актуална версия

Регламент (ЕС) 2019/289 на Комисията от 19 февруари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 48, 20.2.2019 г. стр. 1-5

Celex номер: 32019R0289

Дати

Дата на документа: 19.2.2019 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 12.3.2019 г. влизане в сила дата на публикуване +20 виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

земеделско развитие

контрол на Държавна субсидия

горско земеделие

държавна субсидия

лесовъдство

земеделски сектор

селски регион

регионална помощ

помощ за предприятия

Предмет:

Държавни помощи

Селско стопанство и рибарство

Код на регистър:

Селско стопанство / Основни разпоредби / Национална помощ

Обща информация

Автор: Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“; Европейска комисия

Вид: Регламент

Допълнителна информация: отнася се за ЕИП

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

12016E109

32014R0651

32017R2393

52018XC1121(01)

32017R1084

12016E107

12016E042

32013R1305

Правно основание:

12016E108 - P4

32015R1588 - A01P1PTB)

32015R1588 - A01P1PTA)

32014R0702 поправка Заменя Член 1 PA5 PTA(b) от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 41 PA6 TXT от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 40 PA7 ALN1 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 35 PA7 ALN1 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 32 PA8 L1 TEXT от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 46 PA5 изречение 2 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 33 PA9 TXT от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 41 PA7 ALN1 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 48 PA1 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 44 PA7 TXT от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 33 PA5 ALN1 TEXT от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 47 PA3 ALN3 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 35 PA5 ALN2 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 38 PA2 ALN4 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 35 PA6 ALN1 TEXT от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 41 PA9 ALN2 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 47 PA3 ALN1 FR 2 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 40 PA6 TXT от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 40 PA4 ALN2 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 48 PA6 ALN2 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 1 PA5 PTA(a) от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 41 PA9 ALN4 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 45 PA6 ALN3 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 33 PA11 PTA(a) от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 41 PA9 ALN3 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 41 PA4 ALN2 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 44 PA8 ALN1 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 33 PA6 ALN2 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 45 PA7 ALN1 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 33 PA4 ALN1 от :2019-03-12

32014R0702 поправка Заменя Член 33 PA7 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 6 PA5 PTA(j) от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 39 PA4 ALN3 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 38 PA2 ALN1 FR 2 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 44 PA5 ALN2 от :2019-03-12

32014R0702 поправка добавка Член 32 PA9 L2 от :2019-03-12

[03 Селско стопанство 03]

[0310 Основни разпоредби 03.10]

[031010 Национална помощ 03.10.10]

[08 Политика в областта на конкуренцията 08]

[0860 Държавна помощ и други субсидии 08.60]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Регламент (ЕС) 2019/289 на Комисията от 19 февруари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 1, параграф 1, букви а) и б) от него,

след като публикува проект на настоящия регламент в съответствие с член 6 и член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/1588 (2),

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1) С Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията (3) някои категории помощи се обявяват за съвместими с вътрешния пазар и са освободени от изискването Комисията да бъде уведомявана за тях, преди те да бъдат предоставяни.

(2) Правилата за държавна помощ, определени в членове 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“), се прилагат по отношение на подпомагането, предвидено съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4), с изключение на плащанията и допълнителното национално финансиране, попадащи в обхвата на член 42 от Договора.

(3) Следователно по силата на член 42 от Договора правилата за държавна помощ не се прилагат по отношение на подпомагането за развитието на селските райони, свързано с производството, преработката и търговията със селскостопански продукти.

(4) Правилата за държавна помощ се прилагат обаче по отношение на подпомагането за развитие на селските райони за дейностите, които не попадат в обхвата на член 42 от Договора, както по отношение на частта, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), така и по отношение на допълнителното национално финансиране.

(5) Ето защо разпоредбите на Регламент (ЕС) № 702/2014 бяха приведени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1305/2013 в контекста на последния извършен от Съюза контрол на държавната помощ през 2014 г., така че да се улеснят процедурите за държавна помощ, приложими към подпомагането за развитие на селските райони за сектора на горското стопанство и за неселскостопански дейности в селските райони.

(6) Хармонизирането на правилата между Регламент (ЕС) № 702/2014 и Регламент (ЕС) № 1305/2013 се засяга от влизането в сила на 1 януари 2018 г. на Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета (5), с който бяха изменени някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1305/2013, отразени в Регламент (ЕС) № 702/2014.

(7) В резултат на това условията за освобождаване на държавната помощ съгласно членове 32, 33, 35, 38 — 41 и 44 — 48 от Регламент (ЕС) № 702/2014 вече не съответстват напълно на разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1305/2013. Ето защо е целесъобразно посочените правила да се адаптират, доколкото е необходимо, за да се запази възможността подпомагането за развитие на селските райони да бъде освобождавано от задължението за уведомяване по същия начин, както и преди.

