актуална версия

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1844 на Комисията от 13 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото след 2012 година

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 268, 15.10.2015 г. стр. 1-6

Celex номер: 32015R1844

Дати

Дата на документа: 13.7.2015 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 1.1.1001 г. приложение, прилагане частично приложение виж член 2

Дата на влизане в сила: 16.10.2015 г. влизане в сила дата на публикуване +1 виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

информационна система

екологичен контрол

серист газ

намаляване на емисиите

квота за емисии в ЕС

приспособяване към изменението на климата

качество на въздуха

схема за търговия с емисии в ЕС

Протокол от Киото

промяна на климата

Предмет:

Околна среда

Код на регистър:

Околна среда, потребители и защита на здравето / Околна среда / Замърсяване и вредни въздействия / Контрол на атмосферното замърсяване

Обща информация

Автор: Европейска комисия

Вид: Делегиран регламент

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

32003L0087

32010D0634

32009D0406

32015D1339

Правно основание:

32013R0525 - A10P6

32013R0525 - A10P5

32013R0389 поправка добавка Член 73f от :2015-10-16

32013R0389 поправка добавка Член 73g от :2015-10-16

32013R0389 поправка изпълнение Анекс I стр.V TXT от :2015-10-16

32013R0389 поправка добавка Член 73d от :2015-10-16

32013R0389 поправка добавка Член 73e от :2015-10-16

32013R0389 поправка добавка Член 73c от :2015-10-16

32013R0389 поправка добавка Член 73b от :2015-10-16

32013R0389 поправка добавка Член 73a от :2015-10-16

Следващи свързани актове :

поправен от 32015R1844R(01)

[15 Околна среда, потребители и защита на здравето 15]

[1510 Околна среда 15.10]

[151020 Замърсяване и вредни въздействия 15.10.20]

[15102030 Контрол на атмосферното замърсяване 15.10.20.30]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1844 на Комисията от 13 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото след 2012 година

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (1), и по-специално член 10, параграфи 5 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1) Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата (РКООНИК), служеща като среща на страните по Протокола от Киото, прие изменението от Доха, с което се установява втори период на задължения по Протокола от Киото, започващ на 1 януари 2013 г. и завършващ на 31 декември 2020 г. („изменението от Доха“). Съюзът одобри изменението от Доха с Решение (ЕС) 2015/1339 на Съвета(2) (Решението за ратификация).

(2) Необходимото техническо изпълнение на изменението от Доха на Протокола от Киото следва да се извършва в Регистъра на ЕС и в националните регистри по Протокола от Киото. Необходимо е също така да се гарантира съгласуваност с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3) и Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4), както и последователното изпълнение на международно приетите изисквания за отчитане, да се оптимизира прозрачността и да се осигури точност на отчитането на ПЕЕ, ЕПЕ, ЕРЕ, СЕРЕ, вСЕРЕ и дСЕРЕ от страна на Съюза и държавите членки, като същевременно се избягва, доколкото е възможно, административната тежест и разходите, включително тези, отнасящи се до дела от приходите и разработването и поддръжката на ИТ.

(3) След като изменението от Доха влезе в сила, от Съюза и държавите членки ще се изисква да издадат в съответните си регистри по Протокола от Киото предписани емисионни единици (ПЕЕ), равни на предписаното им количество, определено в съответствие с Решението за ратификация, като добавят всички количества, резултат от прилагането на член 3, параграф 7а от Протокола от Киото.

(4) След всяка корекция в посока увеличение на годишното разпределено количество емисии на дадена държава членка по член 10 от Решение № 406/2009/ЕО или член 27 от Регламент (ЕС) № 525/2013, може да е необходимо тя да придобие допълнителни ПЕЕ в края на втория период на задължения, ако е използвала това допълнително годишно разпределено количество емисии за покриване на емисиите си съгласно Решение № 406/2009/ЕО, или го е прехвърлила на друга държава членка. Засегнатата държава членка може също така да използва резерва си от излишък от предходния период (РИПП), посочен в член 3, параграф 13б от Регламент (ЕС) № 525/2013, ако емисиите ѝ са по-високи от предписаното ѝ количество. Всяко произтичащо придобиване на ПЕЕ ще бъде обект на прилагането на дял от приходите при първото международно прехвърляне на ПЕЕ, посочено в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013. Когато е целесъобразно, такива ситуации могат да се разглеждат като несъответствия в отчитането при съпоставянето на изпълнението на законодателството на Съюза с правилата, договорени в рамките на Протокола от Киото, по смисъла на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

(5) В края на втория период на задължения по Протокола от Киото следва да бъде създаден клирингов процес, за да се осигури уравняване в ПЕЕ за всяко нетно прехвърляне на годишно разпределено количество емисии в съответствие с Решение № 406/2009/ЕО.

