

Bitte, bewahren Sie die Anmeldungskarte auf, bis Sie aus der Republik Bulgarien ausreisen.

ATTENTION!

Conformement aux lois de la Republique de Bulgarie, vous кtes oblige (dans le delai de 5 jours apres votre entree dans le pays et aussi apres chaque changement d'adresse) de declarer votre adresse dans le service de police.

La carte de declaration peut кtre deposee tant par vous-mкme que par celui (personne morale ou physique) qui vous heberge.

Gardez cette carte jusqu'а la fin de votre sejour en Bulgarie.

ВНИМАНИЕ!

Согласно законодательству Республики Болгарии при въезде в страну, а также и при всяком изменении адресса в срок до 5 дней вы обязуетесь письменно декларировать адрес, по которому будете пребывать, перед службой административного контроля над иностранцами по местам их пребывания.

Адресная регистрация может быть осуществлена физическим или юридическим лицом, обеспечивающим Вас жилищной площадью.

Сохраняйте адресный картой до окончательного выезда из Республики Болгарии.

ВНИМАНИЕ!

Съгласно законодателството на Република България Вие сте длъжен след влизане в страната, както и при всяка промяна на адреса в срок до 5 дни да декларирате писмено адреса, на който пребивавате, пред службата за административен контрол на чужденците по местопребиваване.

Адресната регистрация може да бъде извършена от физическо или юридическо лице, предоставило Ви подслон.

Пазете адресната карта до напускане на Република България.

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.)

 

ДО ДИРЕКТОРА НА/

ТО THE DIRECTOR OF

 

ЗАЯВЛЕНИЕ /APPLICATION

за предоставяне на право за пребиваване на чужденец в Република България/For Granting of a Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria

от/from…………………………………………………………………………………………..…….…...……..

………………………………………………………………………………………………………..…....…….

имена на латиница по паспорт или заместващ го документ за пътуване/names inscribed in Latin characters as they appear in the passport or a valid document for travel substituting it

имена на кирилица/names inscribed in the Cyrillic alphabet

Роден/а/ на/Born on………………………………..в град/село in town/village………………….….….......….

държава/country…………………………гражданство/Citizenship: ………………………………….......……

Паспорт или заместващ го документ за пътуване, серия, /№/Passport or a valid document for

travel substituting it, series/№ ................................................................ , издаден от/ issued by………......……

.................................. , валиден до/valid until…………………………………………………………...….….

Адрес в Република България: град/село Address in the Republic of Bulgaria: town/village

................................................................................. област/district……………………………………...…….

ул./бул./str./blvd...................................................................... бл./bl................. , вх./entr…………….…...….,

ет./fl.......... , ап./app............ , тел. за връзка/contact phone number………………………………….…...…..

Адрес на месторабота/address of employment (place of work) …………………………………………....…

Личен номер на чужденец (ЛНЧ) Personal Foreigner’s Number (PFN):………………………………...…..

Влязох в Република България на /I entered the Republic of Bulgaria on

  /....................................................................................................................през ГКПП/through Border Check

Point/…………………………………с виза тип /with a visa type……………..……………………за срок

от/for a period of ........................................................................................………… с цел /for the purpose of

…………………………………………………………………………………….………………………… .

Моля да ми бъде предоставено право на краткосрочно пребиваване в Република България в съответствие с чл. 27 от Закона за чужденците в Република България поради// am asking to be granted a short-term residence status in the Republic of Bulgaria in accordance with Art. 27 of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria (LFRB), based on:

0 __________________________________________ причини от хуманитарен характер

/humanitarian reasons

0 __________________________________________ извънредни обстоятелства /exceptional

circumstances

0 _________________________________________наличие на държавен интерес /present

public interest

Допълнителна информация, свързана с настоящото заявление (ако е необходимо)/Additional information linked to the present application (if necessary):

……………………………………………………………………………………………………………...….

…………………………………………………………………………………………………………...…….

Прилагам следните документи / Please, find enclosed the following documents:

…………………………………………………………………………………………………………....…….

………………………………………………………………………………………………………….....…….

