1.	Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2024 година да стане 933 лева.

            Новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за:

  • Повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;
  • Реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила на българския трудов пазар;
  • Повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;
  • Намаляване на подоходното неравенство;
  • Повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и осигуряване на адекватност на заплащането им;
  • Нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.


Дата на откриване: 1.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.10.2023 г.