(8) Член 1, параграф 5, букви а) и б) следва да бъде приведен в съответствие с член 1, параграф 4, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (6), изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084 (7).

(9) Поради това Регламент (ЕС) № 702/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 702/2014 се изменя, както следва:

1) В член 1, параграф 5 букви а) и б) се заменят със следното:

„а) схеми за помощ, които не изключват изрично плащането на индивидуална помощ в полза на предприятие, срещу което съществува неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ, предоставена от същата държава членка, се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;

б) помощ ad hoc за предприятие, посочено в буква а)“.

2) В член 6, параграф 5 се добавя следната буква й):

„й)помощ за участието на активни земеделски стопани в схемите за качество на памук и храни, когато са изпълнени условията, определени в член 48“.

3) Член 32 се изменя, както следва:

а) в параграф 8 уводната част в първата алинея се заменя със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, помощта за залесяване и за създаване на гористи местности, свързана с инвестиционни операции, покрива следните допустими разходи:“;

б) в параграф 9 се добавя следната втора алинея:

„Първата алинея не се прилага по отношение на помощта, която се предоставя под формата на финансови инструменти.“

4) Член 33 се изменя, както следва:

а) в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„Помощта за агро-лесовъдни системи покрива разходите за създаване, възобновяване или възстановяване и годишна премия за хектар.“;

б) в параграф 5 уводната част в първата алинея се заменя със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, помощта за агро-лесовъдни системи, свързана с инвестиционни операции, покрива следните допустими разходи:“;

в) в параграф 6 се добавя следната втора алинея:

„Първата алинея не се прилага по отношение на помощта, която се предоставя под формата на финансови инструменти.“;

г) параграф 7 се заменя със следното:

„7. Могат да бъдат допустими следните разходи за създаване, възобновяване или възстановяване на агро-лесовъдната система:

а) разходите за засаждане на дървета, включително разходите за насажденията, засаждането, съхранението и третирането на разсадите с необходимите материали за превенция и защита;

б) разходите за преобразуване на съществуващи гори или други залесени земи, включително разходите за отсичането на дървета, прореждането и подрязването на дървета и защитата срещу тревопасни животни;

в) другите разходи, пряко свързани със създаването, възобновяването или възстановяването на агро-лесовъдна система, като например разходите за проучвания за осъществимост, план за залесяване, преглед на почвата, подготовка и защита на почвата;

г) разходите за напояване и защитни съоръжения на горско-пасищни системи, по-специално горска паша;

д) разходите за необходимото третиране, свързани със създаването, възобновяването или възстановяването на агро-лесовъдна система, включително напояване и резитба;

е) разходите за пренасаждане през първата година след създаването, възобновяването или възстановяването на агро-лесовъдна система.“;

д) в параграф 9 уводната част се заменя със следното:

„Държавите членки определят минималния и максималния брой дървета на хектар, като вземат предвид следното:“;

е) в параграф 11 буква а) се заменя със следното:

„а)80 % от допустимите разходи за инвестиционни операции и от разходите по създаването, възобновяването или възстановяването, посочени в параграфи 5 и 7; и“.

5) Член 35 се изменя, както следва:

а) в параграф 5 се добавя следната втора алинея:

„Първата алинея не се прилага по отношение на помощта, която се предоставя под формата на финансови инструменти.“;

б) в параграф 6 уводната част в първата алинея се заменя със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, помощта покрива следните допустими разходи:“;

в) в параграф 7 първата алинея се заменя със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, разходите, различни от посочените в параграф 6, букви а) и б), свързани с договори за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка, не се считат за допустими разходи.“

6) Член 38, параграф 2 се изменя, както следва:

а) в първата алинея се добавя следното второ изречение:

„Инфраструктурата, инсталирана в резултат на демонстрация, може да се използва след приключването на операцията.“;

б) добавя се следната четвърта алинея:

„Помощта за демонстрационни проекти, която се съфинансира по линия на ЕЗФРСР или се отпуска като допълнително национално финансиране към такава съфинансирана помощ и която се предоставя под формата на финансови инструменти, може да обхваща допустими разходи, различни от посочените в параграф 3, буква б), при условие че разходите са напълно допустими съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 и че помощта е идентична с основната мярка, включена в одобрената съгласно същия регламент програма за развитие на селските райони.“

7) В член 39, параграф 4 се добавя следната трета алинея:

„Помощта, която се съфинансира по линия на ЕЗФРСР или се отпуска като допълнително национално финансиране към такава съфинансирана помощ, може да се изплаща на управляващия орган, посочен в член 65, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.“