(6) В съответствие с член 11а от Директива 2003/87/ЕО операторите на стационарни инсталации и въздухоплавателни средства могат да обменят СЕРЕ и ЕРЕ за квоти. Обменените СЕРЕ и ЕРЕ, валидни за първия период на задължения по Протокола от Киото, потенциално представляват емисии по СТЕ на ЕС през втория период на задължения. Тъй като изменението от Доха въвежда ограничения за пренасянето на СЕРЕ и ЕРЕ от първия във втория период на задължения по Протокола от Киото, държавите членки следва да прехвърлят на Съюза съответния брой ПЕЕ, валидни за първия период на задължения, за да се покрият тези потенциални емисии, а Съюзът следва да прехвърли на държавите членки съответните СЕРЕ и ЕРЕ, валидни за първия период на задължения по Протокола от Киото, получени от стационарни инсталации и оператори на въздухоплавателни средства в замяна на квоти.

(7) Поради това Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията(5) следва да бъде съответно изменен.

(8) Настоящият регламент следва спешно да влезе в сила, тъй като е необходимо да се извършат преходни прехвърляния преди края на допълнителния период за изпълнение на ангажиментите по първия период на задължения по Протокола от Киото, посочени в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

(9) Настоящият регламент следва да се прилага от датата на влизане в сила на изменението от Доха на Протокола от Киото, освен в частта, в която се предвиждат преходни прехвърляния,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 389/2013 се изменя, както следва:

1) вмъква се следният член 73а:

„Член 73а

Прехвърляне на СЕРЕ и ЕРЕ, обменени в СТЕ на ЕС

1. Централният администратор информира всички национални администратори за броя СЕРЕ и ЕРЕ, валидни за първия период на задължения, които са прехвърлени в съответствие с член 60 от партиди за квоти на оператори и партиди за квоти на оператори на въздухоплавателни средства, администрирани от тази държава членка. Централният администратор следва да добави към този брой част от броя СЕРЕ и ЕРЕ, валидни за първия период на задължения, които са прехвърлени съгласно член 60 от партиди за квоти на оператори и партиди за квоти на оператори на въздухоплавателни средства, администрирани от държави членки без регистър по ПК през първия период на задължения, пропорционално на съответните количествени ограничения на държавите членки за пренасянето на СЕРЕ и ЕРЕ от първия във втория период на задължения.

2. Преди края на допълнителния период за изпълнение на задълженията за първия период на задължения по Протокола от Киото, посочен в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 525/2013, централният администратор прехвърля на всеки национален регистър по ПК, определен брой СЕРЕ и ЕРЕ, валидни за първия период на ангажименти, от международните кредитни сметки на ЕС, който е равен на общия брой, определен съгласно параграф 1 от настоящия член.

3. Централният администратор осигурява чрез Дневника на ЕС за трансакциите недопускането на никакви трансакции с единици, прехвърлени в съответствие с параграф 1, с изключение на:

а) отмяната на единици в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013;

б) изтеглянето на единици в съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) № 525/2013;

в) пренасянето на единици от първия във втория период на задължения в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013;

г) прехвърлянето на единици в рамките на един регистър по ПК.

4. Веднага след прехвърлянето, извършено в съответствие с параграф 2, всеки национален администратор прехвърля определен брой ПЕЕ в съответната партида за квоти на страната по ПК в Регистъра на ЕС, който е равен на броя на кредитите, върнати на тази държава членка съгласно параграф 2.“

2) вмъкват се следните членове 73б—73ж:

„Член 73б

Издаване и депозиране на ПЕЕ

1. Преди трансакцията за изтегляне в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета(6) централният администратор:

а) издава определен брой ПЕЕ, който е равен на предписаното количество на Съюза, определено в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1339 на Съвета(7) (Решението за ратификация), в партидата на ЕС за ПЕЕ в Регистъра на ЕС;

б) незабавно прехвърля определен брой ПЕЕ, който е равен на броя на обичайните квоти, създадени съгласно Решение 2010/634/ЕС на Комисията(8), от партидата на ЕС за ПЕЕ в партидата за депозиране на ПЕЕ по СТЕ в Регистъра на ЕС.