Желая връчването на съобщенията да се осъществява чрез/for the purposes of correspondence I would like to receive the notification messages via:

0 Персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги/a personal profile registered in the information system for secure electronic serving as a module of the Single Gateway to Access to Electronic Administrative Services within the meaning of the Electronic Government Act, ……..................................................

………………………………………………………………………………………………………….....…….

0 електронна поща, която позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ/an e-mail address allowing the receipt of messages containing information to download the compiled document from an electronic serving system…………………….. .

Декларирам, че в 3-дневен срок от изпращането на електронното съобщението от дирекция "Миграция" или отдел/сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на МВР ще изпратя потвърждение за получаването.

I, the undersigned, declare that I will confirm the receipt of the electronic message from Migration Directorate or department/units/groups "Migration" at the Regional Directorates of the Ministry of Interior within 3 (three) days after the message has been sent.

0 факс/fax……………………………………………………………………………………………...………

0 адрес за кореспонденция/address for the purposes of correspondence and notification on

messages………………………………………………………………………………………………...……..

Дата/datе:______________________________

Подпис на заявителя/ Applicant’s signature:.............................................................................................…….

Приел заявлението/ Application accepted by :...........................................................................................……

/имената и подпис на служителя/

Служебна информация:

/Official information/

Предоставено право на продължително пребиваване на чужденец в Република България

по чл.............................. от ЗЧРБ до

дата............................................................

Наложени принудителни административни мерки/Coercive administrative measures imposed

………………………………………………………………………………………………...………………

For official use only:

Granted status of prolonged residence to a foreigner in the Republic of Bulgaria under Art…….............………of

the LFRB till………………….…

Date:…………………………….

Събрана такса/Taxe: :……………….

Подпис на служителя: ……………………………

/имената и подпис на служителя/

Servant s signature/Servant s names and signature.

 

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г. в сила от 09.07.2021 г.)

                                                                                                    ДО/ТО

                                                                                                    ДИРЕКТОРА НА/ТHE DIRECTOR OF

                                                                                                    …………………………………………….

 

ЗАЯВЛЕНИЕ/APPLICATION

 

за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България/ For

Granting of a Prolonged Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria

От/From

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

имена на латиница по паспорт или заместващ го документ за пътуване /names inscribed in Latin characters as they appear in the passport or a valid document for travel substituting it

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

имена на кирилица/names inscribed in the Cyrillic alphabet

Роден/родена на / Born on...................... в град/село / in town/village…………………………………........………

държава/country……………………….. гражданство/ Citizenship:…………………………………………....…...

Паспорт или заместващ го документ за пътуване, серия, №/ Passport or a valid document for travel

substituting it, series №……………………………., издаден от/ issued by…………………………………....……,

валиден до/valid until……………………..

Адрес в Република България / Address in the Republic of Bulgaria: град/село / town/village

……………………………………………..., област/district……………………………………………...ул./бул./

str./blvd……………………………………………... бл./ bl………………, вх./ еntr………, ет./fl…...…., ап. /app.

тел. за връзка/ contact phone number………………………………………..............……...и електронен адрес за

целите на кореспонденция и връчване на съобщения /and e-mail address for the purposes of correspondence and notification on messages…………………………………………………………………………..………............……

……………………………………………..................................................................................................................

……………………………………………..................................................................................................................

Адрес на месторабота/address of employment (place of work)

……………………………………………..................................................................................................................

……………………………………………..................................................................................................................

Личен номер на чужденец /ЛНЧ/ Personal Foreigner’s Number/PFN : ……………………………....…………….

Влязох в Република България на/ I entered the Republic of Bulgaria on…………………………….......…………..