8) Член 40 се изменя, както следва:

а) в параграф 4 се добавя следната втора алинея:

„Първата алинея не се прилага по отношение на помощта, която се предоставя под формата на финансови инструменти.“;

б) в параграф 6 уводната част се заменя със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, помощта покрива следните допустими разходи:“;

в) в параграф 7 първата алинея се заменя със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, разходите, различни от посочените в параграф 6, букви а) и б), свързани с договори за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка, не се считат за допустими разходи.“

9) Член 41 се изменя, както следва:

а) в параграф 4 се добавя следната втора алинея:

„Първата алинея не се прилага по отношение на помощта, която се предоставя под формата на финансови инструменти.“;

б) в параграф 6 уводната част се заменя със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, помощта покрива следните допустими разходи:“;

в) в параграф 7 първата алинея се заменя със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, разходите, различни от посочените в параграф 6, букви а) и б), свързани с договори за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка, не се считат за допустими разходи.“

г) в параграф 9 втората, третата и четвъртата алинея се заменят със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, се прилагат следните условия:

а) при инвестиции в инфраструктура за енергия от възобновяеми източници, която потребява или произвежда енергия, се спазват минимални стандарти за енергийна ефективност, ако такива стандарти съществуват на национално равнище;

б) инвестициите в инсталации, чиято основна цел е производството на електроенергия от биомаса, не са допустими за помощ, освен ако се използва минимален процент на топлинна енергия, който се определя от държавите членки;

в) помощта за инвестиционни проекти в областта на биоенергетиката се ограничава до производството на биоенергия, която отговаря на приложимите критерии за устойчивост, установени в законодателството на Съюза, включително в член 17, параграфи 2 — 6 от Директива 2009/28/ЕО.“

10) Член 44 се изменя, както следва:

а) в параграф 5 се добавя следната втора алинея:

„Първата алинея не се прилага по отношение на помощта, която се предоставя под формата на финансови инструменти.“;

б) в параграф 7 уводната част се заменя със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, помощта покрива следните допустими разходи:“;

в) в параграф 8 първата алинея се заменя със следното:

„Освен в случаите, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти, разходите, различни от посочените в параграф 7, букви а) и б), свързани с договори за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка, не се считат за допустими разходи.“

11) Член 45 се изменя, както следва:

а) в параграф 6 се добавя следната трета алинея:

„Финансово-икономическият план е с максимална продължителност пет години.“;

б) в параграф 7 първата алинея се заменя със следното:

„Помощта се изплаща най-малко на два транша.“

12) В член 46, параграф 5 второто изречение се заменя със следното:

„Помощта се изплаща на доставчика на консултантските услуги или на управляващия орган, посочен в член 65, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.“

13) Член 47, параграф 3 се изменя, както следва:

а) в първата алинея се добавя следното второ изречение:

„Инфраструктурата, инсталирана в резултат на демонстрация, може да се използва след приключването на операцията.“;

б) добавя се следната трета алинея:

„Помощта за демонстрационни проекти, която се предоставя под формата на финансови инструменти, може да обхваща и други допустими разходи, освен посочените в параграф 4, буква б), при условие че разходите са напълно допустими съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013.“

14) Член 48 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Помощта за ново участие или за участие през предходните пет години на активни земеделски стопани и групи земеделски стопани, които действат като МСП, в схемите за качество на памук и храни е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, ако отговаря на условията, определени в параграфи 2—7 от настоящия член и в глава I от настоящия регламент.“;

б) в параграф 6 се добавя следната втора алинея:

„Ако присъединяването за първи път към схемата за качество е започнало преди подаване на заявлението за подпомагане, максималният период от пет години се намалява с броя на годините, изтекли от присъединяването за първи път до момента на подаване на заявлението за подпомагане.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

_______________

(1) ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 1.

(2) ОВ C 421, 21.11.2018 г., стр. 1.

(3) Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1).

(4) Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(5) Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15).

(6) Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(7) Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи (ОВ L 156, 20.6.2017 г., стр. 1).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

СОЛ в майчинство, прехвърля ЕООД

799
Благодаря

ЕООД и фактура издадена от Zoom?

131
Законът не се изчерпва само с нормата, регламентираща задължителната регистрация по ЗДДС, при оборот от 50 К, така че правилно с...

Приложение 10 - технически проблем

579
За т.12 не съм попълвала, явно като съм пробвала варианти и съм разпечатала, точно това, което не трябва. А за т.13 признавам не...

Регистриране на нова фирма

141
Няма причина да не можете, стига да изпълнявате условията за тези дейности.
Още от форума