актуална версия

Регламент (ЕС) 2018/208 на Комисията от 12 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на Регистър на ЕС

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 39, 13.2.2018 г. стр. 3-4

Celex номер: 32018R0208

Дати

Дата на документа: 12.2.2018 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 1.1.2018 г. приложение, прилагане виж член 2

Дата на влизане в сила: 14.2.2018 г. влизане в сила дата на публикуване +1 виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

Протокол от Киото

промяна на климата

схема за търговия с емисии в ЕС

приспособяване към изменението на климата

качество на въздуха

намаляване на емисиите

квота за емисии в ЕС

екологичен контрол

информационна система

серист газ

Предмет:

Околна среда

Код на регистър:

Околна среда, потребители и защита на здравето / Околна среда / Замърсяване и вредни въздействия / Контрол на атмосферното замърсяване

Обща информация

Автор: Европейска комисия; Генерална дирекция „Действия по климата“

Вид: Регламент

Допълнителна информация: отнася се за ЕИП

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

22002A0515(01)

12016M/TXT

12016E/TXT

32009D0406

12016M050

Правно основание:

32003L0087 - A12

32003L0087 - A19

32013R0389 поправка Заменя Анекс XIV PO5 PO(a) от :2018-01-01

32013R0389 поправка добавка Член 99 PA4 от :2018-01-01

32013R0389 поправка добавка Член 99 PA5 от :2018-01-01

32013R0389 поправка добавка Член 67 PA4 от :2018-01-01

32013R0389 поправка Заменя Анекс XIV PO4 PO(c) от :2018-01-01

32013R0389 поправка добавка Член 41 PA4 от :2018-01-01

[15 Околна среда, потребители и защита на здравето 15]

[1510 Околна среда 15.10]

[151020 Замърсяване и вредни въздействия 15.10.20]

[15102030 Контрол на атмосферното замърсяване 15.10.20.30]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Регламент (ЕС) 2018/208 на Комисията от 12 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на Регистър на ЕС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета(1), и по-специално член 12 и член 19 от нея,

като има предвид, че:

(1) Системата от регистри осигурява точното отчитане на трансакциите в рамките на Системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), създадена с Директива 2003/87/ЕО, Протокола от Киото и Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(2). Регистрите са стандартизирани и защитени електронни бази данни, съдържащи общи информационни елементи за проследяване на издаването, притежаването, прехвърлянето и отмяната на съответни емисионни единици, за осигуряване на публичен достъп и на поверителност и за да се гарантира, че не се извършват прехвърляния, които са несъвместими със задълженията.

(2) В случаите, при които е необходимо и докато е необходимо за да се опази екологичният интегритет на СТЕ на ЕС, въздухоплавателните оператори и другите оператори, обхванати в СТЕ на ЕС, следва да не могат да използват квоти, издадени от държава членка, която е уведомила Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В контекста на преговорите съгласно член 50 от ДЕС и в съответствие с член 12, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията следва редовно да преценява дали забраната за използване на такива квоти е все още необходима, особено във връзка със ситуации, при които законодателството на ЕС не е престанало да се прилага в тази държава членка, или ако в достатъчна степен е гарантирано, че предаването на квоти за отчитане на емисии става по обвързан с правоприлагане начин преди да спрат да се прилагат Договорите.

(3) Настоящият регламент следва спешно да влезе в сила и да се прилага от 1 януари 2018 г., така че съответните мерки да пораждат действие по отношение на квоти, които се предоставят безплатно, получават се в замяна на международни кредити за намалени емисии или се продават на търгове през 2018 г. Разпоредбите в настоящия регламент не засягат каквото и да е евентуално бъдещо споразумение с такава държава членка.

(4) За да се осигури ефективността на настоящия регламент следва да бъдат въведени подходящи технически мерки към момента на неговото прилагане.

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията(3) се изменя, както следва:

1. В член 41 се добавя следният параграф 4:

„4. Квотите, създадени в периода, започващ от 1 януари 2018 г. в съответствие с националната таблица за разпределение или с таблица за право на ползване на международни кредити на държава членка, която е уведомила Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз, или квотите, подлежащи на тръжна продажба от тръжна платформа, избрана от такава държава членка, се идентифицират с код за държава и следва да се оформят по такъв начин, че да са различими, в зависимост от годината на създаването им. Квотите, създадени за 2018 г., не се идентифицират с код за държава в случаите, при които законодателството на ЕС все още не престава да се прилага в тази държава членка до 30 април 2019 г., или при които в достатъчна степен е гарантирано, че предаването на квоти за отчитане на емисии трябва да стане не по-късно от 15 март 2019 г. по обвързан с правоприлагане начин, преди Договорите да престанат да се прилагат в тази държава членка. Съответната държава членка трябва веднага след 15 март 2019 г. да докладва на държавите членки и Комисията за спазването на изискванията.“

2. В член 67 се вмъква следният параграф 4:

„4. Квоти, които имат код за държава съгласно член 41, параграф 4, не могат да бъдат предавани за отчитане на емисии.“

3. В член 99 се вмъкват следните параграфи 4 и 5:

„4. Комисията може да инструктира централния администратор временно да суспендира приемането от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) на съответни процеси в рамките на СТЕ от 1 януари 2018 г. докато бъдат приложени мерките, предвидени в член 41, параграф 4, член 67, параграф 4 и приложение XIV, точка 4, буква в) и точка 5, буква а).

5. Комисията може, включително по искането на държава членка, която е уведомила Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС съгласно член 50 от ДЕС, да инструктира централния администратор да суспендира временно приемането в Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL) на съответни процеси за тази държава, свързани с безплатно предоставяне на квоти, тръжна продажба и обмен на международни кредити за намалени емисии.“

4. В приложение XIV точка 4, буква в) се заменя със следното:

„в) количеството квоти или единици по Протокола от Киото, включени в трансакцията, включително с кода за държава, но без посочване на уникалния идентификационен код на квотите и на уникалната числена стойност на серийния номер на единиците по Протокола от Киото;“.

5. В приложение XIV точка 5, буква а) се заменя със следното:

„а) текущите наличности на квоти и единици по Протокола от Киото, включени в трансакцията, включително с кода за държава, но без посочване на уникалния идентификационен код на квотите и на уникалната числена стойност на серийния номер на единиците по Протокола от Киото;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

_______________

(1) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2) Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).

(3) Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ L 122, 3.5.2013 г., стр. 1).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

СОЛ в майчинство, прехвърля ЕООД

799
Благодаря

ЕООД и фактура издадена от Zoom?

131
Законът не се изчерпва само с нормата, регламентираща задължителната регистрация по ЗДДС, при оборот от 50 К, така че правилно с...

Приложение 10 - технически проблем

579
За т.12 не съм попълвала, явно като съм пробвала варианти и съм разпечатала, точно това, което не трябва. А за т.13 признавам не...

Регистриране на нова фирма

141
Няма причина да не можете, стига да изпълнявате условията за тези дейности.
Още от форума