през ГКПП/ through Border Check Point/………………………………………………….....…………..с виза тип/

with a visa type……………………… за срок от / for a period of………………………........…с цел/ for the purpose

of …………………………………………………………………………………………………....…………………

Моля да ми бъде предоставено право на продължително пребиваване в Република България в съответствие със Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) на основание притежавана виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ и / I am asking to be granted a prolonged residence status in the Republic of Bulgaria in accordance with the Law on the Foreigners in the Republic of Bulgaria (LFRB), based on visa under Art. 15, para 1 of the LFRB and:

□ желая да извършвам работа като командирован или изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - чл. 24, ал. 1, т. 1 / I wish to work as seconded or sent employee within the provision of services on the territory of the Republic of Bulgaria upon permit by the bodies of the Ministry of Labour and Social Policy under the Law on Labour Migration And Labour Mobility; - Art. 24, para 1, item 1;

□ търговска дейност в страната, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани, поддържани за срока на пребиваването - чл. 24, ал. 1, т. 2 / commercial activity in the country and as a result of this activity at least 10 full-time positions have been opened for Bulgarian citizens and maintained for the term of stay - Art. 24, para 1, item 2;

□ аз съм чуждестранен специалист, пребиваващ в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна - чл. 24, ал. 1, т. 4 / I am а foreign specialist staying in the country by force of international agreements to which the Republic of Bulgaria is a party - Art. 24, para 1, item 4;

 аз имам основание да ми бъде разрешено постоянно пребиваване - чл. 24, ал. 1, т. 5 /I have reason to be allowed permanent residence - Art. 24, para 1, item 5;

□ аз съм представител на чуждестранно търговско дружество с регистрирано от Българската търговско-промишлена палата търговско представителство в Република България - чл. 24, ал. 1, т. 6/ I am a representative of a foreign trade company with commercial representation in the Republic of Bulgaria registered by the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry - Art. 24, para 1, item 6;

□ аз съм финансово осигурен родител на български гражданин или на чужденец, който притежава разрешение за постоянно пребиваване - чл. 24, ал. 1, т. 7/ I am financially ensured parent of a Bulgarian citizen or foreigner who holds a permanent residence permit - Art. 24, para 1, item 7;

□ аз съм постъпил на продължително лечение в лечебно заведение - чл. 24, ал. 1, т. 8/ I have been admitted to a medical establishment for continuous treatment - Art. 24, para 1, item 8;

□ аз съм кореспондент на чуждестранно средство за масово осведомяване и имам акредитация в Република България - чл. 24, ал. 1, т. 9/ I am a correspondent of foreign mass media and have accreditation in the Republic of Bulgaria - Art. 24, para 1, item 9;

□ аз съм получил право на пенсия съгласно законодателството на Република България, държавата си на произход или друга държава - чл. 24, ал. 1, т. 10/ I am entitled to pension pursuant to the legislation of the Republic of Bulgaria, of my home country or another country - Art. 24, para 1, item 10;

□ аз съм член на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване, както и на чужденец, получил международна закрила - чл. 24, ал. 1, т. 13/ I am a family member of a foreigner, who has received extended or permanent residence permit, or of a foreigner, who has received international protection - Art. 24, para 1, item 13;

□ аз съм член на домакинството на чужденец по чл. 23а, ал. 3 (персонал на дипломатически и консулски представителства) или негов частен домашен помощник - чл. 24, ал. 1, т. 14 /I am a member of the household of a foreigner under Art. 23a, para 3 (staff of diplomatic or consular representations), or of the foreigner’s private domestic service staff - Art. 24, para 1, item 14;

□ аз желая да извършвам дейност на свободна практика след разрешение от Министерството на труда и социалната политика - чл. 24, ал. 1, т. 15/ I wish to carry out a free-lance practice upon permit by the Ministry of Labour and Social Policy - Art. 24, para 1, item 15;

□ аз желая да извършвам дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието или съм чуждестранен религиозен служител, поканен от централните ръководства на регистрираните вероизповедания - чл. 24, ал. 1, т. 16 /I wish to carry out a non-profit activity upon permit of the Ministry of Justice or / am a foreign religious servant, invited by the central management of the registered religions - Art. 24, para 1, item 16;

□ аз съм получил статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора - чл. 24, ал. 1, т. 17/ I have acquired statute of special protection as per Art. 25 of the Anti-Human Trafficking Act - Art. 24, para 1, item 17;