2. Най-късно три месеца след закриването на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за 2020 г. съгласно член 31 всеки национален администратор:

а) издава определен брой ПЕЕ, който е равен на предписаното количество на съответната държава членка, определено съгласно Решението за ратификация, в партидата за квоти на страна по ПК в своя регистър по ПК;

б) незабавно прехвърля определен брой ПЕЕ, който е равен на общия брой ЕГРКЕ, съответстващи на годишното разпределено количество емисии за неговата държава членка за всички години в съответствие с член 3, параграф 2 от Решение № 406/2009/ЕО, както е определено, преди всяко изменение, в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 525/2013, от партидата за квоти на страната по ПК към партидата за депозиране на ПЕЕ по РРУ в своя регистър по ПК.

3. Преди завършване на клиринговите процеси съгласно член 73е централният администратор осигурява чрез Дневника на ЕС за трансакциите недопускането на никакви трансакции с ПЕЕ от партидата за депозиране на ПЕЕ по СТЕ или от партидата за депозиране на ПЕЕ по РРУ, с изключение на:

а) отмяната или прехвърлянето на определен брой ПЕЕ, който е по-малък или равен на броя ЕГРКЕ, прехвърлени в партидата за анулирани квоти във връзка с РРУ съгласно член 88, параграф 2;

б) изтеглянето на определен брой ПЕЕ в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 525/2013, който е равен на броя на ЕГРКЕ, прехвърлени в партидата за анулирани квоти във връзка с РРУ съгласно член 31, параграф 4 от настоящия регламент, съответстващи на количеството на емисиите на ПГ, въведено в партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ съгласно член 77 от настоящия регламент;

в) отмяната или прехвърлянето на определен брой ПЕЕ, който е по-малък или равен на броя ЕГРКЕ, прехвърлени в партидата за анулирани квоти във връзка с РРУ съгласно член 31, параграф 4, които надхвърлят количеството на емисиите на ПГ, въведено за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ съгласно член 77;

г) прехвърлянията, необходими за целите на клиринговите процеси съгласно член 73е;

д) преобразуването на ПЕЕ в ЕРЕ, при условие че определен брой ЕГРКЕ, който е равен на броя ПЕЕ за преобразуване, плюс броя на ЕРЕ, необходими за покриване на отчитането като дял от приходите, посочено в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013, са прехвърлени в партидата за анулирани квоти във връзка с РРУ съгласно член 31, параграф 4 от настоящия регламент.

Член 73в

Прехвърляне и използване на единици

1. Централният администратор осигурява чрез Дневника на ЕС за трансакциите недопускането на трансакции със СЕРЕ, ЕРЕ, вСЕРЕ и дСЕРЕ, които са били използвани в съответствие с член 81, с изключение на:

а) прехвърлянето на единици от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ в Регистъра на ЕС към регистъра по ПК на съответната държава членка съгласно член 31, параграф 3;

б) изтеглянето на единици съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № 525/2013;

в) пренасянето на единици от първия във втория период на задължения в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013;

2. След приключване на пренасянето на единици от първия към втория период на задължения в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013, централният администратор осигурява чрез Дневника на ЕС за трансакциите недопускане на използването на СЕРЕ, ЕРЕ, вСЕРЕ или дСЕРЕ съгласно член 81 от настоящия регламент, освен ако тези единици са валидни за втория период на задължения по Протокола от Киото.

Член 73г

Отменяне на единици

1. След приключването на пренасянето на единици от първия към втория период на задължения в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013, централният администратор отменя всички СЕРЕ и ЕРЕ, оставащи в партидата за квоти, заделени за предаване на авиационни емисии.

2. След приключването на пренасянето на единици от първия към втория период на задължения в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013, централният администратор изисква от националните администратори да отменят СЕРЕ и ЕРЕ, валидни за първия период на задължения от Протокола от Киото, държани в партиди на СТЕ, които те администрират в Регистъра на ЕС, или ги отменя.

Член 73д

Изтегляне на единици

Доколкото емисиите, обхванати от Директива 2003/87/ЕО, надвишават предписаното количество на Съюза, определено в съответствие с Решението за ратификация, централният администратор изтегля ПЕЕ от партидата на ЕС за РИПП.

