Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за февруари
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на февруари 2019 г. възлиза на 11 689,2 млн. евро. Дългът намалява със 150.5 млн. евро спрямо края на януари, което се дължи на плащанията по падежиралите през месеца ДЦК, емитирани на вътрешния пазар. Вътрешните задължения са 2 595,6 млн. евро, а външните  9 093,6 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП){2} възлиза на 19,6 %, като делът на вътрешния дълг е 4,3 %, а на външния дълг – 15,3%. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 22,2 %, а външните – от 77,8 %. Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 28 февруари 2019 г. е в размер на  87,0 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,5 млн. евро, а външните – 51,5 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %. Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на февруари 2019 г. достига до 10 798,9 млн. евро или 18,1 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 2 305,8 млн. евро, а външните – в размер на 8 493,1 млн. евро.   Държавногарантираният дълг през февруари 2019 г. възлиза на 953,1 млн. евро. Вътрешните гаранции са 35,5 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,6 %. Бюлетинът се намира в раздел „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.   Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, в новото издание се съдържа в приложението на стр. 13.    {1}Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК   {2} По прогнозни данни за БВП, съгласно есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2018 г.