□ аз съм член на семейството на български гражданин - чл. 24, ал. 1, т. 18/ I am a family member of a Bulgarian citizen - Art. 24, para 1, item 18;

□ аз съм вложил сума, не по-малка от 600 000 лв., за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или съм собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество - чл. 24, ал. 1, т. 19/ I have deposited no less than BGN 600 000 for acquiring ownership of real estate within the territory of the Republic of Bulgaria or I own more than 50 % of the share capital of a Bulgarian trade company - Art. 24, para 1, item 19;

□ аз съм извършил инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв. - чл. 24, ал. 1, т. 20/ I have made an investment in economically disadvantaged regions within the meaning of the Investment Promotion Act by depositing in the capital of a Bulgarian company not less than BGN 250 000 - Art. 24, para 1, item 20;

□ аз желая да извършвам доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба - чл. 24, ал. 1, т. 21 /I wish to carry out volunteer work within the European Voluntary Service - Art. 24, para 1, item 21;

□ аз съм член на семейството на чужденец с предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут - чл. 24, ал. 1, т. 22 /I am a member of the family of a foreigner with granted asylum, temporary protection or humanitarian status - Art. 24, para 1, item 22;

□ аз искам да извършвам дейност на свободна практика по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - чл. 24а /I wish to carry out free-lance activity pursuant to the Law on Labour migration and labour mobility - Art. 24а;

□ аз съм научен работник със сключен договор за разработване на научноизследователски проект с научноизследователска организация със седалище в Република България - чл.24б, ал.1 / I am a researcher with concluded contracts for development of a research project with a research organization, based in the Republic of Bulgaria - Art. 24b, para 1;

□ аз съм член на семейството на научен работник на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 - чл. 24б, ал.6 / I am a member of the family of a researcher on the basis of Art. 24, para 1, point 13 - Art. 24b, para 6;

□ аз съм приет като научен работник в друга държава - членка на Европейския съюз и ще извършвам част от своите научни изследвания в Република България за срок до 180 дни в рамките на всеки период от 360 дни на основание на договор, сключен с научноизследователска организация в първата държава членка - чл. 24б, ал. 7 / I have been admitted as a researcher in another Member State of the European Union and will carry out part of my research in the Republic of Bulgaria for a period of up to 180 days within each period of 360 days on the basis of a contract concluded with a research organization in the first Member State - Art. 24b, para 7;

□ аз притежавам валидно разрешение за пребиваване, издадено от първата държава членка, и възнамерявам да проведа част от научното си изследване в научноизследователска организация на територията на Република България за срок, по-дълъг от 180 дни, но не повече от две години - чл. 24б, ал. 12/ I have a valid residence permit issued by the firstMember State and intend to carry out part of my scientific research at a research organization on the territory of the Republic of Bulgaria for a period longer than 180 days, but not more than two years - Art. 24b, para 9;

□ аз съм член на семейство на научен работник по чл. 24б, ал. 12 и притежавам валидно разрешение за пребиваване, издадено от първата държава членка - за срока до изтичане на разрешението за пребиваване на научния работник на територията на Република България - чл. 24б, ал. 15/ I am a member of the family of a researcher under para 12 of the LFRB and I have a valid residence permit issued by the first Member State - for the period until the expiration of the residence permit of the researcher on the territory of the Republic of Bulgaria - Art.24b, para 15;

□ аз съм получил разрешение за продължително пребиваване по ал. 1 или 12 и в срок до 7 работни дни след приключване на научноизследователски проект съм подал заявление в Агенцията по заетостта за регистрация като търсещо работа лице съгласно Закона за насърчаване на заетостта - чл. 24б, ал. 18/I have received a prolonged residence permit under para. 1 or 12, who within 7 working days after the completion of a research project has submitted an application to the Employment Agency for registration as a job seeker in accordance with the Employment Promotion Act- Art. 24b, para 18;

□ аз съм приет като студент в редовна форма на обучение във висше училище в Република България - чл. 24в, ал. 1 / I have been accepted as a student in full-time instruction at a higher education institution in the Republic of Bulgaria - Art. 24c, para 1;

