актуална версия

Регламент (ЕС) 2018/1923 на Комисията от 7 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 360/2012 по отношение на срока на неговото прилагане

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 313, 10.12.2018 г. стр. 2-3

Celex номер: 32018R1923

Дати

Дата на документа: 7.12.2018 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 31.12.2018 г. влизане в сила виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

помощ за предприятия

услуги от основен интерес

прилагане на правото на ЕС

контрол на Държавна субсидия

държавна субсидия

финансова помощ

Предмет:

Държавни помощи

Код на регистър:

Политика в областта на конкуренцията / Държавна помощ и други субсидии

Обща информация

Автор: Европейска комисия; Генерална дирекция „Конкуренция“

Вид: Регламент

Допълнителна информация: отнася се за ЕИП

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

12016E108

12016E107

Правно основание:

32015R1588 - A02P1

32012R0360 поправка Заменя Член 5 TXT от :2018-12-31

[08 Политика в областта на конкуренцията 08]

[0860 Държавна помощ и други субсидии 08.60]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Регламент (ЕС) 2018/1923 на Комисията от 7 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 360/2012 по отношение на срока на неговото прилагане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1) В съответствие с Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията (2) се приема, че помощ под определен праг, отпусната на предприятия за предоставянето на услуга от общ икономически интерес, не отговаря на всички критерии по член 107, параграф 1 от Договора и следователно се освобождава от изискването за нотифициране съгласно член 108, параграф 3 от Договора, при определени условия.

(2) Срокът на Регламент (ЕС) № 360/2012 ще изтече на 31 декември 2018 г.

(3) Въз основа на опита на Комисията при прилагането на Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията изглежда, че основанията за освобождаване на такива компенсаторни мерки от изискването за уведомяване са все още в сила и че условията, въз основа на които са определени обхватът и съдържанието на Регламент (ЕС) № 360/2012, не са се променили съществено. Регламентът осигурява правна сигурност и намалява административната тежест по отношение на мерките за помощ de minimis, отпуснати на предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес. За да се осигури приемственост и за да се избегне увеличаването на разходите за привеждане в съответствие за съответните услуги, на този етап следва да се избягват промените.

(4) Следователно срокът на прилагане на Регламент (ЕС) № 360/2012 следва да бъде удължен с две години.

(5) Поради това Регламент (ЕС) № 360/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 5 от Регламент (ЕС) № 360/2012 датата „31 декември 2018 г.“ се заменя с „31 декември 2020 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 31 декември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

_______________

(1) ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 1.

(2) Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Доходи на физически лица при онлайн продажба в OLX, Bazar - Данък/Данъчна декларация

1524
Здравейте, Не, не разход за обслужване, може би не мога да го обясня. Закупената стока, която продавам е от Китай или Полша, ка...

Работа по време на майчинство

367
Благодаря

Втори трудов договор на 8 часа за лице в отпуск за майка след раждане от 135 до 410

195
Цитат на: Rosen Kachakov в Вчера в 10:28 " От фирмата, от която получава обещетението за майчиснство е   назначена на 8 часа. Се...

ДДС корекция

169
Много Ви благодаря  Направих го точно така както ме посъветвахте. Извинявам се, че не успях да Ви благодаря по- рано. Хубава и ...
Още от форума