Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за януари
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на януари 2019 г. възлиза на 11 839,7 млн. евро. Дългът намалява с 377.6 млн. евро спрямо края на декември 2018 г., което се дължи на плащанията по падежиралите през месеца ДЦК, емитирани на вътрешния пазар. Вътрешните задължения са 2 745,4 млн. евро, а външните 9 094,3 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП){2} възлиза на 19,9 %, като делът на вътрешния дълг е 4,6 %, а на външния дълг – 15,3 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 23,2 %, а външните – от 76,8 %. Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 януари 2019 г. е в размер на  89,0 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34,8 млн. евро, а външните – 54,2 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %. Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на януари 2019 г. достига до 10 901,8 млн. евро или 18,3% от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 2 408,0 млн. евро, а външните – в размер на 8 493,8 млн. евро.   Държавногарантираният дълг през януари 2019 г. възлиза на 958,4 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34,8 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,6 %. Бюлетинът се намира в раздел „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.   Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, в новото издание се съдържа в приложението на стр. 13.    {1}Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК   {2} По прогнозни  данни за БВП, съгласно есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2018 г.