□ аз съм от български произход и съм приет като студент в редовна форма на обучение във висше училище в Република България и мога да представя документ за български произход - чл. 24в, ал. 3 / I have Bulgarian origin and have been admitted as a full-time student in a higher school in the Republic of Bulgaria and I can present a document proving my Bulgarian origin - Art. 24c, para 3;

□ аз съм чуждестранен студент и ще провеждам част от обучението си на територията на Република България, притежавам валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава - членка на Европейския съюз, и съм обхванат от програма на Съюза или многостранна програма, предвиждаща обучение в повече от една държава членка, или от споразумение между две или повече висши училища, от които поне едното е българско, и имам право на влизане и престой с цел провеждане на част от обучението ми във висше училище от една или няколко втори държави членки - чл. 24в, ал. 4 / I am a foreign student and will conduct part of my studies on the territory of the Republic of Bulgaria and I hold a valid residence permit issued by another Member State of the European Union and I am covered by a Union programme or a multilateral programme providing for training in more than one Member State, or by agreement between two or more higher education institutions, at least one of which is Bulgarian, and I have the right to enter and stay for the purpose of conducting part of my higher education in one or more other Member States - Art. 24c, para 4;

□ аз съм чуждестранен студент и ще провеждам част от обучението си във висше училище на територията на Република България, притежавам виза по чл. 15, ал. 1 и не съм обхванат от програма или от споразумение по ал. 4 - чл. 24в, ал. 8 / I am a foreign student and will conduct part of my studies in a higher school on the territory of the Republic of Bulgaria, I have a visa under Art. 15, para 1 and I am not covered by a programme or an agreement under para 4 - Art. 24c, para 8;

□ аз съм ученик, притежавам виза по чл. 15, ал. 1 и съм приет за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за ученически обмен - чл. 24в, ал. 9 / I am a student, I hold a visa under Art.15 and I have been admitted for training in the secondary level of education within the framework of a student exchange program - Art. 24c, para 9;

□ аз съм стажант по чл. 38а от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и притежавам виза по чл. 15, ал. 1 - чл. 24в, ал. 11/ I am an intern under Art. 38a of the Law on Labour Migration and Labour Mobility and I hold a visa under Art. 15, para. 1 - Art. 24c, para 11;

□ аз съм чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване в Република България и в 7 дневен срок след приключване на обучението ми като студент в редовна форма на обучение във висше училище в Република България съм подал заявление в Агенцията по заетостта за регистрация като търсещо работа лице съгласно Закона за насърчаване на заетостта. Настоящото заявление подавам не по-късно от 30 дни преди изтичане на разрешения ми срок на пребиваване - чл. 24в, ал. 13 / I am a foreigner with a prolonged residence permit in the Republic of Bulgaria and within 7 working days after completing my studies as a full-time student at a higher school in the Republic of Bulgaria I have submitted an application to the Employment Agency for registration as a job seeker under the Low of Promotion of Employment. The present application I submit at least 30 days before the expiration of the permitted period of residence - Art. 24c, para 13;

□ аз съм член на семейство на дългосрочно пребиваващ чужденец - чл. 24е, ал. 1 и 4/ I am a family member of the long-term residing foreigner - Art. 24f, para 1 and 4;

□ аз съм участник във висящо административно или наказателно производство, образувано по чл. 227, ал.3 и 5 от Наказателния кодекс - чл. 24з/ I participate in a pending administrative or criminal proceedings initiated under Art. 227, para 3 and 5 of the Penal Code - Art. 24h;

□ аз съм член на семейството на български гражданин, който е упражнил правото си на свободно движение, и притежавам валидно разрешение за пребиваване като член на семейство на гражданин на Съюза, издадено от друга държава - членка на Европейския съюз - чл. 24м / I am a family member of a Bulgarian citizen who has exercised his/her right offree movement and I hold a valid residence document as a family member of a citizen of the European Union, issued by another Member State of the European Union - Art. 24l;

