актуална версия

Делегиран регламент (ЕС) 2019/401 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на регистър на ЕС

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 72, 14.3.2019 г. стр. 4-5

Celex номер: 32019R0401

Дати

Дата на документа: 19.12.2018 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 15.3.2019 г. влизане в сила дата на публикуване +1 виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

серист газ

информационна система

въздушен транспорт

намаляване на емисиите

качество на въздуха

схема за търговия с емисии в ЕС

Великобритания

Протокол от Киото

база данни

Предмет:

Околна среда

Код на регистър:

Околна среда, потребители и защита на здравето / Околна среда / Замърсяване и вредни въздействия / Контрол на атмосферното замърсяване

Обща информация

Автор: Генерална дирекция „Действия по климата“; Европейска комисия

Вид: Делегиран регламент

Допълнителна информация: отнася се за ЕИП

Връзки между документите

Всички консолидирани версии:

2019-03-14 - 02019R0401-20190314

Актове, цитирани в съдебната практика:

12019W/TXT

12016M050

32009D0406

12016E/TXT

12016M/TXT

22002A0515(01)

Правно основание:

32003L0087 - A19P3

32013R0389 поправка добавка Член 41 PA4 изречение от :2019-03-15

Следващи свързани актове :

поправен от 32019R0401R(01)

[15 Околна среда, потребители и защита на здравето 15]

[1510 Околна среда 15.10]

[151020 Замърсяване и вредни въздействия 15.10.20]

[15102030 Контрол на атмосферното замърсяване 15.10.20.30]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Делегиран регламент (ЕС) 2019/401 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на регистър на ЕС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 19, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1) Системата от регистри осигурява точното отчитане на трансакциите в рамките на Системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), създадена с Директива 2003/87/ЕО, Протокола от Киото и Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

(2) Когато е необходимо и за времето, за което е необходимо с оглед да се защити екологосъобразността на СТЕ на ЕС, на операторите във въздухоплаването и на другите оператори от СТЕ на ЕС се забранява да използват квоти, издадени от държава членка, която е уведомила Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В светлината на преговорите в съответствие с член 50 от ДФЕС и в съответствие с член 12, параграф 3, буква а) от Директива 2003/87/ЕО, Комисията следва да извършва периодична оценка дали се разрешава използването на квоти от държава членка, по отношение на която съществуват задължения, чието действие спрямо операторите на въздухоплавателни средства и другите оператори ще бъде погасено, по-специално в случаите, когато правото на ЕС все още не е престанало да се прилага в съответната държава членка или когато са налице задоволителни гаранции че връщането на разпределени квоти ще се извърши по обвързан с правоприлагане начин преди договорите да престанат да се прилагат.

(3) В проекта на споразумение за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“), договорен на равнище преговарящи на 14 ноември 2018 г., се определя преходен период и се предоставят гаранции за спазване от страна на операторите от Обединеното кралство на техните задължения съгласно Директива 2003/87/ЕО по отношение на техните емисии за 2019 г. и 2020 г. В случай че Споразумението за оттегляне влезе в сила, вече няма да е необходимо да се прилагат ограничения за използването на квоти, издадени от такава държава членка през въпросните години.

(4) Следователно считано от деня след деня, в който и двете страни депозират своите документи за ратификация при Генералния секретар на Съвета, разпределените квоти не следва повече да бъдат идентифицирани с код на държавата.

(5) За да се осигури ефективността на настоящия регламент, към момента на неговото влизане в сила следва да бъдат въведени подходящи технически мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 41, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 389/2013 се добавя следният текст:

„4. Считано от деня след деня, в който са депозирани и двата документа за ратификация на Споразумението за оттегляне, квотите, създадени за 2019 г. и 2020 г., не подлежат на идентифициране с код на държавата, ако съответствието с изискванията на Директива 2003/87/ЕО по отношение на емисиите през въпросните години се изисква съгласно споразумение, уреждащо оттеглянето на съответната държава членка от Европейския съюз.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

_______________

(1) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Доходи на физически лица при онлайн продажба в OLX, Bazar - Данък/Данъчна декларация

1524
Здравейте, Не, не разход за обслужване, може би не мога да го обясня. Закупената стока, която продавам е от Китай или Полша, ка...

Работа по време на майчинство

367
Благодаря

Втори трудов договор на 8 часа за лице в отпуск за майка след раждане от 135 до 410

195
Цитат на: Rosen Kachakov в Вчера в 10:28 " От фирмата, от която получава обещетението за майчиснство е   назначена на 8 часа. Се...

ДДС корекция

169
Много Ви благодаря  Направих го точно така както ме посъветвахте. Извинявам се, че не успях да Ви благодаря по- рано. Хубава и ...
Още от форума