Член 73е

Пренасяне в регистъра на ЕС

Централният администратор пренася всички ПЕЕ от централната клирингова партида по СТЕ и ПЕЕ, прехвърлени съгласно член 73а, параграф 4 от настоящия регламент, в партидата на ЕС за РИПП, създадена съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

Член 73ж

Клирингови процеси

1. В срок от шест месеца след приключването на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за 2020 г. в съответствие с член 31, централният администратор изчислява уравнителна стойност за всяка държава членка чрез изваждане на нетните прехвърляния на ЕГРКЕ от нетните придобивания на ЕГРКЕ между държавите членки за периода 2013—2020 г.

2. Когато държава членка има отрицателна уравнителна стойност съгласно параграф 1, съответният национален администратор прехвърля определен брой ПЕЕ, който е равен на уравнителната стойност, от партидата ѝ за депозиране на ПЕЕ по РРУ към централна клирингова партида по РРУ.

3. Когато държава членка има положителна уравнителна стойност съгласно параграф 1 и след извършване на всички прехвърляния съгласно параграф 2, централният администратор прехвърля определен брой ПЕЕ, който е равен на уравнителната стойност, към партидата за квоти на страна по ПК на съответната държава членка.

4. Преди извършване на прехвърлянето, посочено в параграф 2 от настоящия член, съответният национален администратор първо прехвърля определен брой ПЕЕ, необходим за покриване на дела от приходите, прилаган по отношение на първите международни прехвърляния на ПЕЕ в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

______________

(6) Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13)."

(7) Решение (ЕС) 2015/1339 на Съвета от 13 юли 2015 г. за сключване от името на Европейския съюз на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, произтичащи от него (ОВ L 207, 4.8.2015 г., стр. 1)."

(8) Решение 2010/634/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 г. за уточняване на количеството квоти в Европейския съюз, които следва да бъдат издадени за 2013 г. по Европейската схема за търговия с емисии, както и за отмяна на Решение 2010/384/ЕС (ОВ L 279, 23.10.2010 г., стр. 34).“"

3) Приложение I се изменя, както е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Въпреки това член 1, параграфи 2 и 3 се прилагат от датата на публикуване от страна на Комисията в Официален вестник на Европейския съюз на съобщение относно датата на влизане в сила на изменението от Доха на Протокола от Киото.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

_______________

(1) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13.

(2) Решение (ЕС) 2015/1339 на Съвета от 13 юли 2015 г. за сключване от името на Европейския съюз на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, произтичащи от него (ОВ L 207, 4.8.2015 г., стр. 1).

(3) Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

(4) Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).

(5) Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ L 122, 3.5.2013 г., стр. 1).

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) № 389/2013 в таблица I-I, част „V. Партиди по ПК в консолидираната система от европейски регистри“ се добавят следните редове:

Наименование на вида партида

Титуляр на партидата

Администратор на партидата

Брой партиди от този вид

Единици, които не са по Протокола от Киото

Единици по Протокола от Киото

Квоти

ЕГРКЕ

ПЕЕ

СЕРЕ

ЕРЕ

дСЕРЕ/вСЕРЕ

ЕПЕ/ЕРЕ от ЕПЕ

Обичайни квоти

Квоти за авиационни емисии

V.

Партиди по ПК в консолидираната система от европейски регистри

„Партида на ЕС за ПЕЕ

ЕС

Централният администратор

1

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Партида за депозиране на ПЕЕ по РРУ

Държава членка

Администратор на регистъра по ПК

По 1 на регистър

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Партида за квоти, заделени за предаване на авиационни емисии

ЕС

Централният администратор

1

Не

Не

Не

Да

Да

Да

Не

Не

Партида за РИПП

Страна по Протокола от Киото

Администратор на регистъра по ПК (в Регистъра на ЕС — централният администратор)

По 1 на регистър

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Централна клирингова партида по РРУ

ЕС

Централен администратор

1

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не“

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Доходи на физически лица при онлайн продажба в OLX, Bazar - Данък/Данъчна декларация

1524
Здравейте, Не, не разход за обслужване, може би не мога да го обясня. Закупената стока, която продавам е от Китай или Полша, ка...

Работа по време на майчинство

366
Благодаря

Втори трудов договор на 8 часа за лице в отпуск за майка след раждане от 135 до 410

194
Цитат на: Rosen Kachakov в Вчера в 10:28 " От фирмата, от която получава обещетението за майчиснство е   назначена на 8 часа. Се...

ДДС корекция

169
Много Ви благодаря  Направих го точно така както ме посъветвахте. Извинявам се, че не успях да Ви благодаря по- рано. Хубава и ...
Още от форума