□ аз имам заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта или е налице държавен интерес - чл. 25а /I have contributions to the Republic of Bulgaria in the public and economic sphere, in the sphere of the national security, science, technology, culture or sport, or there is state interest at stake - Art. 25a.;

□ аз съм военнослужещ или член на цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България/съм зависимо лице от военнослужещ или член на цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) по смисъла на закона - чл. 25д/ I am a servicemen/member of the troops or a member of the civilian component of a NATO structure located in the Republic of Bulgaria /I am dependent of a servicemen/member of the troops or a member of the civilian component of a NATO structure located in the Republic of Bulgaria - Art. 25e;

□ аз съм непридружено/изоставено дете и не съм поискал/поискала закрила по Закона за убежището и бежанците/отказана ми е международна закрила - чл. 28а, ал. 1/ I am an unaccompanied/abandoned child, and I have not applied for protection under the Law on Asylum and Refugees or the international protection was refused - Art. 28a, para 1;

□ аз съм влязъл в Република България като непридружено/изоставено дете и не съм поискал/поискала закрила по Закона за убежището и бежанците/отказана ми е международна закрила и са налице хуманитарни причини - чл. 28a, ал. 2 /I was an unaccompanied/ abandoned child at the time when I entered the Republic of Bulgaria and I have not applied for protection under the Law on Asylum and Refugees or the international protection was refused and there are humanitarian reasons - Art. 28a, para 2;

□ аз съм получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз, и / I have obtained a long-term residence permit in another Member State of the European Union and:

□ аз съм работник, служител или самостоятелно заето лице в Република България - чл. 33а, ал. 1, т. 1/ I am a worker, employee or a self-employed person in the Republic of Bulgaria - Art. 33a, para 1, item 1;

□ искам да пребивавам с цел обучение, включително професионално обучение, в учебно заведение - чл. 33а, ал. 1, т. 2/ I wish to reside for the purpose of education, including vocational training at an educational institution - Art. 33a, para 1, item 2;

□ искам да пребивавам с друга цел - чл. 33а, ал. 1, т. 3/ I wish to reside with another purpose - Art. 33a, para 1, item 3;

□ аз съм член на семейство на чужденец, получил разрешение за пребиваване в Република България въз основа на разрешено дългосрочно пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз, където семейството ни е създадено - чл. 33г, ал. 1/ I am a family member of a foreigner who have obtained a residence in the Republic of Bulgaria on the ground of a long-term residence permit in another Member State of the European Union where our family was set up - Art. 33d, para 1;

□ аз съм член на семейството на притежател на Синя карта на ЕС, издадена от Република България - чл. 33о, ал. 1/ I am a family member of a Blue Card holder, issued by the Republic of Bulgaria - Art. 33n, para 1;

□ аз съм член на семейство на притежател на Синя карта на ЕС, издадена от друга държава - членка на Европейския съюз, който се е преместил в Република България, съгласно чл. 33 л, ал. 1 и семейството ми вече се е събрало в тази държава членка - чл. 33о, ал. 7/ I am a family member of a holder of an EU Blue Card, issued in another Member State of the European Union, who moved to the Republic of Bulgaria in accordance with Art.33k, para 1 and my family has already been reunified in that Member State - Art. 33n, para 7;

□ аз съм член на семейството на притежател на Синя карта на ЕС и желая да получа самостоятелно разрешение за продължително пребиваване при условията на чл. 24е, ал. 4 - чл. 33о, ал. 12 / I am a family member of a holder of an "EU Blue Card" and I wish obtain an independent prolonged residence permit under the terms of Art. 24f para 4 - Art. 33n, para 12;

□ аз съм член на семейство на притежател на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, и желая да получа разрешение на основание чл. 24, ал. 1, т. 13, като отговарям на условията по чл. 24, ал. 2 и е взето положително решение за събиране на семейството - чл. 33р, ал. 1 / I am a family member of a foreigner who holds a permit as an intra-corporate transferee and I wish to obtain a permit for a prolonged residence on the grounds of Art. 24, para 1, item 13. I meet the conditions under Art. 24, para 2 and a positive decision to reunite our family has already been issued - Art. 33p, para 1;

