актуална версия

Регламент (ЕС) № 1368/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 366, 20.12.2014 г. стр. 15-16

Celex номер: 32014R1368

Дати

Дата на документа: 17.12.2014 г.

Дата на влизане в сила: 1.1.2014 г. приложение, прилагане частично приложение виж член 3

Дата на влизане в сила: 1.1.2015 г. приложение, прилагане виж член 3

Дата на влизане в сила: 9.1.2015 г. влизане в сила дата на публикуване +20 виж член 3

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

Франция

Италия

Люксембург

хармонизация на социалното осигуряване

Дания

пенсионна схема

законодателство за социално осигуряване

Предмет:

Социална политика

Код на регистър:

Свободно движение на работници и социална политика / Социална политика / Социална сигурност

Обща информация

Автор: Европейска комисия

Вид: Регламент

Допълнителна информация: отнася се за ЕИП

Връзки между документите

Правно основание:

32009R0987 - A09

32009R0987 - A08

32009R0987 - A92

32004R0883 - A72

12012E048

32009R0987 поправка поправка Анекс I от :2015/01/01

32013R1372 поправка отменяне Член 1.2 от :2014/01/01

Следващи свързани актове :

поправен от 32014R1368R(01)

[05 Свободно движение на работници и социална политика 05]

[0520 Социална политика 05.20]

[052040 Социална сигурност 05.20.40]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Регламент (ЕС) № 1368/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 48 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1), и по-специално член 72, буква е) от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (2), и по-специално членове 8, 9 и 92 от него,

като има предвид, че:

(1) Държавите членки отправиха до Административната комисия за координация на системите за социална сигурност искане за промени в приложение 1 към Регламент (ЕО) № 987/2009, който следва да бъде изменен, за да може приложението да бъде актуализирано съобразно измененията в националното законодателство.

(2) В приложение 1 към Регламент (ЕО) № 987/2009 се предоставя обобщена информация относно разпоредбите за прилагане на двустранните споразумения между държавите членки, които продължават да са в сила съгласно член 8, параграф 1 от посочения регламент или които са сключени и са изброени в приложението съгласно член 8, параграф 2 и член 9, параграф 2 от същия регламент.

(3) В съответствие с член 72, буква е) от Регламент (ЕО) № 883/2004 Административната комисия за координация на системите на социална сигурност отправи до Комисията предложения относно поисканите изменения.

(4) Комисията изрази съгласие предложенията за технически изменения да бъдат включени в приложение 1 към Регламент (ЕО) № 987/2009.

(5) С член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1372/2013 (3) погрешно се изменя приложение XI към Регламент (ЕО) № 883/2004. Следователно посочената разпоредба следва да бъде заличена. От съображения за правна яснота заличаването на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1372/2013 следва да се прилага с обратна сила, считано от 1 януари 2014 г.

(6) Поради това Регламент (ЕО) № 987/2009 и Регламент (ЕС) № 1372/2013 следва да бъдат съответно изменени.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(1) Приложение 1 се изменя, както следва:

a) Позицията „ДАНИЯ — ИТАЛИЯ“ се заличава.

(2) В позицията „ФРАНЦИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ“ буква б) се заменя със следното:

„б) Размяната на писма от 17 юли и 20 септември 1995 г. относно условията за уреждане на взаимни искания в съответствие с членове 93, 95 и 96 от Регламент (ЕИО) № 574/72 и размяната на писма от 10 юли и 30 август 2013 г.“.

Член 2

В член 1 от Регламент (ЕС) № 1372/2013 параграф 2 се заличава.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на неговото публикуване.

Той се прилага от 1 януари 2015 г., с изключение на член 2, който се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

_______________

(1) ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2) ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

(3) Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 27).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

СОЛ в майчинство, прехвърля ЕООД

800
Благодаря

ЕООД и фактура издадена от Zoom?

131
Законът не се изчерпва само с нормата, регламентираща задължителната регистрация по ЗДДС, при оборот от 50 К, така че правилно с...

Приложение 10 - технически проблем

579
За т.12 не съм попълвала, явно като съм пробвала варианти и съм разпечатала, точно това, което не трябва. А за т.13 признавам не...

Регистриране на нова фирма

141
Няма причина да не можете, стига да изпълнявате условията за тези дейности.
Още от форума