Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България

С проекта на Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България се урежда нов подход при извършване на фискалния контрол, съответен на въведеното с последните изменения и допълнения в ДОПК, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 2023 г.), с който декларирането на движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България става на задължителен принцип.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 25.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.9.2023 г.