□ аз съм член на семейство на притежател на разрешение за лице, получило пребиваване при условията на вътрешнокорпоративен трансфер от друга държава - членка на ЕС, и преместено при вътрешнокорпоративен трансфер при условията на дългосрочна мобилност в Република България; желая да получа разрешение за продължително пребиваване и имам валидно разрешение за пребиваване като член на семейство, издадено от другата държава членка / I am a family member of a foreigner who holds a permit as an intra-corporate transferee issued by another Member State and who moved to the Republic of Bulgaria under the conditions of long-term mobility; I wish to obtain a permit for prolonged residence and hold a valid permit as a family member issued in the first Member State;

□ аз съм лице с предоставен статут на лице без гражданство в Република България, но не отговарям на условията за разрешаване на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България - чл. 21и, ал. 4/ I have been granted with a status of statelessness by the Republic of Bulgaria and do not meet the requirements for acquiring a permanent or long-term residence on the territory of the Republic of Bulgaria - Art. 21i, para 4.

Допълнителна информация, свързана с настоящото заявление / ако е необходимо/ Additional information linked to the present application /if necessary/ :

……………………………………………..................................................................................................................

……………………………………………..................................................................................................................

……………………………………………..................................................................................................................

……………………………………………..................................................................................................................

 

Прилагам следните документи/ Please, find enclosed the following documents/:

1.    Копие от паспорт или заместващия го документ за пътуване/A copy of passport or a valid document substituting it;

2.    (Ако е приложимо) Копие от виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ /(If applicable) A copy of visa under Art. 15, para 1 of the LFRB;

3.  (Ако е приложимо) Копие от документ, удостоверяващ заплащането на такса/(К applicable) A copy of document certifying the executed payment of a tax

……………………………………………………………………………………………………………...……….

………………………………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………………………………………………………………....…….

……………………………………………………………………………………………………………....……….

……………………………………………………………………………………………………………....……….

 

Желая връчването на съобщенията да се осъществява чрез/ for the purposes of correspondence I would like to receive the notification messages via:

Персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги/a personal profile registered in the information system for secure electronic serving as a module of the Single Gateway to Access to Electronic Administrative Services within the meaning of the Electronic Government Act,

…………………………………………………………………………………………………………...………….

…………………………………………………………………………………………………………...………….

електронна поща, която позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ/an e-mail address allowing the receipt of messages containing information to download the compiled document from an electronic serving system ……………………………………………………..............…

……………………………………………………………………………………………………………..……….

 

       Декларирам, че в 3-дневен срок от изпращането на електронното съобщение от дирекция "Миграция" или отдел/сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на МВР ще изпратя потвърждение за получаването/

I, the undersigned, declare that I will confirm the receipt of the electronic message from Migration Directorate or department/units/groups "Migration" at the Regional Directorates of the Ministry of Interior within 3 (three) days after the message has been sent.

      факс/fax…………………………………………………………………………………………………......………

      адрес за кореспонденция/ address for the purposes of correspondence and notification on

messages……………………………………………………………………………………………………........……..

 

Дата/ Date:_________________

 

Подпис на заявителя/ Applicant’s signature:…………………..

Приел заявлението/ Application accepted by:

…………………………………………………

/имена и подпис на служителя/ / Official’s names and signature/

 

Служебна информация:

/Official information/

Предоставено право на продължително пребиваване на чужденец в Република България

по чл. ……………………………….. от ЗЧРБ до

дата ……………………………………………..…

Наложени принудителни административни мерки/ Coercive administrative measures imposed

……………………………………………………………………………………………………………........……..

…………………………………………………….

 

For official use only:

Granted status of prolonged residence to a foreigner in the Republic of Bulgaria under Art.

the LFRB till………………………..

Date: ................................................

 

Заплатена такса/ Payed Tax: ………………...…..………

 

Подпис на служителя:……………………........………...

                                      /имена и подпис на служителя/

 

Servant’s signature

                                       /Servant’s names and signature/